Alphabétiquement     [«   »]
ἔχοντα 4
ἔχοντά 1
ἔχοντι 2
ἔχοντος 5
ἐχόντων 1
ἔχουσι 5
ἔχουσιν 6
Fréquences     [«    »]
5 ἐπεὶ
5 ἐπιστήμην
5 ἑτέροις
5 ἔχοντος
5 ἔχουσι
5 θεωρεῖν
5 καλῶς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, De l'âme, livre II

ἔχοντος


Livre, Pages
[2, 1]   ψυχή, ἀλλὰ φυσικοῦ τοιουδί,  ἔχοντος   ἀρχὴν κινήσεως καὶ στάσεως ἐν
[2, 2]   ἐστι καὶ λόγος τοῦ δύναμιν  ἔχοντος   εἶναι τοιούτου, φανερὸν ἐκ τούτων.
[2, 1]   εἶδος σώματος φυσικοῦ δυνάμει ζωὴν  ἔχοντος.   δ' οὐσία ἐντελέχεια· τοιούτου
[2, 1]   πρώτη σώματος φυσικοῦ δυνάμει ζωὴν  ἔχοντος.   (Τοιοῦτον δὲ ἂν
[2, 12]   αἴσθησις ἑκάστου ὑπὸ τοῦ  ἔχοντος   χρῶμα χυμὸν ψόφον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 2/12/2009