Alphabétiquement     [«   »]
τηνικαῦτα 2
ΤΗΣ 1
Τῆς 1
τῆς 55
Τί 6
τί 21
τι 53
Fréquences     [«    »]
54 παρ
52 πρὸς
53 τι
55 τῆς
55 τῷ
55 ὡς
58 Ἀθηναῖοι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Démosthène, Contre Leptine (discours complet)

τῆς


Paragraphes
[100]   ἵν' ἀποστερήσῃ τοὺς ἐγγυτάτω γένει  τῆς   ἀγχιστείας, ἀλλ' ἵν' εἰς τὸ
[50]   μὴν οὐδ' ἐκεῖν' ὀκνήσω περὶ  τῆς   ἀξίας αὐτῆς πρὸς ὑμᾶς εἰπεῖν.
[20]   ὅλην ἀναπίμπλησι τὴν πόλιν καὶ  τῆς   ἀπιστίας. Οὔκουν ὅτε πολλῷ μείζονα
[100]   πολλῶν. Ἐκεῖ μὲν γάρ ἐστι  τῆς   ἀρετῆς ἆθλον τῆς πολιτείας κυρίῳ
[110]   τὸ τρίτον μέρος τούτων ἀντὶ  τῆς   ἀτελείας ἑλέσθαι; Ὅτι τοίνυν ἀληθῆ
[120]   πλεῖστος ἔμοιγε λόγος περὶ  τῆς   ἀτελείας ἐστίν, ἀλλ' ὑπὲρ τοῦ
[120]   τι αὐτοῖς. γὰρ ἄξια  τῆς   ἀτελείας εὖ πεποιηκέναι δόξας καὶ
[120]   τῆς σιτήσεως τὸ  τῆς   ἀτελείας, ἣν πρότερόν τισι δόντες
[30]   μὲν εἰκότως καὶ δικαίως τετύχηκεν  τῆς   ἀτελείας παρ' ὑμῶν Λεύκων,
[140]   ἐν τοῦτ' ἔνεστιν τὸ  τῆς   ἀτελείας τῶν ἐκείνῳ τι δοθέντων,
[50]   προὔδωκαν οὐδ' ἐβουλεύσαντ' ἰδίᾳ περὶ  τῆς   αὑτῶν σωτηρίας, ἀλλὰ πλησίον ὄντων
[110]   τὸν λογισμὸν ἐκεῖνα φανείη βελτίω,  τῆς   γε τύχης ἕνεχ' παρὰ
[20]   φανήσεται γὰρ οὐδὲ πολλοῦ δεῖ  τῆς   γενησομένης ἄξιον αἰσχύνης. (Ὅρα δ'
[110]   δικαιοτάτῃ κρινεῖν. Καλῶς. Τὸ τοίνυν  τῆς   γνώμης πρὸς ἅπαντ' ἀνενέγκατε τὸν
[40]   ἀναγκασθήσεται. Ἔστι δ' οὐ τὸ  τῆς   δαπάνης μέγιστον ἐκείνῳ, ἀλλ' ὅτι
[10]   ἑλέσθαι συνεισενεγκεῖν αὐτὸν καὶ μετασχεῖν  τῆς   δαπάνης, ὥστε μὴ λῦσαι τῶν
[70]   ἄλλοις δωρειαὶ βέβαιοι μένουσιν αὐτῷ,  τῆς   δὲ παρ' ὑμῶν μόνης τοῦτ'
[150]   εὖ πεποιήκατε τοὺς εὑρομένους, καὶ  τῆς   Δημοφάντου στήλης περὶ ἧς εἶπε
[160]   γὰρ ἕκαστος ὑμῶν ἰδίᾳ μεθέξει  τῆς   δόξης τῶν κοινῇ γνωσθέντων. Οὐ
[80]   πεπονθὼς παῖς εἴ τι  τῆς   δωρειᾶς ἀφαιρεθείη, καθ' πολλάκις
[0]   ἐστι κυρίους μὲν ὑμᾶς εἶναι  τῆς   δωρειᾶς, ἐξαπατηθέντας δέ τι καὶ
[40]   φιλοτιμίας ἕνεχ' περὶ  τῆς   δωρειᾶς σπουδὴ γένοιτ' ἄν, οὐ
[120]   Τί γὰρ ἔσται πιστότερον τὸ  τῆς   εἰκόνος τῆς σιτήσεως
[70]   λέγοντος ἐμοῦ ταῦτ' ἐλάττω φανῆναι  τῆς   ἐν ἑκάστῳ νῦν περὶ αὐτοῦ
[60]   τείχη, καὶ πρῶτος πάλιν περὶ  τῆς   ἡγεμονίας ἐποίησε τῇ πόλει τὸν
[110]   ἀργυρίου μνᾶς ἑκατόν, καὶ τέτταρας  τῆς   ἡμέρας δραχμάς. Καὶ τούτων ψήφισμ'
[130]   γ' ἀποστατέον τοῦ λόγου, ὅτι  τῆς   μὲν ἀξίας, ὅτ' ἐδώκαμεν, ἦν
[110]   δι' ὧν μὲν ἐκεῖνοι μεγάλοι  τῆς   ὀλιγαρχίας καὶ δεσποτείας εἰσί, κἂν
[10]   τῶν δὲ τοῦτο πρῶτον ὑπάρξαι  τῆς   ὁμονοίας σημεῖον ἀξιούντων, κοινῇ διαλῦσαι
[30]   τετταράκοντ' εἰσί· καὶ τοῦτ' ἐκ  τῆς   παρὰ τοῖς σιτοφύλαξιν ἀπογραφῆς ἄν
[50]   (ὁρῶντες ἠτυχηκυῖαν τὴν πόλιν καὶ  τῆς   παρόδου κρατοῦντας Λακεδαιμονίους, οὐχὶ προὔδωκαν
[10]   ἐστὶν τοῦ μέλλοντος φόβος  τῆς   παρούσης χάριτος, παρὰ δ' ὑμῖν
[50]   τὴν πρὸς ὑμᾶς εὔνοιαν στέρονται  τῆς   πατρίδος. (Ὧν ἐπέρχεταί μοι πρώτους
[20]   πρὸς ἅπαντας πιστεύεσθαι, ἐστὶ τὸ  τῆς   πίστεως ὑπάρχον. Εἰ δέ τις
[140]   ὑπὲρ ἄλλου τινὸς τοῦ  τῆς   πόλεως ἀξιώματος, πότερον αὐτὸ δεῖ
[40]   πρῶτον μὲν εἰ παρὼν τῷ  τῆς   πόλεως ἀτυχήματι μᾶλλον ἕλοιτο τοὺς
[140]   τισίν, οἷς ἀηδῶς ἔχει, ἐπηρεάσῃ,  τῆς   πόλεως ἀφέλησθε καὶ ὑμῶν αὐτῶν
[30]   γὰρ οὑτωσὶ τοῖς βουλομένοις κατὰ  τῆς   πόλεως βλασφημεῖν τεκμήριον ὡς ἀληθῆ
[10]   τὸν πόλεμον καὶ τὴν σωτηρίαν  τῆς   πόλεως εἰσφορῶν καὶ τριηραρχιῶν ὀρθῶς
[10]   οὐκ ἀξιῶ. (Τὸ μὲν τοίνυν  τῆς   πόλεως ἦθος, ἄνδρες Ἀθηναῖοι,
[60]   ἐπειδὰν δὲ τελευτήσωσιν, ἐκεῖναι τοῦ  τῆς   πόλεως ἤθους μνημεῖον ὦσι, καὶ
[70]   δέω λέγειν χώραν οὐδαμοῦ τὸ  τῆς   πόλεως ὄνομ' οὐδ' αὑτὸν κατῄσχυνεν,
[60]   γένηται, τούτου τὴν δόξαν τὸ  τῆς   πόλεως ὄνομα καρποῦται. ~Διόπερ οὐ
[110]   ἐκείνους οὐκ ἔσθ' ὅτου παρὰ  τῆς   πόλεως οὐ τυχεῖν ὧν ἐβουλήθησαν.
[60]   τὴν ἐκ Πειραιῶς ἀσθενοῦς ἡμῶν  τῆς   πόλεως οὔσης καὶ ναῦν οὐδεμίαν
[60]   ἄνδρας ἀρίστους καὶ πλείστους εὐεργέτας  τῆς   πόλεως πολίτας εἶναι. (Πρῶτον μὲν
[10]   γ' ἕνεκ' ἔστω, βελτίων ἐστὶ  τῆς   πόλεως τὸ ἦθος. (Νομίζω τοίνυν
[120]   τῶν εἰληφότων νόμος, οὐδὲ  τῆς   πόλεως τὸ τιμᾶν τοὺς ὄντας
[110]   σπουδαίους μὴ τετυχηκότας δείξει μηδενός,  τῆς   πόλεως ὡς ἀχαρίστου δήπου κατηγορεῖ.
[100]   γάρ ἐστι τῆς ἀρετῆς ἆθλον  τῆς   πολιτείας κυρίῳ γενέσθαι μετὰ τῶν
[120]   πιστότερον τὸ τῆς εἰκόνος  τῆς   σιτήσεως τὸ τῆς ἀτελείας,
[120]   τρόπον, λαβέ μοι πρῶτον μὲν  τῆς   στήλης τἀντίγραφα, εἶτα τὴν ἀρχὴν
[120]   ΑΦΑ ΣΤΗΛΗΣ. (Ἀκούετε τῶν ἀντιγράφων  τῆς   στήλης, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἀτελεῖς
[40]   τῶν εἰληφότων, δικαίως ἠξιώθη ταύτης  τῆς   τιμῆς, οὐ τῷ μεγάλ'
[160]   ἔστι δίκαια, ἀλλ' ἀφῃρέθηθ' ὑπὸ  τῆς   τῶν λεγόντων κραυγῆς καὶ βίας
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/05/2007