Alphabétiquement     [«   »]
ἀκριβῶς 3
ἄκρων 2
ἀληθές 1
ἀλλ 48
Ἀλλ 5
Ἀλλὰ 5
ἀλλὰ 42
Fréquences     [«    »]
42 ἀλλὰ
44 ἂν
43 τι
48 ἀλλ
49 οὐ
50 ὥσπερ
51 οἷον
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, De l'âme, livre II

ἀλλ


Livre, Pages
[2, 9]   τῶν χυμῶν τοῖς τῆς ὀσμῆς,  ἀλλ'   ἀκριβεστέραν ἔχομεν τὴν γεῦσιν διὰ
[2, 11]   γὰρ ἀσπὶς πληγεῖσα ἐπάταξεν,  ἀλλ'   ἅμ' ἄμφω συνέβη πληγῆναι. Ὅλως
[2, 11]   ἁπτῶν οὐχ ὑπὸ τοῦ μεταξὺ  ἀλλ'   ἅμα τῷ μεταξύ, ὥσπερ
[2, 11]   ἄνευ σώματος, οὐδὲ τὸ διερόν,  ἀλλ'   ἀναγκαῖον ὕδωρ εἶναι ἔχειν
[2, 2]   τὸ σῶμά ἐστιν ἐντελέχεια ψυχῆς,  ἀλλ'   αὕτη σώματός τινος. Καὶ διὰ
[2, 6]   ἁφὴ πλείους {μὲν} ἔχει διαφοράς,  ἀλλ'   ἑκάστη γε κρίνει περὶ τούτων,
[2, 9]   ἀναπνέων μέν, μὴ ἀναπνέων δὲ  ἀλλ'   ἐκπνέων κατέχων τὸ πνεῦμα
[2, 12]   ὀσμὴ οὐδὲν ποιεῖ τὰ σώματα,  ἀλλ'   ἐν οἷς ἐστίν, οἷον ἀὴρ
[2, 1]   μερῶν ἐστὶν αὐτῶν. Οὐ μὴν  ἀλλ'   ἔνιά γε οὐθὲν κωλύει, διὰ
[2, 2]   θεωρητικῆς δυνάμεως οὐδέν πω φανερόν,  ἀλλ'   ἔοικε ψυχῆς γένος ἕτερον εἶναι,
[2, 11]   γε πάντων διὰ τοῦ μέσου,  ἀλλ'   ἐπὶ τούτων λανθάνει. Καίτοι καθάπερ
[2, 5]   νοοῦν καὶ φρονοῦν οὐ διδασκαλίαν  ἀλλ'   ἑτέραν ἐπωνυμίαν ἔχειν δίκαιον· τὸ
[2, 11]   τὸ αἰσθητήριον ἐντός, οὔ,  ἀλλ'   εὐθέως σάρξ, οὐδὲν δοκεῖ
[2, 9]   δὲ σκληρόφθαλμα οὐδὲν ἔχει τοιοῦτον,  ἀλλ'   εὐθέως ὁρᾷ τὰ γινόμενα ἐν
[2, 10]   ποιεῖ χυμοῦ αἴσθησιν ἄνευ ὑγρότητος,  ἀλλ'   ἔχει ἐνεργείᾳ δυνάμει ὑγρότητα,
[2, 12]   τῶν ἄλλων) οὐδὲ τῶν δυνατῶν,  ἀλλ'   ἢ> αἰσθητικὸν ἕκαστον. Ἅμα
[2, 1]   οὐκ ἂν ἔτι πέλεκυς ἦν,  ἀλλ'   ὁμωνύμως, νῦν δ' ἔστι
[2, 4]   ἔχει διαφοράν. Εἰ δ' ἄμφω,  ἀλλ'   μὲν ἄπεπτος δὲ
[2, 12]   οὐχ ἕκαστον ἐκείνων λέγεται,  ἀλλ'   τοιονδί, καὶ κατὰ τὸν
[2, 8]   ἀκούεται ἐν ἀέρι, κἀν ὕδατι,  ἀλλ'   ἧττον, οὐκ ἔστι δὲ ψόφου
[2, 5]   ὄντες, ἐνεργείᾳ γίνονται ἐπιστήμονες,  (ἀλλ'   μὲν διὰ μαθήσεως ἀλλοιωθεὶς
[2, 5]   τὸν αὐτὸν τρόπον δυνατός ἐστιν,  ἀλλ'   μὲν ὅτι τὸ γένος
[2, 8]   κινεῖται ἐν τοῖς ὠσίν,  ἀλλ'   ψόφος ἀλλότριος καὶ οὐκ
[2, 8]   κίνησίς τίς ἐστιν ψόφος)  ἀλλ'   οἱ λεγόμενοι φωνεῖν, οἷον οἱ>
[2, 4]   ἧττον, καὶ διαμένει οὐκ αὐτὸ  ἀλλ'   οἷον αὐτό, ἀριθμῷ μὲν οὐχ
[2, 4]   γενέσεως ποιητικόν, οὐ τοῦ τρεφομένου,  ἀλλ'   οἷον τὸ τρεφόμενον· ἤδη γὰρ
[2, 7]   δὲ γενομένου οὐχ ὅτι ἀκριβῶς,  ἀλλ'   ὅλως οὐθὲν ὀφθήσεται. Δι' ἣν
[2, 2]   μὲν αὔξεται, κάτω δ' οὔ,  ἀλλ'   ὁμοίως ἐπ' ἄμφω καὶ πάντῃ,
[2, 4]   ἐναντίῳ, οὐ πᾶν δὲ παντί,  ἀλλ'   ὅσα τῶν ἐναντίων μὴ μόνον
[2, 7]   οὐχ ὅταν ἐντελεχείᾳ διαφανές,  ἀλλ'   ὅταν δυνάμει· γὰρ αὐτὴ
[2, 7]   αὑτὸ δὲ οὐ τῷ λόγῳ,  ἀλλ'   ὅτι ἐν ἑαυτῷ ἔχει τὸ
[2, 7]   ὕδωρ οὐδ' ἀὴρ διαφανές,  ἀλλ'   ὅτι ἔστι τις φύσις ἐνυπάρχουσα
[2, 4]   γίνεται γὰρ πολλὰ ἐξ ἀλλήλων,  ἀλλ'   οὐ πάντα ποσά, οἷον ὑγιὲς
[2, 4]   καὶ αὐξήσεως· ταῦτα δὲ ψυχῆς,  ἀλλ'   οὐ πυρός, καὶ λόγου μᾶλλον
[2, 8]   Ἔοικε δ' ἀεὶ γίνεσθαι ἠχώ,  ἀλλ'   οὐ σαφής, ἐπεὶ συμβαίνει γε
[2, 4]   τροφὴ ὑπὸ τοῦ τρεφομένου,  ἀλλ'   οὐ τοῦτο ὑπὸ τῆς τροφῆς,
[2, 8]   πρὸς αὐτὸν τὸν συμφυῆ ἀέρα·  ἀλλ'   οὐδ' εἰς τὸ οὖς, διὰ
[2, 7]   ἰχθύων καὶ λεπίδες καὶ ὀφθαλμοί·  ἀλλ'   οὐδενὸς ὁρᾶται τούτων τὸ οἰκεῖον
[2, 9]   τοιούτων. Ὀσφραίνεσθαι μὲν οὖν ἀναγκαῖον,  ἀλλ'   οὐκ ἀναπνέοντα. Ἔοικε δὲ τοῖς
[2, 12]   χυμὸν ψόφον πάσχει,  ἀλλ'   οὐχ ἕκαστον ἐκείνων λέγεται,
[2, 12]   χρυσοῦν τὸ χαλκοῦν σημεῖον,  ἀλλ'   οὐχ χρυσὸς χαλκός·
[2, 7]   Τοιοῦτον δὲ τὸ διαφανὲς μέν,  ἀλλ'   οὐχ ὅταν ἐντελεχείᾳ διαφανές,
[2, 8]   ἀλλὰ σκότος ἔξω τοῦ ἡλιουμένου)  ἀλλ'   οὐχ οὕτως ἀνακλᾶται ὥσπερ ἀφ'
[2, 2]   τις ἂν εἴη καὶ εἶδος,  ἀλλ'   οὐχ ὕλη καὶ τὸ ὑποκείμενον.
[2, 4]   τέκτων ὑπὸ τῆς ὕλης,  ἀλλ'   ὑπ' ἐκεί- νου αὕτη·
[2, 7]   τοῦ αἰσθητηρίου ποιεῖ τὴν αἴσθησιν,  ἀλλ'   ὑπὸ μὲν ὀσμῆς καὶ ψόφου
[2, 4]   καὶ κάτω καὶ τῷ παντί,  ἀλλ'   ὡς κεφαλὴ τῶν ζῴων,
[2, 1]   δὲ σῶμα τὸ δυνάμει ὄν·  ἀλλ'   ὥσπερ ὀφθαλμὸς κόρη καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 2/12/2009