Alphabétiquement     [«   »]
καθοῖτο 1
καθορᾶτε 1
καί 6
καὶ 289
καινά 1
καινόν 1
καινὸν 1
Fréquences     [«    »]
272 Διόνυσος
129 Ξανθίας
112 τὸν
289 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles

καὶ


Vers
[700-749]   γεννάδας, ~ὅστις γε πίνειν οἶδε  καὶ   βινεῖν μόνον; ~(Ἄιακος) ~τὸ δὲ
[550-599]   ~εἶχες ἐξ ἀρχῆς πάλιν, ~ἀνανεάζειν  ~καὶ   βλέπειν αὖθις τὸ δεινόν, ~τοῦ
[600-649]   παρέξω ~μαυτὸν ἀνδρεῖον τὸ λῆμα  ~καὶ   βλέποντ᾽ ὀρίγανον. ~δεῖν δ᾽ ἔοικεν,
[450-499]   αὔτ᾽ οὐ γὰρ ἀλλὰ πειστέον·  ~καὶ   βλέψον ἐς τὸν Ἡρακλειοξανθίαν, ~εἰ
[750-799]   ~τίς οὗτος οὕνδον ἐστὶ θόρυβος  καὶ   βοὴ ~χὠ λοιδορησμός; ~(Ἄιακος) Αἰσχύλου
[250-299]   ἔχει; ~(Ξανθίας) ~νὴ τὸν Ποσειδῶ,  καὶ   βολίτινον θάτερον, ~σάφ᾽ ἴσθι. ~(Διόνυσος)
[250-299]   τί ἔστι τἀνταυθοῖ; ~(Ξανθίας) σκότος  καὶ   βόρβορος. ~(Διόνυσος) ~κατεῖδες οὖν που
[1500-1533]   πανοῦργος ἀνὴρ ~καὶ ψευδολόγος  καὶ   βωμολόχος ~μηδέποτ᾽ ἐς τὸν θᾶκον
[1050-1099]   πόλις ἡμῶν ~ὑπογραμματέων ἀνεμεστώθη  ~καὶ   βωμολόχων δημοπιθήκων ~ἐξαπατώντων τὸν δῆμον
[650-699]   μηδέν᾽ εἶν᾽ ἐν τῇ πόλει·  ~καὶ   γὰρ αἰσχρόν ἐστι τοὺς μὲν
[500-549]   ἔχων ~οὐ γάρ σ᾽ ἀφήσω.  καὶ   γὰρ αὐλητρίς γέ σοι ~ἥδ᾽
[0-1]   ἐκέλευον μακρά. ~(Διόνυσος) ~κατάβα πανοῦργε.  καὶ   γὰρ ἐγγὺς τῆς θύρας ~ἤδη
[400-449]   χορεύειν. ~Ἴακχε φιλοχορευτὰ συμπρόπεμπέ με.  ~καὶ   γὰρ παραβλέψας τι μειρακίσκης ~νῦν
[750-799]   ~κἀνταῦθα δὴ τὰ δεινὰ κινηθήσεται.  ~καὶ   γὰρ ταλάντῳ μουσικὴ σταθμήσεται- ~(Ξανθίας)
[150-199]   μ᾽ ἄγειν. ~(Διόνυσος) καλῶς λέγεις.  ~καὶ   γάρ τιν᾽ ἐκφέρουσι τουτονὶ νεκρόν,
[1050-1099]   ἡμιθέους τοῖς ῥήμασι μείζοσι χρῆσθαι·  ~καὶ   γὰρ τοῖς ἱματίοις ἡμῶν χρῶνται
[1150-1199]   ἔφη ~ἀποκτενεῖν τὸν πατέρα, πρὶν  καὶ   γεγονέναι· ~πῶς οὗτος ἦν τὸ
[150-199]   ~ἐγὼ βαδιοῦμαι. ~(Διόνυσος) χρηστὸς εἶ  καὶ   γεννάδας. ~χωρῶμεν ἐπὶ τὸ πλοῖον.
[1050-1099]   ἁμαὶ Σθενέβοιαι; ~(Αἰσχύλος) ὅτι γενναίας  καὶ   γενναίων ἀνδρῶν ἀλόχους ἀνέπεισας ~κώνεια
[1000-1049]   μὴ πεποίηκας, ~ἀλλ᾽ ἐκ χρηστῶν  καὶ   γενναίων μοχθηροτάτους ἀπέδειξας, ~τί παθεῖν
[850-899]   θεοῖς. ~(Εὐριπίδης) ~αἰθὴρ ἐμὸν βόσκημα  καὶ   γλώσσης στρόφιγξ ~καὶ ξύνεσι καὶ
[1200-1249]   ~λέγ᾽ ἕτερον αὐτῷ πρόλογον, ἵνα  καὶ   γνῶ πάλιν. ~(Εὐριπίδης) ~Διόνυσος, ὃς
[400-449]   δὲ σὺν ταῖσιν κόραις εἶμι  καὶ   γυναιξίν, ~οὗ παννυχίζουσιν θεᾷ, φέγγος
[300-349]   ~(Διόνυσος) αὐλῶν πνοῆς. ~(Ξανθίας) ~ἔγωγε,  καὶ   δᾴδων γέ με ~αὔρα τις
[1250-1299]   ποτε τοῦτον ~τὸν Βακχεῖον ἄνακτα,  ~καὶ   δέδοιχ᾽ ὑπὲρ αὐτοῦ. ~(Εὐριπίδης) ~πάνυ
[600-649]   ὑπερφυᾶ. ~(Διόνυσος) σχέτλια μὲν οὖν  καὶ   δεινά. ~(Ξανθίας) ~καὶ μὴν νὴ
[1050-1099]   ἔθει κύψας ~λευκὸς πίων ὑπολειπόμενος  ~καὶ   δεινὰ ποιῶν· κᾆθ᾽ οἱ Κεραμῆς
[950-999]   ~(Διόνυσος) ~Θηραμένης; σοφός γ᾽ ἀνὴρ  καὶ   δεινὸς ἐς τὰ πάντα, ~ὃς
[400-449]   δεῦρο συνακολούθει ~πρὸς τὴν θεὸν  ~καὶ   δεῖξον ὡς ἄνευ πόνου ~πολλὴν
[50-99]   πολεμίων δώδεκ᾽ τρεῖς  καὶ   δέκα. ~(Ἡρακλῆς) σφώ; ~(Διόνυσος) νὴ
[750-799]   ~ἀπὸ τῶν τεχνῶν ὅσαι μεγάλαι  καὶ   δεξιαί, ~τὸν ἄριστον ὄντα τῶν
[600-649]   καὶ πατάξω. ~(Διόνυσος) πηνίκα; ~(Ἄιακος)  καὶ   δὴ πάταξα. ~(Διόνυσος) κᾆτα πῶς
[1200-1249]   σὺ δείξεις; ~(Αἰσχύλος) φημί. ~(Διόνυσος)  καὶ   δὴ χρὴ λέγειν. ~(Εὐριπίδης) ~Αἴγυπτος,
[1000-1049]   κνημῖδας καὶ θυμοὺς ἑπταβοείους. ~(Διόνυσος)  ~καὶ   δὴ χωρεῖ τουτὶ τὸ κακόν·
[600-649]   ἔοικεν, ὡς ἀκούω ~τῆς θύρας  καὶ   δὴ ψόφον. ~(Ἄιακος) ξυνδεῖτε ταχέως
[50-99]   ~(Ξανθίας) κᾆτ᾽ ἔγωγ᾽ ἐξηγρόμην. ~(Διόνυσος)  ~καὶ   δῆτ᾽ ἐπὶ τῆς νεὼς ἀναγιγνώσκοντί
[800-849]   ξύμπτυκτα ~(Ξανθίας) πλινθεύσουσι γάρ; ~(Ἄιακος)  ~καὶ   διαμέτρους καὶ σφῆνας. γὰρ
[1050-1099]   κακόδαιμον ἀνάγκη ~μεγάλων γνωμῶν  καὶ   διανοιῶν ἴσα καὶ τὰ ῥήματα
[1500-1533]   ~τὸν ἐμὸν παράδος Σοφοκλεῖ τηρεῖν  ~καὶ   διασῴζειν, ἢν ἄρ᾽ ἐγώ ποτε
[650-699]   ἐστι χρηστὰ τῇ πόλει ~ξυμπαραινεῖν  καὶ   διδάσκειν. πρῶτον οὖν ἡμῖν δοκεῖ
[950-999]   σκέψιν, ὥστ᾽ ἤδη νοεὶν ~ἅπαντα  καὶ   διειδέναι ~τά τ᾽ ἄλλα καὶ
[800-849]   λίαν λέγε. ~(Εὐριπίδης) ~ἐγᾦδα τοῦτον  καὶ   διέσκεμμαι πάλαι, ~ἄνθρωπον ἀγριοποιὸν αὐθαδόστομον,
[700-749]   εὐγενεῖς καὶ σώφρονας ~ἄνδρας ὄντας  καὶ   δικαίους καὶ καλούς τε κἀγαθοὺς
[550-599]   ~(Διόνυσος) ~οἶδ᾽ οἶδ᾽ ὅτι θυμοῖ,  καὶ   δικαίως αὐτὸ δρᾷς· ~κἂν εἴ
[750-799]   Ἄπολλον ἔμβαλέ μοι τὴν δεξιάν,  ~καὶ   δὸς κύσαι καὐτὸς κύσον, καί
[1500-1533]   ~τοὺς ἀνοήτους· πολλοὶ δ᾽ εἰσίν·  ~καὶ   δὸς τουτὶ Κλεοφῶντι φέρων ~καὶ
[900-949]   ἐφενακιζόμην ὑπ᾽ αὐτοῦ. ~τί σκορδινᾷ  καὶ   δυσφορεῖς; ~(Εὐριπίδης) ~ὅτι αὐτὸν ἐξελέγχω.
[100-149]   μάλιστά γε. ~(Διόνυσος) ψυχράν γε  καὶ   δυσχείμερον· ~εὐθὺς γὰρ ἀποπήγνυσι τἀντικνήμια.
[650-699]   ~(Χορός) ~Μοῦσα χορῶν ἱερῶν· ἐπίβηθι  καὶ   ἔλθ᾽ ἐπὶ τέρψιν ἀοιδᾶς ἐμᾶς,
[1350-1399]   ἂν ἐγὼ σφῷν κοκκύσω. ~(Αἰσχύλος)  καὶ   (Εὐριπίδης) ἐχόμεθα. ~(Διόνυσος) ~τοὔπος νῦν
[1400-1449]   τῶν ἐναντίων. ~ἐγὼ μὲν οἶδα  καὶ   θέλω φράζειν. ~(Διόνυσος) λέγε. ~(Εὐριπίδης)
[950-999]   σαρκασμοπιτυοκάμπται, ~οὑμοὶ δὲ Κλειτοφῶν τε  καὶ   Θηραμένης κομψός. ~(Διόνυσος) ~Θηραμένης;
[100-149]   Θησεὺς ἤγαγεν. ~μετὰ ταῦτ᾽ ὄφεις  καὶ   θηρί᾽ ὄψει μυρία ~δεινότατα. ~(Διόνυσος)
[150-199]   κάλλιστον ὥσπερ ἐνθάδε, ~καὶ μυρρινῶνας  καὶ   θιάσους εὐδαίμονας ~ἀνδρῶν γυναικῶν καὶ
[500-549]   καὶ κενὸν ~ὡς δοῦλος ὢν  καὶ   θνητὸς Ἀλκμήνης ἔσει; ~(Ξανθίας) ~ἀμέλει
[550-599]   ἐγὼ ~υἱὸς γενοίμην δοῦλος ἅμα  καὶ   θνητὸς ὤν; ~(Διόνυσος) ~οἶδ᾽ οἶδ᾽
[100-149]   μὲν γὰρ ἔστιν ἀπὸ κάλω  καὶ   θρανίου, ~κρεμάσαντι σαυτόν. ~(Διόνυσος) παῦε,
[1200-1249]   ἅπαν, ~καὶ κῳδάριον καὶ ληκύθιον  καὶ   θύλακον, ~ἐν τοῖς ἰαμβείοισι. δείξω
[1000-1049]   τρυφαλείας ~καὶ πήληκας καὶ κνημῖδας  καὶ   θυμοὺς ἑπταβοείους. ~(Διόνυσος) ~καὶ δὴ
[1000-1049]   ~ἡνίκ᾽ ἂν τὸ πνεῦμα λεῖον  ~καὶ   καθεστηκὸς λάβῃς. ~(Διόνυσος) ~ἀλλ᾽
[400-449]   κἀκεκράγει ~Σεβῖνον ὅστις ἐστὶν ἁναφλύστιος.  ~καὶ   Καλλίαν γέ φασι ~τοῦτον τὸν
[1250-1299]   ~ἀνδρὶ τῷ πολὺ πλεῖστα δὴ  ~καὶ   κάλλιστα μέλη ποιήσαντι ~τῶν μέχρι
[700-749]   σώφρονας ~ἄνδρας ὄντας καὶ δικαίους  καὶ   καλούς τε κἀγαθοὺς ~καὶ τραφέντας
[750-799]   δέ; μειαγωγήσουσι τὴν τραγῳδίαν; ~(Ἄιακος)  ~καὶ   κανόνας ἐξοίσουσι καὶ πήχεις ἐπῶν
[500-549]   τὸν Ἡρακλειοξανθίαν, ~εἰ δειλὸς ἔσομαι  καὶ   κατὰ σὲ τὸ λῆμ᾽ ἔχων.
[150-199]   στρώματ᾽ αὖθις λάμβανε. ~(Ξανθίας) πρὶν  καὶ   καταθέσθαι; ~(Διόνυσος) καὶ ταχέως μέντοι
[50-99]   ἐπεβάτευον Κλεισθένει ~(Ἡρακλῆς) κἀναυμάχησας; ~(Διόνυσος)  καὶ   κατεδύσαμέν γε ναῦς ~τῶν πολεμίων
[900-949]   ~τὸν μὲν ἀστεῖόν τι λέξειν  ~καὶ   κατερρινημένον, ~τὸν δ᾽ ἀνασπῶντ᾽ αὐτοπρέμνοις
[1150-1199]   ~φεύγων δ᾽ ἀνὴρ ἥκει“ τε  καὶ   κατέρχεται“ ~(Διόνυσος) ~εὖ νὴ τὸν
[1100-1149]   ~ἥκω γὰρ ἐς γῆν τήνδε  καὶ   κατέρχομαι“ ~(Διόνυσος) τούτων ἔχεις ψέγειν
[1150-1199]   ~ἥκω γὰρ ἐς γῆν τήνδε  καὶ   κατέρχομαι ~(Εὐριπίδης) ~δὶς ταὐτὸν ἡμῖν
[1150-1199]   ~ἥκω γὰρ ἐς γῆν“ φησί,  καὶ   κατέρχομαι“ ~ἥκω“ δὲ ταὐτόν ἐστι
[700-749]   τρόπους ~χρῆσθε τοῖς χρηστοῖσιν αὖθις·  καὶ   κατορθώσασι γὰρ ~εὔλογον, κἄν τι
[700-749]   νομισμάτων ~καὶ μόνοις ὀρθῶς κοπεῖσι  καὶ   κεκωδωνισμένοις ~ἔν τε τοῖς Ἕλλησι
[500-549]   δὲ προσδοκῆσαί σ᾽ οὐκ ἀνόητον  καὶ   κενὸν ~ὡς δοῦλος ὢν καὶ
[200-249]   γὰρ ἔστερξαν εὔλυροί τε Μοῦσαι  ~καὶ   κεροβάτας Πὰν καλαμόφθογγα παίζων·
[700-749]   ὁπόσοι κρατοῦσι κυκησιτέφρου ~ψευδολίτρου κονίας  ~καὶ   Κιμωλίας γῆς, ~χρόνον ἐνδιατρίψει· ἰδὼν
[1000-1049]   θεῖος Ὅμηρος ~ἀπὸ τοῦ τιμὴν  καὶ   κλέος ἔσχεν πλὴν τοῦδ᾽ ὅτι
[1000-1049]   καὶ λευκολόφους τρυφαλείας ~καὶ πήληκας  καὶ   κνημῖδας καὶ θυμοὺς ἑπταβοείους. ~(Διόνυσος)
[1250-1299]   εἰργασμένην. ~(Διόνυσος) ἴθι δὴ πέραινε,  καὶ   κόπον μὴ προστίθει. ~(Εὐριπίδης) ὅπως
[1000-1049]   τῶν Ἑλλήνων πυργώσας ῥήματα σεμνὰ  ~καὶ   κοσμήσας τραγικὸν λῆρον, θαρρῶν τὸν
[500-549]   σ᾽ ἐγὼ ~περιόψομἀπελθόντ᾽ ἐπεί τοι  καὶ   κρέα ~ἀνέβραττεν ὀρνίθεια, καὶ τραγήματα
[550-599]   ~(Ξανθίας) κακὸν ἥκει τινί. ~(Πανδοκευτρία)  ~καὶ   κρέα γε πρὸς τούτοισιν ἀνάβραστ᾽
[750-799]   ~(Ἄιακος) ἀγῶνα ποιεῖν αὐτίκα μάλα  καὶ   κρίσιν ~κἄλεγχον αὐτῶν τῆς τέχνης.
[150-199]   καὶ θιάσους εὐδαίμονας ~ἀνδρῶν γυναικῶν  καὶ   κρότον χειρῶν πολύν. ~(Διόνυσος) οὗτοι
[1200-1249]   γὰρ οὕτως ὥστ᾽ ἐναρμόττειν ἅπαν,  ~καὶ   κῳδάριον καὶ ληκύθιον καὶ θύλακον,
[1350-1399]   ~(Αἰσχύλος) καί (Εὐριπίδης) ἰδού. ~(Διόνυσος)  ~καὶ   λαβομένω τὸ ῥῆμ᾽ ἑκάτερος εἴπατον,
[1000-1049]   τοι πολλοὺς ἀγαθούς, ὧν ἦν  καὶ   Λάμαχος ἥρως· ~ὅθεν ἡμὴ φρὴν
[1000-1049]   ~ἀλλὰ πνέοντας δόρυ καὶ λόγχας  καὶ   λευκολόφους τρυφαλείας ~καὶ πήληκας καὶ
[1200-1249]   ὥστ᾽ ἐναρμόττειν ἅπαν, ~καὶ κῳδάριον  καὶ   ληκύθιον καὶ θύλακον, ~ἐν τοῖς
[350-399]   Θωρυκίων ὢν εἰκοστολόγος κακοδαίμων, ~ἀσκώματα  καὶ   λίνα καὶ πίτταν διαπέμπων εἰς
[1000-1049]   μηδὲ πανούργους, ~ἀλλὰ πνέοντας δόρυ  καὶ   λόγχας καὶ λευκολόφους τρυφαλείας ~καὶ
[900-949]   βόεια δώδεκ᾽ εἶπεν, ~ὀφρῦς ἔχοντα  καὶ   λόφους, δείν᾽ ἄττα μορμορωπά, ~ἄγνωτα
[750-799]   οἱ δ᾽ ἀκροώμενοι ~τῶν ἀντιλογιῶν  καὶ   λυγισμῶν καὶ στροφῶν ~ὑπερεμάνησαν κἀνόμισαν
[0-1]   μηδὲν ὧνπερ Φρύνιχος ~εἴωθε ποιεῖν  καὶ   Λύκις κἀμειψίας; ~(Διόνυσος) ~μή νυν
[400-449]   τι μειρακίσκης ~νῦν δὴ κατεῖδον  καὶ   μάλ᾽ εὐπροσώπου ~συμπαιστρίας ~χιτωνίου παραρραγέντος
[850-899]   τινές σοι, κόμμα καινόν; ~(Εὐριπίδης)  καὶ   μάλα. ~(Διόνυσος) ~ἴθι δὴ προσεύχου
[600-649]   κόρακας; μὴ πρόσιτον. ~(Ἄιακος) ~εἶεν,  καὶ   μάχει; ~ὁ Διτύλας χὠ Σκεβλύας
[600-649]   Σκεβλύας χὠ Παρδόκας ~χωρεῖτε δευρὶ  καὶ   μάχεσθε τουτῳί. ~(Διόνυσος) εἶτ᾽ οὐχὶ
[1350-1399]   τι σοι καθέλξει, καρτερόν τε  καὶ   μέγα. ~(Εὐριπίδης) ~φέρε ποῦ τοιοῦτον
[950-999]   οὐδ᾽ ἐξέπληττον αὐτούς, ~Κύκνους ποιῶν  καὶ   Μέμνονας κωδωνοφαλαροπώλους. ~γνώσει δὲ τοὺς
[400-449]   δ᾽ ἀεί πως φιλακόλουθός εἰμι  καὶ   μετ᾽ αὐτῆς ~παίζων χορεύειν βούλομαι.
[1000-1049]   πρῶτον, ~εἰ γενναίους καὶ τετραπήχεις,  καὶ   μὴ διαδρασιπολίτας, ~μηδ᾽ ἀγοραίους μηδὲ
[1350-1399]   λαβομένω τὸ ῥῆμ᾽ ἑκάτερος εἴπατον,  ~καὶ   μὴ μεθῆσθον, πρὶν ἂν ἐγὼ
[1500-1533]   ταχέως ἥκειν ~ὡς ἐμὲ δευρὶ  καὶ   μὴ μέλλειν· ~κἂν μὴ ταχέως
[1050-1099]   τὸ πονηρὸν τόν γε ποιητήν,  ~καὶ   μὴ παράγειν μηδὲ διδάσκειν. τοῖς
[800-849]   αὔτ᾽ ἐρεῖς. ~(Διόνυσος) ~παῦ᾽ Αἰσχύλε,  ~καὶ   μὴ πρὸς ὀργὴν σπλάγχνα θερμήνῃς
[1400-1449]   ἄραιντ᾽ οὐδ᾽ ἑκατὸν Αἰγύπτιοι. ~(Αἰσχύλος)  ~καὶ   μηκέτ᾽ ἔμοιγε κατ᾽ ἔπος, ἀλλ᾽
[250-299]   ὁδοῦ. ~(Ξανθίας) ~νὴ τὸν Δία  καὶ   μὴν αἰσθάνομαι ψόφου τινός. ~(Διόνυσος)
[100-149]   νοῦν· ἔχεις γὰρ οἰκίαν. ~(Ἡρακλῆς)  ~καὶ   μὴν ἀτεχνῶς γε παμπόνηρα φαίνεται.
[900-949]   οἷ᾽ ἂν ἄλλος εἴποι. ~(Εὐριπίδης)  ~καὶ   μὴν ἐμαυτὸν μέν γε τὴν
[1100-1149]   οὕνεχ᾽ ὡς ὄντων σοφῶν. ~(Εὐριπίδης)  ~καὶ   μὴν ἐπ᾽ αὐτοὺς τοὺς προλόγους
[1250-1299]   τῶν θεῶν αὐτοῦ τραποῦ. ~(Εὐριπίδης)  ~καὶ   μὴν ἔχω γ᾽ οἷς αὐτὸν
[850-899]   ὧν ἂν ἅπτωμαι λόγων. ~(Χορός)  ~καὶ   μὴν ἡμεῖς ἐπιθυμοῦμεν ~παρὰ σοφοῖν
[1250-1299]   πάντα τὰ μέλη ξυντεμῶ. ~(Διόνυσος)  ~καὶ   μὴν λογιοῦμαι ταῦτα τῶν ψήφων
[1150-1199]   τοὺς προλόγους καλοὺς ποιῶ. ~(Αἰσχύλος)  ~καὶ   μὴν μὰ τὸν Δί᾽ οὐ
[600-649]   μὲν οὖν καὶ δεινά. ~(Ξανθίας)  ~καὶ   μὴν νὴ Δία ~εἰ πώποτ᾽
[250-299]   ~(Διόνυσος) πρόσθε νυν ἴθι. ~(Ξανθίας)  καὶ   μὴν ὁρῶ νὴ τὸν Δία
[1000-1049]   ~τάξεις ἀρετὰς ὁπλίσεις ἀνδρῶν; ~(Διόνυσος)  ~καὶ   μὴν οὐ Παντακλέα γε ~ἐδίδαξεν
[900-949]   οὕτω δ᾽ ὅπως ἐρεῖτον ~ἀστεῖα  καὶ   μήτ᾽ εἰκόνας μήθ᾽ οἷ᾽ ἂν
[100-149]   τάχιστ᾽ ἀφιζόμεθ᾽ εἰς Ἅιδου κάτω·  ~καὶ   μήτε θερμὴν μήτ᾽ ἄγαν ψυχρὰν
[450-499]   βδελυρὲ κἀναίσχυντε καὶ τολμηρὲ σὺ  ~καὶ   μιαρὲ καὶ παμμίαρε καὶ μιαρώτατε,
[450-499]   σὺ ~καὶ μιαρὲ καὶ παμμίαρε  καὶ   μιαρώτατε, ~ὃς τὸν κύν᾽ ἡμῶν
[1050-1099]   ~καὶ τικτούσας ἐν τοῖς ἱεροῖς,  ~καὶ   μιγνυμένας τοῖσιν ἀδελφοῖς, ~καὶ φασκούσας
[1050-1099]   ἐς τὸ στόμα τῷ θαλάμακι,  ~καὶ   μινθῶσαι τὸν ξύσσιτον κἀκβάς τινα
[1500-1533]   προπέμπετε ~τοῖσιν τούτου τοῦτον μέλεσιν  ~καὶ   μολπαῖσιν κελαδοῦντες. ~(Χορός) ~πρῶτα μὲν
[700-749]   καλλίστοις ἁπάντων, ὡς δοκεῖ, νομισμάτων  ~καὶ   μόνοις ὀρθῶς κοπεῖσι καὶ κεκωδωνισμένοις
[50-99]   ζῇ; ~(Διόνυσος) ~τοῦτο γάρ τοι  καὶ   μόνον ~ἔτ᾽ ἐστὶ λοιπὸν ἀγαθόν,
[1000-1049]   ~(Αἰσχύλος) ~θυμοῦμαι μὲν τῇ ξυντυχίᾳ,  καὶ   μου τὰ σπλάγχν᾽ ἀγανακτεῖ, ~εἰ
[700-749]   τραφέντας ἐν παλαίστραις καὶ χοροῖς  καὶ   μουσικῇ, ~προυσελοῦμεν, τοῖς δὲ χαλκοῖς
[850-899]   καὶ γλώσσης στρόφιγξ ~καὶ ξύνεσι  καὶ   μυκτῆρες ὀσφραντήριοι, ~ὀρθῶς μ᾽ ἐλέγχειν
[150-199]   τε φῶς κάλλιστον ὥσπερ ἐνθάδε,  ~καὶ   μυρρινῶνας καὶ θιάσους εὐδαίμονας ~ἀνδρῶν
[1200-1249]   πάλιν. ~(Εὐριπίδης) ~Διόνυσος, ὃς θύρσοισι  καὶ   νεβρῶν δοραῖς ~καθαπτὸς ἐν πεύκαισι
[1400-1449]   τρόπῳ; ~(Διόνυσος) δύ᾽ ἅρματ᾽ εἰσέθηκε  καὶ   νεκρὼ δύο, ~οὓς οὐκ ἂν
[1400-1449]   ~(Αἰσχύλος) ~ἐφ᾽ ἅρματος γὰρ ἅρμα  καὶ   νεκρῷ νεκρός“ ~(Διόνυσος) ~ἐξηπάτηκεν αὖ
[50-99]   πότερον εἰς Ἅιδου κάτω; ~(Διόνυσος)  καὶ   νὴ Δί᾽ εἴ τί γ᾽
[850-899]   μέλη, τὰ νεῦρα τῆς τραγῳδίας,  ~καὶ   νὴ Δία τὸν Πηλέα γε
[1500-1533]   τοῖσι πορισταῖς ~Μύρμηκί θ᾽ ὁμοῦ  καὶ   Νικομάχῳ, ~τόδε δ᾽ Ἀρχενόμῳ· ~καὶ
[1000-1049]   θαυμάζειν ἄνδρα ποιητήν; ~(Εὐριπίδης) ~δεξιότητος  καὶ   νουθεσίας, ὅτι βελτίους τε ποιοῦμεν
[1350-1399]   ~(Διόνυσος) ~πειθὼ δὲ κοῦφόν ἐστι  καὶ   νοῦν οὐκ ἔχον. ~ἀλλ᾽ ἕτερον
[1200-1249]   τὴν λήκυθον. ~ἀλλ᾽ ὦγάθ᾽ ἔτι  καὶ   νῦν ἀπόδος πάσῃ τέχνῃ· ~λήψει
[1400-1449]   νεκρός“ ~(Διόνυσος) ~ἐξηπάτηκεν αὖ σὲ  καὶ   νῦν. ~(Εὐριπίδης) τῷ τρόπῳ; ~(Διόνυσος)
[700-749]   εἰκῇ ῥᾳδίως ἐχρήσατ᾽ ἄν. ~ἀλλὰ  καὶ   νῦν ὦνόητοι μεταβαλόντες τοὺς τρόπους
[250-299]   ~(Διόνυσος) ~νὴ τὸν Ποσειδῶ γωγε,  καὶ   νυνί γ᾽ ὁρῶ. ~ἄγε δὴ
[700-749]   μουσικῇ, ~προυσελοῦμεν, τοῖς δὲ χαλκοῖς  καὶ   ξένοις καὶ πυρρίαις ~καὶ πονηροῖς
[850-899]   ἐμὸν βόσκημα καὶ γλώσσης στρόφιγξ  ~καὶ   ξύνεσι καὶ μυκτῆρες ὀσφραντήριοι, ~ὀρθῶς
[1500-1533]   πόλιν τὴν ἡμετέραν ~γνώμαις ἀγαθαῖς  καὶ   παίδευσον ~τοὺς ἀνοήτους· πολλοὶ δ᾽
[350-399]   εὐανθεῖς κόλπους ~λειμώνων ἐγκρούων ~κἀπισκώπτων  ~καὶ   παίζων καὶ χλευάζων, ~ἠρίστηται δ᾽
[450-499]   καὶ τολμηρὲ σὺ ~καὶ μιαρὲ  καὶ   παμμίαρε καὶ μιαρώτατε, ~ὃς τὸν
[350-399]   χοροῖς· ὑμεῖς δ᾽ ἀνεγείρετε μολπὴν  ~καὶ   παννυχίδας τὰς ἡμετέρας αἳ τῇδε
[750-799]   οἶδ᾽ ἐγώ. ~(Ξανθίας) ὁμόγνιε Ζεῦ·  καὶ   παρακούων δεσποτῶν ~ἅττ᾽ ἂν λαλῶσι;
[850-899]   δύναμιν ~δεινοτάτοιν στομάτοιν πορίσασθαι ~ῥήματα  καὶ   παραπρίσματ᾽ ἐπῶν. ~νῦν γὰρ ἀγὼν
[1100-1149]   τ᾽ ἄλλως κράτισται, ~νῦν δὲ  καὶ   παρηκόνηνται. ~μηδὲν οὖν δείσητον, ἀλλὰ
[1050-1099]   ~ἢν οὖν σὺ λέγῃς Λυκαβηττοὺς  ~καὶ   Παρνασσῶν ἡμῖν μεγέθη, τοῦτ᾽ ἐστὶ
[700-749]   γοῦν τοῦ ξύλου, ~ἤν τι  καὶ   πάσχητε, πάσχειν τοῖς σοφοῖς δοκήσετε.
[600-649]   δοκεῖς. ~ἀλλ᾽ εἶμ᾽ ἐπὶ τονδὶ  καὶ   πατάξω. ~(Διόνυσος) πηνίκα; ~(Ἄιακος) καὶ
[900-949]   καὶ τὸ βάρος ἀφεῖλον ~ἐπυλλίοις  καὶ   περιπάτοις καὶ τευτλίοισι λευκοῖς, ~χυλὸν
[1000-1049]   καὶ λόγχας καὶ λευκολόφους τρυφαλείας  ~καὶ   πήληκας καὶ κνημῖδας καὶ θυμοὺς
[750-799]   τραγῳδίαν; ~(Ἄιακος) ~καὶ κανόνας ἐξοίσουσι  καὶ   πήχεις ἐπῶν ~καὶ πλαίσια ξύμπτυκτα
[350-399]   εἰκοστολόγος κακοδαίμων, ~ἀσκώματα καὶ λίνα  καὶ   πίτταν διαπέμπων εἰς Ἐπίδαυρον, ~ἢ
[800-849]   κανόνας ἐξοίσουσι καὶ πήχεις ἐπῶν  ~καὶ   πλαίσια ξύμπτυκτα ~(Ξανθίας) πλινθεύσουσι γάρ;
[650-699]   ἐστι τοὺς μὲν ναυμαχήσαντας μίαν  ~καὶ   Πλαταιᾶς εὐθὺς εἶναι κἀντὶ δούλων
[950-999]   ~ὃς ἢν κακοῖς που περιπέσῃ  καὶ   πλησίον παραστῇ, ~πέπτωκεν ἔξω τῶν
[150-199]   Δία ~αὕτη στὶν ἣν ἔφραζε,  καὶ   πλοῖόν γ᾽ ὁρῶ. ~(Ξανθίας) ~νὴ
[50-99]   ~ἀπολιπών μ᾽ ἀποίχεται, ~ἀγαθὸς ποιητὴς  καὶ   ποθεινὸς τοῖς φίλοις. ~(Ἡρακλῆς) ποῖ
[1100-1149]   τῇ φράσει τῶν πραγμάτων. ~(Διόνυσος)  ~καὶ   ποῖον αὐτοῦ βασανιεῖς; ~(Εὐριπίδης) ~πολλοὺς
[1250-1299]   αὐτὸν ἀποδείξω κακὸν ~μελοποιὸν ὄντα  καὶ   ποιοῦντα ταὔτ᾽ ἀεί. ~(Χορός) ~τί
[700-749]   ἀνθρώπους ἑκόντες συγγενεῖς κτησώμεθα ~κἀπιτίμους  καὶ   πολίτας, ὅστις ἂν ξυνναυμαχῇ. ~εἰ
[350-399]   πανήμερον ~παῖσαί τε καὶ χορεῦσαι·  ~καὶ   πολλὰ μὲν γέλοιά μ᾽ εἰ-
[500-549]   ἐστι ~νοῦν ἔχοντος καὶ φρένας  καὶ   ~πολλὰ περιπεπλευκότος, ~μετακυλίνδειν αὑτὸν ἀεὶ
[0-1]   ~εἶτ᾽ οὐχ ὕβρις ταῦτ᾽ ἐστὶ  καὶ   πολλὴ τρυφή, ~ὅτ᾽ ἐγὼ μὲν
[1350-1399]   τ᾽ ἐπιστροφαί“ ~(Διόνυσος) κόκκυ, μέθεσθε·  καὶ   πολύ γε κατωτέρω ~χωρεῖ τὸ
[600-649]   ταῦτ᾽ ἀκούεις; ~(Ξανθίας) φήμ᾽ ἐγώ.  ~καὶ   πολύ γε μᾶλλόν ἐστι μαστιγωτέος·
[700-749]   χαλκοῖς καὶ ξένοις καὶ πυρρίαις  ~καὶ   πονηροῖς κἀκ πονηρῶν εἰς ἅπαντα
[0-1]   (Διόνυσος) υἱὸς Σταμνίου ~αὐτὸς βαδίζω  καὶ   πονῶ, τοῦτον δ᾽ ὀχῶ, ~ἵνα
[1400-1449]   πέφυκε μεγάλα δὲ βλάπτειν ταχύς,  ~καὶ   πόριμον αὑτῷ τῇ πόλει δ᾽
[150-199]   ~τίς εἰς ἀναπαύλας ἐκ κακῶν  καὶ   πραγμάτων; ~τίς ἐς τὸ Λήθης
[1150-1199]   γραῦν ἔγημεν αὐτὸς ὢν νέος  ~καὶ   πρός γε τούτοις τὴν ἑαυτοῦ
[450-499]   δειλὸς ἦν· ~ἐγὼ δ᾽ ἀνέστην  καὶ   προσέτ᾽ ἀπεψησάμην. ~(Ξανθίας) ἀνδρεῖά γ᾽
[650-699]   πολλὰ δὴ ~χοἰ πατέρες ἐναυμάχησαν  καὶ   προσήκουσιν γένει, ~τὴν μίαν ταύτην
[1050-1099]   εἰπεῖν. ~(Διόνυσος) ~νὴ τὸν Ἀπόλλω,  καὶ   προσπαρδεῖν γ᾽ ἐς τὸ στόμα
[700-749]   τοῖς πονηροῖς χαλκίοις ~χθές τε  καὶ   πρώην κοπεῖσι τῷ κακίστῳ κόμματι.
[800-849]   δή με ταῦτ᾽ στωμυλιοσυλλεκτάδη  ~καὶ   πτωχοποιὲ καὶ ῥακιοσυρραπτάδη; ~ἀλλ᾽ οὔ
[850-899]   ~ἴθι νυν λιβανωτὸν δεῦρό τις  καὶ   πῦρ δότω. ~ὅπως ἂν εὔξωμαι
[700-749]   τοῖς δὲ χαλκοῖς καὶ ξένοις  καὶ   πυρρίαις ~καὶ πονηροῖς κἀκ πονηρῶν
[550-599]   ~(Διόνυσος) μηδαμῶς ~ὦ Ξανθίδιον. ~(Ξανθίας)  ~καὶ   πῶς ἂν Ἀλκμήνης ἐγὼ ~υἱὸς
[600-649]   ἀδικοῦντ᾽ ἀπόκτεινόν μ᾽ ἄγων. ~(Ἄιακος)  καὶ   πῶς βασανίσω; ~(Ξανθίας) ~πάντα τρόπον,
[800-849]   ταῦτ᾽ στωμυλιοσυλλεκτάδη ~καὶ πτωχοποιὲ  καὶ   ῥακιοσυρραπτάδη; ~ἀλλ᾽ οὔ τι χαίρων
[900-949]   π᾽ ἀσπίδων ἐπόντας ~γρυπαιέτους χαλκηλάτους  καὶ   ῥήμαθ᾽ ἱππόκρημνα, ~ἃ ξυμβαλεῖν οὐ
[900-949]   πρῶτον εὐθὺς ~οἰδοῦσαν ὑπὸ κομπασμάτων  καὶ   ῥημάτων ἐπαχθῶν, ~ἴσχνανα μὲν πρώτιστον
[350-399]   εὔκολός ἐστι πολίταις, ~ἀλλ᾽ ἀνεγείρει  καὶ   ῥιπίζει κερδῶν ἰδίων ἐπιθυμῶν, ~ἢ
[0-1]   ~τίς νοῦς; τί κόθορνος  καὶ   ῥόπαλον ξυνηλθέτην; ~ποῖ γῆς ἀπεδήμεις;
[1050-1099]   ἠπίσταντ᾽ ἀλλ᾽ μᾶζαν καλέσαι  καὶ   ῥυππαπαῖ“ εἰπεῖν. ~(Διόνυσος) ~νὴ τὸν
[1400-1449]   οὐ μανθάνω. ~ἀμαθέστερόν πως εἰπὲ  καὶ   σαφέστερον. ~(Εὐριπίδης) ~εἰ τῶν πολιτῶν
[1450-1499]   ~τὸ δ᾽ ἐπὶ σεμνοῖσιν λόγοισι  ~καὶ   σκαριφησμοῖσι λήρων ~διατριβὴν ἀργὸν ποιεῖσθαι,
[250-299]   λάμπεται ~ἅπαν τὸ πρόσωπον. ~(Διόνυσος)  καὶ   σκέλος χαλκοῦν ἔχει; ~(Ξανθίας) ~νὴ
[950-999]   εἰσηγησάμην, ~λογισμὸν ἐνθεὶς τῇ τέχνῃ  ~καὶ   σκέψιν, ὥστ᾽ ἤδη νοεὶν ~ἅπαντα
[100-149]   ἀποτρέψεις. ~(Ἡρακλῆς) ~εἶτα βόρβορον πολὺν  ~καὶ   σκῶρ ἀείνων· ἐν δὲ τούτῳ
[350-399]   ~τῆς σῆς ἑορτῆς ἀξίως ~παίσαντα  καὶ   σκώψαντα νικήσαντα ~ταινιοῦσθαι. ~ἄγ᾽ εἶα
[100-149]   μὴν κόβαλά γ᾽ ἐστίν, ὡς  καὶ   σοὶ δοκεῖ. ~(Διόνυσος) ~μὴ τὸν
[750-799]   τέχνης. ~(Ξανθίας) ~κἄπειτα πῶς ~οὐ  καὶ   Σοφοκλέης ἀντελάβετο τοῦ θρόνου; ~(Ἄιακος)
[1100-1149]   τὰ καινά, ~κἀποκινδυνεύετον λεπτόν τι  καὶ   σοφὸν λέγειν. ~εἰ δὲ τοῦτο
[400-449]   ταῖς ταφαῖσι πρωκτὸν ~τίλλειν ἑαυτοῦ  καὶ   σπαράττειν τὰς γνάθους· ~κἀκόπτετ᾽ ἐγκεκυφώς,
[1300-1349]   ἔπαλλε δελφὶς ~πρῴραις κυανεμβόλοις ~μαντεῖα  καὶ   σταδίους, ~οἰνάνθας γάνος ἀμπέλου, ~βότρυος
[750-799]   κεκίνηται μέγα ~ἐν τοῖς νεκροῖσι  καὶ   στάσις πολλὴ πάνυ. ~(Ξανθίας) ἐκ
[750-799]   ἀκροώμενοι ~τῶν ἀντιλογιῶν καὶ λυγισμῶν  καὶ   στροφῶν ~ὑπερεμάνησαν κἀνόμισαν σοφώτατον· ~κἄπειτ᾽
[1050-1099]   ~(Αἰσχύλος) ~εἶτ᾽ αὖ λαλιὰν ἐπιτηδεῦσαι  καὶ   στωμυλίαν ἐδίδαξας, ~ἣ ξεκένωσεν τάς
[50-99]   λαλίστερα. ~(Διόνυσος) ~ἐπιφυλλίδες ταῦτ᾽ ἐστὶ  καὶ   στωμύλματα, ~χελιδόνων μουσεῖα, λωβηταὶ τέχνης,
[100-149]   ~ὦ σχέτλιε τολμήσεις γὰρ ἰέναι  καὶ   σύ γε; ~(Διόνυσος) ~μηδὲν ἔτι
[150-199]   πόλλ᾽ ὦδελφέ. ~(Διόνυσος) νὴ Δία  καὶ   σύ γε ~ὑγίαινε. σὺ δὲ
[850-899]   μυστηρίων. ~(Διόνυσος) ἐπίθες λαβὼν δὴ  καὶ   σὺ λιβανωτόν. ~(Εὐριπίδης) καλῶς· ~ἕτεροι
[100-149]   οἱ θεώμενοι ~εἷναι“ τόθ᾽ εἷναι  καὶ   σὺ σαυτόν. ~(Διόνυσος) ποῖ ~(Ἡρακλῆς)
[600-649]   σὺ φῂς εἶναι θεός, ~οὐ  καὶ   σὺ τύπτει τὰς ἴσας πληγὰς
[600-649]   αἰσθήσεται. ~(Διόνυσος) τί δῆτ᾽ ἐπειδὴ  καὶ   σὺ φῂς εἶναι θεός, ~οὐ
[1500-1533]   ~νὴ τὸν Ἀπόλλω στίξας αὐτοὺς  ~καὶ   συμποδίσας ~μετ᾽ Ἀδειμάντου τοῦ Λευκολόφου
[800-849]   πλινθεύσουσι γάρ; ~(Ἄιακος) ~καὶ διαμέτρους  καὶ   σφῆνας. γὰρ Εὐριπίδης ~κατ᾽
[850-899]   ἔργον ἤδη. ~(Διόνυσος) εὔχεσθε δὴ  καὶ   σφώ τι πρὶν τἄπη λέγειν.
[1500-1533]   ἄγε δὴ χαίρων Αἰσχύλε χώρει,  ~καὶ   σῷζε πόλιν τὴν ἡμετέραν ~γνώμαις
[350-399]   ~Δήμητερ ἁγνῶν ὀργίων ~ἄνασσα συμπαραστάτει,  ~καὶ   σῷζε τὸν σαυτῆς χορόν, ~καί
[700-749]   θ᾽ οὓς μὲν ἴσμεν εὐγενεῖς  καὶ   σώφρονας ~ἄνδρας ὄντας καὶ δικαίους
[1100-1149]   τε> δέρετον ~τά τε παλαιὰ  καὶ   τὰ καινά, ~κἀποκινδυνεύετον λεπτόν τι
[1050-1099]   ~μεγάλων γνωμῶν καὶ διανοιῶν ἴσα  καὶ   τὰ ῥήματα τίκτειν. ~κἄλλως εἰκὸς
[550-599]   ~(Ξανθίας) δώσει τις δίκην. ~(Πανδοκευτρία)  ~καὶ   τὰ σκόροδα τὰ πολλά. ~(Διόνυσος)
[450-499]   ἔδεισας τὸν ψόφον τῶν ῥημάτων  ~καὶ   τὰς ἀπειλάς; ~(Ξανθίας) οὐ μὰ
[950-999]   καὶ διειδέναι ~τά τ᾽ ἄλλα  καὶ   τὰς οἰκίας ~οἰκεῖν ἄμεινον
[1050-1099]   ~ἣ ξεκένωσεν τάς τε παλαίστρας  καὶ   τὰς πυγὰς ἐνέτριψεν ~τῶν μειρακίων
[700-749]   ταῦτ᾽ ὀγκωσόμεσθα κἀποσεμνυνούμεθα, ~τὴν πόλιν  καὶ   ταῦτ᾽ ἔχοντες κυμάτων ἐν ἀγκάλαις,
[50-99]   με δαρδάπτει πόθος ~Εὐριπίδου. ~(Ἡρακλῆς)  καὶ   ταῦτα τοῦ τεθνηκότος; ~(Διόνυσος) ~κοὐδείς
[100-149]   ἀποπήγνυσι τἀντικνήμια. ~(Ἡρακλῆς) ~βούλει κατάντη  καὶ   ταχεῖαν σοι φράσω; ~(Διόνυσος) ~νὴ
[150-199]   ~(Ξανθίας) πρὶν καὶ καταθέσθαι; ~(Διόνυσος)  καὶ   ταχέως μέντοι πάνυ. ~(Ξανθίας) ~μὴ
[1000-1049]   ἐμοῦ παρεδέξατο πρῶτον, ~εἰ γενναίους  καὶ   τετραπήχεις, καὶ μὴ διαδρασιπολίτας, ~μηδ᾽
[1400-1449]   ~φράσω· ~βέβληκ᾽ Ἀχιλλεὺς δύο κύβω  καὶ   τέτταρα“ ~λέγοιτ᾽ ἄν, ὡς αὕτη
[900-949]   βάρος ἀφεῖλον ~ἐπυλλίοις καὶ περιπάτοις  καὶ   τευτλίοισι λευκοῖς, ~χυλὸν διδοὺς στωμυλμάτων
[450-499]   γὼ τὸ ῥόπαλον τουτὶ λαβὼν  ~καὶ   τὴν λεοντῆν, εἴπερ ἀφοβόσπλαγχνος εἶ·
[350-399]   εἰ- ~πεῖν, πολλὰ δὲ σπουδαῖα,  καὶ   ~τῆς σῆς ἑορτῆς ἀξίως ~παίσαντα
[1000-1049]   ἐποίεις, αὐτὸς τούτοισιν ἐπλήγης. ~(Εὐριπίδης)  ~καὶ   τί βλάπτουσ᾽ σχέτλι᾽ ἀνδρῶν
[1350-1399]   κατωτέρω ~χωρεῖ τὸ τοῦδε. ~(Εὐριπίδης)  καὶ   τί ποτ᾽ ἐστὶ ταἴτιον; ~(Διόνυσος)
[1000-1049]   κρανοποιῶν αὖ μ᾽ ἐπιτρίψει. ~(Εὐριπίδης)  ~καὶ   τί σὺ δράσας οὕτως αὐτοὺς
[1050-1099]   ἐστ᾽ ~οὐ προαγωγοὺς κατέδειξ᾽ οὗτος,  ~καὶ   τικτούσας ἐν τοῖς ἱεροῖς, ~καὶ
[1200-1249]   ληκύθιον ἀπώλεσεν. ~(Διόνυσος) μεταξὺ θύων;  καὶ   τίς αὔθ᾽ ὑφείλετο; ~(Εὐριπίδης) ~ἔα
[900-949]   ἐπαχθῶν, ~ἴσχνανα μὲν πρώτιστον αὐτὴν  καὶ   τὸ βάρος ἀφεῖλον ~ἐπυλλίοις καὶ
[900-949]   ἐξελέγχω. ~κἄπειτ᾽ ἐπειδὴ ταῦτα ληρήσειε  καὶ   τὸ δρᾶμα ~ἤδη μεσοίη, ῥήματ᾽
[700-749]   κἀγαθοὺς ~ἔς τε τἀρχαῖον νόμισμα  καὶ   τὸ καινὸν χρυσίον. ~οὔτε γὰρ
[450-499]   θύρας, ~καθ᾽ Ἡρακλέα τὸ σχῆμα  καὶ   τὸ λῆμ᾽ ἔχων. ~(Διόνυσος) παῖ
[550-599]   οὗτος τρόπος πανταχοῦ. ~(Πανδοκευτρία)  ~καὶ   τὸ ξίφος γ᾽ ἐσπᾶτο μαίνεσθαι
[400-449]   ~κἀπ᾽ εὐτελείᾳ τόδε τὸ σανδαλίσκον  ~καὶ   τὸ ῥάκος, ~κἀξηῦρες ὥστ᾽ ἀζημίους
[1350-1399]   δώρων ἐρᾷ“ ~(Διόνυσος) ~μέθεσθε μέθεσθε·  καὶ   τὸ τοῦδέ γ᾽ αὖ ῥέπει·
[700-749]   κεκωδωνισμένοις ~ἔν τε τοῖς Ἕλλησι  καὶ   τοῖς βαρβάροισι πανταχοῦ ~χρώμεθ᾽ οὐδέν,
[500-549]   δέρμα. ~(Ξανθίας) ~ταῦτ᾽ ἐγὼ μαρτύρομαι  ~καὶ   τοῖς θεοῖσιν ἐπιτρέπω. ~(Διόνυσος) ~ποίοις
[1000-1049]   ἐπείη. ~ἀλλ᾽ ἐπί τοι σοὶ  καὶ   τοῖς σοῖσιν πολλὴ πολλοῦ πικαθῆτο,
[750-799]   κατῆλθ᾽ Εὐριπίδης, ἐπεδείκνυτο ~τοῖς λωποδύταις  καὶ   τοῖσι βαλλαντιοτόμοις ~καὶ τοῖσι πατραλοίαισι
[750-799]   ~τοῖς λωποδύταις καὶ τοῖσι βαλλαντιοτόμοις  ~καὶ   τοῖσι πατραλοίαισι καὶ τοιχωρύχοις, ~ὅπερ
[750-799]   τοῖσι βαλλαντιοτόμοις ~καὶ τοῖσι πατραλοίαισι  καὶ   τοιχωρύχοις, ~ὅπερ ἔστ᾽ ἐν Ἅιδου
[450-499]   καρτερός. ~(Ἄιακος) ~ὦ βδελυρὲ κἀναίσχυντε  καὶ   τολμηρὲ σὺ ~καὶ μιαρὲ καὶ
[850-899]   νὴ Δία τὸν Πηλέα γε  καὶ   τὸν Αἴολον ~καὶ τὸν Μελέαγρον
[850-899]   Πηλέα γε καὶ τὸν Αἴολον  ~καὶ   τὸν Μελέαγρον κἄτι μάλα τὸν
[350-399]   νικήσαντα ~ταινιοῦσθαι. ~ἄγ᾽ εἶα ~νῦν  καὶ   τὸν ὡραῖον θεὸν παρακαλεῖτε δεῦρο
[700-749]   λαβὼν ~πολλὰς ἀπίῃς θύραζε; ~(Ἄιακος)  καὶ   τοῦθ᾽ ἥδομαι. ~(Ξανθίας) τί δὲ
[250-299]   οὖν που τοὺς πατραλοίας αὐτόθι  ~καὶ   τοὺς ἐπιόρκους, οὓς ἔλεγεν ἡμῖν;
[450-499]   διήγομεν ~τρόπον περὶ τοὺς ξένους  ~καὶ   τοὺς ἰδιώτας. ~(Διόνυσος) ~ἄγε δὴ
[1050-1099]   πυγὰς ἐνέτριψεν ~τῶν μειρακίων στωμυλλομένων,  καὶ   τοὺς Παράλους ἀνέπεισεν ~ἀνταγορεύειν τοῖς
[50-99]   ~ἔτ᾽ ἐστὶ λοιπὸν ἀγαθόν, εἰ  καὶ   τοῦτ᾽ ἄρα· ~οὐ γὰρ σάφ᾽
[1500-1533]   ~καὶ δὸς τουτὶ Κλεοφῶντι φέρων  ~καὶ   τουτὶ τοῖσι πορισταῖς ~Μύρμηκί θ᾽
[1350-1399]   δεῦρό νυν, εἴπερ γε δεῖ  καὶ   τοῦτό με ~ἀνδρῶν ποιητῶν τυροπωλῆσαι
[550-599]   γε τὰς ψιάθους λαβών. ~(Ξανθίας)  καὶ   τοῦτο τούτου τοὔργον. ~(Πλαθάνη) ἀλλ᾽
[1000-1049]   πεποίηκας ~ἀνδρειοτέρους ἐς τὸν πόλεμον,  καὶ   τούτου γ᾽ οὕνεκα τύπτου. ~(Αἰσχύλος)
[500-549]   τοι καὶ κρέα ~ἀνέβραττεν ὀρνίθεια,  καὶ   τραγήματα ~ἔφρυγε, κᾦνον ἀνεκεράννυ γλυκύτατον.
[700-749]   δικαίους καὶ καλούς τε κἀγαθοὺς  ~καὶ   τραφέντας ἐν παλαίστραις καὶ χοροῖς
[600-649]   κλεψα τῶν σῶν ἄξιόν τι  καὶ   τριχός. ~καί σοι ποιήσω πρᾶγμα
[1050-1099]   ἱεροῖς, ~καὶ μιγνυμένας τοῖσιν ἀδελφοῖς,  ~καὶ   φασκούσας οὐ ζῆν τὸ ζῆν;
[450-499]   ξυνάγουσιν. ~μόνοις γὰρ ἡμῖν ἥλιος  ~καὶ   φέγγος ἱλαρόν ἐστιν, ~ὅσοι μεμυήμεθ᾽
[900-949]   πρῶτ᾽ ἐλέγξω, ~ὡς ἦν ἀλαζὼν  καὶ   φέναξ οἵοις τε τοὺς θεατὰς
[0-1]   δῆθ᾽ γ᾽ ἔχω γὼ  καὶ   φέρω μὰ τὸν Δί᾽ οὔ.
[1050-1099]   ταῦτα, ~ἀλλὰ ῥακίοις περιειλάμενος κλάει  καὶ   φησὶ πένεσθαι. ~(Διόνυσος) ~νὴ τὴν
[1450-1499]   δὲ τοῖς ἑαυτοῦ ~ξυγγενέσι τε  καὶ   φίλοισι, ~διὰ τὸ συνετὸς εἶναι.
[200-249]   ~ἐν ἁμέραισιν ~ἡλάμεσθα διὰ κυπείρου  ~καὶ   φλέω, χαίροντες ᾠδῆς ~πολυκολύμβοισι μέλεσιν,
[1500-1533]   καὶ Νικομάχῳ, ~τόδε δ᾽ Ἀρχενόμῳ·  ~καὶ   φράζ᾽ αὐτοῖς ταχέως ἥκειν ~ὡς
[500-549]   πρὸς ἀνδρός ἐστι ~νοῦν ἔχοντος  καὶ   φρένας καὶ ~πολλὰ περιπεπλευκότος, ~μετακυλίνδειν
[1000-1049]   ἱστίοις, ~εἶτα μᾶλλον μᾶλλον ἄξεις  ~καὶ   φυλάξεις, ~ἡνίκ᾽ ἂν τὸ πνεῦμα
[500-549]   μαλθακώτερον ~δεξιοῦ πρὸς ἀνδρός ἐστι  ~καὶ   φύσει Θηραμένους. ~(Διόνυσος) ~οὐ γὰρ
[150-199]   τοῦ (Πλούτων) ος οἰκοῦσιν θύραις.  ~καὶ   χαῖρε πόλλ᾽ ὦδελφέ. ~(Διόνυσος) νὴ
[1250-1299]   πέμπει, ~τοφλαττοθρατ τοφλαττοθρατ, ~σὺν δορὶ  καὶ   χερὶ πράκτορι θούριος ὄρνις, ~τοφλαττοθρατ
[350-399]   ~λειμώνων ἐγκρούων ~κἀπισκώπτων ~καὶ παίζων  καὶ   χλευάζων, ~ἠρίστηται δ᾽ ἐξαρκούντως. ~ἀλλ᾽
[300-349]   ~οὔκουν ἀτρέμ᾽ ἕξεις, ἤν τι  καὶ   χορδῆς λάβῃς; ~(Χορός) ~ἔγειρε φλογέας
[400-449]   ~κἀξηῦρες ὥστ᾽ ἀζημίους ~παίζειν τε  καὶ   χορεύειν. ~Ἴακχε φιλοχορευτὰ συμπρόπεμπέ με.
[350-399]   μ᾽ ἀσφαλῶς πανήμερον ~παῖσαί τε  καὶ   χορεῦσαι· ~καὶ πολλὰ μὲν γέλοιά
[700-749]   κἀγαθοὺς ~καὶ τραφέντας ἐν παλαίστραις  καὶ   χοροῖς καὶ μουσικῇ, ~προυσελοῦμεν, τοῖς
[1000-1049]   ~Μουσαῖος δ᾽ ἐξακέσεις τε νόσων  καὶ   χρησμούς, Ἡσίοδος δὲ ~γῆς ἐργασίας,
[1500-1533]   δ᾽ ὅπως πανοῦργος ἀνὴρ  ~καὶ   ψευδολόγος καὶ βωμολόχος ~μηδέποτ᾽ ἐς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005