Alphabétiquement     [«   »]
τῇδε 1
Τήλεφον 2
τήμερον 1
τὴν 55
τήνδε 3
τηρεῖν 1
τῆς 30
Fréquences     [«    »]
52 Ἄιακος
51 μὲν
48 οὐκ
55 τὴν
59 ἂν
59
60 μὴ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles

τὴν


Vers
[650-699]   οἴμοι. ~(Ἄιακος) τί ἔστι; ~(Ξανθίας)  τὴν   ἄκανθαν ἐξελε. ~(Ἄιακος) τί τὸ
[50-99]   ἐπὶ τῆς νεὼς ἀναγιγνώσκοντί μοι  ~τὴν   Ἀνδρομέδαν πρὸς ἐμαυτὸν ἐξαίφνης πόθος
[650-699]   τὸν Δί᾽ ἀλλ᾽ ἤδη πάρεχε  τὴν   γαστέρα. ~(Διόνυσος) Πόσειδον ~(Ξανθίας) ἤλγησέν
[1450-1499]   ἀλλ᾽ ἐνθένδ᾽ ἀνίει τἀγαθά. ~(Αἰσχύλος)  ~τὴν   γῆν ὅταν νομίσωσι τὴν τῶν
[1450-1499]   τὴν τῶν πολεμίων ~εἶναι σφετέραν,  τὴν   δὲ σφετέραν τῶν πολεμίων, ~πόρον
[750-799]   ~ὦ Φοῖβ᾽ Ἄπολλον ἔμβαλέ μοι  τὴν   δεξιάν, ~καὶ δὸς κύσαι καὐτὸς
[750-799]   Αἰσχύλον, ~ὅτε δὴ κατῆλθε, κἀνέβαλε  τὴν   δεξιάν, ~κἀκεῖνος ὑπεχώρησεν αὐτῷ τοῦ
[0-1]   γε. ~(Ἡρακλῆς) ~οὔ τοι μὰ  τὴν   Δήμητρα δύναμαι μὴ γελᾶν· ~καίτοι
[650-699]   βένθεσιν. ~(Ἄιακος) ~οὔ τοι μὰ  τὴν   Δήμητρα δύναμαί πω μαθεῖν ~ὁπότερος
[1200-1249]   πολύ. ~(Εὐριπίδης) ~οὐδ᾽ ἂν μὰ  τὴν   Δήμητρα φροντίσαιμί γε· ~νυνὶ γὰρ
[1050-1099]   καὶ φησὶ πένεσθαι. ~(Διόνυσος) ~νὴ  τὴν   Δήμητρα χιτῶνά γ᾽ ἔχων οὔλων
[1150-1199]   νέος ~καὶ πρός γε τούτοις  τὴν   ἑαυτοῦ μητέρα· ~εἶτ᾽ ἐξετύφλωσεν αὑτόν.
[850-899]   λέγειν. ~(Αἰσχύλος) ~Δήμητερ θρέψασα  τὴν   ἐμὴν φρένα, ~εἶναί με τῶν
[1500-1533]   Αἰσχύλε χώρει, ~καὶ σῷζε πόλιν  τὴν   ἡμετέραν ~γνώμαις ἀγαθαῖς καὶ παίδευσον
[400-449]   ~ἥδιστον εὑρών, δεῦρο συνακολούθει ~πρὸς  τὴν   θεὸν ~καὶ δεῖξον ὡς ἄνευ
[0-1]   παῖ, ἠμί, παῖ. ~(Ἡρακλῆς) ~τίς  τὴν   θύραν ἐπάταξεν; ὡς κενταυρικῶς ~ἐνήλαθ᾽
[450-499]   ~(Διόνυσος) ~ἄγε δὴ τίνα τρόπον  τὴν   θύραν κόψω; τίνα; ~πῶς ἐνθάδ᾽
[450-499]   ~ὦ χρυσοῖ θεοὶ ~ἐνταῦθ᾽ ἔχεις  τὴν   καρδίαν; ~(Διόνυσος) ~δείσασα γὰρ ~ἐς
[50-99]   Ἀνδρομέδαν πρὸς ἐμαυτὸν ἐξαίφνης πόθος  ~τὴν   καρδίαν ἐπάταξε πῶς οἴει σφόδρα.
[450-499]   ~ἀλλ᾽ ὡρακιῶ. ~ἀλλ᾽ οἶσε πρὸς  τὴν   καρδίαν μου σφογγιάν. ~(Ξανθίας) ἰδοὺ
[350-399]   ~ἄγε νυν ἑτέραν ὕμνων ἰδέαν  τὴν   καρποφόρον βασίλειαν ~Δήμητρα θεὰν ἐπικοσμοῦντες
[550-599]   δὲ δεισάσα γέ που ~ἐπὶ  τὴν   κατήλιφ᾽ εὐθὺς ἀνεπηδήσαμεν· ~ὁ δ᾽
[450-499]   καρδίαν; ~(Διόνυσος) ~δείσασα γὰρ ~ἐς  τὴν   κάτω μου κοιλίαν καθείρπυσεν. ~(Ξανθίας)
[950-999]   ποῦ στιν χύτρα; ~τίς  τὴν   κεφαλὴν ἀπεδήδοκεν ~τῆς μαινίδος; τὸ
[150-199]   κεἰ ~τὴν πυρρίχην τις ἔμαθε  τὴν   Κινησίου. ~(Ἡρακλῆς) ~ἐντεῦθεν αὐλῶν τίς
[100-149]   ~(Διόνυσος) τί δρῶ; ~(Ἡρακλῆς) ἀφιεμένην  τὴν   λαμπάδ᾽ ἐντεῦθεν θεῶ, ~κἄπειτ᾽ ἐπειδὰν
[1050-1099]   τυπτόμενος ταῖσι πλατείαις ~ὑποπερδόμενος ~φυσῶν  τὴν   λαμπάδ᾽ ἔφευγεν. ~(Χορός) ~μέγα τὸ
[450-499]   τὸ ῥόπαλον τουτὶ λαβὼν ~καὶ  τὴν   λεοντῆν, εἴπερ ἀφοβόσπλαγχνος εἶ· ~ἐγὼ
[1200-1249]   ~(Διόνυσος) ~ὁρᾷς, προσῆψεν αὖθις αὖ  τὴν   λήκυθον. ~ἀλλ᾽ ὦγάθ᾽ ἔτι καὶ
[1200-1249]   ~(Διόνυσος) ~ὦ δαιμόνι᾽ ἀνδρῶν ἀποπρίω  τὴν   λήκυθον, ~ἵνα μὴ διακναίσῃ τοὺς
[150-199]   ὀφθαλμιῶν. ~(Χάρων) ~οὔκουν περιθρέξει δῆτα  τὴν   λίμνην κύκλῳ; ~(Ξανθίας) ποῦ δῆτ᾽
[650-699]   πατέρες ἐναυμάχησαν καὶ προσήκουσιν γένει,  ~τὴν   μίαν ταύτην παρεῖναι ξυμφορὰν αἰτουμένοις.
[150-199]   ~οὗτοι γὰρ ἐγγύτατα παρ᾽ αὐτὴν  τὴν   ὁδὸν ~ἐπὶ ταῖσι τοῦ (Πλούτων)
[100-149]   θρίω δύο. ~οὐκ ἂν βαδίσαιμι  τὴν   ὁδὸν ταύτην. ~(Ἡρακλῆς) τί δαί;
[1350-1399]   ~τὰ κῶλά τ᾽ ἀμπάλλετε κυκλούμενοι  τὴν   οἰκίαν. ~ἅμα δὲ Δίκτυννα παῖς
[150-199]   οὐκ ἄγω, ~εἰ μὴ νεναυμάχηκε  τὴν   περὶ τῶν κρεῶν. ~(Ξανθίας) ~μὰ
[1350-1399]   αὐτὸν ἀγαγεῖν βούλομαι, ~ὅπερ ἐξελέγξει  τὴν   ποίησιν νῷν μόνον. ~τὸ γὰρ
[900-949]   ~καὶ μὴν ἐμαυτὸν μέν γε  τὴν   ποίησιν οἷός εἰμι, ~ἐν τοῖσιν
[1000-1049]   τί βλάπτουσ᾽ σχέτλι᾽ ἀνδρῶν  τὴν   πόλιν ἁμαὶ Σθενέβοιαι; ~(Αἰσχύλος) ὅτι
[700-749]   ~εἰ δὲ ταῦτ᾽ ὀγκωσόμεσθα κἀποσεμνυνούμεθα,  ~τὴν   πόλιν καὶ ταῦτ᾽ ἔχοντες κυμάτων
[1450-1499]   δαὶ σύ; τί λέγεις; ~(Αἰσχύλος)  ~τὴν   πόλιν νῦν μοι φράσον ~πρῶτον
[150-199]   ἐχρῆν γε πρὸς τούτοισι κεἰ  ~τὴν   πυρρίχην τις ἔμαθε τὴν Κινησίου.
[100-149]   ~(Διόνυσος) ~ἀλλ᾽ ὦνπερ ἕνεκα τήνδε  τὴν   σκευὴν ἔχων ~ἦλθον κατὰ σὴν
[550-599]   νῦν σὸν ἔργον ἔστ᾽ ἐπειδὴ  ~τὴν   στολὴν εἴληφας ἥνπερ ~εἶχες ἐξ
[350-399]   ἐξαρκούντως. ~ἀλλ᾽ ἔμβα χὤπως ἀρεῖς  ~τὴν   Σώτειραν γενναίως ~τῇ φωνῇ μολπάζων,
[950-999]   γὰρ οὗτοι ~ἤλεγχον ἄν μου  τὴν   τέχνην· ἀλλ᾽ οὐκ ἐκομπολάκουν ~ἀπὸ
[800-849]   ~κρείττων γὰρ εἶναί φημι τούτου  τὴν   τέχνην. ~(Διόνυσος) ~Αἰσχύλε τί σιγᾷς;
[850-899]   ~γάμους δ᾽ ἀνοσίους ἐσφέρων ἐς  τὴν   τέχνην. ~(Διόνυσος) ~ἐπίσχες οὗτος
[750-799]   τραγῳδικὸν θρόνον, ~ὡς ὢν κράτιστος  τὴν   τέχνην. ~(Ξανθίας) νυνὶ δὲ τίς;
[900-949]   Μηδικοῖς γράφουσιν· ~ἀλλ᾽ ὡς παρέλαβον  τὴν   τέχνην παρὰ σοῦ τὸ πρῶτον
[750-799]   ~(Ξανθίας) μανθάνω. ~(Ἄιακος) ~ἕως ἀφίκοιτο  τὴν   τέχνην σοφώτερος ~ἕτερός τις αὐτοῦ·
[750-799]   ἀνεβόα κρίσιν ποιεῖν ~ὁπότερος εἴη  τὴν   τέχνην σοφώτερος. ~(Ξανθίας) τῶν
[750-799]   σταθμήσεται- ~(Ξανθίας) τί δέ; μειαγωγήσουσι  τὴν   τραγῳδίαν; ~(Ἄιακος) ~καὶ κανόνας ἐξοίσουσι
[1450-1499]   ~(Αἰσχύλος) ~τὴν γῆν ὅταν νομίσωσι  τὴν   τῶν πολεμίων ~εἶναι σφετέραν, τὴν
[350-399]   γενναίως ~τῇ φωνῇ μολπάζων, ~ἣ  τὴν   χώραν ~σῴζειν φήσ᾽ ἐς τὰς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005