Alphabétiquement     [«   »]
ἐμοῦ 3
ἐμπόριον 1
ἐμπορίων 1
ἐν 61
Ἐν 2
ἔν 2
ἕν 4
Fréquences     [«    »]
58 Ἀθηναῖοι
58 εἰ
59 τις
61 ἐν
61
61 τὰς
64 εἶναι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Démosthène, Contre Leptine (discours complet)

ἐν


Paragraphes
[70]   Θήβαις, καὶ ὡς Γοργώπαν ἀπέκτεινεν  ἐν   Αἰγίνῃ, καὶ ὅσ' ἐν Κύπρῳ
[70]   τρόπαι' ἔστησεν καὶ μετὰ ταῦτ'  ἐν   Αἰγύπτῳ, καὶ ὅτι πᾶσαν ἐπελθὼν
[110]   ἔγωγε τῇ πόλει, εἰ μηδεὶς  ἐν   ἅπαντι τῷ χρόνῳ γέγον' ἄξιος
[110]   εἰ δὲ μηδ' ἂν εἷς  ἐν   ἅπαντι τῷ χρόνῳ τοῦτ' ἔχοι
[40]   τὸ βέλτιον προῆγε, τοὺς δ'  ἐν   ἁπάσῃ καθεστάναι δοκοῦντας εὐδαιμονίᾳ πάντα
[150]   ἀπευξαίμεθα πάντες, καὶ τί μάλιστ'  ἐν   ἅπασι διεσπούδασται τοῖς νόμοις; Ὅπως
[150]   ἐξαίρετος βουλὴ φύλαξ  ἐν   Ἀρείῳ πάγῳ τέτακται. (Ἐν τοίνυν
[30]   ἐστήσαθ' ὑμεῖς κἀκεῖνος, τὴν μὲν  ἐν   Βοσπόρῳ, τὴν δ' ἐν Πειραιεῖ,
[160]   δικαστηρίῳ Λεπτίνης πρὸς ἡμᾶς ἀγωνίζεται,  ἐν   δὲ τῇ τῶν καθημένων ὑμῶν
[0]   δημοσίᾳ βλάβος εἴ τις ψεύδεται,  ἐν   δὲ τῷ κοινῷ μὴ χρῆσθαι
[0]   τοὺς ἔχοντας ἀφείλετο τὴν ἀτέλειαν,  ἐν   δὲ τῷ προσγράψαι Μηδὲ τὸ
[20]   Μηδένα πάντας περιλαμβάνειν τοὺς ἄλλους,  ἐν   δὲ τῷ Τῶν ξένων μὴ
[120]   (μετρίων δὲ καὶ ὧν ἂν  ἐν   εἰρήνῃ τις καὶ πολιτείᾳ δύναιτ'
[70]   ἐμοῦ ταῦτ' ἐλάττω φανῆναι τῆς  ἐν   ἑκάστῳ νῦν περὶ αὐτοῦ δόξης
[40]   ποτ' ἔμελλεν ἔσεσθαι, τοὺς  ἐν   ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ κεκρατηκότας καὶ
[110]   τῶν τότε χρησίμων, ἑκατὸν μὲν  ἐν   Εὐβοίᾳ πλέθρα γῆς πεφυτευμένης ἔδοσαν,
[80]   ἐφ' οὓς μεθ' ὅπλων ἦλθεν  ἐν   ἐχθροῦ τάξει, μηδὲν ὧν ἔδοσαν
[150]   στήλης περὶ ἧς εἶπε Φορμίων,  ἐν   γέγραπται καὶ ὀμώμοται, ἄν
[140]   Οὗτος ἐγράψατο τὴν Χαβρίου δωρειάν,  ἐν   τοῦτ' ἔνεστιν τὸ τῆς
[140]   εὕρετο τὴν δωρειὰν παρ' ὑμῖν,  ἐν   τοῦτ' ἐνῆν. Καὶ οὐ
[70]   ἔχων πρὸς ἅπαντας Πελοποννησίους παρετάξατ'  ἐν   Θήβαις, καὶ ὡς Γοργώπαν ἀπέκτεινεν
[10]   αἰσχύνης ὡς κολακεύοντα λαμβάνειν, ἀλλ'  ἐν   ἰσηγορίᾳ δοκοῦντ' ἄξιόν τινος εἶναι
[160]   μηδὲ συμφέρειν ὑμῖν· ἀλλ' ἵν'  ἐν   κεφαλαίῳ τοῦτο μάθητε κἀγὼ παύσωμαι
[40]   ἀμφότερα, εἰ μὴ τοὺς μὲν  ἐν   κινδύνῳ καθεστηκότας καὶ πράξεις χρησταὶ
[20]   τοιαδί, ὡς ἄρα δεινόν, εἰ  ἐν   κοινῷ μὲν μηδ' ὁτιοῦν ὑπάρχει
[50]   μάχη πρὸς Λακεδαιμονίους ἐγένεθ'  ἐν   Κορίνθῳ, τῶν ἐν τῇ πόλει
[70]   ἀπέκτεινεν ἐν Αἰγίνῃ, καὶ ὅσ'  ἐν   Κύπρῳ τρόπαι' ἔστησεν καὶ μετὰ
[160]   περιεστηκότων οὔτε τῶν ἄλλων, ὅτι  ἐν   μὲν τῷ δικαστηρίῳ Λεπτίνης πρὸς
[20]   ἀφ' Ἁρμοδίου καὶ Ἀριστογείτονος, καὶ  ἐν   μὲν τῷ Μηδένα πάντας περιλαμβάνειν
[0]   κρειττόνων ἐπείσθηθ' ἑλέσθαι, καὶ ὅλως  ἐν   οἶμαι πολλοῖς οἷς πράττετε καὶ
[130]   λέγουσι πρὸς ὑμᾶς, τὰ ψηφίσματ'  ἐν   οἷς ἀτελεῖς εἰσιν οὗτοι δεῖξαι.
[140]   ταῖς δημοσίαις ποιεῖτε λόγους ἐπιταφίους,  ἐν   οἷς κοσμεῖτε τὰ τῶν ἀγαθῶν
[40]   ἐπαγγειλάμενον ποιεῖν καὶ τοὺς καιροὺς  ἐν   οἷς. (Πάντες μὲν γάρ εἰσιν
[40]   καὶ οἵους ἀνθρώπους ἀδικεῖ, καὶ  ἐν   ὁποίοις καιροῖς χρησίμους ὑμῖν παρασχόντας
[80]   δι' ἐκεῖνον ἐγένετο, αὐτὸς δ'  ἐν   ὀρφανίᾳ τέθραπται διὰ τὴν πρὸς
[10]   δανείσασθαι παρὰ Λακεδαιμονίων ἐπὶ τοὺς  ἐν   Πειραιεῖ. Ἐπειδὴ δ' πόλις
[30]   μὲν ἐν Βοσπόρῳ, τὴν δ'  ἐν   Πειραιεῖ, τὴν δ' ἐφ' Ἱερῷ.
[140]   γέγραφ' οὗτος ὡς παρασχόντι τοῖς  ἐν   Πειραιεῖ τοῦ δήμου, καὶ καλῶς
[40]   αὐτῷ γραφέν, τοῖς ἁλοῦσι τότ'  ἐν   Σικελίᾳ τῶν πολιτῶν, ἐν τοιαύτῃ
[20]   κεκτημένοι τοῦ τριηραρχίας ἄξι' ἔχειν  ἐν   ταῖς εἰσφοραῖς συντελοῦσιν εἰς τὸν
[90]   τῷ γραμματεῖ παραδοῦναι, τοῦτον δ'  ἐν   ταῖς ἐκκλησίαις ἀναγιγνώσκειν, ἵν' ἕκαστος
[160]   αἴτιοι γίγνονται. Διὸ δεῖ μετριάζειν  ἐν   ταῖς εὐπραξίαις καὶ προορωμένους τὸ
[50]   ἐγένεθ' ἐν Κορίνθῳ, τῶν  ἐν   τῇ πόλει βουλευσαμένων μετὰ τὴν
[150]   κομίσασθαι ὅπως μηδεὶς φόνος  ἐν   τῇ πόλει γενήσεται· ἀλλ' ἀναμνησθέντες
[60]   μόνῳ τῶν πάντων αὐτῷ τοῦτ'  ἐν   τῇ στήλῃ γέγραπται· Ἐπειδὴ Κόνων
[20]   ἀφίετε, ἐκεῖ κομίζεσθε, καὶ δίδοτ'  ἐν   τιμῆς μέρει ταῦθ' καὶ
[40]   τότ' ἐν Σικελίᾳ τῶν πολιτῶν,  ἐν   τοιαύτῃ συμφορᾷ καθεστηκόσιν, ἔδωκε μνᾶς
[110]   ἠξιοῦντο τοιούτου, ἀλλ' ἀγαπητῶς ἐπιγράμματος  ἐν   τοῖς Ἑρμαῖς ἔτυχον· καὶ ἴσως
[140]   αὐτὸς δῆμος μαρτυρίας ἔστησεν  ἐν   τοῖς ἱεροῖς ἀναγράψας καὶ πάντες
[150]   γὰρ ἅπαντες ὡς ἀληθῶς τὰς  ἐν   τοῖς νόμοις ζημίας φοβούμενοι τοῦ
[90]   τιθέναι, πρῶτον μὲν παρ' ὑμῖν,  ἐν   τοῖς ὀμωμοκόσιν, παρ' οἷσπερ καὶ
[90]   ΝΟΜΟΣ. (Ἐπίσχες. Τοῦτο μέν ἐστιν  ἐν   τοῖς οὖσι νόμοις κυρίοις ὑπάρχον
[90]   τῇ βουλῇ καὶ παρ' ὑμῖν  ἐν   τῷ δικαστηρίῳ, τοὺς δὲ νόμους
[20]   ἄνδρες δικασταί, διὰ τὸ γεγράφθαι  ἐν   τῷ νόμῳ διαρρήδην αὐτοῦ Μηδένα
[130]   στήλη δηλοῖ καὶ σὺ προσδιώρισας  ἐν   τῷ νόμῳ καὶ μαρτυρεῖ πᾶς
[40]   διὰ ταῦτα παρ' ὑμῶν, ὁρῶν  ἐν   τῷ πολέμῳ πρὸ τῶν τριάκοντα
[80]   δικασταί. Σκοπεῖτε δὴ καὶ λογίσασθ'  ἐν   ὑμῖν αὐτοῖς, εἴ τινες τούτων
[40]   ἀλλὰ τῷ παρὰ τοιοῦτον καιρὸν  ἐν   καὶ τῶν εὖ πεπονθότων
[90]   Σαφῶς γ' οὑτωσί. Ἀλλ' οὐκ  ἐν   νῦν ὅδ' ἀντεισφέρει νόμῳ,
[110]   Καὶ τούτων ψήφισμ' ἔστιν Ἀλκιβιάδου,  ἐν   ταῦτα γέγραπται. Τότε μὲν
[130]   πρὸ τοῦ χρόνος γεγονώς,  ἐν   τοσούτῳ τὸ πλῆθος ὄντι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/05/2007