Alphabétiquement     [«   »]
ὠσὶν 1
ὠσίν 1
ὥςπερ 1
ὥσπερ 50
Ὥσπερ 3
ὥστ 2
ὥστε 13
Fréquences     [«    »]
48 ἀλλ
44 ἂν
49 οὐ
50 ὥσπερ
51 οἷον
57
62 εἶναι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, De l'âme, livre II

ὥσπερ


Livre, Pages
[2, 11]   τί τὸ ἓν τὸ ὑποκείμενον,  ὥσπερ   ἀκοῇ ψόφος, οὕτω τῇ ἁφῇ,
[2, 11]   τοῦ σώματος ἔοικεν οὕτως ἔχειν  ὥσπερ   ἂν εἰ κύκλῳ ἡμῖν περιεπεφύκει
[2, 8]   ῥαπίζοντος τὴν θρύψιν τοῦ ἀέρος,  ὥσπερ   ἂν εἰ σωρὸν ὁρμαθὸν
[2, 5]   δυνάμει λεγομένου, ἀλλὰ τοῦ μὲν  ὥσπερ   ἂν εἴποιμεν τὸν παῖδα δύνασθαι
[2, 8]   ἡλιουμένου) ἀλλ' οὐχ οὕτως ἀνακλᾶται  ὥσπερ   ἀφ' ὕδατος χαλκοῦ
[2, 8]   τῷ κατ' ἐνέργειαν ψόφῳ δηλοῦνται·  ὥσπερ   γὰρ ἄνευ φωτὸς οὐχ ὁρᾶται
[2, 10]   καθάπερ ὄψις τοῦ λαμπροῦ  (ὥσπερ   γὰρ μικρὸς ψόφος ἀνήκουστος,
[2, 4]   οὗ ἕνεκεν ψυχὴ αἰτία·  ὥσπερ   γὰρ νοῦς ἕνεκά του
[2, 2]   δὲ πρῶτον ὑπάρχει πᾶσιν ἁφή·  ὥσπερ   δὲ τὸ θρεπτικὸν δύναται χωρίζεσθαι
[2, 9]   καὶ λιπαρά ἐστιν ὀσμή. Ἀλλ'  ὥσπερ   εἴπομεν, διὰ τὸ μὴ σφόδρα
[2, 4]   καθάπερ καὶ αὐξάνεσθαι, τοῖς δ'  ὥσπερ   εἴπομεν τοὔμπαλιν δοκεῖ, τὸ ἐναντίον
[2, 5]   διδασκαλικοῦ ἤτοι οὐδὲ πάσχειν φατέον,  {ὥσπερ   εἴρηται, δύο τρόπους εἶναι
[2, 8]   τις κρούσῃ. Οὐ δὴ πᾶν,  ὥσπερ   εἴρηται, ψοφεῖ τυπτόμενον καὶ τύπτον,
[2, 11]   οὕτως ἔχειν πρὸς τὸ αἰσθητήριον  ὥσπερ   ἐκείνων ἕκαστον. Αὐτοῦ δὲ τοῦ
[2, 9]   μὲν γὰρ ἔχει φράγμα καὶ  ὥσπερ   ἔλυτρον τὰ βλέφαρα, μὴ
[2, 1]   περὶ ψυχῆς εἰρήσθω· πάλιν δ'  ὥσπερ   ἐξ ὑπαρχῆς ἐπανίωμεν, πειρώμενοι διορίσαι
[2, 5]   ὅταν δὲ γεννηθῇ, ἔχει ἤδη,  ὥσπερ   ἐπιστήμην, καὶ τὸ αἰσθάνεσθαι. Τὸ
[2, 8]   καὶ οὐ τοῦ ἀναπνεομένου ἀέρος  ὥσπερ   βήξ, ἀλλὰ τούτῳ τύπτει
[2, 10]   δὲ τὸ μὲν ὅλως λέγεται,  ὥσπερ   καὶ ἐπ' ἄλλων τὸ ἀδύνατον,
[2, 10]   Τὰ δ' εἴδη τῶν χυμῶν,  ὥσπερ   καὶ ἐπὶ τῶν χρωμάτων, ἁπλᾶ
[2, 12]   τοῦτο δ' ἦν αἴσθησις-  ὥσπερ   καὶ συμφωνία καὶ
[2, 11]   ὅτι διείργει, ὁμοίως ἂν ἔχοιμεν  ὥσπερ   καὶ νῦν ἐν τῷ ὕδατι
[2, 9]   τὰ ἔναιμα καὶ τὰ ἄναιμα,  ὥσπερ   καὶ τὰ ἐν τῷ ἀέρι·
[2, 11]   ὕδατι, λανθάνει δὲ μᾶλλον ἡμᾶς,  ὥσπερ   καὶ τὰ ἐν τῷ ὕδατι
[2, 11]   τὸ μαλακὸν δι' ἑτέρων αἰσθανόμεθα,  ὥσπερ   καὶ τὸ ψοφητικὸν καὶ τὸ
[2, 4]   Ἔστι δὲ τρέφει διττόν,  ὥσπερ   καὶ κυβερνᾷ καὶ
[2, 11]   μεταξὺ ἀλλ' ἅμα τῷ μεταξύ,  ὥσπερ   δι' ἀσπίδος πληγείς· οὐ
[2, 9]   δ' ὀσμὴ τοῦ ξηροῦ  (ὥσπερ   χυμὸς τοῦ ὑγροῦ) τὸ
[2, 2]   δεῖ τὸν ὁριστικὸν λόγον δηλοῦν,  ὥσπερ   οἱ πλεῖστοι τῶν ὅρων λέγουσιν,
[2, 2]   ἐν σώματι τοιούτῳ, καὶ οὐχ  ὥσπερ   οἱ πρότερον εἰς σῶμα ἐνήρμοζον
[2, 11]   θερμὸν μήτε ψυχρόν. Ἔτι δ'  ὥσπερ   ὁρατοῦ καὶ ἀοράτου ἦν πως
[2, 10]   ἁφῇ γίνεται τοῦ πρώτου ὑγροῦ,  ὥσπερ   ὅταν προγευματίσας τις ἰσχυροῦ χυμοῦ
[2, 4]   οὐ τοῦτο ὑπὸ τῆς τροφῆς,  ὥσπερ   οὐδ' τέκτων ὑπὸ τῆς
[2, 1]   ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα,  ὥσπερ   οὐδὲ τὸν κηρὸν καὶ τὸ
[2, 5]   τὸ φρονοῦν, ὅταν φρονῇ, ἀλλοιοῦσθαι,  ὥσπερ   οὐδὲ τὸν οἰκοδόμον ὅταν οἰκοδομῇ.
[2, 1]   σῶμα τὸ δυνάμει ὄν· ἀλλ'  ὥσπερ   ὀφθαλμὸς κόρη καὶ
[2, 12]   μένει, οἷον ἀήρ (ὄζει γὰρ  ὥσπερ   παθών τι) τί οὖν ἐστι
[2, 1]   τοῦ σώματος ψυχὴ ἢ>  ὥσπερ   πλωτὴρ πλοίου. Τύπῳ μὲν οὖν
[2, 2]   ἐνυπάρχειν καὶ ἐμφαίνεσθαι. Νῦν δ'  ὥσπερ   συμπεράσμαθ' οἱ λόγοι τῶν ὅρων
[2, 8]   θρυφθῆναι, πάλιν ἀὴρ ἀπωσθῇ,  ὥσπερ   σφαῖρα. Ἔοικε δ' ἀεὶ γίνεσθαι
[2, 9]   πρὸς τὸ τῶν ἄλλων ζῴων,  ὥσπερ   τὰ ὄμματα πρὸς τὰ τῶν
[2, 11]   καὶ τῶν ἁπτῶν αἱ ὑπερβολαί,  ὥσπερ   τὰ φθαρτικά. Καθ' ἑκάστην μὲν
[2, 10]   πεφυκὸς μὴ ἔχῃ φαύλως,  ὥσπερ   τὸ ἄπουν καὶ τὸ ἀπύρηνον-
[2, 7]   ἐπ' ἀέρος καὶ ὕδατος ἔστιν,  ὥσπερ   τὸ διαφανὲς χρώματι, οὕτω τῷ
[2, 8]   οὐδ' ἂν μῆνιγξ κάμῃ,  ὥσπερ   τὸ ἐπὶ τῇ κόρῃ δέρμα
[2, 8]   μὴ τὸ ἠχεῖν τὸ οὖς  ὥσπερ   τὸ κέρας· ἀεὶ γὰρ οἰκείαν
[2, 11]   θάτερον τῶν ἄκρων· καὶ δεῖ  ὥσπερ   τὸ μέλλον αἰσθήσεσθαι λευκοῦ καὶ
[2, 9]   αἰσθητήριον τοῖς μὲν ἀκαλυφὲς εἶναι,  ὥσπερ   τὸ ὄμμα, τοῖς δὲ τὸν
[2, 9]   σφόδρα διαδήλους εἶναι τὰς ὀσμὰς  ὥσπερ   τοὺς χυμούς, {ἀπὸ τούτων} εἴληφε
[2, 9]   δὲ μαλακόσαρκοι εὐφυεῖς. (Ἔστι δ'  ὥσπερ   χυμὸς μὲν γλυκὺς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 2/12/2009