HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Démosthène, Contre Leptine (discours complet)

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


ρ  =  31 formes différentes pour 247 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Paragraphes
[60]   μὲν τοίνυν Κόνωνα σκοπεῖτε, εἰ  ἄρ'   ἄξιον, καταμεμψαμένους τὸν ἄνδρα
[110]   τὰ τοιαῦτα λέγοντας παραδείγματα, ὡς  ἄρ'   ἐκεῖνοι μεγάλ' εὖ παθόντες οὐδέν'
[160]   κράτιστ' ἔσεσθ' ἐψηφισμένοι, κἄν τις  ἄρ'   ἔλθῃ ποτὲ καιρός, οὐκ ἀπορήσετε
[130]   ὑμῶν ἁθρόους, παρόν, εἴ τις  ἄρ'   ἐστὶν ἀνάξιος, εἷς δύ'
[100]   οὖν ἐκεῖνοί ποτε παύσαιντο, εἰ  ἄρ'   εὔξασθαι δεῖ, τοὺς μὲν ἑαυτοὺς
[100]   τι λέγειν αὐτοὺς παρεσκευάσθαι, ὡς  ἄρ'   οἱ Λακεδαιμόνιοι καλῶς πολιτευόμενοι καὶ
[50]   ἀξίαν τοῦ ποιήσαντος σκεψόμεθα; Οὐκ  ἄρ'   ὀρθῶς βουλευσόμεθα. (Ἀλλὰ νὴ Δί'
[30]   μεταδόξῃ ποτὲ ψηφισαμένους ἐξεῖναι δοῦναι;  Ἆρ'   ἀγνοεῖθ' ὅτι αὐτὸς νόμος
[100]   φάσκων, ὧν οὐδὲν ἐκείνοις προσῆκεν.  Ἆρ'   οὐ πολὺ τοῦ Σόλωνος ἀποστατεῖς
[110]   πρὸς ἅπαντ' ἀνενέγκατε τὸν νόμον.  (Ἆρ'   οὖν δίκαιον, ἄνδρες Ἀθηναῖοι,
[0]   καὶ τοιοῦτόν τι συμβαίνειν ἀνάγκη.  (Ἆρ'   οὖν θησόμεθα νόμον διὰ ταῦτα
[120]   τοῦτ' εἶναι δεινὸν νομίζω. (Εἰ  γὰρ   κατὰ μηδέν' ἄλλον ἔχουσι
[160]   δόξης τῶν κοινῇ γνωσθέντων. Οὐ  γὰρ   ἀγνοεῖ τοῦτ' οὐδεὶς οὔτε τῶν
[100]   μέντοι δίκαιοί γ' οὐδαμῇ. Οὐ  γὰρ   ἀγνοῶ τοῦθ' ὅτι Θηβαῖοι καὶ
[30]   εἴπῃ πρὸς ταῦτ' ἐκεῖνος Καὶ  γὰρ   Ἀθηναίων τινὲς ἴσως φαῦλοι, καὶ
[0]   αὐτοῖς, τοῦτ' ἀφελώμεθα; Μηδαμῶς· οὔτε  γὰρ   ἄλλως καλὸν οὔθ' ὑμῖν πρέπον.
[130]   χαλεπῶς τις ἔχων ὁρᾶται· οὐδὲ  γὰρ   ἀμφισβήτησις καταλείπεται τὸ μὴ ταῦτα
[60]   πρὸς πάντας τοὺς Ἕλληνας· ὅτου  γὰρ   ἄν τις παρ' ὑμῶν ἀγαθοῦ
[70]   Ἐγὼ μὲν οὐκ οἴομαι. Καὶ  γὰρ   ἂν ἄλογον εἴη· μίαν μὲν
[140]   μὲν τοίνυν ἠγνόησε ταῦτα γένοιτο  γὰρ   ἂν καὶ τοῦτο, αὐτίκα δηλώσει·
[160]   πάντα δ' ἀνθρώπιν' ἡγεῖσθαι. Οὐδὲ  γὰρ   ἂν Λακεδαιμόνιοί ποτ' ἤλπισαν εἰς
[40]   ἀσφαλῶς οἰκεῖν οἰομένας πόλεις. Οὐ  γὰρ   ἂν μετέπιπτε τὰ πράγματ' ἐπ'
[90]   οὐδ' ὁτιοῦν ἐποίησε Λεπτίνης· οὐδὲ  γὰρ   ἂν ὑμεῖς ποτ' ἐπείσθητε, ὡς
[110]   καὶ οὐδὲ δίκαιον. (Εἰ μὲν  γὰρ   ἀναξίους εἶναί τις φήσει κἀκείνους
[40]   τινα ὧν εὐεργέτητο μεμνῆσθαι. (Οὗτος  γὰρ   ἁνήρ, ὡς τὸ ψήφισμα τοῦτο
[30]   Ἐμοὶ γοῦν δοκεῖ. Παρὰ πᾶσι  γὰρ   ἀνθρώποις μᾶλλόν ἐστιν ἔθος διὰ
[50]   λούμεν' ὑπέρρει κατὰ μικρόν. ~Τῶν  γὰρ   ἀνθρώπων οἱ πλεῖστοι κτῶνται μὲν
[120]   καταλείπεται λέγοντά τι αὐτοῖς.  γὰρ   ἄξια τῆς ἀτελείας εὖ πεποιηκέναι
[160]   (Ὃ μὴ πάθητε νῦν· οὐ  γὰρ   ἄξιον. Ἀλλ' δίκαι' ἐγνώκατε,
[150]   τἀναντία πράττουσι τὰς τιμωρίας. Εἰ  γὰρ   ἅπαντες ὡς ἀληθῶς τὰς ἐν
[150]   ἀγαθοῦ τινὸς αἰτίους ἀδικεῖν. Εἰ  γὰρ   ἀπεχθάνεσθαί τισι δεῖ, τοῖς ἀδικοῦσι
[120]   ἐγὼ παρα σχήσομαι μάρτυρα. (Γράφων  γὰρ   ἀρχὴν τοῦ νόμου Λεπτίνης εἶπεν
[80]   Ὅρα δὴ καὶ σκόπει· δεῖ  γὰρ   αὔτ' ἐνταῦθ' εἶναί που. Ἐγὼ
[50]   ἔργον ἀνθρώπων καλῶν κἀγαθῶν· ἐψηφίσασθε  γὰρ   αὐτοῖς ἅπανθ' ὧν ἐδέοντο. Εἶτα
[40]   δῆμος χρησίμους αὑτοὺς παρασχόντων· πάντας  γὰρ   αὐτοὺς ἡγοῦμαι δεινότατ' ἂν παθεῖν,
[150]   πρότερον δοθείσας ἀφελέσθαι κελεύειν· πολὺ  γὰρ   βελτίονος ἀνδρός ἐστιν ἐφ' οἷς
[30]   ἣν ὑμεῖς ἔδοτ' αὐτοῖς. ~Ἔστι  γὰρ   γένει μὲν δήπου Λεύκων
[10]   ἐξετάσειε, ψεῦδος ἂν φανείη. Εἰσὶ  γὰρ   δήπου παρ' ἡμῖν αἵ τε
[30]   ἡμῶν πόλις δεῖται. (Ἴστε  γὰρ   δήπου τοῦθ' ὅτι πλείστῳ τῶν
[150]   αἰσχίστην τῇ πόλει καταλείπει. Ἴστε  γὰρ   δήπου τοῦθ' ὅτι τῶν τὰ
[20]   δέον ὑμῖν γιγνομένας δείξω. Ἴστε  γὰρ   δήπου τοῦθ' ὅτι τῶν τριηραρχιῶν
[30]   τοὺς παρ' ἐκείνου σιτηγοῦντας; (Οὐ  γὰρ   δήπου τοῦτό γ' ὑπείληφεν οὐδείς,
[40]   δωρειάν, μηδὲν ἔχοντες ἐγκαλέσαι; (Οὐ  γὰρ   εἰ ἕτεροι μὲν ἦσαν οἱ
[10]   μικρὰν ζημίαν ὀφλήσειν μέλλουσαν; ~Οὐ  γὰρ   εἰ μὴ χρήματ' ἀπόλλυτε μόνον
[10]   πεπεῖσθαι ὁμοίαν εἶναι τούτῳ· οὐδὲ  γὰρ   εἰ πάνυ χρηστός ἐσθ' ὡς
[140]   εἰρηκέναι, λίαν εὔηθες ποιεῖς. Τί  γὰρ   εἵνεκα τούτου βελτίων ἔσθ'
[0]   τῶν ἀδίκων ἐστίν, ἐάσω· καὶ  γὰρ   εἴρηται τρόπον τινὰ καὶ ὑφ'
[10]   ἀτέλεια ἣν οὗτος ἀφαιρεῖται. Τῶν  γὰρ   εἰς τὸν πόλεμον καὶ τὴν
[120]   εἶναι φῇς ἱερῶν; Τῶν μὲν  γὰρ   εἰς τὸν πόλεμον πασῶν εἰσφορῶν
[40]   καιροὺς ἐν οἷς. (Πάντες μὲν  γάρ   εἰσιν ἴσως ἄξιοι χάριν ἀνταπολαμβάνειν
[80]   οὐκ ἐπιτήδειον εἶναί φαμεν. Γνώσεσθε  γὰρ   ἐκ τούτου πρόνοιάν τιν' ἔχοντας
[50]   αὐτῶν σκέψις. Ἰδίᾳ μὲν  γὰρ   ἕκαστος ἡμῶν σκοπεῖ τίς ἄξιός
[160]   προσηκόντων ὑμῖν ἀγαθῶν ἑλέσθαι. Καὶ  γὰρ   ἕκαστος ὑμῶν ἰδίᾳ μεθέξει τῆς
[0]   τὸ δοῦναι ὑμῖν ἐξεῖναι. Οὐ  γὰρ   ἐκεῖνό γ' ἔνεστιν εἰπεῖν, ὡς
[80]   περὶ τοὺς εὐεργέτας γεγενημένοι. Εἰ  γὰρ   ἐκεῖνοι μέν, ἐφ' οὓς μεθ'
[10]   κρεῖττον εἶναι δοκεῖ. Παρὰ μὲν  γὰρ   ἐκείνοις μείζων ἐστὶν τοῦ
[30]   τοὺς ὡς ὑμᾶς πλέοντας. Ἔχων  γὰρ   ἐκεῖνος ἑαυτῷ καὶ τοῖς παισὶ
[150]   Ἀριστογείτονι, καταψηφίσασθε τοῦ νόμου. Οὐ  γὰρ   ἔνεστ' εὐορκεῖν, εἰ μὴ τοῦτο
[50]   ὕστερον χρόνῳ παμπληθεῖ; Τὸ μὲν  γὰρ   ἐξ ἀρχῆς τι μὴ δοῦναι
[90]   λέγων παράγειν ὑμᾶς ζητήσει. Ἔφη  γὰρ   ἐξαπάτης εἵνεκα παραγεγράφθαι τοῦτον τὸν
[50]   ἐᾶν τὰ δοθέντ' ἔχειν· πάλαι  γὰρ   ἐσκέφθαι ταῦτα καὶ ἐγνῶσθαι προσῆκεν.
[0]   Ἐγὼ μὲν οὐκ οἶμαι· οὐ  γάρ   ἐσμεν ἀφαιρεθῆναι δίκαιοι περὶ ὧν
[150]   τῷ δημοσίῳ. Θάνατον λέγει· τοῦτο  γάρ   ἐστ' ἐπ' ἐκείνῳ τοὐπιτίμιον. Οὐκοῦν
[130]   ἀτελεῖς εἰσιν οὗτοι δεῖξαι. Οὐ  γάρ   ἐστ' οὐδεὶς ἀτελὴς παρ' ὑμῖν
[0]   κατὰ τοῦτον τὸν λόγον; Οὐ  γὰρ   ἔστ' ἐφ' ὅτου τοῦτ' οὐ
[120]   ἀπίστους ποιήσετε πάσας δωρειάς. Τί  γὰρ   ἔσται πιστότερον τὸ τῆς εἰκόνος
[100]   ἐστὶ τῶν πολλῶν. Ἐκεῖ μὲν  γάρ   ἐστι τῆς ἀρετῆς ἆθλον τῆς
[40]   δύναμαι σκοπούμενος εὑρεῖν. Χρήματα μὲν  γάρ   ἐστιν ἀεὶ παρ' ὑμῖν αὐτοῦ,
[130]   ταῦτ' αἰτίαν λέγοντες ψευδῆ; Οὐ  γάρ   ἐστιν οὔθ' οὗτος οὔτ' ἄλλος
[70]   τῶν δοθέντων τότε. Πολλὰ μὲν  γάρ   ἐστιν, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τῶν
[20]   οὐ καλῶς φρονεῖ. Ἐγὼ μὲν  γὰρ   εὔχομαι τοῖς θεοῖς, μάλιστα μὲν
[140]   Καὶ οὐ τοῦτ' ἐπιτιμῶ· δεῖ  γὰρ   ἐφ' ὑμῖν εἶναι διδόναι τὰ
[110]   ταῦτα γέγραπται. Τότε μὲν  γὰρ   πόλις ἡμῶν καὶ γῆς
[110]   ἐθῶν ὀλιγωροῦντες ἐκεῖνα διώκοιτε; Εἰ  γὰρ   καὶ κατὰ τὸν λογισμὸν ἐκεῖνα
[20]   τὰς ἀτελείας ἐὰν ἀφέλησθε· οὐ  γὰρ   κοινωνεῖ ταῖς δημοσίαις προσόδοις καὶ
[70]   τείχη στῆσαι Θεμιστοκλέους· μὲν  γὰρ   λαθών, δὲ νικήσας τοὺς
[130]   Τίνος; τοῦ μετοικίου; Τοῦτο  γὰρ   λοιπόν. Οὐ δήπου, ἀλλὰ τῶν
[60]   ὑμῶν, καὶ δὴ λελυμένας. (Πολὺ  γὰρ   μᾶλλον ἥρμοττεν τὰ δοθέντ' ἐῶντας
[10]   εὑρήσετ' οὔσας βελτίους. (Τό τε  γὰρ   μὴ μετ' αἰσχύνης ὡς κολακεύοντα
[30]   σῖτος εἰσπλέων ἐστίν. Εἰκότως· οὐ  γὰρ   μόνον διὰ τὸ τὸν τόπον
[100]   νόμους οὐ συνιέναι. Εἰ  γὰρ   μὲν Σόλων ἔθηκεν νόμον
[40]   καὶ τὸ δεινόν ἐστιν. Εἰ  γὰρ   οἱ μὲν εἰδότες καὶ παθόντες
[110]   δικαίως ἂν ἀφαιρε θεῖεν; (Οὐ  γὰρ   οἱ μὴ δόντες μὴ
[30]   δῆμον καθίστησ' ἑνὸς ἀνδρός. (Μὴ  γὰρ   οἴεσθ' ὑμῖν ἄλλο τι τὰς
[10]   ἔχοντες μάλιστα δύνανται τιμᾶν· πλούσιον  γὰρ   ὃν ἂν βούλωνται παραχρῆμ' ἐποίησαν·
[100]   θαυμάζοντες, τοὺς δὲ συγγενεῖς ἴστε  γὰρ   ὃν τρόπον Ὀρχομενὸν διέθηκαν οὕτω
[70]   καὶ Ἀριστογείτονος, ἔστησαν πρώτου· ἡγοῦντο  γὰρ   οὐ μικρὰν τυραννίδα καὶ τοῦτον
[50]   αὐτῆς πρὸς ὑμᾶς εἰπεῖν. Ἐγὼ  γὰρ   οὐ τὸν αὐτὸν τρόπον νομίζω
[20]   ἐὰν ἅπαντες οὗτοι λῃτουργῶσιν· φανήσεται  γὰρ   οὐδὲ πολλοῦ δεῖ τῆς γενησομένης
[0]   καλὸν οὔθ' ὑμῖν πρέπον. (Πῶς  γὰρ   οὐκ αἰσχρόν, ἄνδρες Ἀθηναῖοι,
[130]   οὗτοι τοῦτο φήσουσι δεῖξαι μὲν  γὰρ   οὐκ ἔχουσιν, δεῖ κεκολασμένους αὐτοὺς
[40]   οὐχὶ τὴν ἀτέλειαν ἀφαιρήσεσθε οὐδὲ  γὰρ   οὔσῃ χρώμενος φαίνεται, ἀλλὰ τὸ
[110]   χρημάτων, νῦν δ' εὐπορήσει· δεῖ  γὰρ   οὕτω λέγειν καὶ μὴ βλασφημεῖν.
[120]   ἱερῶν τέλος ἐστὶ λῃτουργεῖν; Αὐτὸς  γὰρ   οὑτωσὶ τἀναντία τῇ στήλῃ γεγραφώς,
[30]   πολὺ δεινότερον τοῦ καθελεῖν· αὗται  γὰρ   οὑτωσὶ τοῖς βουλομένοις κατὰ τῆς
[130]   κατ' ἄνδρα κριθέντας. Ἐγὼ μὲν  γὰρ   οὐχ ὑπολαμβάνω ταῦτα καλῶς ἔχειν
[130]   ὑμῶν δωρειὰς ἀφελέσθαι ζητούντων. (Πῶς  γὰρ   οὐχὶ καὶ κατὰ τοῦτο δεινότατ'
[50]   τῶν εὑρημένων ταῦτ' ἦσαν· τουτὶ  γὰρ   παρὰ πάντ' ἔσται τὸν λόγον
[50]   ἐξεταστέον εἶναι καὶ ἰδιώτῃ· οὐδὲ  γὰρ   περὶ τῶν αὐτῶν σκέψις.
[10]   πρόγονοι. Τεκμήριον δέ· χρήματα μὲν  γὰρ   πλεῖστά ποτε κτησάμενοι πάνθ' ὑπὲρ
[150]   φαίνεσθαι φρονοῦντας ὑμῶν αὐτῶν. Φέρε  γὰρ   πρὸς Διός, τί μάλιστ' ἂν
[60]   μενόντων τὰς δωρειὰς ἀφαιρεῖσθαι. Φέρε  γὰρ   πρὸς Διός, τίς ἔστιν ὅστις
[10]   προγόνων οὔθ' ὑμῶν ἀξίαν. ρία  γὰρ   τὰ μέγιστ' ὀνείδη κτᾶται, φθονεροὺς
[60]   εὑρημένων ταύτην τὴν τιμήν. Καὶ  γὰρ   τἄλλ' ἀγάθ' εὐξαίμην ἂν ἔγωγε
[20]   πάντες ἂν ὁμολογήσειαν· παρὰ μὲν  γὰρ   τὰς ἐπὶ τῶν χορηγιῶν δαπάνας
[50]   νόμον τεθήκαμεν. (Νὴ Δί' ἀνάξιοι  γάρ   τινες τῶν εὑρημένων ταῦτ' ἦσαν·
[110]   μηδὲν ἐγκαλοῦντες ἀφαιρούμενοι. Εἰ μὲν  γάρ   τις ἔχει δεῖξαι κἀκείνους ὧν
[20]   οὐχὶ δίκαιον λέγειν. Εἰ μὲν  γάρ   τις ἔχει πολλὰ μηδὲν ὑμᾶς
[130]   τοῦτ' εἰπεῖν ἔτι βούλομαι. Εἰ  γάρ   τις πάνθ' ὅσα Λεπτίνης ἐρεῖ
[140]   σοι τοῦ ἀγῶνος ἀκινδύνου. Διὰ  γὰρ   τὸ τελευτῆσαι Βάθιππον τὸν τουτουὶ
[60]   λόγον πρὸς Λακεδαιμονίους εἶναι. (Καὶ  γάρ   τοι μόνῳ τῶν πάντων αὐτῷ
[90]   μὴ δοκιμασθέντας κυρίους εἶναι. (Καὶ  γάρ   τοι τότε μέν, τέως τὸν
[40]   καὶ πάλιν τάλαντον ἔδωκεν οὐδὲ  γὰρ   τοὺς λαβόντας ἔγωγ' ἡγοῦμαι τὸ
[100]   τοῖς αὐτοῖς οὔτε πολιτείᾳ. (Αὐτὸ  γὰρ   τοῦτο πρῶτον, νῦν οὗτοι
[120]   τί τοῦτο μαθὼν προσέγραψεν; Οὐδὲ  γὰρ   τούτοις ἀτέλεια τῶν γ' ἱερῶν
[40]   χρησίμους ὑμῖν παρασχόντας ἑαυτούς· εὑρήσετε  γὰρ   τούτους, οὓς ἥκιστα προσῆκεν, ἀδικοῦντα.
[0]   τε καὶ τούτους. Ἐν μὲν  γὰρ   τῷ γράψαι Μηδέν' εἶναι ἀτελῆ,
[160]   τι δεῖ πλείω λέγειν· οἶμαι  γὰρ   ὑμᾶς οὐδὲν ἀγνοεῖν τῶν εἰρημένων.
[160]   ὅπως μὴ βιασθῆθ' ἁμαρτάνειν. Πολλὰ  γὰρ   ὑμεῖς, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πολλάκις
[80]   τὴν ἀτέλειαν; Ἀλλ' ἄλογον. Οὐδὲ  γὰρ   ὑμῖν ἁρμόττει δοκεῖν παρὰ μὲν
[140]   καὶ τοῦτο, αὐτίκα δηλώσει· συγχωρήσεται  γὰρ   ὑμῖν λῦσαι περὶ ὧν αὐτὸς
[0]   ὄντας τῶν τιμῶν ἀποστερεῖν. Εἰ  γὰρ   ὑπαρχουσῶν τούτων φαῦλοι καὶ ἀνάξιοί
[100]   καί μοι μηδὲν ὀργισθῇς· οὐδὲν  γὰρ   φλαῦρον ἐρῶ σε οὐκ
[10]   νῦν τῷ νόμῳ. Τῇ μὲν  γὰρ   χρείᾳ τῇ τῶν εὑρισκομένων τὰς
[150]   πρὸς ὑμᾶς εἰπὼν καταβήσομαι. Ἔστι  γάρ,   ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πάντας μὲν
[90]   ἀκούσαντες ἑλέσθαι τὸν κρείττω. ~Οὐ  γὰρ   ᾤετο δεῖν Σόλων,
[80]   ὡς ἂν εἰκότως ἀγανακτήσειαν. Εἰ  γὰρ   ὧν ἔργῳ πεποίηκεν ἕκαστος αὐτῶν
[80]   ὑμᾶς φιλοτιμίαν τοῦ πατρός. Οὕτω  γὰρ   ὡς ἀληθῶς ἔμοιγε φαίνεται βεβαίως
[120]   ἔργον καὶ δεινότατον πράξουσιν; Χρὴ  γάρ,   ὡς γοῦν ἐμοὶ δοκεῖ, ὅσα
[60]   ποιῆσαι τῶν ἐκείνῳ δοθέντων. Οὗτος  γάρ,   ὡς ὑμῶν τινῶν ἔστιν ἀκοῦσαι
[140]   τοῦ δήμου κεκόμισται, ταῦτ' ἀφελέσθαι  παρ   αινῶν. ~Καὶ μὴν πρός γε
[160]   παύσωμαι λέγων, τάδε ποιήσατε· σκέψασθε  παρ'   ἄλληλα καὶ λογίσασθε πρὸς ὑμᾶς
[130]   οὐκ ἔχουσιν, δεῖ κεκολασμένους αὐτοὺς  παρ'   αὐτὰ τἀδικήματα φαίνεσθαι. δὲ
[30]   ἐστὶ θεωρήσατε. Ἐκεῖνος πράττεται τοὺς  παρ'   αὑτοῦ σῖτον ἐξάγοντας τριακοστήν. Αἱ
[100]   πολιτευόμενοι καὶ Θηβαῖοι οὐδενὶ τῶν  παρ'   ἑαυτοῖς διδόασι τοιαύτην οὐδεμίαν τιμήν·
[30]   δωρειάς, ὑμῖν δὲ μένειν τὰς  παρ'   ἑαυτοῦ. Οὐκοῦν πρὸς πολλοῖς οἷς
[100]   τοιούτων ἀφεστᾶσιν, ἄλλαι δέ τινες  παρ'   ἐκείνοις εἰσὶ τιμαί, ἃς ἀπεύξαιτ'
[100]   καὶ δεῖ, ἀλλ' τῇ  παρ'   ἐκείνοις πολιτείᾳ συμφέρει, ταῦτ' ἐπαινεῖν
[100]   τοιαύτην οὐδεμίαν τιμήν· καίτοι καὶ  παρ'   ἐκείνοις τινές εἰσιν ἴσως ἀγαθοί.
[30]   σῖτον ἐξάγοντας τριακοστήν. Αἱ τοίνυν  παρ'   ἐκείνου δεῦρ' ἀφικνούμεναι σίτου μυριάδες
[60]   πᾶσι πρόδηλον τοῦτο, ὅτι ταῖς  παρ'   ἐκείνου δωρειαῖς, ἃς διὰ ταῦτ'
[30]   ἂν γένηται, καὶ ὑμῶν τοὺς  παρ'   ἐκείνου σιτηγοῦντας; (Οὐ γὰρ δήπου
[70]   οὖν ἴσως, καὶ ἄνευ τοῦ  παρ'   ἐμοῦ λόγου, ὅτι σπουδαῖος Χαβρίας
[10]   ἂν φανείη. Εἰσὶ γὰρ δήπου  παρ'   ἡμῖν αἵ τε τῶν μετοίκων
[110]   κατασκευάσαντα, διὰ δ' ὧν  παρ'   ἡμῖν δῆμος εὐδαίμων, ταῦθ' ὡς
[100]   ἔχει, καὶ τἀκεῖ καὶ τὰ  παρ'   ἡμῖν. Διὰ τί; Ὅτι τὰς
[60]   τἄλλ' ἀγάθ' εὐξαίμην ἂν ἔγωγε  παρ'   ἡμῖν εἶναι πλεῖστα, καὶ ἄνδρας
[110]   πρόχειρος λόγος, ὡς ἄρα καὶ  παρ'   ἡμῖν ἐπὶ τῶν προγόνων πόλλ'
[110]   εἰσί, κἂν ἀποκτεῖναι βούλεσθαι τὸν  παρ'   ἡμῖν τούτων τι κατασκευάσαντα, διὰ
[80]   τοῦ παρακρούσασθαι καὶ φενακίσαι λέγεται  παρ'   ἡμῶν ἕνεκα, ἀναγνώσεται τὸν νόμον
[40]   ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ κεκρατηκότας καὶ  παρ'   οἷς ἦν, δεύτερον δέ, ἑτέραν
[90]   παρ' ὑμῖν, ἐν τοῖς ὀμωμοκόσιν,  παρ'   οἷσπερ καὶ τἄλλα κυροῦται, ἔπειτα
[150]   γενήσεται· ἀλλ' ἀναμνησθέντες τῶν καιρῶν,  παρ'   οὓς εὖ πεπονθότες εὖ πεποιήκατε
[40]   Χρήματα μὲν γάρ ἐστιν ἀεὶ  παρ'   ὑμῖν αὐτοῦ, κατὰ δὲ τὸν
[80]   δωρειάς, ἂν δίκαιον ᾖ, κρίνας  παρ'   ὑμῖν ἀφαιρήσεται, καὶ ὅπως, οὓς
[150]   ἄνδρες Ἀθηναῖοι, εἰ χαλεπώτερον εἶναι  παρ'   ὑμῖν δόξει χάριν εὖ ποιήσαντ'
[140]   οἶμαι. Οὗτος εὕρετο τὴν δωρειὰν  παρ'   ὑμῖν, ἐν τοῦτ' ἐνῆν.
[90]   καλῶς κελεύει τιθέναι, πρῶτον μὲν  παρ'   ὑμῖν, ἐν τοῖς ὀμωμοκόσιν, παρ'
[90]   ἔν τε τῇ βουλῇ καὶ  παρ'   ὑμῖν ἐν τῷ δικαστηρίῳ, τοὺς
[140]   εἰ τότε μὲν τὰ Χαβρίου  παρ'   ὑμῖν ἔργα μεῖζον ἴσχυε τῶν
[160]   μὲν τὸ νόμισμα διαφθείρουσιν θάνατος  παρ'   ὑμῖν ἐστιν ζημία, τοῖς
[80]   πολιτείαν· Χαβρίας δ' αὐτὸς ἐτιμήθη  παρ'   ὑμῖν μόνος. (Εἰ δὴ τόθ'
[150]   μὲν δικαίως ἔν γε τοῖς  παρ'   ὑμῖν νόμοις ἐξέσται, χάριν δ'
[130]   Οὐ γάρ ἐστ' οὐδεὶς ἀτελὴς  παρ'   ὑμῖν ὅτῳ μὴ ψήφισμ'
[130]   πολλοὶ διὰ τῶν πολιτευομένων γεγόνασι  παρ'   ὑμῖν τοιοῦτοι, ὧν εἷς ἐστιν
[60]   Ἕλληνας· ὅτου γὰρ ἄν τις  παρ'   ὑμῶν ἀγαθοῦ τοῖς ἄλλοις αἴτιος
[60]   ἂν δὲ κατορθώσῃ, τὰς χάριτας  παρ'   ὑμῶν ἀπίστους ἕξειν; (Πάνυ τοίνυν
[10]   μόνῳ κρείττους εἰσὶν αἱ  παρ'   ὑμῶν δωρειαί, τοῦτ' ἀφαιρεῖται. Καίτοι
[130]   ἀγαθῶν αἰτίους, ἃς ἔλαβον δικαίως  παρ'   ὑμῶν δωρειὰς ἀφελέσθαι ζητούντων. (Πῶς
[30]   ἑαυτῷ μὲν ἀκύρους εἶναι τὰς  παρ'   ὑμῶν δωρειάς, ὑμῖν δὲ μένειν
[60]   ὑμᾶς φεύγοντας καὶ δικαίως τι  παρ'   ὑμῶν εὑρομένους ἐάσωμεν ἀφαιρεθῆναι ταῦτα,
[60]   δωρειάς, ἃς ἀντὶ τούτων ἔλαβον  παρ'   ὑμῶν, καὶ δὴ λελυμένας. (Πολὺ
[70]   ἀποστερηθῆναι τὴν ἀτέλειαν ἣν εὕρετο  παρ'   ὑμῶν καὶ τῷ υἱεῖ κατέλιπεν;
[70]   ἣν πατὴρ αὐτῷ δικαίως  παρ'   ὑμῶν λαβὼν κατέλιπεν. Ἀλλ' οὐδέν'
[120]   εὖ πεποιηκέναι δόξας καὶ ταύτην  παρ'   ὑμῶν λαβὼν τὴν τιμὴν μόνην,
[70]   βέβαιοι μένουσιν αὐτῷ, τῆς δὲ  παρ'   ὑμῶν μόνης τοῦτ' ἀφαιρήσεται; (Καὶ
[30]   καὶ δικαίως τετύχηκεν τῆς ἀτελείας  παρ'   ὑμῶν Λεύκων, ἀκηκόατ' ἐκ
[40]   δοθείσης ἀτελείας αὐτῷ διὰ ταῦτα  παρ'   ὑμῶν, ὁρῶν ἐν τῷ πολέμῳ
[60]   ναῦν οὐδεμίαν κεκτημένης, στρατηγῶν βασιλεῖ,  παρ'   ὑμῶν οὐδ' ἡντινοῦν ἀφορμὴν λαβών,
[30]   Λεύκων ξένος, τῇ δὲ  παρ'   ὑμῶν ποιήσει πολίτης· κατ' οὐδέτερον
[160]   ἡμεῖς κελεύομεν, οἱ μὲν ἄξιοι  παρ'   ὑμῶν τὰ δίκαι' ἕξουσιν, εἰ
[40]   νῦν γέγον' αὐτῷ τὸ λαβεῖν  παρ'   ὑμῶν τὴν ἀτέλειαν. Τίς οὖν
[50]   λέγειν πρὸς ὑμᾶς ταῦθ'  παρ'   ὑμῶν τῶν πρεσβυτέρων αὐτὸς ἀκήκοα.
[80]   μὴ ζῆν καταισχῦναι τὰς  παρ'   ὑμῶν ὑπαρχούσας αὐτῷ τιμάς. (Εἶθ'
[20]   τοίνυν τινές, ἄνδρες Ἀθηναῖοι,  σφόδρ'   ἔχουσ' ἀλογίστως ὥστ' ἐπιχειροῦσι λέγειν
[60]   Ἀθηναῖοι, μετὰ ταῦτ' ἐκπεσόντων ἐψηφίσασθ'  ἅπερ,   οἶμαι, φεύγουσιν εὐεργέταις δι' ὑμᾶς
[60]   τὰ ἔργα τὰ πραχθέντ' ἔστιν,  ἐπειδήπερ   ἅπαξ ἐπράχθη. Προσήκει τοίνυν τὰς
[130]   ποιήσαθ' ὅταν ταῦτα λέγωσι· κελεύετ'  εἴπερ   ἀληθῆ λέγουσι πρὸς ὑμᾶς, τὰ
[120]   εἴσ' ἀτελεῖς· τῶν δὲ λῃτουργιῶν,  εἴπερ   εἴσ' ἱερῶν, οὐδ' ἔχουσιν. ~Ἀλλὰ
[40]   ἐστιν; Ἐπικέρδης Κυρηναῖος, ὅς,  εἴπερ   τις ἄλλος τῶν εἰληφότων, δικαίως
[20]   ἐκεῖνο δήπου, ὅτι λῃτουργήσουσιν μέν,  ἄνπερ   πόλις ᾖ, πολλοὶ καὶ
[60]   δ' ἐχθρά, τὸν αὐτὸν τρόπον  ὅνπερ   Θάσος ἦν τότε καὶ
[0]   εἰπεῖν, ὡς τὸν αὐτὸν τρόπον,  ὅνπερ   τοὺς ἔχοντας ἀφείλετο τὴν δωρειὰν
[20]   θήσω· καὶ μὰ τοὺς θεούς,  ὅπερ   εἶπον ἀρτίως, οὐκ οἶμαι πέντ'
[70]   τὸ τῆς πόλεως ὄνομα καρποῦται.  ~Διόπερ   οὐ μόνον αὐτῷ τὴν ἀτέλειαν
[150]   δημοκρατίᾳ, τὰς αὐτὰς δώσειν δωρειὰς  ἅσπερ   Ἁρμοδίῳ καὶ Ἀριστογείτονι, καταψηφίσασθε τοῦ
[110]   εἰ δὲ μὴ τοῖς αὐτοῖς  οἷσπερ   ἡμεῖς νῦν, ἕτερόν τι τοῦτ'
[90]   ὑμῖν, ἐν τοῖς ὀμωμοκόσιν, παρ'  οἷσπερ   καὶ τἄλλα κυροῦται, ἔπειτα λύοντα
[140]   πάντων, εἰ ἐκεῖν' ἠγνόηκεν, ὅτι  ὥσπερ   ἂν εἴ τις μεγάλας τὰς
[70]   τότε, ἀλλὰ καὶ χαλκῆν εἰκόνα,  ὥσπερ   Ἁρμοδίου καὶ Ἀριστογείτονος, ἔστησαν πρώτου·
[80]   εὑρίσκετο τὴν δωρειάν, ἠξίωσεν ὑμᾶς,  ὥσπερ   δι' Ἰφικράτην καὶ Τιμόθεον εὖ
[130]   νῦν ἡμεῖς, θέντων ἡμῶν,  ὥσπερ   ἐγγυώμεθα καὶ φαμὲν θήσειν,
[60]   αὐτοῖς τὰς αὐτὰς δῶτε δωρειὰς  ὥσπερ   Ἐκφάντῳ τῷ Θασίῳ καὶ Ἀρχεβίῳ
[150]   ἀλλ' ἵνα μὴ τὸ πρᾶγμ'  ὥσπερ   ἐργασία τισὶν καὶ συκοφαντία,
[90]   λοιπὸν ἐφ' ὑμῖν εἶναι πάνθ'  ὥσπερ   ἐστὶ δίκαιον, καὶ δοῦναι καὶ
[160]   κρείττω. (Ἂν μὲν τοίνυν καταψηφίσησθε,  ὥσπερ   ἡμεῖς κελεύομεν, οἱ μὲν ἄξιοι
[20]   εἰς συντέλειαν ἀγαγεῖν τὰς χορηγίας  ὥσπερ   τὰς τριηραρχίας, τοὺς εὐεργέτας
[140]   ὑπολαμβάνετ' εἶναι τὸν ἀγῶνα τόνδ'  ὑπὲρ   ἄλλου τινὸς τοῦ τῆς
[80]   αὐτὴν τοῦ βίου πεποιημένος οὐχ  ὑπὲρ   ἄλλου τινός, ὥστε δικαίως ἂν
[80]   ὑμῶν, ὁπόθ' ἡγοῖτο, ἐχρῆτο τούτῳ,  ὑπὲρ   αὑτοῦ δέ, ἐπειδὴ τὸ καθ'
[10]   κτησάμενοι πάνθ' ὑπὲρ φιλοτιμίας ἀνήλωσαν,  ὑπὲρ   δὲ δόξης οὐδένα πώποτε κίνδυνον
[90]   τὸν νόμον οὗ τέθεικεν αὐτός,  ὑπὲρ   δὲ τοῦ πῶς τεθήσεται ποιεῖται
[130]   Διονύσιος, καὶ τοιούτους τινὰς ἐξειλεγμένοι.  Ὑπὲρ   δὴ τούτων ὡδὶ ποιήσαθ' ὅταν
[30]   γράψει ποθ' τὸ ψήφισμ'  ὑπὲρ   ἡμῶν γράφων; (Ὅτι νὴ Δί'
[80]   καὶ ὢν ἀσφαλέστατος στρατηγὸς ἁπάντων,  ὑπὲρ   μὲν ὑμῶν, ὁπόθ' ἡγοῖτο, ἐχρῆτο
[160]   τῶν ἐθελησόντων ὑπὲρ ὑμῶν κινδυνεύειν.  Ὑπὲρ   οὖν τούτων ἁπάντων οἶμαι δεῖν
[10]   τότε μὲν τοῖς ἠδικηκόσιν ὑμᾶς  ὑπὲρ   τοῦ μὴ ψεύσασθαι τὰ χρήματ'
[130]   ἀλλὰ κελεύετε τούτους τοὺς ἐροῦντας  ὑπὲρ   τοῦ νόμου, (εἴ τινα τῶν
[0]   ὅτι Λεπτίνης, κἄν τις ἄλλος  ὑπὲρ   τοῦ νόμου λέγῃ, δίκαιον μὲν
[120]   περὶ τῆς ἀτελείας ἐστίν, ἀλλ'  ὑπὲρ   τοῦ πονηρὸν ἔθος τὸν νόμον
[160]   καιρός, οὐκ ἀπορήσετε τῶν ἐθελησόντων  ὑπὲρ   ὑμῶν κινδυνεύειν. Ὑπὲρ οὖν τούτων
[80]   ἑστήκῃ δῆλα πᾶσιν ἀνθρώποις,  ὑπὲρ   ὑμῶν στρατηγῶν ἐκεῖνος ἔστησε, τῶν
[80]   ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ ζῶν πάνθ'  ὑπὲρ   ὑμῶν φανήσεται πράξας Χαβρίας, καὶ
[10]   γὰρ πλεῖστά ποτε κτησάμενοι πάνθ'  ὑπὲρ   φιλοτιμίας ἀνήλωσαν, ὑπὲρ δὲ δόξης
[80]   Ἐγὼ δ' ἔτι τοῦτ' εἰπεῖν  ὑπὲρ   Χαβρίου βούλομαι. Ὑμεῖς, ἄνδρες
[120]   λαμβάνῃ τὴν δωρειάν. (Ἀλλὰ μὴν  ὑπὲρ   ὧν γε τοῖς εὑρημένοις τὰς
[80]   ὑμῶν ὑπαρχούσας αὐτῷ τιμάς. (Εἶθ'  ὑπὲρ   ὧν ἐκεῖνος ᾤετο δεῖν ἀποθνῄσκειν
[80]   καινῶν ἐγκλημάτων πεποίηνται, ὑμεῖς δέ,  ὑπὲρ   ὧν ἐπ' ἐκείνους ἐλθὼν ἐτελεύτησεν,
[120]   βούλησθε, πλὴν τούτου. Ἐγὼ δ'  ὑπὲρ   ὧν μὲν τῇ πόλει καταλείπειν
[140]   τὸ τελευτῆσαι Βάθιππον τὸν τουτουὶ  πατέρ'   Ἀψεφίωνος, ὃς αὐτὸν ἔτ' ὄνθ'
[140]   ἐφ' ὑμῖν εἶναι διδόναι τὰ  ὑμέτερ'   αὐτῶν οἷς ἂν βούλησθε. Ἀλλ'
[30]   χρηστὸν πάντας ἔχειν ἐῶ, οὐ  δικαιότερ'   ἡμῶν ἐρεῖ; Ἐμοὶ γοῦν δοκεῖ.
[100]   ἀγαθὸς ὢν τύχοι. (Καὶ ταῦτ'  ἀμφότερ'   ὀρθῶς ἔχει, καὶ τἀκεῖ καὶ
[20]   ἀτελείας ἐπειλημμένοι. Ἔστι δὲ ταῦτ'  ἀμφότερ'   οὐχὶ δίκαιον λέγειν. Εἰ μὲν
[20]   δ' ἐφικνούμενοι τοῦ τριηραρχεῖν εἰς  ἀμφότερ'   ὑμῖν ὑπάρξουσι χρήσιμοι, καὶ τριηραρχεῖν
[30]   τεκμήριον ὡς ἀληθῆ λέγουσιν ἑστήξουσιν.  (Φέρ'   ἐὰν δὲ δὴ πέμψας ὡς
[100]   τοιαῦτ' ἐστίν, ὧν ἄν τις  ἀνὴρ   ἀγαθὸς ὢν τύχοι. (Καὶ ταῦτ'
[70]   λόγου, ὅτι σπουδαῖος Χαβρίας ἦν  ἀνήρ,   οὐ μὴν κωλύει γ' οὐδὲν
[30]   εἰπεῖν, ὅσ' εὐεργέτηκεν ὑμᾶς οὗτος  ἁνὴρ   καὶ αὐτὸς καὶ οἱ πρόγονοι·
[40]   τὰς χρείας, ὧν εἷς οὗτος  ἁνὴρ   ὢν φαίνεται. Εἶτ' οὐκ αἰσχυνόμεθ'
[40]   ὧν εὐεργέτητο μεμνῆσθαι. (Οὗτος γὰρ  ἁνήρ,   ὡς τὸ ψήφισμα τοῦτο δηλοῖ
[130]   τὸ μὴ ταῦτα ποιεῖν  πονήρ'   αὐτὸς ἔκρινεν εἶναι πρότερον. (Ἔτι
[70]   ἀφαιρεθέντα τὴν ἀτέλειαν, ἣν  πατὴρ   αὐτῷ δικαίως παρ' ὑμῶν λαβὼν
[150]   κατασκευάζων καὶ δεινὸν τό τιν'  αὐτόχειρ'   ἄλλον ἄλλου γίγνεσθαι, καὶ γράφων
[30]   τριακοστήν. Αἱ τοίνυν παρ' ἐκείνου  δεῦρ'   ἀφικνούμεναι σίτου μυριάδες περὶ τετταράκοντ'
[60]   τῶν νήσων, καὶ μετὰ ταῦτα  δεῦρ'   ἐλθὼν ἀνέστησε τὰ τείχη, καὶ
[70]   πρότερον, τρισχίλια δ' αἰχμάλωτα σώματα  δεῦρ'   ἤγαγεν, καὶ πλεῖν δέκα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/05/2007