Alphabétiquement     [«   »]
τῷ 55
τῴ 1
τῳ 2
τῶν 198
των 1
Τῶν 4
ΤΩΝ 1
Fréquences     [«    »]
110 δὲ
141 μὲν
111 τὸν
198 τῶν
398 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Démosthène, Contre Leptine (discours complet)

τῶν


Paragraphes
[100]   δὲ τῶν δήμων ἐλευθερίαν  τῶν   ἀγαθῶν ἀνδρῶν ἅμιλλα, ἣν ἐπὶ
[140]   ἐπιταφίους, ἐν οἷς κοσμεῖτε τὰ  τῶν   ἀγαθῶν ἀνδρῶν ἔργα. Καίτοι τοῦτ'
[140]   εἴ τις μεγάλας τὰς τιμωρίας  τῶν   ἀδικημάτων τάττοι, οὐκ ἂν αὐτός
[0]   κατηγοροῦντα πάντας ἀφαιρεῖσθαι τὴν δωρειὰν  τῶν   ἀδίκων ἐστίν, ἐάσω· καὶ γὰρ
[100]   ποιεῖν παρὰ τοῖς Λακεδαιμονίοις, τὰ  τῶν   Ἀθηναίων ἐπαινεῖν νόμιμα οὐδὲ τὰ
[60]   ἄνδρες Ἀθηναῖοι, λανθανέτω, ὅτι  τῶν   αἰσχίστων ἐστὶν πάντας ἀνθρώπους ἰδεῖν
[130]   μὲν τοίνυν τοῦθ' ἕν τι  τῶν   αἰσχρῶν ἐστιν πάντας ἂν ἡγοῦμαι
[140]   δοκεῖν εἶναι, ἁπάν των ἀπέχουσα  τῶν   αἰσχρῶν. (Τεκμήρια δ' ἡλίκα τούτου
[130]   φῆσαι, ὅσῳ δ' ὑμῖν αἴσχιον  τῶν   ἄλλων, ἀκούσατέ μου. Ἔστιν ὑμῖν
[30]   Πρὸς τοίνυν ἅπαντα τὸν ἐκ  τῶν   ἄλλων ἐμπορίων ἀφικνούμενον ἐκ
[140]   ταῦτά θ' ὑπάρχει καὶ τὰ  τῶν   ἄλλων εὐεργετῶν προσγέγονεν, τηνικαῦτα σύμπαντα
[60]   (ὡς δεινὸν εἴ τινες μόνοι  τῶν   ἄλλων μετοίκων μὴ χορηγοῖεν, πῶς
[160]   οὐδεὶς οὔτε τῶν περιεστηκότων οὔτε  τῶν   ἄλλων, ὅτι ἐν μὲν τῷ
[10]   τῶν δήμων δωρειαὶ τῶν παρὰ  τῶν   ἄλλων πολιτειῶν διδομένων, καὶ τοῦτ'
[60]   Πύδναν Ποτείδαιαν τι  τῶν   ἄλλων χωρίων, Φιλίππῳ μέν
[60]   δικασταί. Τούτων δ' ἴσως ἔνιοι  τῶν   ἀνδρῶν οὐκέτ' εἰσίν. Ἀλλὰ τὰ
[120]   Λέγε. ΑΝΤΙΓP ΑΦΑ ΣΤΗΛΗΣ. (Ἀκούετε  τῶν   ἀντιγράφων τῆς στήλης, ἄνδρες
[130]   πώποτ' ἐνεγκεῖν ἐτόλμησεν οὐδεμί' οὐδένα  τῶν   ἀπ' ἐκείνων χορηγόν, οὔτ' ἐνεχθεὶς
[90]   αὐτὸ τοῦτο ταράττῃ καὶ ποιῇ  τῶν   ἅπαντας εἰδότων τοὺς νόμους ἔλαττον
[10]   ὑμῶν δωρειαί, τοῦτ' ἀφαιρεῖται. Καίτοι  τῶν   ἁπασῶν ἧς ἄν τινος πολιτείας
[60]   μᾶλλον ἥρμοττεν τὰ δοθέντ' ἐῶντας  τῶν   ἀτυχημάτων ἀφαιρεῖν τούτων μενόντων
[100]   εἰσενήνοχας μὴ ἐξεῖναι τῷ δήμῳ  τῶν   αὑτοῦ δοῦναι μηδενὶ μηδέν, πῶς
[120]   δι' ἧς ἅπαντας ἐξ ἴσου  τῶν   αὐτῶν ἀξιώσει τοῖς τὰ μέγιστ'
[120]   δίκαι' ἂν εἴποιεν, πάνθ' ὅσα  τῶν   αὐτῶν ἕνεκ' αὐτοῖς ἔδοτ' εὐεργεσιῶν
[50]   καὶ ἰδιώτῃ· οὐδὲ γὰρ περὶ  τῶν   αὐτῶν σκέψις. Ἰδίᾳ μὲν
[0]   τινὲς ἀλλὰ πάντες ἦσαν ἀνάξιοι,  τῶν   αὐτῶν ἠξίωσεν ὑμᾶς τε καὶ
[140]   δὶς πρὸς τὸν αὐτὸν περὶ  τῶν   αὐτῶν οὔτε δίκας οὔτ' εὐθύνας
[20]   ἀλλ' ἁπλῶς Ἀτελῆ μηδένα πλὴν  τῶν   ἀφ' Ἁρμοδίου καὶ Ἀριστογείτονος, καὶ
[120]   λῃτουργῶσιν, ἀτελῆ μηδέν' εἶναι πλὴν  τῶν   ἀφ' Ἁρμοδίου καὶ Ἀριστογείτονος. Καίτοι
[160]   Μηδέν' εἶναί φησιν ἀτελῆ πλὴν  τῶν   ἀφ' Ἁρμοδίου καὶ Ἀριστογείτονος. Καλῶς.
[120]   Μηδέν' εἶναι προσέγραψεν Ἀτελῆ πλὴν  τῶν   ἀφ' Ἁρμοδίου καὶ Ἀριστογείτονος. Τίνος
[120]   προσέγραψεν; Οὐδὲ γὰρ τούτοις ἀτέλεια  τῶν   γ' ἱερῶν ἐστιν δεδομένη. Ἵνα
[20]   οἶμαι πέντ' εἶναι. Καὶ μὴν  τῶν   γε πολιτῶν οὐκ εἰσὶ πλείους
[140]   νόμος, εἴ τις τετελεύτηκε  τῶν   γραψαμένων πρὶν εἰσελθεῖν, πεισθεὶς
[80]   ὑπὲρ ὑμῶν στρατηγῶν ἐκεῖνος ἔστησε,  τῶν   δ' ἐπὶ τούτοις δωρειῶν ἀφῃρημένον
[120]   παλαιῶν νόμων οὐκ εἴσ' ἀτελεῖς·  τῶν   δὲ λῃτουργιῶν, εἴπερ εἴσ' ἱερῶν,
[60]   ξένους εὐεργέτας ἀφαιρεῖται τὴν ἀτέλειαν,  τῶν   δὲ πολιτῶν μηδέν' ἄξιον δοκοίην
[10]   ἀποδοῦναι κελευόντων, τοὺς ἐξ ἄστεως,  τῶν   δὲ τοῦτο πρῶτον ὑπάρξαι τῆς
[100]   Ἀθηναίων ἐπαινεῖν νόμιμα οὐδὲ τὰ  τῶν   δείνων, πολλοῦ γε καὶ δεῖ,
[10]   μόνῳ μείζους εἰσὶν αἱ παρὰ  τῶν   δήμων δωρειαὶ τῶν παρὰ τῶν
[10]   καὶ τῇ βεβαιότητι τὰς παρὰ  τῶν   δήμων δωρειὰς εὑρήσετ' οὔσας βελτίους.
[100]   κυρίους ὁμονοεῖν ποιεῖ, τὴν δὲ  τῶν   δήμων ἐλευθερίαν τῶν ἀγαθῶν
[70]   οὐδ' ἔλαττον σχεῖν τῶν ῥητόρων  τῶν   διδαξόντων ὡς ἀφελέσθαι τι χρὴ
[70]   ποιησαμένους τούτων μνείαν ἀφελέσθαι τι  τῶν   δοθέντων τότε. Πολλὰ μὲν γάρ
[140]   ποιῶν δοκεῖ νικῆσαι· τοσαύτας ὑπερβολὰς  τῶν   δωρειῶν αἷς ἀντ' εὖ ποιεῖ,
[120]   Δεῖ τοίνυν μεμερίσθαι καὶ τὰ  τῶν   δωρειῶν, ἵν' ἧς ἂν ἄξιος
[10]   (Ὁ τοίνυν τὴν πίστιν ἀφαιρῶν  τῶν   δωρειῶν νόμος, οὗτος, μόνῳ
[130]   γὰρ λοιπόν. Οὐ δήπου, ἀλλὰ  τῶν   ἐγκυκλίων λῃτουργιῶν, ὡς τε
[50]   τέ τι συμβῇ ποτέ, ἔρημον  τῶν   ἐθελησόντων ἀγαθόν τι ποιεῖν καταστήσει.
[160]   ἔλθῃ ποτὲ καιρός, οὐκ ἀπορήσετε  τῶν   ἐθελησόντων ὑπὲρ ὑμῶν κινδυνεύειν. Ὑπὲρ
[40]   Κυρηναῖος, ὅς, εἴπερ τις ἄλλος  τῶν   εἰληφότων, δικαίως ἠξιώθη ταύτης τῆς
[120]   καὶ τὴν σίτησιν οὐκ ἀφαιρεῖται  τῶν   εἰληφότων νόμος, οὐδὲ τῆς
[160]   οἶμαι γὰρ ὑμᾶς οὐδὲν ἀγνοεῖν  τῶν   εἰρημένων.
[20]   ἐστ' ἀτελὴς οὐδὲ τῶν εἰσφορῶν  τῶν   εἰς τὸν πόλεμον. Οὔκουν
[20]   θεωμένοις ἡμῶν, παρὰ δὲ τὰς  τῶν   εἰς τὸν πόλεμον παρασκευῶν ἀφθονίας
[20]   τριηραρχιῶν οὐδείς ἐστ' ἀτελὴς οὐδὲ  τῶν   εἰσφορῶν τῶν εἰς τὸν πόλεμον.
[100]   τὸν τεθνεῶτα, μηδ' ἂν ὑπὸ  τῶν   ἐκείνου τις ἀκούῃ παίδων αὐτός·
[70]   διδαξόντων ὡς ἀφελέσθαι τι χρὴ  τῶν   ἐκείνῳ δοθέντων. (Εἶεν. Ἀλλὰ νὴ
[60]   τὰ πεπραγμένα, ἄκυρόν τι ποιῆσαι  τῶν   ἐκείνῳ δοθέντων. Οὗτος γάρ, ὡς
[130]   εἰ διὰ τοῦτον πάλιν καὶ  τῶν   ἐκείνῳ τι δοθέντων ἀφέλοιντο, καὶ
[140]   τοῦτ' ἔνεστιν τὸ τῆς ἀτελείας  τῶν   ἐκείνῳ τι δοθέντων, καὶ πρὸς
[50]   Λακεδαιμονίους ἐγένεθ' ἐν Κορίνθῳ,  τῶν   ἐν τῇ πόλει βουλευσαμένων μετὰ
[20]   ἀτελῆ διείρηκεν νόμος πλὴν  τῶν   ἐννέ' ἀρχόντων. Οὐκοῦν οἱ μὲν
[20]   δὲ μηδένα εἶναι τριηραρχίας πλὴν  τῶν   ἐννέα ἀρχόντων. (Ὁρᾶθ' ὡς σαφῶς,
[80]   ἔτι μᾶλλον αὐτὸν τιμᾶν καὶ  τῶν   ἐπὶ ταῖς πρότερον εὐεργεσίαις τι
[90]   τούτων γ' ἐπέταξεν ἐκθεῖναι πρόσθε  τῶν   ἐπωνύμων καὶ τῷ γραμματεῖ παραδοῦναι,
[50]   ἐγένετο, ἐπ' Ἀνταλκίδου, ἀντὶ  τῶν   ἔργων τούτων ὑπὸ Λακεδαιμονίων ἐξέπεσον.
[40]   τοιοῦτον καιρὸν ἐν καὶ  τῶν   εὖ πεπονθότων ἔργον ἦν εὑρεῖν
[150]   πλείω πεποιῆσθαι σπουδὴν ὅπως μηδενὶ  τῶν   εὖ τι ποιούντων ὑμᾶς χάριν
[150]   ἀδικεῖ, ὅτι τὰς τιμὰς ἀναιρῶν  τῶν   εὐεργεσιῶν ἀχρεῖον τὴν ἐπιείκειαν τοῖς
[140]   ἄν τις ἀναιρῇ τὰς τιμὰς  τῶν   εὐεργεσιῶν, οὐδὲν αὐτὸς ποιεῖν ἀγαθὸν
[100]   οὐ λέγεις κακῶς τοὺς τετελευτηκότας  τῶν   εὐεργετῶν, τῷ δεῖνι μεμφόμενος καὶ
[30]   (Ὅτι νὴ Δί' ἦσάν τινες  τῶν   εὑρημένων ἀνάξιοι. Ἐὰν οὖν εἴπῃ
[80]   ὅπως, εἴ τινά τις καταμέμφεται  τῶν   εὑρημένων τὰς δωρειάς, ἂν δίκαιον
[50]   (Νὴ Δί' ἀνάξιοι γάρ τινες  τῶν   εὑρημένων ταῦτ' ἦσαν· τουτὶ γὰρ
[60]   μηδέν' ἄξιον δοκοίην ἔχειν δεῖξαι  τῶν   εὑρημένων ταύτην τὴν τιμήν. Καὶ
[80]   αὑτὸν εὖ ποιῆσαι τούτων τινὰς  τῶν   εὑρημένων τὴν ἀτέλειαν, οὓς νῦν
[130]   ὑπὲρ τοῦ νόμου, (εἴ τινα  τῶν   εὑρημένων τὴν δωρειὰν ἀνάξιον εἶναί
[100]   μήτε, εἴ τις φαῦλός ἐστι  τῶν   εὑρημένων τὴν δωρειάν, ἐχέτω, ἀλλ'
[10]   Τῇ μὲν γὰρ χρείᾳ τῇ  τῶν   εὑρισκομένων τὰς δωρειὰς οἱ τύραννοι
[60]   ὑμᾶς αὐτούς· εἴ τινες νυνὶ  τῶν   ἐχόντων Πύδναν Ποτείδαιαν
[90]   κύρια, καὶ πρόφασις δικαία κατὰ  τῶν   παρακρουσαμένων μετὰ ταῦτ'
[50]   δοθείσας ἀφαιρουμένου, ὅσην ἂν κακίαν  τῶν   θεμένων τὸν νόμον καταγνοίη, οἳ
[120]   ὑμᾶς ἀφελέσθαι, ταῦτ' ἐπὶ τῷ  τῶν   θεῶν ὀνόματι ποιεῖν ζητήσουσιν, πῶς
[120]   αἱ γυμνασιαρχίαι· δεινὸν οὖν, εἰ  τῶν   ἱερῶν ἀτελής τις ἀφεθήσεται. Ἐγὼ
[120]   τῶν λῃτουργιῶν ὄνομ' ἐπὶ τὸ  τῶν   ἱερῶν μεταφέροντες ἐξαπατᾶν ζητοῦσι, Λεπτίνην
[120]   Τίνος ἕνεκα, εἴ γε τὸ  τῶν   ἱερῶν τέλος ἐστὶ λῃτουργεῖν; Αὐτὸς
[10]   ἀτελεῖς ὑπάρχουσιν, οἱ δ' ἐλάττω  τῶν   ἱκανῶν κεκτημένοι, τὴν ἀναγκαίαν ἀτέλειαν
[20]   Μηδένα μήτε τῶν πολιτῶν μήτε  τῶν   ἰσοτελῶν μήτε τῶν ξένων εἶναι
[70]   εἰ παραθείη πῶς Θεμιστοκλῆς,  τῶν   καθ' ἑαυτὸν ἁπάντων ἀνδρῶν ἐνδοξότατος,
[160]   ἡμᾶς ἀγωνίζεται, ἐν δὲ τῇ  τῶν   καθημένων ὑμῶν ἑνὸς ἑκάστου γνώμῃ
[80]   ἀλλὰ τὰς πάλαι χάριτας μείζους  τῶν   καινῶν ἐγκλημάτων πεποίηνται, ὑμεῖς δέ,
[150]   τῇ πόλει γενήσεται· ἀλλ' ἀναμνησθέντες  τῶν   καιρῶν, παρ' οὓς εὖ πεπονθότες
[10]   δοκοῦντ' ἄξιόν τινος εἶναι τιμᾶσθαι  τῶν   καλῶν ἐστι, τό θ' ὑπὸ
[130]   μου. Ἔστιν ὑμῖν νόμος ἀρχαῖος,  τῶν   καλῶς δοκούντων ἔχειν, ἄν τις
[100]   ἔσται πλέον. (Καὶ μὴν κἀκεῖνος  τῶν   καλῶς δοκούντων ἔχειν νόμων Σόλωνός
[60]   ὡς ὑμῶν τινῶν ἔστιν ἀκοῦσαι  τῶν   κατὰ τὴν αὐτὴν ἡλικίαν ὄντων,
[160]   ὑμῶν ἰδίᾳ μεθέξει τῆς δόξης  τῶν   κοινῇ γνωσθέντων. Οὐ γὰρ ἀγνοεῖ
[100]   πάντας ἔχειν ἴσον ἀλλήλοις τοὺς  τῶν   κοινῶν κυρίους ὁμονοεῖν ποιεῖ, τὴν
[150]   οὐδενὸς ἧττον, ἄνδρες Ἀθηναῖοι,  τῶν   λεγόντων δεινὸς εἰπεῖν. Πολὺ τοίνυν
[160]   δίκαια, ἀλλ' ἀφῃρέθηθ' ὑπὸ τῆς  τῶν   λεγόντων κραυγῆς καὶ βίας καὶ
[140]   παρ' ὑμῖν ἔργα μεῖζον ἴσχυε  τῶν   Λεωδάμαντος λόγων, ἐπειδὴ δὲ ταῦτά
[120]   καὶ λῃτουργιῶν, ἀλλ' οὗτοι τὸ  τῶν   λῃτουργιῶν ὄνομ' ἐπὶ τὸ τῶν
[160]   ὃς περὶ τῶν παρεληλυθότων καὶ  τῶν   μελλόντων ταὐτὰ λέγει. Μηδέν' εἶναί
[30]   ἐκ τούτου τοῦ νόμου. Καίτοι  τῶν   μὲν ἄλλων εὐεργετῶν χρόνον τιν'
[100]   καὶ ποιεῖν. Εἶτα καὶ Λακεδαιμόνιοι  τῶν   μὲν τοιούτων ἀφεστᾶσιν, ἄλλαι δέ
[10]   ἀπῄτουν. (Λόγων δὲ γιγνομένων καὶ  τῶν   μὲν τοὺς δανεισαμένους ἀποδοῦναι κελευόντων,
[10]   δήπου παρ' ἡμῖν αἵ τε  τῶν   μετοίκων λῃτουργίαι καὶ αἱ πολιτικαί,
[20]   ~Ἀλλὰ νὴ Δί' εἰς τὰς  τῶν   μετοίκων λῃτουργίας εἰσποιεῖ πολλούς. Ἀλλ'
[20]   τοιοῦτον εἶναι τοῦτο, ἀλλὰ καὶ  τῶν   μετοίκων πλείονας τοσούτους, ἐὰν
[30]   καὶ ἄλλους τινὰς εὖ ποιεῖν  τῶν   μὴ χρηστῶν διὰ τοὺς
[60]   καὶ τοὺς ἁρμοστὰς ἐξήλασεν ἐκ  τῶν   νήσων, καὶ μετὰ ταῦτα δεῦρ'
[70]   ἔλαβ' αἰχμαλώτους τριήρεις, εἷλε δὲ  τῶν   νήσων τούτων τὰς πολλὰς καὶ
[100]   δὲ τῶν πολιτῶν λόγῳ μετὰ  τῶν   νόμων τὰ δίκαια λαμβάνοντες. ~Ὅλως
[0]   κἀκεῖν' ἐνθυμεῖσθαι δεῖ, ὅτι ἐκ  τῶν   νῦν ὑπαρχόντων νόμων καὶ πάλαι
[20]   αἰσχύνης. (Ὅρα δ' οὑτωσί. Εἰσὶ  τῶν   ξένων ἀτελεῖς δέκα θήσω· καὶ
[20]   πολιτῶν μήτε τῶν ἰσοτελῶν μήτε  τῶν   ξένων εἶναι ἀτελῆ, μὴ διῃρῆσθαι
[20]   τῷ Τῶν ξένων μὴ διορίζειν  τῶν   οἰκούντων Ἀθήνησιν, ἀφαιρεῖται καὶ Λεύκωνα
[100]   τί; Ὅτι τὰς μὲν διὰ  τῶν   ὀλίγων πολιτείας τὸ πάντας ἔχειν
[10]   καλῶν ἐστι, τό θ' ὑπὸ  τῶν   ὁμοίων ἑκόντων θαυμάζεσθαι τοῦ παρὰ
[100]   τῆς πολιτείας κυρίῳ γενέσθαι μετὰ  τῶν   ὁμοίων, παρὰ δ' ἡμῖν ταύτης
[90]   ἐναντίους, ἵν' εἷς περὶ  τῶν   ὄντων ἑκάστου νόμος, καὶ μὴ
[40]   τοὺς τετρακοσίους καταλυσάντων, καὶ περὶ  τῶν   ὅτ' ἔφευγεν δῆμος χρησίμους
[10]   δικαίως οὐδείς ἐστ' ἀτελὴς ἐκ  τῶν   παλαιῶν νόμων, οὐδ' οὓς οὗτος
[120]   πασῶν εἰσφορῶν καὶ τριηραρχιῶν ἐκ  τῶν   παλαιῶν νόμων οὐκ εἴσ' ἀτελεῖς·
[120]   δ' ἁπλῶς εἰπεῖν, οὐκ, εἰ  τῶν   πάντων ἀδικήσομέν τιν' μείζον'
[0]   ἐφ' ὅτου τοῦτ' οὐ πεπόνθατε  τῶν   πάντων, ἀλλὰ καὶ ψηφίσματα πολλὰ
[140]   τούτου θεωρήσατε. Πρῶτον μὲν μόνοι  τῶν   πάντων ἀνθρώπων ἐπὶ τοῖς τελευτήσασι
[30]   γὰρ δήπου τοῦθ' ὅτι πλείστῳ  τῶν   πάντων ἀνθρώπων ἡμεῖς ἐπεισάκτῳ σίτῳ
[60]   εἶναι. (Καὶ γάρ τοι μόνῳ  τῶν   πάντων αὐτῷ τοῦτ' ἐν τῇ
[70]   κατήγαγεν. (Ἑνὶ δὲ κεφαλαίῳ μόνος  τῶν   πάντων στρατηγῶν οὐ πόλιν, οὐ
[100]   καλῶς πολιτευόμενοι καὶ Θηβαῖοι οὐδενὶ  τῶν   παρ' ἑαυτοῖς διδόασι τοιαύτην οὐδεμίαν
[10]   αἱ παρὰ τῶν δήμων δωρειαὶ  τῶν   παρὰ τῶν ἄλλων πολιτειῶν διδομένων,
[160]   καλῶς τὸν νόμον, ὃς περὶ  τῶν   παρεληλυθότων καὶ τῶν μελλόντων ταὐτὰ
[70]   δὲ μὴ λέγων παραλίπω τι  τῶν   πεπραγμένων αὐτῷ, ἀναγνώσεται γεγραμμένας ὑμῖν
[70]   κἀμὲ διὰ βραχέων ἐπι μνησθῆναι  τῶν   πεπραγμένων αὐτῷ. (Ὃν μὲν οὖν
[160]   φόρους Καρχηδονίους πραττόμενοι καὶ πάντων  τῶν   περὶ αὑτοὺς ἄρχοντες καὶ ναυμαχίᾳ
[160]   γὰρ ἀγνοεῖ τοῦτ' οὐδεὶς οὔτε  τῶν   περιεστηκότων οὔτε τῶν ἄλλων, ὅτι
[70]   καὶ ἑκατὸν τάλαντ' ἀπέφην' ἀπὸ  τῶν   πολεμίων. Καὶ τούτων πάντων ὑμῶν
[70]   τοσαύτας πόλεις λαβὼν καὶ τριήρεις  τῶν   πολεμίων ναυμαχίᾳ νικήσας, καὶ τοσούτων
[70]   ἔλαβεν καὶ οὗ ἑκάστην, καὶ  τῶν   πόλεων τὸν ἀριθμὸν καὶ τῶν
[130]   ἀτέλειαν. (Πρόξενοι μέντοι πολλοὶ διὰ  τῶν   πολιτευομένων γεγόνασι παρ' ὑμῖν τοιοῦτοι,
[90]   δ' οὐκ ἐτίθεσαν· ἐπειδὴ δὲ  τῶν   πολιτευομένων τινὲς δυνηθέντες, ὡς ἐγὼ
[40]   τοῖς ἁλοῦσι τότ' ἐν Σικελίᾳ  τῶν   πολιτῶν, ἐν τοιαύτῃ συμφορᾷ καθεστηκόσιν,
[100]   μὲν εὐεργέτας τιμῶντες, παρὰ δὲ  τῶν   πολιτῶν λόγῳ μετὰ τῶν νόμων
[20]   τεθῇ, τοὺς λῃτουργοῦντας ἔσεσθαι, καὶ  τῶν   πολιτῶν μηδέν' ἐκ τριηραρχίας ὑπάρξειν
[20]   νόμῳ διαρρήδην αὐτοῦ Μηδένα μήτε  τῶν   πολιτῶν μήτε τῶν ἰσοτελῶν μήτε
[100]   αὑτὸν οἷον χρή, δεσπότης ἐστὶ  τῶν   πολλῶν. Ἐκεῖ μὲν γάρ ἐστι
[50]   ἀνέῳξαν τὰς πύλας ὑμῖν βίᾳ  τῶν   πολλῶν, καὶ μᾶλλον εἵλοντο μεθ'
[50]   ὑμᾶς ταῦθ' παρ' ὑμῶν  τῶν   πρεσβυτέρων αὐτὸς ἀκήκοα. Τὰ μὲν
[110]   οἷς ποτ' ἐχρήσανθ' οἱ πρῶτοι  τῶν   προγόνων, ἀλλὰ καθ' οὓς ἔλαβον
[110]   ἄλλον μηδένα μηδὲν εὑρῆσθαι παρὰ  τῶν   προγόνων ἡμῶν συγχωρήσαιμεν, τί μᾶλλον,
[10]   τῇ πόλει περιάπτει, καὶ οὔτε  τῶν   προγόνων οὔθ' ὑμῶν ἀξίαν. ρία
[110]   ἄρα καὶ παρ' ἡμῖν ἐπὶ  τῶν   προγόνων πόλλ' ἀγάθ' εἰργασμένοι τινὲς
[110]   εἶναι, πονηροὺς μὲν διότι καταψεύδονται  τῶν   προγόνων ὑμῶν ὡς ἀχαρίστων, ἀμαθεῖς
[10]   δεῖξαι διὰ βραχέων, ἕν τι  τῶν   πρότερον πεπραγμένων τῇ πόλει διεξελθών.
[110]   Ἦσαν, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πολλοὶ  τῶν   πρότερον σπουδαῖοι, καὶ πόλις
[60]   ἐπὶ τῷ δ' ἀφελέσθαι τὰς  τῶν   προτέρων εὐεργετῶν δωρειὰς ταῦτα λεγόντων
[110]   τίς ἄξιος, εἰπάτω, εἰ μήτε  τῶν   προτέρων μηδεὶς μήτε τῶν ὑστέρων·
[70]   ὑμῶν ἀδικηθῆναι, οὐδ' ἔλαττον σχεῖν  τῶν   ῥητόρων τῶν διδαξόντων ὡς ἀφελέσθαι
[150]   καὶ κοινὸν ὑπάρχει κατὰ πάντων  τῶν   συνδίκων· τούτων πολλάκις εἷς ἕκαστος
[150]   Ἴστε γὰρ δήπου τοῦθ' ὅτι  τῶν   τὰ δεινόταθ' ἡμᾶς ἀδικούντων ἓν
[160]   εὔορκον θῆσθε τὴν ψῆφον κατὰ  τῶν   τὰ πονηρὰ συμβουλευόντων. Θαυμάζω δ'
[70]   δωρειάς, κάλλιστον δὲ πάντων  τῶν   τειχῶν ἀνάστασις. (Γνοίη δ' ἄν
[80]   ὑμῖν αὐτοῖς, εἴ τινες τούτων  τῶν   τετελευτηκότων λάβοιεν τρόπῳ τινὶ τοῦ
[0]   ὑπαρχούσαις δωρειαῖς τοὺς χρησίμους ὄντας  τῶν   τιμῶν ἀποστερεῖν. Εἰ γὰρ ὑπαρχουσῶν
[120]   δύναιτ' ἐφικέσθαι, εὐνοίας, δικαιοσύνης, ἐπιμελείας,  τῶν   τοιούτων, καὶ συμφέρειν ἔμοιγε δοκεῖ
[50]   ἄξιός ἐστιν ἑκάστου κηδεστὴς  τῶν   τοιούτων τι γίγνεσθαι, ταῦτα δὲ
[60]   θεῖναι νόμον ἡμῖν ὃς  τῶν   τοῖς ἡμετέροις εὐεργέταις ὑπαρχουσῶν δωρειῶν
[50]   καὶ μᾶλλον εἵλοντο μεθ' ὑμῶν  τῶν   τότε στρατευσαμένων, εἴ τι δέοι,
[110]   τεκμηρίῳ; Ὅτι Λυσιμάχῳ δωρειάν, ἑνὶ  τῶν   τότε χρησίμων, ἑκατὸν μὲν ἐν
[40]   δεινότατ' ἂν παθεῖν, εἴ τι  τῶν   τότε ψηφισθέντων αὐτοῖς λυθείη. (Εἰ
[40]   μοι λόγος οὗτος καὶ περὶ  τῶν   τοὺς τετρακοσίους καταλυσάντων, καὶ περὶ
[140]   προσγέγονεν, τηνικαῦτα σύμπαντα ταῦτ' ἀσθενέστερα  τῶν   τούτου λόγων γένοιτο. (Καὶ μὴν
[40]   ὁρῶν ἐν τῷ πολέμῳ πρὸ  τῶν   τριάκοντα μικρὸν σπανίζοντα τὸν δῆμον
[20]   αὐτὸν ἀναγνώσεται. Λαβὲ τὸν περὶ  τῶν   τριηραρχιῶν νόμον καὶ λέγε τοῦτ'
[20]   ἄξια κεκτημένοις. Ἀλλὰ μὴν ὅτι  τῶν   τριηραρχιῶν οὐδείς ἐστ' ἀτελής, οἶμαι
[20]   Ἴστε γὰρ δήπου τοῦθ' ὅτι  τῶν   τριηραρχιῶν οὐδείς ἐστ' ἀτελὴς οὐδὲ
[70]   τῶν χρημάτων τὸ πλῆθος, καὶ  τῶν   τροπαίων οὗ ἕκαστον. Λέγε. ΠP
[110]   ἐκείνων πράττετε, τοῦ χάριν ἂν  τῶν   ὑμετέρων αὐτῶν ἐθῶν ὀλιγωροῦντες ἐκεῖνα
[70]   ἡγούμενος ὑμῶν, οὐδ' ἔστιν οὐδενὶ  τῶν   ὑμετέρων ἐχθρῶν τρόπαιον οὐδὲν ἀφ'
[40]   ὄντα σώσει προνοούμενος, ἀλλ' ὅπως  τῶν   ὑμετέρων μηδὲν ἐνδεῶς ἕξει τὸ
[70]   γάρ ἐστιν, ἄνδρες Ἀθηναῖοι,  τῶν   ὑπ' ἐκείνου πραχθέντων ἄξι' ἐπαίνου,
[20]   δ' ἄν, μικρᾶς συντελείας ἀπὸ  τῶν   ὑπαρχόντων ἑκάστῳ γιγνομένης, οὐδὲν ἔπασχε
[30]   νόμος φαίνεται, καὶ προσαφαιρεῖταί τι  τῶν   ὑπαρχόντων ἤδη. Εἶθ' ὑμεῖς ἔτι
[80]   γράφεσθαι μέν, ἄν τίς τινα  τῶν   ὑπαρχόντων νόμων μὴ καλῶς ἔχειν
[110]   μήτε τῶν προτέρων μηδεὶς μήτε  τῶν   ὑστέρων· εἰ δὲ μηδένα φήσει,
[100]   Ὃς ἔρημον ποιεῖς τὸν δῆμον  τῶν   φιλοτιμησομένων, προλέγων καὶ δεικνὺς ὅτι
[10]   μὲν τοίνυν πλουσιώτατοι τριηραρχοῦντες ἀεὶ  τῶν   χορηγιῶν ἀτελεῖς ὑπάρχουσιν, οἱ δ'
[20]   παρὰ μὲν γὰρ τὰς ἐπὶ  τῶν   χορηγιῶν δαπάνας ἡμέρας μέρος μικρὸν
[40]   λαβόντας ἔγωγ' ἡγοῦμαι τὸ πλῆθος  τῶν   χρημάτων θαυμάσαι, ἀλλὰ τὴν προθυμίαν
[70]   τῶν πόλεων τὸν ἀριθμὸν καὶ  τῶν   χρημάτων τὸ πλῆθος, καὶ τῶν
[90]   οὓς τὰ ψηφίσματα δεῖ γράφεσθαι,  τῶν   ψηφισμάτων αὐτῶν ὑμῖν εἰσίν. Ἵν'
[40]   ἀτέλειαν Ἐπικέρδης ἀκηκόατ' ἐκ  τῶν   ψηφισμάτων, ἄνδρες δικασταί. Σκοπεῖτε
[60]   ἐγράφη. Λέγε. ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ. (Ἠκούσατε μὲν  τῶν   ψηφισμάτων, ἄνδρες δικασταί. Τούτων
[30]   ὑμῶν Λεύκων, ἀκηκόατ' ἐκ  τῶν   ψηφισμάτων, ἄνδρες δικασταί. Τούτων
[10]   τῆς δαπάνης, ὥστε μὴ λῦσαι  τῶν   ὡμολογημένων μηδέν. Πῶς οὖν οὐ
[20]   Οὔκουν ὅτε πολλῷ μείζονα βλάψει  τῶν   ὠφελειῶν ὧν ἔχει, προσήκει λελύσθαι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/05/2007