HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

Chapitre 133-134

  Chapitre 133-134

[1,133] τότε δὴ οἱ ἔφοροι δείξαντος αὐτοῦ τὰ γράμματα μᾶλλον μὲν ἐπίστευσαν, αὐτήκοοι δὲ βουληθέντες ἔτι γενέσθαι αὐτοῦ Παυσανίου τι λέγοντος, ἀπὸ παρασκευῆς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ Ταίναρον ἱκέτου οἰχομένου καὶ σκηνησαμένου διπλῆν διαφράγματι καλύβην, ἐς ἣν τῶν {τε} ἐφόρων ἐντός τινας ἔκρυψε, καὶ Παυσανίου ὡς αὐτὸν ἐλθόντος καὶ ἐρωτῶντος τὴν πρόφασιν τῆς ἱκετείας ᾔσθοντο πάντα σαφῶς, αἰτιωμένου τοῦ ἀνθρώπου τά τε περὶ αὐτοῦ γραφέντα καὶ τἆλλ' ἀποφαίνοντος καθ' ἕκαστον, ὡς οὐδὲν πώποτε αὐτὸν ἐν ταῖς πρὸς βασιλέα διακονίαις παραβάλοιτο, προτιμηθείη δ' ἐν ἴσῳ τοῖς πολλοῖς τῶν διακόνων ἀποθανεῖν, κἀκείνου αὐτά τε ταῦτα ξυνομολογοῦντος καὶ περὶ τοῦ παρόντος οὐκ ἐῶντος ὀργίζεσθαι, ἀλλὰ πίστιν ἐκ τοῦ ἱεροῦ διδόντος τῆς ἀναστάσεως καὶ ἀξιοῦντος ὡς τάχιστα πορεύεσθαι καὶ μὴ τὰ πρασσόμενα διακωλύειν. [1,133] CXXXIII. - Les éphores, à la vue de cette lettre, furent édifiés ; mais ils voulurent encore entendre de leurs propres oreilles les aveux de Pausanias. Ils convinrent que le messager se réfugierait au Ténare comme un suppliant ; il y construirait une hutte séparée en deux parties par une cloison. Il dissimula à l'intérieur quelques éphores. Pausanias vint trouver le messager et lui demanda pourquoi il se constituait ainsi suppliant. Rien n'échappa aux éphores : l'Argilien reprocha à Pausanias ce qu'il avait écrit à son sujet, le confondit sur tous les points ; à l'occasion des messages adressés au Roi, jamais il n'avait exposé Pausanias et, en récompense, on le jugeait digne de la mort comme le commun des serviteurs. Pausanias dut en convenir, chercha à calmer son irritation présente, lui donna sa parole qu'il pouvait sortir du lieu d'asile et l'invita à se mettre en route le plus tôt possible et à ne pas gêner les affaires en cours.
[1,134] ἀκούσαντες δὲ ἀκριβῶς τότε μὲν ἀπῆλθον οἱ ἔφοροι, βεβαίως δὲ ἤδη εἰδότες ἐν τῇ πόλει τὴν ξύλληψιν ἐποιοῦντο. λέγεται δ' αὐτὸν μέλλοντα ξυλληφθήσεσθαι ἐν τῇ ὁδῷ, ἑνὸς μὲν τῶν ἐφόρων τὸ πρόσωπον προσιόντος ὡς εἶδε, γνῶναι ἐφ' ἐχώρει, ἄλλου δὲ νεύματι ἀφανεῖ χρησαμένου καὶ δηλώσαντος εὐνοίᾳ πρὸς τὸ ἱερὸν τῆς Ξαλκιοίκου χωρῆσαι δρόμῳ καὶ προκαταφυγεῖν· ἦν δ' ἐγγὺς τὸ τέμενος. καὶ ἐς οἴκημα οὐ μέγα ἦν τοῦ ἱεροῦ ἐσελθών, ἵνα μὴ ὑπαίθριος ταλαιπωροίη, ἡσύχαζεν. οἱ δὲ τὸ παραυτίκα μὲν ὑστέρησαν τῇ διώξει, μετὰ δὲ τοῦτο τοῦ τε οἰκήματος τὸν ὄροφον ἀφεῖλον καὶ τὰς θύρας ἔνδον ὄντα τηρήσαντες αὐτὸν καὶ ἀπολαβόντες ἔσω ἀπῳκοδόμησαν, προσκαθεζόμενοί τε ἐξεπολιόρκησαν λιμῷ. καὶ μέλλοντος αὐτοῦ ἀποψύχειν ὥσπερ εἶχεν ἐν τῷ οἰκήματι, αἰσθόμενοι ἐξάγουσιν ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἔτι ἔμπνουν ὄντα, καὶ ἐξαχθεὶς ἀπέθανε παραχρῆμα. καὶ αὐτὸν ἐμέλλησαν μὲν ἐς τὸν Καιάδαν {οὗπερ τοὺς κακούργους} ἐσβάλλειν· ἔπειτα ἔδοξε πλησίον που κατορύξαι. δὲ θεὸς ἐν Δελφοῖς τόν τε τάφον ὕστερον ἔχρησε τοῖς Λακεδαιμονίοις μετενεγκεῖν οὗπερ ἀπέθανε (καὶ νῦν κεῖται ἐν τῷ προτεμενίσματι, γραφῇ στῆλαι δηλοῦσι) καὶ ὡς ἄγος αὐτοῖς ὂν τὸ πεπραγμένον δύο σώματα ἀνθ' ἑνὸς τῇ Ξαλκιοίκῳ ἀποδοῦναι. οἱ δὲ ποιησάμενοι χαλκοῦς ἀνδριάντας δύο ὡς ἀντὶ Παυσανίου ἀνέθεσαν. [1,134] CXXXIV. - Les éphores, qui n'avaient pas perdu un mot de la conversation, retournèrent alors en ville ; pleinement édifiés, ils se préparèrent à se saisir de la personne de Pausanias dans la ville même. Mais on raconte qu'au moment où on allait l'arrêter sur le chemin Pausanias, à la mine d'un des éphores, devina leurs intentions. L'un d'eux lui adressa par bienveillance un signe d'intelligence. Alors Pausanias se réfugia à toutes jambes dans l'hiéron de la Déesse Chalcioecos échappant ainsi aux poursuites. L'enceinte sacrée n'était pas éloignée. Il pénétra dans un petit édifice, une dépendance du temple, pour éviter de demeurer en plein air et s'y reposa. Les éphores, à qui il avait échappé, se mirent en devoir, après s'être assurés qu'il était à l'intérieur, de détruire la toiture de l'édifice et de l'enfermer. Ils se mirent en faction et le réduisirent par la faim. Quand ils s'aperçurent qu'il était sur le point de rendre l'âme dans l'édifice même, ils le firent emmener hors de l'enceinte sacrée il respirait encore, mais aussitôt dehors, il expira. On eut d'abord l'intention de le jeter dans le Caeadas où l'on précipite les malfaiteurs. Mais on se ravisa et décida de l'enterrer tout près de là. Le dieu de Delphes prescrivit par la suite aux Lacédémoniens de transférer sa tombe à l'endroit où il était mort : maintenant encore, elle est située à l'entrée de l'enceinte et des stèles ornées d'une inscription la signalent aux regards ; il leur recommanda également, en expiation de cet acte sacrilège, de consacrer à Athéna Chalcicecos deux corps pour un. Ceux-ci élevèrent et consacrèrent deux statues d'airain pour racheter le meurtre de Pausanias.


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 30/09/2005