Alphabétiquement     [«   »]
τῇ 41
Τῇ 1
τηλικούτων 1
τὴν 96
τηνικαῦτ 1
τηνικαῦτα 2
Τῆς 1
Fréquences     [«    »]
81
74 μὴ
73 τὸ
96 τὴν
98 τοῦ
102 γὰρ
104 τοὺς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Démosthène, Contre Leptine (discours complet)

τὴν


Paragraphes
[0]   ἄνδρες Ἀθηναῖοι, κατὰ μὲν  τὴν   ἀγορὰν ἀψευδεῖν νόμον γεγράφθαι, ἐφ'
[40]   οἱ νῦν ἀφαιρούμενοι, ἀπολύει τοῦτο  τὴν   αἰσχύνην, ἀλλ' αὐτὸ δὴ τοῦτο
[10]   δ' ἐλάττω τῶν ἱκανῶν κεκτημένοι,  τὴν   ἀναγκαίαν ἀτέλειαν ἔχοντες, ἔξω τοῦ
[20]   ἂν τούτων ἕκαστος λῃτουργῇ, δίδωσι  τὴν   ἀνάπαυσιν αὐτοῖς μόνον, μετὰ ταῦτα
[70]   κατῄσχυνεν, οὔτε πάνυ ῥᾴδιον κατὰ  τὴν   ἀξίαν εἰπεῖν, πολλή τ' αἰσχύνη
[50]   Ἔπειτ' ἐκεῖν' ἀγνοεῖν φήσομεν, ὅτι  τὴν   ἀξίαν, ὅταν διδῶμεν, δεῖ σκοπεῖν,
[50]   ἐάσομεν, ἐπειδὰν δὲ πάθωμεν, τότε  τὴν   ἀξίαν τοῦ ποιήσαντος σκεψόμεθα; Οὐκ
[120]   μὲν τῆς στήλης τἀντίγραφα, εἶτα  τὴν   ἀρχὴν τοῦ νόμου τοῦ Λεπτίνου.
[120]   κελευόντων πλὴν ἱερῶν. Λέγε δὴ  τὴν   ἀρχὴν τοῦ νόμου τοῦ Λεπτίνου.
[80]   τούτους νῦν αὐτὸν ἐκεῖνον ἀφαιρήσεσθε  τὴν   ἀτέλειαν; Ἀλλ' ἄλογον. Οὐδὲ γὰρ
[30]   ἐκεῖνος ἑαυτῷ καὶ τοῖς παισὶ  τὴν   ἀτέλειαν ἅπασι δέδωκεν ὑμῖν. (Τοῦτο
[30]   ἔχοντες ἐγκαλέσαι καὶ τί μεμφόμενοι  τὴν   ἀτέλειαν αὐτὸν ἀφῄρησθε, τί πρὸς
[40]   τιμῇ τὴν ἀτέλειαν ἔχοντα, οὐχὶ  τὴν   ἀτέλειαν ἀφαιρήσεσθε οὐδὲ γὰρ οὔσῃ
[70]   καρποῦται. ~Διόπερ οὐ μόνον αὐτῷ  τὴν   ἀτέλειαν ἔδωκαν οἱ τότε, ἀλλὰ
[0]   εἶναι ἀτελῆ, τοὺς ἔχοντας ἀφείλετο  τὴν   ἀτέλειαν, ἐν δὲ τῷ προσγράψαι
[30]   πολίτης· κατ' οὐδέτερον δ' αὐτῷ  τὴν   ἀτέλειαν ἔστιν ἔχειν ἐκ τούτου
[40]   σωθέντες ὑπ' αὐτοῦ καὶ δόντες  τὴν   ἀτέλειαν, ἕτεροι δ' ὑμεῖς οἱ
[40]   δὲ ῥήματι καὶ τῇ τιμῇ  τὴν   ἀτέλειαν ἔχοντα, οὐχὶ τὴν ἀτέλειαν
[120]   ἔγωγ' ἐροίμην Λεπτίνην· τίνος αὐτοῖς  τὴν   ἀτέλειαν σὺ νῦν καταλείπειν
[30]   εἶναι τοῦ Βοσπόρου, κἀνταῦθ' ἔδωκε  τὴν   ἀτέλειαν ἡμῖν. Καὶ τὰ μὲν
[70]   τῇ πόλει, ἄξιος εἶναι ἀποστερηθῆναι  τὴν   ἀτέλειαν ἣν εὕρετο παρ' ὑμῶν
[70]   παῖδα τὸν Χαβρίου περιίδωμεν ἀφαιρεθέντα  τὴν   ἀτέλειαν, ἣν πατὴρ αὐτῷ
[30]   νόμος οὗτος ἐκεῖνόν τ' ἀφαιρήσεται  τὴν   ἀτέλειαν, κύριος ἂν γένηται, καὶ
[40]   μὲν εὐεργεσίας ἀνθ' ὧν εὕρετο  τὴν   ἀτέλειαν Ἐπικέρδης ἀκηκόατ' ἐκ
[50]   πῶς οὐκ ἀδικήσετε, ἐὰν ἀφαιρῆσθε  τὴν   ἀτέλειαν, οἳ παραδόντες ὑμῖν Θάσον
[80]   ποιῆσαι τούτων τινὰς τῶν εὑρημένων  τὴν   ἀτέλειαν, οὓς νῦν οὗτοι μεμφόμενοι
[130]   μὴ ψήφισμ' νόμος δέδωκε  τὴν   ἀτέλειαν. (Πρόξενοι μέντοι πολλοὶ διὰ
[40]   αὐτῷ τὸ λαβεῖν παρ' ὑμῶν  τὴν   ἀτέλειαν. Τίς οὖν οὗτός ἐστιν;
[60]   ὅτι πολλοὺς ξένους εὐεργέτας ἀφαιρεῖται  τὴν   ἀτέλειαν, τῶν δὲ πολιτῶν μηδέν'
[30]   ὑμᾶς γεγενημένον, ἐὰν ἀκούσῃ νόμῳ  τὴν   ἀτέλειαν ὑμᾶς ἀφῃρημένους αὐτὸν καὶ
[0]   τῷ νόμῳ τούτῳ τὴν πόλιν  τὴν   αὐτὴν ἐπιτάξασαν τοῖς ἰδιώταις, ἀλλὰ
[60]   τινῶν ἔστιν ἀκοῦσαι τῶν κατὰ  τὴν   αὐτὴν ἡλικίαν ὄντων, μετὰ τὴν
[50]   εἰσαγαγόντες καὶ παρασχόντες φίλην ὑμῖν  τὴν   αὑτῶν πατρίδα αἴτιοι τοῦ γενέσθαι
[100]   ὑποσχόμενός τι τὸν δῆμον  τὴν   βουλὴν δικαστήριον ἐξαπατήσῃ, τὰ
[30]   κἀκεῖνος, τὴν μὲν ἐν Βοσπόρῳ,  τὴν   δ' ἐν Πειραιεῖ, τὴν δ'
[30]   Βοσπόρῳ, τὴν δ' ἐν Πειραιεῖ,  τὴν   δ' ἐφ' Ἱερῷ. Σκοπεῖτε δὴ
[100]   τῶν κοινῶν κυρίους ὁμονοεῖν ποιεῖ,  τὴν   δὲ τῶν δήμων ἐλευθερίαν
[60]   ὑμᾶς ἐποίησαν τοῦ Ἑλλησπόντου, ὥστε  τὴν   δεκάτην ἀποδόσθαι καὶ χρημάτων εὐπορήσαντας
[60]   τοῖς ἄλλοις αἴτιος γένηται, τούτου  τὴν   δόξαν τὸ τῆς πόλεως ὄνομα
[120]   ταύτην παρὰ τοῦ δήμου λαμβάνῃ  τὴν   δωρειάν. (Ἀλλὰ μὴν ὑπὲρ ὧν
[130]   νόμου, (εἴ τινα τῶν εὑρημένων  τὴν   δωρειὰν ἀνάξιον εἶναί φασιν
[0]   τρόπον, ὅνπερ τοὺς ἔχοντας ἀφείλετο  τὴν   δωρειὰν ἀναξίους ἐνόμιζεν, οὕτω καὶ
[160]   ἀνάξιος, ὡς ἔστω, πρὸς τῷ  τὴν   δωρειὰν ἀφαιρεθῆναι δίκην ἣν ἂν
[80]   Πολύστρατον· καὶ πάλιν, Τιμοθέῳ διδόντες  τὴν   δωρειάν, δι' ἐκεῖνον ἐδώκατε καὶ
[100]   τις φαῦλός ἐστι τῶν εὑρημένων  τὴν   δωρειάν, ἐχέτω, ἀλλ' ἰδίᾳ κατὰ
[20]   Βοσπόρου καὶ τοὺς παῖδας αὐτοῦ  τὴν   δωρειὰν ἣν ὑμεῖς ἔδοτ' αὐτοῖς.
[80]   (Εἰ δὴ τόθ' ὅθ' εὑρίσκετο  τὴν   δωρειάν, ἠξίωσεν ὑμᾶς, ὥσπερ δι'
[90]   ἂν ὑμῖν δοκῇ κωλύσετ' ἔχειν  τὴν   δωρειάν. Λέγε τὸν νόμον. ΝΟΜΟΣ.
[40]   τούτων μηδενὸς μνείαν ἀφῃρημένοι φανούμεθα  τὴν   δωρειάν, μηδὲν ἔχοντες ἐγκαλέσαι; (Οὐ
[140]   ἔχειν εἰπεῖν οἶμαι. Οὗτος εὕρετο  τὴν   δωρειὰν παρ' ὑμῖν, ἐν
[30]   (Τοσούτου τοίνυν δεῖ ταύτην ἀποστερῆσαι  τὴν   δωρειὰν τὴν πόλιν, ὥστε προσκατασκευάσας
[0]   μὲν τινῶν κατηγοροῦντα πάντας ἀφαιρεῖσθαι  τὴν   δωρειὰν τῶν ἀδίκων ἐστίν, ἐάσω·
[40]   δαπάνης μέγιστον ἐκείνῳ, ἀλλ' ὅτι  τὴν   δωρειὰν ὑμᾶς αὐτὸν ἀφῃρῆσθαι νομιεῖ.
[60]   τοιαύτην, οἵαν ὑμῖν ἐδόκει, ποιήσασθαι  τὴν   εἰρήνην; Ὧν, ἄνδρες Ἀθηναῖοι,
[60]   μετὰ τὴν τοῦ δήμου κάθοδον  τὴν   ἐκ Πειραιῶς ἀσθενοῦς ἡμῶν τῆς
[130]   ἀξίας, ὅτ' ἐδώκαμεν, ἦν δίκαιον  τὴν   ἐξέτασιν λαμβάνειν, ὅτε τούτων οὐδεὶς
[150]   τιμὰς ἀναιρῶν τῶν εὐεργεσιῶν ἀχρεῖον  τὴν   ἐπιείκειαν τοῖς φιλοτιμεῖσθαι βουλομένοις καθίστησιν,
[20]   ἀνάγκη. Καὶ μὴν ὅτι δεῖ  τὴν   εὐπορίαν εἰς ταῦθ' ὑπάρχειν πλείστην
[100]   ἔχει, δίειμι. Ἐπειδάν τις εἰς  τὴν   καλουμένην γερουσίαν ἐγκριθῇ παρασχὼν αὑτὸν
[70]   οὐ μικρὰν τυραννίδα καὶ τοῦτον  τὴν   Λακεδαιμονίων ἀρχὴν καταλύσαντα πεπαυκέναι. Ἵν'
[50]   οἳ παραδόντες ὑμῖν Θάσον καὶ  τὴν   Λακεδαιμονίων φρουρὰν μεθ' ὅπλων ἐκβαλόντες
[50]   ἐν τῇ πόλει βουλευσαμένων μετὰ  τὴν   μάχην μὴ δέχεσθαι τῷ τείχει
[30]   στήλας ἀντιγράφους ἐστήσαθ' ὑμεῖς κἀκεῖνος,  τὴν   μὲν ἐν Βοσπόρῳ, τὴν δ'
[110]   τὰς κοινὰς πράξεις καὶ κατὰ  τὴν   ὁμόνοιαν καὶ κατὰ τἄλλα πάντ'
[40]   μᾶλλον ἕλοιτο τοὺς ἀτυχοῦντας καὶ  τὴν   παρὰ τούτων χάριν, ἥτις ποτ'
[10]   γοῦν ἄλλον χρόνον. (Ὁ τοίνυν  τὴν   πίστιν ἀφαιρῶν τῶν δωρειῶν νόμος,
[120]   ἡγοῦμαι, εἰς τοιαύτην ἄγειν ἀνάγκην  τὴν   πόλιν δι' ἧς ἅπαντας ἐξ
[150]   μικρὰν μεγάλην ἔστ' εἶναι  τὴν   πόλιν. Εἰσὶ δ' οὗτοι τίνες;
[140]   τούτοις τοιούτοις οὖσιν οὐδεὶς πώποτε  τὴν   πόλιν ἡμῶν εὖ ποιῶν δοκεῖ
[50]   δεῖν, ὃς καλῶς τε πράττουσαν  τὴν   πόλιν ἡμῶν πονηρᾶς δόξης ἀναπλήσει,
[150]   προέλοιντο, τί κωλύει μεγίστην εἶναι  τὴν   πόλιν καὶ πάντας χρηστοὺς καὶ
[20]   δέ γ' αἰσχύνης ὅλην ἀναπίμπλησι  τὴν   πόλιν καὶ τῆς ἀπιστίας. Οὔκουν
[50]   πρὸς Λακεδαιμονίους ἐπικηρυκεύεσθαι, (ὁρῶντες ἠτυχηκυῖαν  τὴν   πόλιν καὶ τῆς παρόδου κρατοῦντας
[160]   ζημία, τοῖς δ' ὅλην  τὴν   πόλιν κίβδηλον καὶ ἄπιστον ποιοῦσι
[10]   εἶναι καὶ ὑμῖν καὶ τούτῳ  τὴν   πόλιν πεπεικέναι Λεπτίνην ὅμοιον αὐτῇ
[40]   δεηθῆναί τινος τοιούτου νῦν ἀπέχειν  τὴν   πόλιν, ταῦτα μὲν εὐχέσθω τοῖς
[0]   μὴ χρῆσθαι τῷ νόμῳ τούτῳ  τὴν   πόλιν τὴν αὐτὴν ἐπιτάξασαν τοῖς
[30]   δεῖ ταύτην ἀποστερῆσαι τὴν δωρειὰν  τὴν   πόλιν, ὥστε προσκατασκευάσας ἐμπόριον Θευδοσίαν,
[0]   κωλύει πάντ' ἀφῃρῆσθαι καὶ ὅλως  τὴν   πολιτείαν ὑμᾶς κατὰ τοῦτον τὸν
[40]   πλῆθος τῶν χρημάτων θαυμάσαι, ἀλλὰ  τὴν   προθυμίαν καὶ τὸ αὐτὸν ἐπαγγειλάμενον
[50]   καὶ πράττοντες· ὧν ἔνιοι διὰ  τὴν   πρὸς ὑμᾶς εὔνοιαν στέρονται τῆς
[80]   δ' ἐν ὀρφανίᾳ τέθραπται διὰ  τὴν   πρὸς ὑμᾶς φιλοτιμίαν τοῦ πατρός.
[60]   δὴ κἀκεῖν' ἐξετάσωμεν. Οἱ προδόντες  τὴν   Πύδναν καὶ τἄλλα χωρία τῷ
[120]   ἐρεῖν, ὡς τὰς εἰκόνας καὶ  τὴν   σίτησιν οὐκ ἀφαιρεῖται τῶν εἰληφότων
[10]   γὰρ εἰς τὸν πόλεμον καὶ  τὴν   σωτηρίαν τῆς πόλεως εἰσφορῶν καὶ
[80]   ὑμῶν φανήσεται πράξας Χαβρίας, καὶ  τὴν   τελευτὴν αὐτὴν τοῦ βίου πεποιημένος
[60]   ἔχειν δεῖξαι τῶν εὑρημένων ταύτην  τὴν   τιμήν. Καὶ γὰρ τἄλλ' ἀγάθ'
[120]   καὶ ταύτην παρ' ὑμῶν λαβὼν  τὴν   τιμὴν μόνην, ξένος
[60]   τὴν αὐτὴν ἡλικίαν ὄντων, μετὰ  τὴν   τοῦ δήμου κάθοδον τὴν ἐκ
[150]   τι ποιεῖν, ὅμως οὐκ ἀφείλετο  τὴν   τοῦ δικαίου τάξιν, ἀλλ' ἔθηκεν
[140]   μὲν πρὸς Λεωδάμαντα. Οὗτος ἐγράψατο  τὴν   Χαβρίου δωρειάν, ἐν τοῦτ'
[80]   οὐκ ἂν ἐδώκατε ταύτην αὐτῷ  τὴν   χάριν; Ἔγωγ' ἡγοῦμαι. (Εἶθ' οἷς
[160]   καὶ κατὰ ταὔθ' ἡμῖν θέμενοι  τὴν   ψῆφον, αὐτοί θ' προσήκει
[160]   ἂν ψηφίσησθε, ἵν' εὔορκον θῆσθε  τὴν   ψῆφον κατὰ τῶν τὰ πονηρὰ
[40]   ὅτι περὶ νόμου μέλλει φέρειν  τὴν   ψῆφον μὴ λυθέντι δεήσει
[100]   ἵν' εἰς τὸ μέσον καταθεὶς  τὴν   ὠφέλειαν ἐφάμιλλον ποιήσῃ τὸ ποιεῖν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/05/2007