HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Démosthène, Contre Leptine (discours complet)

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


λ  =  7 formes différentes pour 59 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Paragraphes
[110]   λέγοντας παραδείγματα, ὡς ἄρ' ἐκεῖνοι  μεγάλ'   εὖ παθόντες οὐδέν' ἐτίμησαν, καὶ
[40]   ταύτης τῆς τιμῆς, οὐ τῷ  μεγάλ'   θαυμάσι' ἡλίκα δοῦναι, ἀλλὰ
[150]   σύνδικος γέγονεν. Ἐστι δὲ καὶ  μάλ'   ἔχων νόμος ὑμῖν καλῶς, οὐκ
[90]   νῦν ὅδ' ἀντεισφέρει νόμῳ,  ἀλλ'   τ' ἐδώκατε, κύρια, καὶ
[160]   πάθητε νῦν· οὐ γὰρ ἄξιον.  Ἀλλ'   δίκαι' ἐγνώκατε, ταῦτα φυλάξατε
[100]   δείνων, πολλοῦ γε καὶ δεῖ,  ἀλλ'   τῇ παρ' ἐκείνοις πολιτείᾳ
[110]   εἰργασμένοι τινὲς οὐδενὸς ἠξιοῦντο τοιούτου,  ἀλλ'   ἀγαπητῶς ἐπιγράμματος ἐν τοῖς Ἑρμαῖς
[60]   ἀφαιρεθῆναι ταῦτα, μηδὲν ἔχοντες ἐγκαλέσαι;  Ἀλλ'   αἰσχρὸν ἂν εἴη. (Μάθοιτε δὲ
[80]   αὐτὸν ἐκεῖνον ἀφαιρήσεσθε τὴν ἀτέλειαν;  Ἀλλ'   ἄλογον. Οὐδὲ γὰρ ὑμῖν ἁρμόττει
[70]   μηδεὶς φθόνῳ τὸ μέλλον ἀκούσῃ,  ἀλλ'   ἂν ἀληθὲς σκοπείτω, ὅσῳ
[150]   φόνος ἐν τῇ πόλει γενήσεται·  ἀλλ'   ἀναμνησθέντες τῶν καιρῶν, παρ' οὓς
[20]   χορηγίας τινος ἄλλου τέλους,  ἀλλ'   ἁπλῶς Ἀτελῆ μηδένα πλὴν τῶν
[40]   ἀφαιρούμενοι, ἀπολύει τοῦτο τὴν αἰσχύνην,  ἀλλ'   αὐτὸ δὴ τοῦτο καὶ τὸ
[160]   οὐκ ἐδιδάχθηθ' ὡς ἔστι δίκαια,  ἀλλ'   ἀφῃρέθηθ' ὑπὸ τῆς τῶν λεγόντων
[20]   τῶν μετοίκων λῃτουργίας εἰσποιεῖ πολλούς.  Ἀλλ'   ἐὰν δείξῃ πέντε, ἐγὼ ληρεῖν
[150]   οὗτος ἐχρήσατο τούτῳ τῷ μέτρῳ,  ἀλλ'   ἐάν τις ἀπαιτήσῃ χάριν ὑμᾶς,
[150]   ἀφείλετο τὴν τοῦ δικαίου τάξιν,  ἀλλ'   ἔθηκεν ἐφ' οἷς ἐξεῖναι ἀποκτιννύναι,
[130]   δοῦλον Λυκίδαν πρόξενον ὑμέτερον πεποιηκέναι,  ἀλλ'   εἰ διὰ τοῦτον πάλιν καὶ
[10]   μὴ χρήματ' ἀπόλλυτε μόνον σκεπτέον,  ἀλλ'   εἰ καὶ δόξαν χρηστήν, περὶ
[120]   μείζον' ἐλάττονα, δεινόν ἐστιν,  ἀλλ'   εἰ τὰς τιμάς, αἷς ἂν
[0]   καὶ ὑφ' ὑμῶν ἴσως γιγνώσκεται·  ἀλλ'   ἐκεῖν' ἂν ἐροίμην ἡδέως αὐτόν,
[140]   ὑμέτερ' αὐτῶν οἷς ἂν βούλησθε.  Ἀλλ'   ἐκεῖνό γ' οὐχὶ δίκαιον εἶναί
[10]   μετ' αἰσχύνης ὡς κολακεύοντα λαμβάνειν,  ἀλλ'   ἐν ἰσηγορίᾳ δοκοῦντ' ἄξιόν τινος
[90]   περὶ τούτου τις ἀντιλέγῃ μοι,  ἀλλ'   ἐπ' ἐκεῖν' εἶμι. Ὅταν ταῦτα
[110]   ταῦτ' ἔχοντα, οὐδ' ὀλίγου δεῖ·  ἀλλ'   ἐπειδάν τις οἶμαι κακουργῶν ἐπὶ
[50]   δόξῃ κρινόμενον ἴδοι τις ἄν,  ἀλλ'   ἔργῳ. Ὅταν μὲν οὖν εὖ
[120]   τὸ τιμᾶν τοὺς ὄντας ἀξίους,  ἀλλ'   ἔσται χαλκοῦς ἱστάναι καὶ σίτησιν
[130]   ὧν εἷς ἐστιν Λυκίδας.  Ἀλλ'   ἕτερον πρόξενόν ἐστ' εἶναι καὶ
[100]   τῶν εὑρημένων τὴν δωρειάν, ἐχέτω,  ἀλλ'   ἰδίᾳ κατὰ τόνδε κριθήτω τὸν
[100]   τοὺς ἐγγυτάτω γένει τῆς ἀγχιστείας,  ἀλλ'   ἵν' εἰς τὸ μέσον καταθεὶς
[160]   τὸν νόμον μηδὲ συμφέρειν ὑμῖν·  ἀλλ'   ἵν' ἐν κεφαλαίῳ τοῦτο μάθητε
[60]   τι; Ἐγὼ μὲν ἐκεῖν' οἶμαι.  Ἀλλ'   ἵνα μὴ πόρρω τοῦ παρόντος
[150]   καλῶς, οὐκ ἐπὶ τούτοις τεθείς,  ἀλλ'   ἵνα μὴ τὸ πρᾶγμ' ὥσπερ
[20]   ἀπίστως πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς διαθῶμεν;  Ἀλλ'   ἴσμεν ἐκεῖνο δήπου, ὅτι λῃτουργήσουσιν
[50]   εἰ χρὴ κύρι' εἶναι σκοποῦμεν;  Ἀλλ'   λόγος πρῶτον αἰσχρὸς τοῖς
[80]   ἔσθ' ἡμέτερον οὐδὲ καινὸν εὕρημα,  ἀλλ'   παλαιός, ὃν οὗτος παρέβη,
[50]   ὑμῖν ἑαυτοὺς ἐκεῖνοι παρέσχον, ἐάσω·  ἀλλ'   ὅθ' μεγάλη μάχη πρὸς
[110]   δόκει δεινόν εἰσιν οὐδὲν εἰργασμένοι,  ἀλλ'   οἱ δόντες μέν, πάλιν δ'
[160]   καὶ ξένους καὶ πόλεις κεκτημένον.  Ἀλλ'   οἶμαι, τὸ μέλλον ἄδηλον πᾶσιν
[40]   ἰδίᾳ τὰ ὄντα σώσει προνοούμενος,  ἀλλ'   ὅπως τῶν ὑμετέρων μηδὲν ἐνδεῶς
[150]   ἐπιείκειαν τοῖς φιλοτιμεῖσθαι βουλομένοις καθίστησιν,  ἀλλ'   ὅτι καὶ παρανομίας δόξαν αἰσχίστην
[40]   τὸ τῆς δαπάνης μέγιστον ἐκείνῳ,  ἀλλ'   ὅτι τὴν δωρειὰν ὑμᾶς αὐτὸν
[130]   τινὶ δοίη, τοῦτ' ἀφέλοιτο πάλιν,  ἀλλ'   οὐδ' ἐπιχειρήσειεν ἄν. Μὴ τοίνυν
[70]   δικαίως παρ' ὑμῶν λαβὼν κατέλιπεν.  Ἀλλ'   οὐδέν' ἀνθρώπων εὖ φρονοῦντ' οἶμαι
[90]   δῆμος ἔδωκεν; Σαφῶς γ' οὑτωσί.  Ἀλλ'   οὐκ ἐν νῦν ὅδ'
[120]   ἱερῶν ἀτέλειαν ἔχειν καὶ λῃτουργιῶν,  ἀλλ'   οὗτοι τὸ τῶν λῃτουργιῶν ὄνομ'
[150]   ἀποτεῖσαι· ἀμφότερα δὲ μὴ ἐξέστω.  (Ἀλλ'   οὐχ οὗτος ἐχρήσατο τούτῳ τῷ
[80]   πότερον ἔστ' ἐπιτήδειος οὔ,  ἀλλ'   ὑμεῖς δοκιμάζεσθ' εἴτ' ἐπιτήδειοι πάσχειν
[120]   λόγος περὶ τῆς ἀτελείας ἐστίν,  ἀλλ'   ὑπὲρ τοῦ πονηρὸν ἔθος τὸν
[10]   θέντος τὸν νόμον, τὰ μὲν  ἄλλ'   ἔγωγ' οὐκ οἶδα, οὐδὲ λέγω
[120]   ἱστάναι καὶ σίτησιν διδόναι καὶ  ἄλλ'   τι ἂν βούλησθε, πλὴν
[50]   αὐτὸς ἀκήκοα. Τὰ μὲν οὖν  ἄλλ'   ὅσα χρησίμους ὑμῖν ἑαυτοὺς ἐκεῖνοι
[130]   ἐφ' οἷς εὕρετ' ἔχειν,  ἄλλ'   ὁτιοῦν ἐγκαλοῦσίν τινι, γράφεσθαι κατὰ
[60]   ταύτην τὴν τιμήν. Καὶ γὰρ  τἄλλ'   ἀγάθ' εὐξαίμην ἂν ἔγωγε παρ'
[110]   παρ' ἡμῖν ἐπὶ τῶν προγόνων  πόλλ'   ἀγάθ' εἰργασμένοι τινὲς οὐδενὸς ἠξιοῦντο
[30]   Καὶ τὰ μὲν ἄλλα σιωπῶ,  πόλλ'   ἂν ἔχων εἰπεῖν, ὅσ' εὐεργέτηκεν
[110]   λόγον, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, κατὰ  πόλλ'   ἀσύμφορον εἶναι τῇ πόλει λέγεσθαι,
[20]   κεκτημένος, οὗτος, ὅστις ἂν ᾖ,  πόλλ'   εἰς ταῦτα συντελεῖ; Πᾶσ' ἀνάγκη.
[70]   κἀκείνου, ὑμῖν δ' ἀπὸ πολλῶν  πόλλ'   ἐκείνου στρατηγοῦντος. Ἵνα δὲ μὴ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/05/2007