Alphabétiquement     [«   »]
οἰκοδομῇ 1
οἰκοδόμον 1
οἰόμενος 1
οἷον 51
οἷόν 1
οἷς 5
ὅλη 1
Fréquences     [«    »]
48 ἀλλ
49 οὐ
50 ὥσπερ
51 οἷον
57
62 εἶναι
62 τῷ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, De l'âme, livre II

οἷον


Livre, Pages
[2, 9]   ὄσφρησις διὰ τοῦ μεταξύ,  οἷον   ἀέρος ὕδατος· καὶ γὰρ
[2, 12]   σώματα, ἀλλ' ἐν οἷς ἐστίν,  οἷον   ἀὴρ μετὰ βροντῆς διίστησι
[2, 12]   πάσχοντα ἀόριστα, καὶ οὐ μένει,  οἷον   ἀήρ (ὄζει γὰρ ὥσπερ παθών
[2, 3]   τὸ διανοητικόν τε καὶ νοῦς,  οἷον   ἀνθρώποις καὶ εἴ τι τοιοῦτον
[2, 9]   ἰσχυρῶν ὀσμῶν ὑφ' ὧνπερ ἄνθρωπος,  οἷον   ἀσφάλτου καὶ θείου καὶ τῶν
[2, 8]   ἀλλὰ καθ' ὁμοιότητα λέγεται φωνεῖν,  οἷον   αὐλὸς καὶ λύρα καὶ ὅσα
[2, 4]   καὶ διαμένει οὐκ αὐτὸ ἀλλ'  οἷον   αὐτό, ἀριθμῷ μὲν οὐχ ἕν,
[2, 4]   δίκαιον, τέλος δὲ τὸ γεννῆσαι  οἷον   αὐτό, εἴη ἂν πρώτη
[2, 11]   τι ἐστίν· ὥστε τὸ ποιοῦν,  οἷον   αὐτὸ ἐνεργείᾳ, τοιοῦτον ἐκεῖνο ποιεῖ,
[2, 4]   ἂν πρώτη ψυχὴ γεννητικὴ  οἷον   αὐτό. Ἐπεὶ δ' ἔστι τρία,
[2, 4]   αὐτομάτην ἔχει, τὸ ποιῆσαι ἕτερον  οἷον   αὐτό, ζῷον μὲν ζῷον, φυτὸν
[2, 11]   ἐκ τῆς καὶ τούτων εἶναι,  οἷον   βούλεται εἶναι σὰρξ καὶ
[2, 9]   ὀσμὴν καὶ χυμόν, λέγω δὲ  οἷον   γλυκεῖαν ὀσμὴν καὶ γλυκὺν χυμόν,
[2, 7]   ἀόρατον τὸ μόλις ὁρώμενον,  οἷον   δοκεῖ τὸ σκοτεινόν. Τοιοῦτον δὲ
[2, 8]   εἴρηται, ψοφεῖ τυπτόμενον καὶ τύπτον,  οἷον   ἐὰν πατάξῃ βελόνη βελόνην, ἀλλὰ
[2, 6]   Κατὰ συμβεβηκὸς δὲ λέγεται αἰσθητόν,  οἷον   εἰ τὸ λευκὸν εἴη Διάρους
[2, 11]   οὔτ' ἐνταῦθα γένοιτ' ἂν αἴσθησις,  οἷον   εἴ τις σῶμά τι λευκὸν
[2, 5]   πεπονθὸς δ' ὡμοίωται καὶ ἔστιν  οἷον   ἐκεῖνο. ~(Λεκτέον δὲ καθ' ἑκάστην
[2, 3]   σχημάτων καὶ ἐπὶ τῶν ἐμψύχων,  οἷον   ἐν τετραγώνῳ μὲν τρίγωνον, ἐν
[2, 11]   ἄλλων αἰσθήσεων εἰσὶν ἐναντιώσεις πλείους,  οἷον   ἐν φωνῇ οὐ μόνον ὀξύτης
[2, 2]   εἶδός τι καὶ λόγος καὶ  οἷον   ἐνέργεια τοῦ δεκτικοῦ, μὲν
[2, 3]   καὶ ψυχροῦ· δὲ χυμὸς  οἷον   ἥδυσμά τι τούτων ἐστίν. Διασαφητέον
[2, 8]   ἀμβλεῖ· τὸ μὲν γὰρ ὀξὺ  οἷον   κεντεῖ, τὸ δ' ἀμβλὺ οἷον
[2, 11]   τῶν ὑπερβολῶν, ὡς τῆς αἰσθήσεως  οἷον   μεσότητός τινος οὔσης τῆς ἐν
[2, 7]   δ' ἐστὶ ταῦτα ἑνὶ ὀνόματι)  οἷον   μύκης, κρέας, κεφαλαὶ ἰχθύων καὶ
[2, 2]   ἐνυπάρχῃ μόνον, ζῆν αὐτό φαμεν,  οἷον   νοῦς, αἴσθησις, κίνησις καὶ στάσις
[2, 12]   αἰσθητῶν εἰδῶν ἄνευ τῆς ὕλης,  οἷον   κηρὸς τοῦ δακτυλίου ἄνευ
[2, 8]   ψόφος) ἀλλ' οἱ λεγόμενοι φωνεῖν,  οἷον   οἱ> ἐν τῷ Ἀχελῴῳ, ψοφοῦσι
[2, 11]   αἴσθησις μιᾶς ἐναντιώσεως εἶναι δοκεῖ,  οἷον   ὄψις λευκοῦ καὶ μέλανος, καὶ
[2, 6]   περὶ μὴ ἐνδέχεται ἀπατηθῆναι,  οἷον   ὄψις χρώματος καὶ ἀκοὴ ψόφου
[2, 1]   τῶν ὀργάνων φυσικὸν ἦν σῶμα,  οἷον   πέλεκυς· ἦν μὲν γὰρ ἂν
[2, 11]   ἔχον πάμπαν διαφορὰν τῶν ἁπτῶν,  οἷον   πέπονθεν ἀήρ, καὶ τῶν
[2, 4]   διορίσαι διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν,  οἷον   περὶ τροφῆς καὶ αἰσθητοῦ καὶ
[2, 8]   γὰρ οὔ φαμεν ἔχειν ψόφον,  οἷον   σπόγγον, ἔρια, τὰ δ' ἔχειν,
[2, 7]   δὲ τῷ σκότει ποιεῖ αἴσθησιν,  οἷον   τὰ πυρώδη φαινόμενα καὶ λάμποντα
[2, 8]   τῶν ζῴων οὐκ ἔχουσι φωνήν,  οἷον   τά τε ἄναιμα καὶ τῶν
[2, 2]   οἱ λόγοι τῶν ὅρων εἰσίν·  οἷον   τί ἐστιν τετραγωνισμός; τὸ
[2, 4]   χρὴ λέγειν τί ἕκαστον αὐτῶν,  οἷον   τί τὸ νοητικὸν τὸ
[2, 3]   ἕκαστον ζητητέον, τίς ἑκάστου ψυχή,  οἷον   τίς φυτοῦ καὶ τίς ἀνθρώπου
[2, 5]   Τὸ δ' αἰσθητικὸν δυνάμει ἐστὶν  οἷον   τὸ αἰσθητὸν ἤδη ἐντελεχείᾳ, καθάπερ
[2, 10]   ἔχει ἐνεργείᾳ δυνάμει ὑγρότητα,  οἷον   τὸ ἁλμυρόν· εὔτηκτόν τε γὰρ
[2, 7]   διαφανὲς ὑπὸ πυρὸς τοιούτου  οἷον   τὸ ἄνω σῶμα· καὶ γὰρ
[2, 4]   ποιητικόν, οὐ τοῦ τρεφομένου, ἀλλ'  οἷον   τὸ τρεφόμενον· ἤδη γὰρ ἔστιν
[2, 1]   φυτῶν μέρη, ἀλλὰ παντελῶς ἁπλᾶ,  οἷον   τὸ φύλλον περικαρπίου σκέπασμα, τὸ
[2, 10]   ἰσχυροῦ χυμοῦ γεύηται ἑτέρου, καὶ  οἷον   τοῖς κάμνουσι πικρὰ πάντα φαίνεται
[2, 7]   μὲν χρῶμα κινεῖ τὸ διαφανές,  οἷον   τὸν ἀέρα, ὑπὸ τούτου δὲ
[2, 4]   ἀλλήλων, ἀλλ' οὐ πάντα ποσά,  οἷον   ὑγιὲς ἐκ κάμνοντος. Φαίνεται δ'
[2, 11]   τι> περὶ τὴν σάρκα περιτείνειεν  οἷον   ὑμένα ποιήσας, ὁμοίως τὴν αἴσθησιν
[2, 8]   σπόγγον, ἔρια, τὰ δ' ἔχειν,  οἷον   χαλκὸν καὶ ὅσα στερεὰ καὶ
[2, 7]   τὸ σκότος. Τὸ δὲ φῶς  οἷον   χρῶμά ἐστι τοῦ διαφανοῦς, ὅταν
[2, 8]   οἷον κεντεῖ, τὸ δ' ἀμβλὺ  οἷον   ὠθεῖ, διὰ τὸ κινεῖν τὸ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 2/12/2009