Alphabétiquement     [«   »]
τινων 1
τίους 1
τίς 4
τις 59
Τίς 1
τισι 3
τισὶ 1
Fréquences     [«    »]
58 Ἀθηναῖοι
58 εἰ
55 ὡς
59 τις
61 ἐν
61
61 τὰς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Démosthène, Contre Leptine (discours complet)

τις


Paragraphes
[100]   μηδ' ἂν ὑπὸ τῶν ἐκείνου  τις   ἀκούῃ παίδων αὐτός· σὺ δὲ
[50]   πρῶτον αἰσχρὸς τοῖς σκοπουμένοις, εἴ  τις   ἀκούσειεν ὡς Ἀθηναῖοι σκοποῦσιν εἰ
[40]   οὐ χρείας, ἀλλὰ καὶ εἴ  τις   ἄλλος εὖ μὲν ἐποίησεν ὑμᾶς
[40]   Ἐπικέρδης Κυρηναῖος, ὅς, εἴπερ  τις   ἄλλος τῶν εἰληφότων, δικαίως ἠξιώθη
[0]   Ἀθηναῖοι, τοῦθ' ὅτι Λεπτίνης, κἄν  τις   ἄλλος ὑπὲρ τοῦ νόμου λέγῃ,
[150]   γέγραπται καὶ ὀμώμοται, ἄν  τις   ἀμύνων τι πάθῃ τῇ δημοκρατίᾳ,
[50]   γένει καὶ δόξῃ κρινόμενον ἴδοι  τις   ἄν, ἀλλ' ἔργῳ. Ὅταν μὲν
[40]   ὅπως οὐκ ἀντιδώσει τῷ Λεύκωνί  τις,   ἂν βούληται, δύναμαι σκοπούμενος εὑρεῖν.
[10]   καὶ ἐφ' ὧν εἶπον ἴδοι  τις   ἂν τοιοῦτον, ἀψευδὲς καὶ χρηστόν,
[140]   ἀδικεῖν παρεσκευάσθαι δόξαι, οὕτως, ἄν  τις   ἀναιρῇ τὰς τιμὰς τῶν εὐεργεσιῶν,
[100]   καὶ τοιαῦτ' ἐστίν, ὧν ἄν  τις   ἀνὴρ ἀγαθὸς ὢν τύχοι. (Καὶ
[90]   ἐάσω, ἵνα μὴ περὶ τούτου  τις   ἀντιλέγῃ μοι, ἀλλ' ἐπ' ἐκεῖν'
[150]   τούτῳ τῷ μέτρῳ, ἀλλ' ἐάν  τις   ἀπαιτήσῃ χάριν ὑμᾶς, Ἄτιμος ἔστω
[110]   Τί δέ; Ὃσ' ἂν δῷ  τις   ἅπαξ, δίκαιον ἔχειν ἐᾶν; Δίκαιον.
[100]   τῇ γνώμῃ; (Πάνυ τοίνυν σπουδῇ  τις   ἀπήγγελλέ μοι περὶ τοῦ μηδενὶ
[160]   τὰ κράτιστ' ἔσεσθ' ἐψηφισμένοι, κἄν  τις   ἄρ' ἔλθῃ ποτὲ καιρός, οὐκ
[130]   δι' ὑμῶν ἁθρόους, παρόν, εἴ  τις   ἄρ' ἐστὶν ἀνάξιος, εἷς
[10]   λόγον τιν' ἔχον· εἰ δέ  τις   αὔτ' ἀκριβῶς ἐξετάσειε, ψεῦδος ἂν
[130]   γένωνται νομοθέται. Ἔστι δ' ἑκάστῳ  τις   αὐτῶν, ὡς ἔοικεν, ἐχθρός, τῷ
[120]   οὖν, εἰ τῶν ἱερῶν ἀτελής  τις   ἀφεθήσεται. Ἐγὼ δὲ τὸ μέν
[100]   δοῦναι τὰ ἑαυτοῦ ἄν  τις   βούληται, ἐὰν μὴ παῖδες ὦσι
[90]   κατεσκεύασαν αὑτοῖς ἐξεῖναι νομοθετεῖν, ὅταν  τις   βούληται καὶ ὃν ἂν τύχῃ
[150]   οἷς ἐξεῖναι ἀποκτιννύναι, κἂν οὕτω  τις   δράσῃ, καθαρὸν διώρισεν εἶναι. Εἶτ'
[0]   τὸν ἐξαπατῶντα τιμωρησόμεθα. (Εἰ τοίνυν  τις   ἐάσας ταῦτ' αὐτὸ καθ' αὕτ'
[130]   Εὔβουλος, τῷ δ' ἴσως ἄλλος  τις.   (Εἰ δὲ τοῦτο φεύξονται καὶ
[70]   τειχῶν ἀνάστασις. (Γνοίη δ' ἄν  τις   εἰ παραθείη πῶς Θεμιστοκλῆς,
[100]   τὰς ἄλλας ἔχει, δίειμι. Ἐπειδάν  τις   εἰς τὴν καλουμένην γερουσίαν ἐγκριθῇ
[70]   εἰπὼν τοῖς πολίταις, κἂν ἀφικνῆταί  τις   ἐκ Λακεδαίμονος, κατέχειν κελεύσας, οἴχεσθαι
[50]   ἄνδρες δικασταί. Ὅρα δέ, εἴ  τις   ἐκείνους τοὺς καιροὺς εἰδὼς
[40]   δὲ τὸν νόμον τοῦτον, ἐάν  τις   ἐπ' αὔτ' ἔλθῃ, στερήσεται
[160]   τὰ δίκαι' ἕξουσιν, εἰ δέ  τις   ἔστ' ἀνάξιος, ὡς ἔστω, πρὸς
[110]   ἐγκαλοῦντες ἀφαιρούμενοι. Εἰ μὲν γάρ  τις   ἔχει δεῖξαι κἀκείνους ὧν ἔδοσάν
[20]   δίκαιον λέγειν. Εἰ μὲν γάρ  τις   ἔχει πολλὰ μηδὲν ὑμᾶς ἀδικῶν,
[10]   δ' ὑμῖν ἀδεῶς ἃν λάβῃ  τις   ἔχειν ὑπῆρχε τὸν γοῦν ἄλλον
[160]   μέλλον φαίνεσθαι. (Πολλὰ δ' ἄν  τις   ἔχοι λέγειν ἔτι καὶ διεξιέναι
[130]   ἐφ' οἷς τοῖς ἄλλοις χαλεπῶς  τις   ἔχων ὁρᾶται· οὐδὲ γὰρ ἀμφισβήτησις
[140]   βελτίων ἔσθ' νόμος, εἴ  τις   τετελεύτηκε τῶν γραψαμένων πρὶν
[30]   παρὰ τοῖς σιτοφύλαξιν ἀπογραφῆς ἄν  τις   ἴδοι. Οὐκοῦν παρὰ μὲν τὰς
[130]   Λυκίδας καὶ Διονύσιος καί  τις   ἴσως ἄλλος διὰ τοὺς μισθοῦ
[120]   καὶ ὧν ἂν ἐν εἰρήνῃ  τις   καὶ πολιτείᾳ δύναιτ' ἐφικέσθαι, εὐνοίας,
[80]   δόξετε, καὶ ὅπως, εἴ τινά  τις   καταμέμφεται τῶν εὑρημένων τὰς δωρειάς,
[140]   ἠγνόηκεν, ὅτι ὥσπερ ἂν εἴ  τις   μεγάλας τὰς τιμωρίας τῶν ἀδικημάτων
[20]   τῆς πίστεως ὑπάρχον. Εἰ δέ  τις   οἴεται δεῖν, ὅτι χρήματ' οὐκ
[110]   οὐδ' ὀλίγου δεῖ· ἀλλ' ἐπειδάν  τις   οἶμαι κακουργῶν ἐπὶ μὴ προσήκοντα
[150]   τῷ νόμῳ ὃς κεῖται, ἐάν  τις   ὀφείλων ἄρχῃ τῷ δημοσίῳ. Θάνατον
[130]   εἰπεῖν ἔτι βούλομαι. Εἰ γάρ  τις   πάνθ' ὅσα Λεπτίνης ἐρεῖ περὶ
[60]   τοὺς Ἕλληνας· ὅτου γὰρ ἄν  τις   παρ' ὑμῶν ἀγαθοῦ τοῖς ἄλλοις
[140]   ἀποδοῦναι δεῖ γράφων, καὶ  τις   παρὰ τοῦ δήμου κεκόμισται, ταῦτ'
[120]   μόνην, ξένος καί  τις   πολίτης, ἐπειδὰν ἀφαιρεθῇ ταύτην, τίν'
[120]   ὡς γοῦν ἐμοὶ δοκεῖ, ὅσα  τις   πράττει τοὺς θεοὺς ἐπιφημίζων, τοιαῦτα
[110]   τινῶν ἐθέλειν ἀκούειν. (Ἔστι τοίνυν  τις   πρόχειρος λόγος, ὡς ἄρα καὶ
[40]   ψηφισθέντων αὐτοῖς λυθείη. (Εἰ τοίνυν  τις   ὑμῶν ἐκεῖνο πέπεισται, πολὺ τοῦ
[130]   τῶν καλῶς δοκούντων ἔχειν, ἄν  τις   ὑποσχόμενός τι τὸν δῆμον ἐξαπατήσῃ,
[100]   δὲ δήπου νόμος ὑμῖν, ἐάν  τις   ὑποσχόμενός τι τὸν δῆμον
[100]   ἀνάξιον ὑμῶν αὐτῶν, μήτε, εἴ  τις   φαῦλός ἐστι τῶν εὑρημένων τὴν
[110]   τοὺς προγόνους ὀργίζεσθ' ἂν μή  τις   φῇ ποιεῖν, καὶ τοὺς τὰ
[110]   (Εἰ μὲν γὰρ ἀναξίους εἶναί  τις   φήσει κἀκείνους τιμᾶσθαι, τίς ἄξιος,
[100]   δοῦναι μηδενὶ μηδέν, πῶς σέ  τις   φήσει τοὺς Σόλωνος ἀνεγνωκέναι νόμους
[0]   οὐδέν ἐστι δημοσίᾳ βλάβος εἴ  τις   ψεύδεται, ἐν δὲ τῷ κοινῷ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/05/2007