Alphabétiquement     [«   »]
ἐμψύχου 1
ἐμψύχων 2
Ἐν 1
ἐν 83
ἔν 2
ἕν 5
ἓν 8
Fréquences     [«    »]
67
77 τὰ
63 τὴν
83 ἐν
126 τῶν
138 τοῦ
142 μὲν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, De l'âme, livre II

ἐν


Livre, Pages
[2, 8]   ἔστιν> ἀήρ· διὰ δὲ τὸ  ἐν   ἀέρι εἶναι, κινουμένου τοῦ ἔξω
[2, 8]   ἐξελθεῖν τοῦ κινηθέντος. Ἔτι ἀκούεται  ἐν   ἀέρι, κἀν ὕδατι, ἀλλ' ἧττον,
[2, 3]   οἷον ἐν τετραγώνῳ μὲν τρίγωνον,  ἐν   αἰσθητικῷ δὲ τὸ θρεπτι- κόν.
[2, 7]   φωτὶ ὁρᾶσθαι, εἴρηται. Πῦρ δὲ  ἐν   ἀμφοῖν ὁρᾶται, καὶ ἐν σκότει
[2, 7]   οὕτω τῷ ἔχοντι ὀσμὴν  ἐν   ἀμφοτέροις ὑπάρχει τούτοις· φαίνεται γὰρ
[2, 5]   ἐπιστήμη τῶν καθόλου· ταῦτα δ'  ἐν   αὐτῇ πώς ἐστι τῇ ψυχῇ.
[2, 2]   ἀπ' ἀλλήλων, ὡς οὔσης τῆς  ἐν   αὐτοῖς ψυχῆς ἐντελεχείᾳ μὲν μιᾶς
[2, 2]   πάντα δοκεῖ ζῆν· φαίνεται γὰρ  ἐν   αὑτοῖς ἔχοντα δύναμιν καὶ ἀρχὴν
[2, 11]   ἔχει ἀὴρ πρὸς τὰ  ἐν   αὐτῷ καὶ τὸ ὕδωρ πρὸς
[2, 1]   Φανερὸν οὖν ὅτι ὡς ἐπιστήμη·  ἐν   γὰρ τῷ ὑπάρχειν τὴν ψυχὴν
[2, 11]   καὶ γεῦσις πικροῦ καὶ γλυκέος·  ἐν   δὲ τῷ ἁπτῷ πολλαὶ ἔνεισιν
[2, 7]   μὲν τῷ φωτὶ οὐχ ὁρᾶται,  ἐν   δὲ τῷ σκότει ποιεῖ αἴσθησιν,
[2, 7]   οὐ τῷ λόγῳ, ἀλλ' ὅτι  ἐν   ἑαυτῷ ἔχει τὸ αἴτιον τοῦ
[2, 1]   ἔχοντος ἀρχὴν κινήσεως καὶ στάσεως  ἐν   ἑαυτῷ. Θεωρεῖν δὲ καὶ ἐπὶ
[2, 2]   αὐτοῖς ψυχῆς ἐντελεχείᾳ μὲν μιᾶς  ἐν   ἑκάστῳ φυτῷ, δυνάμει δὲ πλειόνων,
[2, 8]   ἀναγκαῖον ὄν> (τὸ δ' αἴτιον  ἐν   ἑτέροις εἰρήσεται) καὶ πρὸς τὴν
[2, 5]   ἐνέργειά τις, ἀτελὴς μέντοι, καθάπερ  ἐν   ἑτέροις εἴρηται. Πάντα δὲ πάσχει
[2, 5]   στρατηγεῖν, τοῦ δὲ ὡς τὸν  ἐν   ἡλικίᾳ ὄντα, οὕτως ἔχει (τὸ
[2, 9]   τὴν αἴσθησιν τὸν ἄνθρωπον ἀκριβεστάτην·  ἐν   μὲν γὰρ ταῖς ἄλλαις λείπεται
[2, 7]   τὸ οἰκεῖον χρῶμα· ἔνια γὰρ  ἐν   μὲν τῷ φωτὶ οὐχ ὁρᾶται,
[2, 7]   ἐνάργειαν καὶ παρὰ τὰ φαινόμενα·  ἐν   μικρῷ μὲν γὰρ διαστήματι λάθοι
[2, 12]   οὐδὲν ποιεῖ τὰ σώματα, ἀλλ'  ἐν   οἷς ἐστίν, οἷον ἀὴρ
[2, 8]   διὰ τὸ κινεῖν τὸ μὲν  ἐν   ὀλίγῳ τὸ δὲ ἐν πολλῷ,
[2, 8]   γὰρ ὀξὺ κινεῖ τὴν αἴσθησιν  ἐν   ὀλίγῳ χρόνῳ ἐπὶ πολύ, τὸ
[2, 8]   ἐπὶ πολύ, τὸ δὲ βαρὺ  ἐν   πολλῷ ἐπ' ὀλίγον. Οὐ δὴ
[2, 8]   μὲν ἐν ὀλίγῳ τὸ δὲ  ἐν   πολλῷ, ὥστε συμβαίνει τὸ μὲν
[2, 7]   δὲ ἐν ἀμφοῖν ὁρᾶται, καὶ  ἐν   σκότει καὶ ἐν φωτί, καὶ
[2, 2]   τοῦτο ἐν σώματι ὑπάρχει, καὶ  ἐν   σώματι τοιούτῳ, καὶ οὐχ ὥσπερ
[2, 2]   δέ τι, καὶ διὰ τοῦτο  ἐν   σώματι ὑπάρχει, καὶ ἐν σώματι
[2, 3]   καὶ ἐπὶ τῶν ἐμψύχων, οἷον  ἐν   τετραγώνῳ μὲν τρίγωνον, ἐν αἰσθητικῷ
[2, 8]   βήξ, ἀλλὰ τούτῳ τύπτει τὸν  ἐν   τῇ ἀρτηρίᾳ πρὸς αὐτήν. Σημεῖον
[2, 2]   σῶμα ἐνήρμοζον αὐτήν, οὐθὲν προσδιορίζοντες  ἐν   τίνι καὶ ποίῳ, καίπερ οὐδὲ
[2, 11]   οἷον μεσότητός τινος οὔσης τῆς  ἐν   τοῖς αἰσθητοῖς ἐναντιώσεως. Καὶ διὰ
[2, 11]   ἁπτικοῦ, πότερον σὰρξ καὶ  ἐν   τοῖς ἄλλοις τὸ ἀνάλογον,
[2, 2]   ψυχῆς συμβαῖνον ἐπὶ τῶν ἐντόμων  ἐν   τοῖς διατεμνομένοις· καὶ γὰρ αἴσθησιν
[2, 4]   ἔστιν αὐτῆς τέλος. Τοιοῦτον δ'  ἐν   τοῖς ζῴοις ψυχὴ κατὰ
[2, 4]   καὶ ἐν τοῖς φυτοῖς καὶ  ἐν   τοῖς ζῴοις ὑπολάβοι τις ἂν
[2, 2]   τὰ δ' ἄλλα τούτου ἀδύνατον  ἐν   τοῖς θνητοῖς. Φανερὸν δ' ἐπὶ
[2, 5]   πῶς δυνατὸν ἀδύνατον, εἰρήκαμεν  ἐν   τοῖς καθόλου λόγοις περὶ τοῦ
[2, 4]   δ' ἐστὶν ὕστερον περὶ αὐτῆς  ἐν   τοῖς οἰκείοις λόγοις. ~(Διωρισμένων δὲ
[2, 11]   ὑγρόν, περὶ ὧν εἰρήκαμεν πρότερον  ἐν   τοῖς περὶ τῶν στοιχείων. Τὸ
[2, 4]   τρεφόμενον καὶ αὐξόμενον, διὸ καὶ  ἐν   τοῖς φυτοῖς καὶ ἐν τοῖς
[2, 3]   δ' αἰσθητικοῦ χωρίζεται τὸ θρεπτικὸν  ἐν   τοῖς φυτοῖς. Πάλιν δ' ἄνευ
[2, 8]   κίνησιν ἀὴρ κινεῖται  ἐν   τοῖς ὠσίν, ἀλλ' ψόφος
[2, 8]   τούτου κίνησις ψόφος. δ'  ἐν   τοῖς ὠσὶν ἐγκατῳκοδόμηται πρὸς τὸ
[2, 7]   τις φύσις ἐνυπάρχουσα αὐτὴ  ἐν   τούτοις ἀμφοτέροις καὶ ἐν τῷ
[2, 8]   τοῦ ἀναπνεομένου ἀέρος ὑπὸ τῆς  ἐν   τούτοις τοῖς μορίοις ψυχῆς πρὸς
[2, 11]   καίτοι δῆλον ὡς οὐκ ἔστιν  ἐν   τούτῳ τὸ αἰσθητήριον (εἰ δὲ
[2, 11]   νῦν ἐν τῷ ὕδατι καὶ  ἐν   τῷ ἀέρι· δοκοῦμεν γὰρ νῦν
[2, 9]   τὰ ἄναιμα, ὥσπερ καὶ τὰ  ἐν   τῷ ἀέρι· καὶ γὰρ τούτων
[2, 11]   τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ  ἐν   τῷ ἀέρι (ὁμοίως γὰρ ἔχει
[2, 7]   αὐτὴ ἐν τούτοις ἀμφοτέροις καὶ  ἐν   τῷ ἀϊδίῳ τῷ ἄνω σώματι.
[2, 7]   γὰρ δύο σώματα ἅμα δυνατὸν  ἐν   τῷ αὐτῷ εἶναι, δοκεῖ τε
[2, 8]   οἱ λεγόμενοι φωνεῖν, οἷον οἱ>  ἐν   τῷ Ἀχελῴῳ, ψοφοῦσι τοῖς βραγχίοις
[2, 9]   ζῴων. Σημεῖον δὲ τὸ καὶ  ἐν   τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων παρὰ
[2, 7]   πυρὸς τοιούτου τινὸς παρουσία  ἐν   τῷ διαφανεῖ· οὔτε γὰρ δύο
[2, 9]   ἀλλ' εὐθέως ὁρᾷ τὰ γινόμενα  ἐν   τῷ διαφανεῖ- οὕτως οὖν καὶ
[2, 2]   λόγον· ἑκάστου γὰρ ἐντελέχεια  ἐν   τῷ δυνάμει ὑπάρχοντι καὶ τῇ
[2, 3]   τὰ κατὰ ψυχήν· ἀεὶ γὰρ  ἐν   τῷ ἐφεξῆς ὑπάρχει δυνάμει τὸ
[2, 8]   Αἱ δὲ διαφοραὶ τῶν ψοφούντων  ἐν   τῷ κατ' ἐνέργειαν ψόφῳ δηλοῦνται·
[2, 5]   πάσης αἰσθήσεως. δ' αἴσθησις  ἐν   τῷ κινεῖσθαί τε καὶ πάσχειν
[2, 7]   ἂν ἀκριβῶς καὶ εἰ μύρμηξ  ἐν   τῷ οὐρανῷ εἴη· τοῦτο γὰρ
[2, 2]   δὲ τοῦ ὑγιαστοῦ (δοκεῖ γὰρ  ἐν   τῷ πάσχοντι καὶ διατιθεμένῳ
[2, 9]   ὀσφρανθῆναι ἀναπνεύσαντα, τοῦτο δὲ ποιεῖν  ἐν   τῷ ὑγρῷ ἀδύνατον. Ἔστι δ'
[2, 9]   τοῦτο τὰ ἀναπνέοντα οὐκ ὀσμᾶται  ἐν   τῷ ὑγρῷ· ἀναγκαῖον γὰρ ὀσφρανθῆναι
[2, 11]   μᾶλλον ἡμᾶς, ὥσπερ καὶ τὰ  ἐν   τῷ ὕδατι ζῷα εἰ διερὸν
[2, 11]   ἂν ἔχοιμεν ὥσπερ καὶ νῦν  ἐν   τῷ ὕδατι καὶ ἐν τῷ
[2, 11]   καὶ τὸ ὕδωρ πρὸς τὰ  ἐν   τῷ ὕδατι, λανθάνει δὲ μᾶλλον
[2, 11]   ὕδωρ, τὰ δὲ ἁπτόμενα ἀλλήλων  ἐν   τῷ ὕδατι, μὴ ξηρῶν τῶν
[2, 10]   χυμός, τὸ γευστόν,  ἐν   ὑγρῷ ὡς ὕλῃ· τοῦτο δ'
[2, 8]   κινήσεως. Διὰ ταῦτα δὲ καὶ  ἐν   ὕδατι ἀκούομεν, ὅτι οὐκ εἰσέρχεται
[2, 10]   ἁπτόν τι. Διὸ κἂν εἰ  ἐν   ὕδατι ἦμεν, ᾐσθανόμεθ' ἂν ἐμβληθέντος
[2, 11]   ἀληθές, ἀδύνατον ἅψασθαι ἄλλο ἄλλου  ἐν   ὕδατι, τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον
[2, 11]   αἰσθήσεων εἰσὶν ἐναντιώσεις πλείους, οἷον  ἐν   φωνῇ οὐ μόνον ὀξύτης καὶ
[2, 7]   ἐστιν. Οὐ πάντα δὲ ὁρατὰ  ἐν   φωτί ἐστιν, ἀλλὰ μόνον ἑκάστου
[2, 7]   ὁρᾶται, καὶ ἐν σκότει καὶ  ἐν   φωτί, καὶ τοῦτο ἐξ ἀνάγκης·
[2, 7]   οὖν αἰτίαν τὸ χρῶμα ἀναγκαῖον  ἐν   φωτὶ ὁρᾶσθαι, εἴρηται. Πῦρ δὲ
[2, 7]   ἀλλὰ πᾶν τὸ ἑκάστου χρῶμα  ἐν   φωτὶ ὁρᾶται. Διὸ περὶ φωτὸς
[2, 7]   φανερόν ἐστιν, ὅτι τὸ μὲν  ἐν   φωτὶ ὁρώμενον χρῶμα (διὸ καὶ
[2, 11]   αἰσθητήριον αὐτῶν τὸ ἁπτικόν, καὶ  ἐν   καλουμένη ἁφὴ ὑπάρχει
[2, 12]   τὸν λόγον. Αἰσθητήριον δὲ πρῶτον  ἐν   τοιαύτη δύναμις. Ἔστι
[2, 10]   ἁφῇ. Καὶ τὸ σῶμα δὲ  ἐν   χυμός, τὸ γευστόν,
[2, 7]   διαφανοῦς διαφανές. Δυνάμει δέ,  ἐν   τοῦτ' ἐστί, καὶ τὸ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 2/12/2009