HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

Chapitre 129-130

  Chapitre 129-130

[1,129] τοσαῦτα μὲν γραφὴ ἐδήλου, Ξέρξης δὲ ἥσθη τε τῇ ἐπιστολῇ καὶ ἀποστέλλει Ἀρτάβαζον τὸν Φαρνάκου ἐπὶ θάλασσαν καὶ κελεύει αὐτὸν τήν τε Δασκυλῖτιν σατραπείαν παραλαβεῖν Μεγαβάτην ἀπαλλάξαντα, ὃς πρότερον ἦρχε, καὶ παρὰ Παυσανίαν ἐς Βυζάντιον ἐπιστολὴν ἀντεπετίθει αὐτῷ ὡς τάχιστα διαπέμψαι καὶ τὴν σφραγῖδα ἀποδεῖξαι, καὶ ἤν τι αὐτῷ Παυσανίας παραγγέλλῃ περὶ τῶν ἑαυτοῦ πραγμάτων, πράσσειν ὡς ἄριστα καὶ πιστότατα. δὲ ἀφικόμενος τά τε ἄλλα ἐποίησεν ὥσπερ εἴρητο καὶ τὴν ἐπιστολὴν διέπεμψεν· ἀντενεγέγραπτο δὲ τάδε· 'ὧδε λέγει βασιλεὺς Ξέρξης Παυσανίᾳ. καὶ τῶν ἀνδρῶν οὕς μοι πέραν θαλάσσης ἐκ Βυζαντίου ἔσωσας κείσεταί σοι εὐεργεσία ἐν τῷ ἡμετέρῳ οἴκῳ ἐς αἰεὶ ἀνάγραπτος, καὶ τοῖς λόγοις τοῖς ἀπὸ σοῦ ἀρέσκομαι. καί σε μήτε νὺξ μήθ' ἡμέρα ἐπισχέτω ὥστε ἀνεῖναι πράσσειν τι ὧν ἐμοὶ ὑπισχνῇ, μηδὲ χρυσοῦ καὶ ἀργύρου δαπάνῃ κεκωλύσθω μηδὲ στρατιᾶς πλήθει, εἴ ποι δεῖ παραγίγνεσθαι, ἀλλὰ μετ' Ἀρταβάζου ἀνδρὸς ἀγαθοῦ, ὅν σοι ἔπεμψα, πρᾶσσε θαρσῶν καὶ τὰ ἐμὰ καὶ τὰ σὰ ὅπῃ κάλλιστα καὶ ἄριστα ἕξει ἀμφοτέροις.' [1,129] CXXIX. - Voilà ce que contenait la lettre. Xerxès accueillit avec faveur ces propositions. Il envoya jusqu'au littoral Artabazos, fils de Pharnacès, à qui il donna l'ordre de prendre le gouvernement de la satrapie de Dascylcion, en remplacement du précédent satrape Mégabatès. Il lui remit pour Pausanias, à Byzance, une lettre avec ordre de la faire parvenir le plus tôt possible et de lui montrer le sceau royal. En même temps, il lui recommandait, au cas où Pausanias lui demanderait quelque service, de l'exécuter au mieux et le plus fidèlement possible. Artabazos, arrivé dans sa satrapie, exécuta les ordres reçus et fit passer la lettre à Pausanias. Elle contenait cette réponse : " Xerxès, Roi des Perses, à Pausanias. Par les prisonniers que tu as sauvés et renvoyés à Byzance par delà la mer, tu t'es acquis une reconnaissance à jamais écrite dans notre maison. Tes propositions me sont agréables. Que ni jour ni nuit ne t'arrêtent dans l'accomplissement de tes promesses. Ne te laisse arrêter ni par la dépense en or et en argent, ni par le nombre des soldats, si tu en as besoin. Aie confiance pour exécuter tes projets en la loyauté d'Artabazos que je t'ai adressé et agis au mieux dans mon intérêt et dans le tien."
[1,130] ταῦτα λαβὼν Παυσανίας τὰ γράμματα, ὢν καὶ πρότερον ἐν μεγάλῳ ἀξιώματι ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων διὰ τὴν Πλαταιᾶσιν ἡγεμονίαν, πολλῷ τότε μᾶλλον ἦρτο καὶ οὐκέτι ἐδύνατο ἐν τῷ καθεστῶτι τρόπῳ βιοτεύειν, ἀλλὰ σκευάς τε Μηδικὰς ἐνδυόμενος ἐκ τοῦ Βυζαντίου ἐξῄει καὶ διὰ τῆς Θρᾴκης πορευόμενον αὐτὸν Μῆδοι καὶ Αἰγύπτιοι ἐδορυφόρουν, τράπεζάν τε Περσικὴν παρετίθετο καὶ κατέχειν τὴν διάνοιαν οὐκ ἐδύνατο, ἀλλ' ἔργοις βραχέσι προυδήλου τῇ γνώμῃ μειζόνως ἐς ἔπειτα ἔμελλε πράξειν. δυσπρόσοδόν τε αὑτὸν παρεῖχε καὶ τῇ ὀργῇ οὕτω χαλεπῇ ἐχρῆτο ἐς πάντας ὁμοίως ὥστε μηδένα δύνασθαι προσιέναι· δι' ὅπερ καὶ πρὸς τοὺς Ἀθηναίους οὐχ ἥκιστα ξυμμαχία μετέστη. [1,130] CXXX. - Au reçu de cette lettre, Pausanias, qui était déjà en haute considération auprès des Grecs, en raison de son commandement à Platée, s'enorgueillit encore davantage. Incapable désormais de suivre les coutumes établies, il sortit de Byzance vêtu à la perse et, dans sa traversée de la Thrace, il se faisait suivre par une escorte de Mèdes et d'Égyptiens. Sa table était servie à la mode perse. Bref il s'avérait incapable de contenir ses intentions et, même dans des actes de peu d'importance, il révélait les orgueilleux desseins qu'il se proposait de réaliser. Il se montrait d'un abord difficile et si hautain envers tous que nul ne pouvait l'approcher. Ce ne fut pas la moindre des raisons qui firent passer la plupart des alliés du côté des Athéniens.


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 30/09/2005