Alphabétiquement     [«   »]
ξένους 2
ξένων 3
4
ὁ 61
4
10
4
Fréquences     [«    »]
58 εἰ
61 ἐν
59 τις
61 ὁ
61 τὰς
64 εἶναι
65 τοίνυν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Démosthène, Contre Leptine (discours complet)


Paragraphes
[30]   ἐξεῖναι δοῦναι; Ἆρ' ἀγνοεῖθ' ὅτι     αὐτὸς νόμος οὗτος ἐκεῖνόν τ'
[150]   ἐῶ· τοιούτοις δέ τισιν προσέοιχ'     γράφων χρῆσθαι. Ὑμῖν δ' οὐχὶ
[70]   Θεμιστοκλέους· μὲν γὰρ λαθών,     δὲ νικήσας τοὺς κωλύσοντας αὔτ'
[120]   δι' οὗ πάντ' ἄπισθ' ὅσ'     δῆμος δίδωσιν ἔσται. (Ὃν τοίνυν
[90]   καὶ σαφές, Τὰς δωρειὰς ὅσας     δῆμος ἔδωκε κυρίας εἶναι· δίκαιον,
[90]   Κυρίας εἶναι τὰς δωρειάς, ὅσας     δῆμος ἔδωκε, τὸ Μηδέν' εἶναι
[120]   δὲ τὸ μέν τινας, οἷς     δῆμος ἔδωκεν, ἀτελεῖς εἶναι τούτων
[90]   Μηδέν' εἶναι ἀτελῆ τούτων οἷς     δῆμος ἔδωκεν; Σαφῶς γ' οὑτωσί.
[100]   τιμαί, ἃς ἀπεύξαιτ' ἂν ἅπας     δῆμος ἐνταυθοῖ γενέσθαι. (Τίνες οὖν
[100]   παρὰ δ' ἡμῖν ταύτης μὲν     δῆμος κύριος, καὶ ἀραὶ καὶ
[140]   σοῦ δεδόσθω, ὧν δ' αὐτὸς     δῆμος μαρτυρίας ἔστησεν ἐν τοῖς
[50]   κοινῇ δ' πόλις καὶ     δῆμος, ὅστις ἂν αὐτὸν εὖ
[130]   ὅτῳ μὴ διαρρήδην ἀτέλειαν ἔδωκεν     δῆμος. Τούτοις δ' οὐ δέδωκεν,
[40]   καὶ περὶ τῶν ὅτ' ἔφευγεν     δῆμος χρησίμους αὑτοὺς παρασχόντων· πάντας
[150]   τοίνυν τοῖς περὶ τούτων νόμοις     Δράκων φοβερὸν κατασκευάζων καὶ δεινὸν
[30]   ἐκ τῶν ἄλλων ἐμπορίων ἀφικνούμενον     ἐκ τοῦ Πόντου σῖτος εἰσπλέων
[40]   ἀνθ' ὧν εὕρετο τὴν ἀτέλειαν     Ἐπικέρδης ἀκηκόατ' ἐκ τῶν ψηφισμάτων,
[70]   (Οὐ τοίνυν ὑφ' ὑμῶν μόνον     Κόνων, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τότ'
[40]   Τίς οὖν οὗτός ἐστιν; Ἐπικέρδης     Κυρηναῖος, ὅς, εἴπερ τις ἄλλος
[150]   πονηρόν; (Ὁ τοίνυν νόμος οὗτος     Λεπτίνου, οὐ μόνον, ἄνδρες
[30]   τετύχηκεν τῆς ἀτελείας παρ' ὑμῶν     Λεύκων, ἀκηκόατ' ἐκ τῶν ψηφισμάτων,
[30]   δὲ δὴ πέμψας ὡς ἡμᾶς     Λεύκων ἐρωτᾷ, τί ἔχοντες ἐγκαλέσαι
[30]   ~Ἔστι γὰρ γένει μὲν δήπου     Λεύκων ξένος, τῇ δὲ παρ'
[50]   χρὴ κύρι' εἶναι σκοποῦμεν; Ἀλλ'     λόγος πρῶτον αἰσχρὸς τοῖς σκοπουμένοις,
[140]   αὐτοῦ τοῦ νόμου πᾶς ἐσθ'     λόγος, τούτῳ δ' οὐδείς ἐστι
[130]   ὑμῖν τοιοῦτοι, ὧν εἷς ἐστιν     Λυκίδας. Ἀλλ' ἕτερον πρόξενόν ἐστ'
[130]   ὑμᾶς, μηδ' ὅτι δοῦλος ὢν     Λυκίδας καὶ Διονύσιος καί τις
[70]   Κόνωνα τὰ τείχη στῆσαι Θεμιστοκλέους·     μὲν γὰρ λαθών, δὲ
[30]   ἔχετ' δεδώκατε συνθήκας, αἷς     μὲν Λεύκων ἐμμένων φανεῖται καὶ
[100]   οὐ συνιέναι. Εἰ γὰρ     μὲν Σόλων ἔθηκεν νόμον ἐξεῖναι
[140]   γὰρ εἵνεκα τούτου βελτίων ἔσθ'     νόμος, εἴ τις τετελεύτηκε
[150]   ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ παλαιός ἐσθ'     νόμος καὶ καλῶς ἔχων, ὃν
[40]   Ἀθηναῖοι, ὅσα ψηφίσματ' ἄκυρα ποιεῖ     νόμος, καὶ οἵους ἀνθρώπους ἀδικεῖ,
[150]   ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ κακῶς ἔχων     νόμος, καὶ ὅμοιος φθόνῳ τινὶ
[80]   καὶ λογιεῖσθε, ὅτι νῦν οὐχ     νόμος κρίνεται πότερον ἔστ' ἐπιτήδειος
[120]   σίτησιν οὐκ ἀφαιρεῖται τῶν εἰληφότων     νόμος, οὐδὲ τῆς πόλεως τὸ
[90]   καλῶς οὗτος ἔχει καὶ δικαίως     νόμος, οὔτ' ἐρεῖν οἴομαι Λεπτίνην
[20]   μηδέν' εἶναι τριηραρχίας ἀτελῆ διείρηκεν     νόμος πλὴν τῶν ἐννέ' ἀρχόντων.
[30]   πρὸς ὅσης κακίας ὑπερβολὴν ὑμᾶς     νόμος προάγει, ὃς ἀπιστότερον τὸν
[10]   προσαναλίσκοντες διετέλουν. ῦν τοίνυν οὗτος     νόμος ταύτην ἀντὶ καλῆς αἰσχρὰν
[20]   μετοίκων πλείονας τοσούτους, ἐὰν     νόμος τεθῇ, τοὺς λῃτουργοῦντας ἔσεσθαι,
[30]   πρὸς πολλοῖς οἷς βλάψειν ὑμᾶς     νόμος φαίνεται, καὶ προσαφαιρεῖταί τι
[160]   ὥς φασι, τυραννήσεσθαι. (Οὐδέ γ'     νῦν ὢν Διονύσιος ἤλπισεν ἄν
[80]   ἐκεῖν' ἀνάξι' ἂν εἴη πεπονθὼς     παῖς εἴ τι τῆς δωρειᾶς
[90]   τὸν παρεισενεχθέντα κύριον εἶναι σαφῶς     παλαιὸς κελεύει νόμος, καθ' ὃν
[80]   ἡμέτερον οὐδὲ καινὸν εὕρημα, ἀλλ'     παλαιός, ὃν οὗτος παρέβη, νόμος
[110]   τι κατασκευάσαντα, διὰ δ' ὧν     παρ' ἡμῖν δῆμος εὐδαίμων, ταῦθ'
[70]   περιίδωμεν ἀφαιρεθέντα τὴν ἀτέλειαν, ἣν     πατὴρ αὐτῷ δικαίως παρ' ὑμῶν
[120]   ποιήσωμέν τινας, ἀπίστους καταστήσομεν· οὐδ'     πλεῖστος ἔμοιγε λόγος περὶ τῆς
[20]   τῶν εἰς τὸν πόλεμον. Οὔκουν     πολλὰ κεκτημένος, οὗτος, ὅστις ἂν
[130]   τῷ νόμῳ καὶ μαρτυρεῖ πᾶς     πρὸ τοῦ χρόνος γεγονώς, ἐν
[90]   κρείττω. ~Οὐ γὰρ ᾤετο δεῖν     Σόλων, τοῦτον τὸν τρόπον
[90]   ὃν τρόπον, ἄνδρες Ἀθηναῖοι,     Σόλων τοὺς νόμους ὡς καλῶς
[20]   Τίν' οὖν ῥᾳστώνην τοῖς πολλοῖς     σός, Λεπτίνη, ποιεῖ νόμος,
[30]   ἐροῦμεν τί γράψει ποθ'     τὸ ψήφισμ' ὑπὲρ ἡμῶν γράφων;
[10]   μὲν γὰρ ἐκείνοις μείζων ἐστὶν     τοῦ μέλλοντος φόβος τῆς παρούσης
[140]   δι' ἣν ἂν τύχοι συγγνώμης     τοῦτο πεπονθώς. Εἶτα καὶ οὐδ'
[90]   γὰρ ᾤετο δεῖν Σόλων,     τοῦτον τὸν τρόπον προστάξας νομοθετεῖν,
[70]   τις εἰ παραθείη πῶς Θεμιστοκλῆς,     τῶν καθ' ἑαυτὸν ἁπάντων ἀνδρῶν
[140]   παντάπασι φύσεως κακίας σημεῖόν ἐστιν     φθόνος, καὶ οὐκ ἔχει πρόφασιν
[130]   κατὰ τοῦτο δεινότατ' ἂν πεπονθὼς     Χαβρίας φανείη, εἰ μὴ μόνον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/05/2007