Alphabétiquement     [«   »]
τιτθίον 1
τλάμων 1
τλήμων 1
τὸ 82
τόδε 3
τοδὶ 1
τοδί 1
Fréquences     [«    »]
75 Αἰσχύλος
79 ἀλλ
80 δὲ
82 τὸ
95 Εὐριπίδης
97 δ
100 γὰρ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles

τὸ


Vers
[1250-1299]   ὅσον. ~ἐγὼ μὲν οὖν ἐς  τὸ   βαλανεῖον βούλομαι· ~ὑπὸ τῶν κόπων
[550-599]   ~(Πλαθάνη) ~ἐγὼ δέ γ᾽ ἐς  τὸ   βάραθρον ἐμβάλοιμί σε. ~(Πανδοκευτρία) ἐγὼ
[900-949]   ~ἴσχνανα μὲν πρώτιστον αὐτὴν καὶ  τὸ   βάρος ἀφεῖλον ~ἐπυλλίοις καὶ περιπάτοις
[0-1]   ~(Ξανθίας) Βαρέως πάνυ. ~(Διόνυσος) ~οὔκουν  τὸ   Βάρος τοῦθ᾽ σὺ φέρεις
[1150-1199]   ἕτερον αὐτῷ· σὺ δ᾽ ἐπιτήρει  τὸ   βλάβος. ~(Αἰσχύλος) ~σωτὴρ γενοῦ μοι
[1350-1399]   ἐξελέγξει τὴν ποίησιν νῷν μόνον.  ~τὸ   γὰρ βάρος νὼ βασανιεῖ τῶν
[900-949]   ~ἀλλ᾽ οὑξιὼν πρώτιστα μέν μοι  τὸ   γένος εἶπ᾽ ἂν εὐθὺς ~τοῦ
[1450-1499]   μέγιστα παραλιπόντα ~τῆς τραγῳδικῆς τέχνης.  ~τὸ   δ᾽ ἐπὶ σεμνοῖσιν λόγοισι ~καὶ
[0-1]   τράχηλος οὑτοσί, ~ὅτι θλίβεται μέν,  τὸ   δὲ γέλοιον οὐκ ἐρεῖ. ~(Διόνυσος)
[1450-1499]   κατθανεῖν, ~τὸ πνεῖν δὲ δειπνεῖν,  τὸ   δὲ καθεύδειν κῴδιον; ~(Πλούτων) χωρεῖτε
[500-549]   ~εἰκόν᾽ ἑστάναι, λαβόνθ᾽ ἓν ~σχῆμα·  τὸ   δὲ μεταστρέφεσθαι ~πρὸς τὸ μαλθακώτερον
[700-749]   οἶδε καὶ βινεῖν μόνον; ~(Ἄιακος)  ~τὸ   δὲ μὴ πατάξαι σ᾽ ἐξελεγχθέντ᾽
[500-549]   θεοῖσιν ἐπιτρέπω. ~(Διόνυσος) ~ποίοις θεοῖς;  ~τὸ   δὲ προσδοκῆσαί σ᾽ οὐκ ἀνόητον
[550-599]   πάλιν, ~ἀνανεάζειν ~καὶ βλέπειν αὖθις  τὸ   δεινόν, ~τοῦ θεοῦ μεμνημένον ~ᾧπερ
[500-549]   τάχ᾽ ἀλλ᾽ ἤδη ποιῶ. ~κατάθου  τὸ   δέρμα. ~(Ξανθίας) ~ταῦτ᾽ ἐγὼ μαρτύρομαι
[600-649]   γεννάδας ἀνήρ· ~χωρεῖς γὰρ ἐς  τὸ   δίκαιον. ἀποδύεσθε δή. ~(Ξανθίας) πῶς
[900-949]   ~ὁπόθ᾽ Νιόβη τι φθέγξεται·  τὸ   δρᾶμα δ᾽ ἂν διῄει. ~(Διόνυσος)
[900-949]   ~κἄπειτ᾽ ἐπειδὴ ταῦτα ληρήσειε καὶ  τὸ   δρᾶμα ~ἤδη μεσοίη, ῥήματ᾽ ἂν
[1300-1349]   ~τολμᾷς τἀμὰ μέλη ψέγειν, ~ἀνὰ  τὸ   δωδεκαμήχανον ~Κυρήνης μελοποιῶν; ~τὰ μὲν
[1050-1099]   ἀδελφοῖς, ~καὶ φασκούσας οὐ ζῆν  τὸ   ζῆν; ~κᾆτ᾽ ἐκ τούτων
[1450-1499]   τεθνηκότα; ~(Διόνυσος) ~τίς οἶδεν εἰ  τὸ   ζῆν μέν ἐστι κατθανεῖν, ~τὸ
[700-749]   ~ἔς τε τἀρχαῖον νόμισμα καὶ  τὸ   καινὸν χρυσίον. ~οὔτε γὰρ τούτοισιν
[1150-1199]   ~Αἰσχύλ᾽ ἀνύσας· σὺ δ᾽ ἐς  τὸ   κακὸν ἀπόβλεπε. ~(Αἰσχύλος) ~τύμβου δ᾽
[1000-1049]   ~(Διόνυσος) ~καὶ δὴ χωρεῖ τουτὶ  τὸ   κακόν· κρανοποιῶν αὖ μ᾽ ἐπιτρίψει.
[1250-1299]   ~ἀλλ᾽ οὖν ἐγὼ μὲν ἐς  τὸ   καλὸν ἐκ τοῦ καλοῦ ~ἤνεγκον
[1000-1049]   σκαιότατον· πρώην γοῦν, ἡνίκ᾽ ἔπεμπεν,  ~τὸ   κράνος πρῶτον περιδησάμενος τὸν λόφον
[150-199]   κακῶν καὶ πραγμάτων; ~τίς ἐς  τὸ   Λήθης πεδίον, σ᾽ Ὄνου
[1200-1249]   σ᾽ ἐρεῖ γάρ, ληκύθιον ἀπώλεσεν“  ~τὸ   ληκύθιον γὰρ τοῦτ᾽ ἐπὶ τοῖς
[1200-1249]   ἔσθ᾽ ~(Διόνυσος) ~ὑφέσθαι μοι δοκεῖ·  ~τὸ   ληκύθιον γὰρ τοῦτο πνευσεῖται πολύ.
[1200-1249]   ἀπώλεσεν. ~(Διόνυσος) ~τουτὶ τί ἦν  τὸ   ληκύθιον; οὐ κλαύσεται; ~λέγ᾽ ἕτερον
[500-549]   δειλὸς ἔσομαι καὶ κατὰ σὲ  τὸ   λῆμ᾽ ἔχων. ~(Διόνυσος) ~μὰ Δί᾽
[450-499]   ~καθ᾽ Ἡρακλέα τὸ σχῆμα καὶ  τὸ   λῆμ᾽ ἔχων. ~(Διόνυσος) παῖ παῖ.
[600-649]   ὅμως ἐγὼ παρέξω ~μαυτὸν ἀνδρεῖον  τὸ   λῆμα ~καὶ βλέποντ᾽ ὀρίγανον. ~δεῖν
[1300-1349]   τάχα δὲ δηλωθήσεται. ~ἐνεγκάτω τις  τὸ   λύριον. καίτοι τί δεῖ ~λύρας
[500-549]   ~σχῆμα· τὸ δὲ μεταστρέφεσθαι ~πρὸς  τὸ   μαλθακώτερον ~δεξιοῦ πρὸς ἀνδρός ἐστι
[50-99]   γέ μ᾽ ἂν πείσειεν ἀνθρώπων  τὸ   μὴ οὐκ ~ἐλθεῖν ἐπ᾽ ἐκεῖνον.
[1050-1099]   ~(Χορός) ~μέγα τὸ πρᾶγμα, πολὺ  τὸ   νεῖκος, ἁδρὸς πόλεμος ἔρχεται.
[550-599]   τρόπος πανταχοῦ. ~(Πανδοκευτρία) ~καὶ  τὸ   ξίφος γ᾽ ἐσπᾶτο μαίνεσθαι δοκῶν.
[550-599]   πανοῦργος οὑτοσί, ~ὃς ἐς  τὸ   πανδοκεῖον εἰσελθών ποτε ~ἑκκαίδεκ᾽ ἄρτους
[0-1]   ὡς θλίβομαι“ ~(Ξανθίας) τί δαί;  τὸ   πάνυ γέλοιον εἴπω; ~(Διόνυσος) νὴ
[950-999]   ἀπεδήδοκεν ~τῆς μαινίδος; τὸ τρύβλιον  ~τὸ   περυσινὸν τέθνηκέ μοι· ~ποῦ τὸ
[150-199]   εἶ καὶ γεννάδας. ~χωρῶμεν ἐπὶ  τὸ   πλοῖον. ~(Χάρων) ὠὸπ παραβαλοῦ. ~(Ξανθίας)
[1450-1499]   τὸ ζῆν μέν ἐστι κατθανεῖν,  ~τὸ   πνεῖν δὲ δειπνεῖν, τὸ δὲ
[1000-1049]   ἄξεις ~καὶ φυλάξεις, ~ἡνίκ᾽ ἂν  τὸ   πνεῦμα λεῖον ~καὶ καθεστηκὸς λάβῃς.
[550-599]   γνῶναί σ᾽ ἔτι; ~τί δαί;  τὸ   πολὺ τάριχος οὐκ εἴρηκά πω.
[1050-1099]   ἀλλ᾽ ὄντ᾽ ἀλλ᾽ ἀποκρύπτειν χρὴ  τὸ   πονηρὸν τόν γε ποιητήν, ~καὶ
[400-449]   παῖ. ~(Ξανθίας) ~τουτὶ τί ἦν  τὸ   πρᾶγμα; ~ἀλλ᾽ Διὸς Κόρινθος
[1050-1099]   τὴν λαμπάδ᾽ ἔφευγεν. ~(Χορός) ~μέγα  τὸ   πρᾶγμα, πολὺ τὸ νεῖκος, ἁδρὸς
[650-699]   τὴν ἄκανθαν ἐξελε. ~(Ἄιακος) τί  τὸ   πρᾶγμα τουτί; δεῦρο πάλιν βαδιστέον.
[250-299]   ~(Ξανθίας) ~πυρὶ γοῦν λάμπεται ~ἅπαν  τὸ   πρόσωπον. ~(Διόνυσος) καὶ σκέλος χαλκοῦν
[900-949]   ἐγκαλύψας, ~Ἀχιλλέα τιν᾽ Νιόβην,  τὸ   πρόσωπον οὐχὶ δεικνύς, ~πρόσχημα τῆς
[1150-1199]   τῶν ἐπῶν. ~(Εὐριπίδης) ~ἦν Οἰδίπους  τὸ   πρῶτον εὐδαίμων ἀνήρ“ ~(Αἰσχύλος) ~μὰ
[1150-1199]   καὶ γεγονέναι· ~πῶς οὗτος ἦν  τὸ   πρῶτον εὐδαίμων ἀνήρ; ~(Εὐριπίδης) εἶτ᾽
[900-949]   παρέλαβον τὴν τέχνην παρὰ σοῦ  τὸ   πρῶτον εὐθὺς ~οἰδοῦσαν ὑπὸ κομπασμάτων
[1100-1149]   τοὺς προλόγους σου τρέψομαι, ~ὅπως  τὸ   πρῶτον τῆς τραγῳδίας μέρος ~πρώτιστον
[400-449]   εὐτελείᾳ τόδε τὸ σανδαλίσκον ~καὶ  τὸ   ῥάκος, ~κἀξηῦρες ὥστ᾽ ἀζημίους ~παίζειν
[1150-1199]   ~(Διόνυσος) πῶς δίς; ~(Εὐριπίδης) ~σκόπει  τὸ   ῥῆμ᾽ ἐγὼ δέ σοι φράσω.
[1150-1199]   κατ᾽ ἔπος γέ σου κνίσω  ~τὸ   ῥῆμ᾽ ἕκαστον, ἀλλὰ σὺν τοῖσιν
[1350-1399]   (Εὐριπίδης) ἰδού. ~(Διόνυσος) ~καὶ λαβομένω  τὸ   ῥῆμ᾽ ἑκάτερος εἴπατον, ~καὶ μὴ
[450-499]   εἶ, ~σὺ μὲν γενοῦ γὼ  τὸ   ῥόπαλον τουτὶ λαβὼν ~καὶ τὴν
[400-449]   ἐπὶ γέλωτι ~κἀπ᾽ εὐτελείᾳ τόδε  τὸ   σανδαλίσκον ~καὶ τὸ ῥάκος, ~κἀξηῦρες
[900-949]   ἦν σοι νὴ Δί᾽  τὸ   σαυτοῦ. ~(Εὐριπίδης) ~ἔπειτ᾽ ἀπὸ τῶν
[50-99]   τῷ βίῳ. ~(Διόνυσος) ~ἆρ᾽ ἐκδιδάσκω  τὸ   σαφὲς τέρᾳ φράσω; ~(Ἡρακλῆς)
[950-999]   ~τὸ περυσινὸν τέθνηκέ μοι· ~ποῦ  τὸ   σκόροδον τὸ χθιζινόν; ~τίς τῆς
[1050-1099]   Ἀπόλλω, καὶ προσπαρδεῖν γ᾽ ἐς  τὸ   στόμα τῷ θαλάμακι, ~καὶ μινθῶσαι
[1250-1299]   ἰταμαῖς κυσὶν ἀεροφοίτοις, ~τοφλαττοθρατ τοφλαττοθρατ,  ~τὸ   συγκλινές τ᾽ ἐπ᾽ Αἴαντι, ~τοφλαττοθρατ
[1450-1499]   ~ξυγγενέσι τε καὶ φίλοισι, ~διὰ  τὸ   συνετὸς εἶναι. ~χαρίεν οὖν μὴ
[450-499]   γεύσει τῆς θύρας, ~καθ᾽ Ἡρακλέα  τὸ   σχῆμα καὶ τὸ λῆμ᾽ ἔχων.
[0-1]   ἐκεῖν᾽ ὅπως μὴ ρεῖς, ~(Ξανθίας)  τὸ   τί; ~(Διόνυσος) ~μεταβαλλόμενος τἀνάφορον ὅτι
[0-1]   ἔστιν; ~(Διόνυσος) οὐκ ἐνεθυμήθης; ~(Ξανθίας)  τὸ   τί; ~(Διόνυσος) ὡς σφόδρα μ᾽
[1200-1249]   διακναίσῃ τοὺς προλόγους ἡμῶν. ~(Εὐριπίδης)  τὸ   τί; ~ἐγὼ πρίωμαι τῷδ᾽ ~(Διόνυσος)
[1350-1399]   ἐρᾷ“ ~(Διόνυσος) ~μέθεσθε μέθεσθε· καὶ  τὸ   τοῦδέ γ᾽ αὖ ῥέπει· ~θάνατον
[1350-1399]   καὶ πολύ γε κατωτέρω ~χωρεῖ  τὸ   τοῦδε. ~(Εὐριπίδης) καὶ τί ποτ᾽
[350-399]   ~τούτοις αὐδῶ καὖθις ἀπαυδῶ καὖθις  τὸ   τρίτον μάλ᾽ ἀπαυδῶ ~ἐξίστασθαι μύσταισι
[950-999]   τὴν κεφαλὴν ἀπεδήδοκεν ~τῆς μαινίδος;  τὸ   τρύβλιον ~τὸ περυσινὸν τέθνηκέ μοι·
[1250-1299]   Αἴαντι, ~τοφλαττοθρατ τοφλαττοθρατ. ~(Διόνυσος) ~τί  τὸ   φλαττοθρατ“ τοῦτ᾽ ἐστίν; ἐκ Μαραθῶνος
[950-999]   τέθνηκέ μοι· ~ποῦ τὸ σκόροδον  τὸ   χθιζινόν; ~τίς τῆς ἐλάας παρέτραγεν;
[1100-1149]   γὼ βουλόμην· ~εἰ γὰρ πατρῷον  τὸ   χθόνιον ἔχει γέρας- ~(Διόνυσος) ~οὕτω
[750-799]   ἔφασκε πρός γ᾽ Εὐριπίδην. ~(Ξανθίας)  τὸ   χρῆμ᾽ ἄρ᾽ ἔσται; ~(Ἄιακος) ~νὴ
[1250-1299]   ἀρωγάν; ~(Διόνυσος) ~ὦ Ζεῦ βασιλεῦ  τὸ   χρῆμα τῶν κόπων ὅσον. ~ἐγὼ
[1050-1099]   Παρνασσῶν ἡμῖν μεγέθη, τοῦτ᾽ ἐστὶ  τὸ   χρηστὰ διδάσκειν, ~ὃν χρῆν φράζειν
[750-799]   ἦσαν ἕτεροι σύμμαχοι; ~(Ἄιακος) ~ὀλίγον  τὸ   χρηστόν ἐστιν, ὥσπερ ἐνθάδε. ~(Ξανθίας)
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005