Alphabétiquement     [«   »]
Ἀλλ 5
ἀλλ 48
Ἀλλὰ 5
ἀλλὰ 42
ἄλλα 2
ἄλλαι 1
ἄλλαις 1
Fréquences     [«    »]
40 ὅτι
41 οὐκ
41 περὶ
42 ἀλλὰ
43 τι
44 ἂν
48 ἀλλ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, De l'âme, livre II

ἀλλὰ


Livre, Pages
[2, 8]   ὀξύ, τὸ δὲ βαρὺ βραδύ,  ἀλλὰ   γίνεται τοῦ μὲν διὰ τὸ
[2, 8]   ψοφεῖν καὶ ὡς οἱ βήττοντες-  ἀλλὰ   δεῖ ἔμψυχόν τε εἶναι τὸ
[2, 8]   ἀὴρ οὐδὲ τὸ ὕδωρ,  ἀλλὰ   δεῖ στερεῶν πληγὴν γενέσθαι πρὸς
[2, 8]   οἷον ἐὰν πατάξῃ βελόνη βελόνην,  ἀλλὰ   δεῖ τὸ τυπτόμενον ὁμαλὸν εἶναι,
[2, 7]   δὲ ὁρατὸν ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν,  ἀλλὰ   δι' ἀλλότριον χρῶμα. Τοιοῦτον δέ
[2, 5]   τὸ αἰσθητικὸν οὐκ ἔστιν ἐνεργείᾳ,  ἀλλὰ   δυνάμει μόνον, διὸ οὐκ αἰσθάνεται,
[2, 8]   τῶν γὰρ ἀψύχων οὐθὲν φωνεῖ,  ἀλλὰ   καθ' ὁμοιότητα λέγεται φωνεῖν, οἷον
[2, 4]   μόνον γένεσιν ἐξ ἀλλήλων ἔχουσιν  ἀλλὰ   καὶ αὔξησιν· γίνεται γὰρ πολλὰ
[2, 11]   οὐ μόνον ὀξύτης καὶ βαρύτης,  ἀλλὰ   καὶ μέγεθος καὶ μικρότης, καὶ
[2, 2]   οἱ πλεῖστοι τῶν ὅρων λέγουσιν,  ἀλλὰ   καὶ τὴν αἰτίαν ἐνυπάρχειν καὶ
[2, 11]   ἄποθεν. Τὸ δ' οὐκ ἔστιν,  ἀλλὰ   καὶ τὸ σκληρὸν καὶ τὸ
[2, 8]   δύνασθαι φωνεῖν ἀναπνέοντα μηδ' ἐκπνέοντα,  ἀλλὰ   κατέχοντα· κινεῖ γὰρ τούτῳ
[2, 6]   γὰρ τοιαῦτα οὐδεμιᾶς ἐστὶν ἴδια,  ἀλλὰ   κοινὰ πάσαις· καὶ γὰρ ἁφῇ
[2, 12]   οὐδ' αἴσθησις μέγεθός ἐστιν,  ἀλλὰ   λόγος τις καὶ δύναμις ἐκείνου.
[2, 4]   οὐ μὴν ἁπλῶς γε αἴτιον,  ἀλλὰ   μᾶλλον ψυχή· μὲν
[2, 7]   δὲ ὁρατὰ ἐν φωτί ἐστιν,  ἀλλὰ   μόνον ἑκάστου τὸ οἰκεῖον χρῶμα·
[2, 7]   διόπερ οὐχ ὁρατὸν ἄνευ φωτός,  ἀλλὰ   πᾶν τὸ ἑκάστου χρῶμα ἐν
[2, 1]   καὶ τὰ τῶν φυτῶν μέρη,  ἀλλὰ   παντελῶς ἁπλᾶ, οἷον τὸ φύλλον
[2, 12]   τὰ εἴδη δέχεσθαι τῶν αἰσθητῶν,  ἀλλὰ   πάσχειν μετὰ τῆς ὕλης. Ἀπορήσειε
[2, 5]   καθ' ἕκαστα καὶ τῶν ἔξωθεν  ἀλλὰ   περὶ μὲν τούτων διασαφῆσαι καιρὸς
[2, 11]   ἁφὴ μὴ μία ἐστὶν αἴσθησις  ἀλλὰ   πλείους, ἀναγκαῖον καὶ τὰ ἁπτὰ
[2, 7]   ἂν σῶμά τι καὶ οὕτως)  ἀλλὰ   πυρὸς τοιούτου τινὸς παρουσία
[2, 8]   γὰρ ἂν ἐγίνετο πάντῃ φῶς,  ἀλλὰ   σκότος ἔξω τοῦ ἡλιουμένου) ἀλλ'
[2, 4]   γεννᾷ δ' οὐθὲν αὐτὸ ἑαυτό,  ἀλλὰ   σώζει. Ὥσθ' μὲν τοιαύτη
[2, 9]   δὲ πικρός, οὕτω καὶ ὀσμαί,  ἀλλὰ   τὰ μὲν ἔχουσι τὴν ἀνάλογον
[2, 11]   τὸ ὁρατὸν καὶ τὸ ὀσφραντόν·  ἀλλὰ   τὰ μὲν πόρρωθεν, τὰ δ'
[2, 6]   ὅτι χρῶμα οὐδ' ὅτι ψόφος,  ἀλλὰ   τί τὸ κεχρωσμένον ποῦ,
[2, 9]   αἰσθητηρίῳ ἀναίσθητον εἶναι κοινὸν πάντων,  ἀλλὰ   τὸ ἄνευ τοῦ ἀναπνεῖν μὴ
[2, 1]   τὸ δυνάμει ὂν ὥστε ζῆν,  ἀλλὰ   τὸ ἔχον· τὸ δὲ σπέρμα
[2, 4]   αὐτὸν τρόπον ἀλλήλοις εἶναι τροφή,  ἀλλὰ   τὸ μὲν ὕδωρ τῷ πυρὶ
[2, 5]   δ' ἁπλοῦν οὐδὲ τὸ πάσχειν,  ἀλλὰ   τὸ μὲν φθορά τις ὑπὸ
[2, 7]   αὐτὴν τὴν ὄψιν, οὐκ ὄψεται·  ἀλλὰ   τὸ μὲν χρῶμα κινεῖ τὸ
[2, 3]   ἐκείνων ἕκαστον, οὐ πᾶσι λογισμός,  ἀλλὰ   τοῖς μὲν οὐδὲ φαντασία, τὰ
[2, 10]   ἄποτον (γεῦσις γάρ τις ἀμφοτέρου·  ἀλλὰ   τοῦ μὲν φαύλη καὶ φθαρτική
[2, 5]   ἁπλοῦ ὄντος τοῦ δυνάμει λεγομένου,  ἀλλὰ   τοῦ μὲν ὥσπερ ἂν εἴποιμεν
[2, 11]   ἄλλοις τὸ ἀνάλογον, οὔ,  ἀλλὰ   τοῦτο μέν ἐστι τὸ μεταξύ,
[2, 8]   ἀναπνεομένου ἀέρος ὥσπερ βήξ,  ἀλλὰ   τούτῳ τύπτει τὸν ἐν τῇ
[2, 10]   αἴσθησις ἡμῖν διὰ τοῦ μεταξύ,  ἀλλὰ   τῷ μιχθῆναι τῷ ὑγρῷ, καθάπερ
[2, 11]   σκληροῦ καὶ μαλακοῦ, οὐκ αἰσθανόμεθα,  ἀλλὰ   τῶν ὑπερβολῶν, ὡς τῆς αἰσθήσεως
[2, 1]   καὶ λόγος ψυχή,  ἀλλὰ   φυσικοῦ τοιουδί, ἔχοντος ἀρχὴν κινήσεως
[2, 8]   ποιεῖ ψόφον ἔρια ἂν πληγῇ,  ἀλλὰ   χαλκὸς καὶ ὅσα λεῖα καὶ
[2, 9]   αἴσθησιν ταύτην οὐκ ἔχομεν ἀκριβῆ,  ἀλλὰ   χείρω πολλῶν ζῴων· φαύλως γὰρ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 2/12/2009