Alphabétiquement     [«   »]
τοιουτονί 1
τοιοῦτος 1
τοιουτοσὶ 1
τοῖς 38
τοῖσι 4
τοῖσιν 7
τοῖχον 1
Fréquences     [«    »]
36 δὴ
36 ἐς
38 τὰ
38 τοῖς
40 νὴ
40 τι
40 τοὺς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles

τοῖς


Vers
[1050-1099]   βασιλεύοντας ῥάκι᾽ ἀμπισχών, ἵν᾽ ἐλεινοὶ  ~τοῖς   ἀνθρώποις φαίνοιντ᾽ εἶναι. ~(Εὐριπίδης) τοῦτ᾽
[400-449]   φράτερας. ~νυνὶ δὲ δημαγωγεῖ ~ἐν  τοῖς   ἄνω νεκροῖσι, ~κἀστὶν τὰ πρῶτα
[1050-1099]   καὶ τοὺς Παράλους ἀνέπεισεν ~ἀνταγορεύειν  τοῖς   ἄρχουσιν. καίτοι τότε γ᾽ ἡνίκ᾽
[700-749]   ~ἔν τε τοῖς Ἕλλησι καὶ  τοῖς   βαρβάροισι πανταχοῦ ~χρώμεθ᾽ οὐδέν, ἀλλὰ
[700-749]   καὶ χοροῖς καὶ μουσικῇ, ~προυσελοῦμεν,  τοῖς   δὲ χαλκοῖς καὶ ξένοις καὶ
[1450-1499]   τοῖς πολίταις, ~ἐπ᾽ ἀγαθῷ δὲ  τοῖς   ἑαυτοῦ ~ξυγγενέσι τε καὶ φίλοισι,
[700-749]   κοπεῖσι καὶ κεκωδωνισμένοις ~ἔν τε  τοῖς   Ἕλλησι καὶ τοῖς βαρβάροισι πανταχοῦ
[350-399]   μάκαρ ἥβαν. ~εὐφημεῖν χρὴ κἀξίστασθαι  τοῖς   ἡμετέροισι χοροῖσιν, ~ὅστις ἄπειρος τοιῶνδε
[500-549]   ~(Ξανθίας) ~ταῦτ᾽ ἐγὼ μαρτύρομαι ~καὶ  τοῖς   θεοῖσιν ἐπιτρέπω. ~(Διόνυσος) ~ποίοις θεοῖς;
[900-949]   λόφους, δείν᾽ ἄττα μορμορωπά, ~ἄγνωτα  τοῖς   θεωμένοις. ~(Αἰσχύλος) οἴμοι τάλας. ~(Διόνυσος)
[1450-1499]   τί δ᾽ αἰσχρόν, ἢν μὴ  τοῖς   θεωμένοις δοκῇ; ~(Εὐριπίδης) σχέτλιε
[1100-1149]   καταφοβεῖσθον, μή τις ἀμαθία προσῇ  ~τοῖς   θεωμένοισιν, ὡς τὰ ~λεπτὰ μὴ
[750-799]   μαίνομαι. ~(Ξανθίας) τί δὲ  τοῖς   θύραζε ταῦτα καταλαλῶν; ~(Ἄιακος) ἐγώ;
[1200-1249]   καὶ ληκύθιον καὶ θύλακον, ~ἐν  τοῖς   ἰαμβείοισι. δείξω δ᾽ αὐτίκα. ~(Εὐριπίδης)
[1050-1099]   κατέδειξ᾽ οὗτος, ~καὶ τικτούσας ἐν  τοῖς   ἱεροῖς, ~καὶ μιγνυμένας τοῖσιν ἀδελφοῖς,
[200-249]   ~Λίμναισιν ἰαχήσαμεν, ~ἡνίχ᾽ κραιπαλόκωμος  ~τοῖς   ἱεροῖσι Χύτροισι ~χωρεῖ κατ᾽ ἐμὸν
[1050-1099]   ῥήμασι μείζοσι χρῆσθαι· ~καὶ γὰρ  τοῖς   ἱματίοις ἡμῶν χρῶνται πολὺ σεμνοτέροισιν.
[1000-1049]   ἀντιλέξεις, ~ἀλλὰ συστείλας ἄκροισι ~χρώμενος  τοῖς   ἱστίοις, ~εἶτα μᾶλλον μᾶλλον ἄξεις
[900-949]   κατερρινημένον, ~τὸν δ᾽ ἀνασπῶντ᾽ αὐτοπρέμνοις  ~τοῖς   λόγοισιν ~ἐμπεσόντα συσκεδᾶν πολλὰς ~ἀλινδήθρας
[750-799]   ~ὅτε δὴ κατῆλθ᾽ Εὐριπίδης, ἐπεδείκνυτο  ~τοῖς   λωποδύταις καὶ τοῖσι βαλλαντιοτόμοις ~καὶ
[1050-1099]   ~καὶ μὴ παράγειν μηδὲ διδάσκειν.  τοῖς   μὲν γὰρ παιδαρίοισιν ~ἔστι διδάσκαλος
[900-949]   ἅπερ σύ, ~ἃν τοῖσι παραπετάσμασιν  τοῖς   Μηδικοῖς γράφουσιν· ~ἀλλ᾽ ὡς παρέλαβον
[750-799]   πρᾶγμα μέγα κεκίνηται μέγα ~ἐν  τοῖς   νεκροῖσι καὶ στάσις πολλὴ πάνυ.
[650-699]   Φρυνίχου παλαίσμασιν, ~ἐγγενέσθαι φημὶ χρῆναι  τοῖς   ὀλισθοῦσιν τότε ~αἰτίαν ἐκθεῖσι λῦσαι
[1300-1349]   ἐπὶ τούτων; ποῦ στιν  τοῖς   ὀστράκοις ~αὕτη κροτοῦσα; δεῦρο Μοῦσ᾽
[1450-1499]   οἴκαδ᾽ αὖ, ~ἐπ᾽ ἀγαθῶ μὲν  τοῖς   πολίταις, ~ἐπ᾽ ἀγαθῷ δὲ τοῖς
[1450-1499]   ~(Διόνυσος) πόθεν; ~μισεῖ κάκιστα. ~(Αἰσχύλος)  τοῖς   πονηροῖς δ᾽ ἥδεται; ~(Διόνυσος) ~οὐ
[700-749]   πανταχοῦ ~χρώμεθ᾽ οὐδέν, ἀλλὰ τούτοις  τοῖς   πονηροῖς χαλκίοις ~χθές τε καὶ
[1200-1249]   ~τὸ ληκύθιον γὰρ τοῦτ᾽ ἐπὶ  τοῖς   προλόγοισί σου ~ὥσπερ τὰ σῦκ᾽
[1050-1099]   τίκτειν. ~κἄλλως εἰκὸς τοὺς ἡμιθέους  τοῖς   ῥήμασι μείζοσι χρῆσθαι· ~καὶ γὰρ
[1000-1049]   ~ἀλλ᾽ ἐπί τοι σοὶ καὶ  τοῖς   σοῖσιν πολλὴ πολλοῦ πικαθῆτο, ~ὥστε
[700-749]   ~ἤν τι καὶ πάσχητε, πάσχειν  τοῖς   σοφοῖς δοκήσετε. ~(Ἄιακος) ~νὴ τὸν
[400-449]   ~ἀλλ᾽ Διὸς Κόρινθος ἐν  τοῖς   στρώμασιν. ~(Χορός) ~χωρεῖτε ~νῦν ἱερὸν
[550-599]   χλωρὸν τάλαν, ~ὃν οὗτος αὐτοῖς  τοῖς   ταλάροις κατήσθιεν ~(Πανδοκευτρία) ~κἄπειτ᾽ ἐπειδὴ
[1400-1449]   τρέφειν, ~ἢν δ᾽ ἐκτραφῇ τις,  τοῖς   τρόποις ὑπηρετεῖν. ~(Διόνυσος) ~νὴ τὸν
[50-99]   ἀποίχεται, ~ἀγαθὸς ποιητὴς καὶ ποθεινὸς  τοῖς   φίλοις. ~(Ἡρακλῆς) ποῖ γῆς
[1450-1499]   φράσον ~πρῶτον τίσι χρῆται· πότερα  τοῖς   χρηστοῖς; ~(Διόνυσος) πόθεν; ~μισεῖ κάκιστα.
[700-749]   ὦνόητοι μεταβαλόντες τοὺς τρόπους ~χρῆσθε  τοῖς   χρηστοῖσιν αὖθις· καὶ κατορθώσασι γὰρ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005