Alphabétiquement     [«   »]
πάντων 17
πάνυ 4
Πάνυ 2
παρ 54
παρα 1
Παρὰ 3
παρὰ 34
Fréquences     [«    »]
52 πρὸς
53 τι
51 ὑμῶν
54 παρ
55 τῆς
55 τῷ
55 ὡς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Démosthène, Contre Leptine (discours complet)

παρ


Paragraphes
[140]   τοῦ δήμου κεκόμισται, ταῦτ' ἀφελέσθαι  παρ   αινῶν. ~Καὶ μὴν πρός γε
[160]   παύσωμαι λέγων, τάδε ποιήσατε· σκέψασθε  παρ'   ἄλληλα καὶ λογίσασθε πρὸς ὑμᾶς
[130]   οὐκ ἔχουσιν, δεῖ κεκολασμένους αὐτοὺς  παρ'   αὐτὰ τἀδικήματα φαίνεσθαι. δὲ
[30]   ἐστὶ θεωρήσατε. Ἐκεῖνος πράττεται τοὺς  παρ'   αὑτοῦ σῖτον ἐξάγοντας τριακοστήν. Αἱ
[100]   πολιτευόμενοι καὶ Θηβαῖοι οὐδενὶ τῶν  παρ'   ἑαυτοῖς διδόασι τοιαύτην οὐδεμίαν τιμήν·
[30]   δωρειάς, ὑμῖν δὲ μένειν τὰς  παρ'   ἑαυτοῦ. Οὐκοῦν πρὸς πολλοῖς οἷς
[100]   τοιούτων ἀφεστᾶσιν, ἄλλαι δέ τινες  παρ'   ἐκείνοις εἰσὶ τιμαί, ἃς ἀπεύξαιτ'
[100]   καὶ δεῖ, ἀλλ' τῇ  παρ'   ἐκείνοις πολιτείᾳ συμφέρει, ταῦτ' ἐπαινεῖν
[100]   τοιαύτην οὐδεμίαν τιμήν· καίτοι καὶ  παρ'   ἐκείνοις τινές εἰσιν ἴσως ἀγαθοί.
[30]   σῖτον ἐξάγοντας τριακοστήν. Αἱ τοίνυν  παρ'   ἐκείνου δεῦρ' ἀφικνούμεναι σίτου μυριάδες
[60]   πᾶσι πρόδηλον τοῦτο, ὅτι ταῖς  παρ'   ἐκείνου δωρειαῖς, ἃς διὰ ταῦτ'
[30]   ἂν γένηται, καὶ ὑμῶν τοὺς  παρ'   ἐκείνου σιτηγοῦντας; (Οὐ γὰρ δήπου
[70]   οὖν ἴσως, καὶ ἄνευ τοῦ  παρ'   ἐμοῦ λόγου, ὅτι σπουδαῖος Χαβρίας
[10]   ἂν φανείη. Εἰσὶ γὰρ δήπου  παρ'   ἡμῖν αἵ τε τῶν μετοίκων
[110]   κατασκευάσαντα, διὰ δ' ὧν  παρ'   ἡμῖν δῆμος εὐδαίμων, ταῦθ' ὡς
[100]   ἔχει, καὶ τἀκεῖ καὶ τὰ  παρ'   ἡμῖν. Διὰ τί; Ὅτι τὰς
[60]   τἄλλ' ἀγάθ' εὐξαίμην ἂν ἔγωγε  παρ'   ἡμῖν εἶναι πλεῖστα, καὶ ἄνδρας
[110]   πρόχειρος λόγος, ὡς ἄρα καὶ  παρ'   ἡμῖν ἐπὶ τῶν προγόνων πόλλ'
[110]   εἰσί, κἂν ἀποκτεῖναι βούλεσθαι τὸν  παρ'   ἡμῖν τούτων τι κατασκευάσαντα, διὰ
[80]   τοῦ παρακρούσασθαι καὶ φενακίσαι λέγεται  παρ'   ἡμῶν ἕνεκα, ἀναγνώσεται τὸν νόμον
[40]   ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ κεκρατηκότας καὶ  παρ'   οἷς ἦν, δεύτερον δέ, ἑτέραν
[90]   παρ' ὑμῖν, ἐν τοῖς ὀμωμοκόσιν,  παρ'   οἷσπερ καὶ τἄλλα κυροῦται, ἔπειτα
[150]   γενήσεται· ἀλλ' ἀναμνησθέντες τῶν καιρῶν,  παρ'   οὓς εὖ πεπονθότες εὖ πεποιήκατε
[40]   Χρήματα μὲν γάρ ἐστιν ἀεὶ  παρ'   ὑμῖν αὐτοῦ, κατὰ δὲ τὸν
[80]   δωρειάς, ἂν δίκαιον ᾖ, κρίνας  παρ'   ὑμῖν ἀφαιρήσεται, καὶ ὅπως, οὓς
[150]   ἄνδρες Ἀθηναῖοι, εἰ χαλεπώτερον εἶναι  παρ'   ὑμῖν δόξει χάριν εὖ ποιήσαντ'
[140]   οἶμαι. Οὗτος εὕρετο τὴν δωρειὰν  παρ'   ὑμῖν, ἐν τοῦτ' ἐνῆν.
[90]   καλῶς κελεύει τιθέναι, πρῶτον μὲν  παρ'   ὑμῖν, ἐν τοῖς ὀμωμοκόσιν, παρ'
[90]   ἔν τε τῇ βουλῇ καὶ  παρ'   ὑμῖν ἐν τῷ δικαστηρίῳ, τοὺς
[140]   εἰ τότε μὲν τὰ Χαβρίου  παρ'   ὑμῖν ἔργα μεῖζον ἴσχυε τῶν
[160]   μὲν τὸ νόμισμα διαφθείρουσιν θάνατος  παρ'   ὑμῖν ἐστιν ζημία, τοῖς
[80]   πολιτείαν· Χαβρίας δ' αὐτὸς ἐτιμήθη  παρ'   ὑμῖν μόνος. (Εἰ δὴ τόθ'
[150]   μὲν δικαίως ἔν γε τοῖς  παρ'   ὑμῖν νόμοις ἐξέσται, χάριν δ'
[130]   Οὐ γάρ ἐστ' οὐδεὶς ἀτελὴς  παρ'   ὑμῖν ὅτῳ μὴ ψήφισμ'
[130]   πολλοὶ διὰ τῶν πολιτευομένων γεγόνασι  παρ'   ὑμῖν τοιοῦτοι, ὧν εἷς ἐστιν
[60]   Ἕλληνας· ὅτου γὰρ ἄν τις  παρ'   ὑμῶν ἀγαθοῦ τοῖς ἄλλοις αἴτιος
[60]   ἂν δὲ κατορθώσῃ, τὰς χάριτας  παρ'   ὑμῶν ἀπίστους ἕξειν; (Πάνυ τοίνυν
[10]   μόνῳ κρείττους εἰσὶν αἱ  παρ'   ὑμῶν δωρειαί, τοῦτ' ἀφαιρεῖται. Καίτοι
[130]   ἀγαθῶν αἰτίους, ἃς ἔλαβον δικαίως  παρ'   ὑμῶν δωρειὰς ἀφελέσθαι ζητούντων. (Πῶς
[30]   ἑαυτῷ μὲν ἀκύρους εἶναι τὰς  παρ'   ὑμῶν δωρειάς, ὑμῖν δὲ μένειν
[60]   ὑμᾶς φεύγοντας καὶ δικαίως τι  παρ'   ὑμῶν εὑρομένους ἐάσωμεν ἀφαιρεθῆναι ταῦτα,
[60]   δωρειάς, ἃς ἀντὶ τούτων ἔλαβον  παρ'   ὑμῶν, καὶ δὴ λελυμένας. (Πολὺ
[70]   ἀποστερηθῆναι τὴν ἀτέλειαν ἣν εὕρετο  παρ'   ὑμῶν καὶ τῷ υἱεῖ κατέλιπεν;
[70]   ἣν πατὴρ αὐτῷ δικαίως  παρ'   ὑμῶν λαβὼν κατέλιπεν. Ἀλλ' οὐδέν'
[120]   εὖ πεποιηκέναι δόξας καὶ ταύτην  παρ'   ὑμῶν λαβὼν τὴν τιμὴν μόνην,
[70]   βέβαιοι μένουσιν αὐτῷ, τῆς δὲ  παρ'   ὑμῶν μόνης τοῦτ' ἀφαιρήσεται; (Καὶ
[30]   καὶ δικαίως τετύχηκεν τῆς ἀτελείας  παρ'   ὑμῶν Λεύκων, ἀκηκόατ' ἐκ
[40]   δοθείσης ἀτελείας αὐτῷ διὰ ταῦτα  παρ'   ὑμῶν, ὁρῶν ἐν τῷ πολέμῳ
[60]   ναῦν οὐδεμίαν κεκτημένης, στρατηγῶν βασιλεῖ,  παρ'   ὑμῶν οὐδ' ἡντινοῦν ἀφορμὴν λαβών,
[30]   Λεύκων ξένος, τῇ δὲ  παρ'   ὑμῶν ποιήσει πολίτης· κατ' οὐδέτερον
[160]   ἡμεῖς κελεύομεν, οἱ μὲν ἄξιοι  παρ'   ὑμῶν τὰ δίκαι' ἕξουσιν, εἰ
[40]   νῦν γέγον' αὐτῷ τὸ λαβεῖν  παρ'   ὑμῶν τὴν ἀτέλειαν. Τίς οὖν
[50]   λέγειν πρὸς ὑμᾶς ταῦθ'  παρ'   ὑμῶν τῶν πρεσβυτέρων αὐτὸς ἀκήκοα.
[80]   μὴ ζῆν καταισχῦναι τὰς  παρ'   ὑμῶν ὑπαρχούσας αὐτῷ τιμάς. (Εἶθ'
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/05/2007