Alphabétiquement     [«   »]
μεμυημένοι 2
μέμψεταί 1
μέμψιν 1
μὲν 51
μέν 8
μέντἄν 1
μέντοι 5
Fréquences     [«    »]
47 Ἡρακλῆς
48 οὐκ
46 τῶν
51 μὲν
52 Ἄιακος
55 τὴν
59 ἂν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles

μὲν


Vers
[750-799]   Δί᾽ οὐκ ἐκεῖνος, ἀλλ᾽ ἔκυσε  μὲν   Αἰσχύλον, ~ὅτε δὴ κατῆλθε, κἀνέβαλε
[750-799]   ἔφη Κλειδημίδης, ~ἔφεδρος καθεδεῖσθαι· κἂν  μὲν   Αἰσχύλος κρατῇ, ~ἕξειν κατὰ χώραν·
[1150-1199]   φύσει, ~ὅντινά γε πρὶν φῦναι  μὲν   Ἁπόλλων ἔφη ~ἀποκτενεῖν τὸν πατέρα,
[900-949]   ~προσδοκᾶν οὖν εἰκός ἐστι ~τὸν  μὲν   ἀστεῖόν τι λέξειν ~καὶ κατερρινημένον,
[1150-1199]   ~πῶς γάρ; ὅτε δὴ πρῶτον  μὲν   αὐτὸν γενόμενον ~χειμῶνος ὄντος ἐξέθεσαν
[1400-1449]   μόνον. ~(Διόνυσος) ~ἅνδρες φίλοι, κἀγὼ  μὲν   αὐτοὺς οὐ κρινῶ. ~οὐ γὰρ
[900-949]   λαβὼν παρὰ Φρυνίχῳ τραφέντας. ~πρώτιστα  μὲν   γὰρ ἕνα τιν᾽ ἂν καθῖσεν
[100-149]   σοι φράσω πρώτην; τίνα; ~μία  μὲν   γὰρ ἔστιν ἀπὸ κάλω καὶ
[1400-1449]   δι᾽ ἔχθρας οὐδετέρῳ γενήσομαι. ~τὸν  μὲν   γὰρ ἡγοῦμαι σοφὸν τῷ δ᾽
[850-899]   ἐμμέλειαν ~ἔπιτε δαΐαν ὁδόν. ~γλῶσσα  μὲν   γὰρ ἠγρίωται, ~λῆμα δ᾽ οὐκ
[50-99]   ~(Διόνυσος) δέομαι ποιητοῦ δεξιοῦ. ~οἱ  μὲν   γὰρ οὐκέτ᾽ εἰσίν, οἱ δ᾽
[1050-1099]   μὴ παράγειν μηδὲ διδάσκειν. τοῖς  μὲν   γὰρ παιδαρίοισιν ~ἔστι διδάσκαλος ὅστις
[1000-1049]   ποιητῶν οἱ γενναῖοι γεγένηνται. ~Ὀρφεὺς  μὲν   γὰρ τελετάς θ᾽ ἡμῖν κατέδειξε
[350-399]   τε καὶ χορεῦσαι· ~καὶ πολλὰ  μὲν   γέλοιά μ᾽ εἰ- ~πεῖν, πολλὰ
[450-499]   ἐπειδὴ ληματίας κἀνδρεῖος εἶ, ~σὺ  μὲν   γενοῦ γὼ τὸ ῥόπαλον τουτὶ
[500-549]   ἂν γέλοιον ἦν, εἰ ~(Ξανθίας)  μὲν   δοῦλος ὢν ἐν ~στρώμασιν Μιλησίοις
[950-999]   γὰρ αὔτ᾽ ἔδρων. ~(Διόνυσος) ~τοῦτο  μὲν   ἔασον τᾶν. ~οὐ σοὶ
[50-99]   ἐπιχειρήσειέ μοι· ~ὁ δ᾽ εὔκολος  μὲν   ἐνθάδ᾽ εὔκολος δ᾽ ἐκεῖ. ~(Ἡρακλῆς)
[400-449]   συμπρόπεμπέ με. ~σὺ γὰρ κατεσχίσω  μὲν   ἐπὶ γέλωτι ~κἀπ᾽ εὐτελείᾳ τόδε
[1150-1199]   τι δὴ λέγεις; ~(Αἰσχύλος) ~ἐλθεῖν“  μὲν   ἐς γῆν ἔσθ᾽ ὅτῳ μετῇ
[1250-1299]   μέλη; ~(Αἰσχύλος) ~ἀλλ᾽ οὖν ἐγὼ  μὲν   ἐς τὸ καλὸν ἐκ τοῦ
[1500-1533]   ~καὶ μολπαῖσιν κελαδοῦντες. ~(Χορός) ~πρῶτα  μὲν   εὐοδίαν ἀγαθὴν ἀπιόντι ποιητῇ ~ἐς
[700-749]   κόμματι. ~τῶν πολιτῶν θ᾽ οὓς  μὲν   ἴσμεν εὐγενεῖς καὶ σώφρονας ~ἄνδρας
[1400-1449]   σκύμνον ἐν πόλει τρέφειν, ~{μάλιστα  μὲν   λέοντα μὴ ν᾽ πόλει τρέφειν,
[950-999]   Μαμμάκυθοι ~Μελιτίδαι καθῆντο. ~(Χορός) ~τάδε  μὲν   λεύσσεις φαίδιμ᾽ Ἀχιλλεῦ· ~σὺ δὲ
[1300-1349]   τὸ δωδεκαμήχανον ~Κυρήνης μελοποιῶν; ~τὰ  μὲν   μέλη σου ταῦτα· βούλομαι δ᾽
[650-699]   ~καὶ γὰρ αἰσχρόν ἐστι τοὺς  μὲν   ναυμαχήσαντας μίαν ~καὶ Πλαταιᾶς εὐθὺς
[1400-1449]   τὰ βλέφαρα τῶν ἐναντίων. ~ἐγὼ  μὲν   οἶδα καὶ θέλω φράζειν. ~(Διόνυσος)
[1350-1399]   ἐπενόησεν ἄλλος; ~μὰ τὸν ἐγὼ  μὲν   οὐδ᾽ ἂν εἴ τις ~ἔλεγέ
[100-149]   χρόνου πόδα, ~ἢ φρένα  μὲν   οὐκ ἐθέλουσαν ὀμόσαι καθ᾽ ἱερῶν,
[850-899]   ποιεῖν; λέγ᾽ Αἰσχύλε. ~(Αἰσχύλος) ~ἐβουλόμην  μὲν   οὐκ ἐρίζειν ἐνθάδε· ~οὐκ ἐξ
[1150-1199]   τὸν Δί᾽ οὐ δῆτ᾽ οὐ  μὲν   οὖν ἐπαύσατο. ~πῶς γάρ; ὅτε
[1250-1299]   χρῆμα τῶν κόπων ὅσον. ~ἐγὼ  μὲν   οὖν ἐς τὸ βαλανεῖον βούλομαι·
[550-599]   τυγχάνω ταῦτ᾽ ~ἄρτι συννοούμενος. ~ὅτι  μὲν   οὖν, ἢν χρηστὸν τι,
[600-649]   δὲ βασάνιζ᾽ ἀπαγαγών. ~(Ἄιακος) ~αὐτοῦ  μὲν   οὖν, ἵνα σοὶ κατ᾽ ὀφθαλμοὺς
[600-649]   ~(Ἄιακος) μἀλλ᾽ ὑπερφυᾶ. ~(Διόνυσος) σχέτλια  μὲν   οὖν καὶ δεινά. ~(Ξανθίας) ~καὶ
[550-599]   τι λέγεις. ~(Πανδοκευτρία) ~οὐ  μὲν   οὖν με προσεδόκας, ~ὁτιὴ κοθόρνους
[1400-1449]   τοῦτον ἄξειν μοι δοκῶ. ~πρῶτον  μὲν   οὖν περὶ Ἀλκιβιάδου τίν᾽ ἔχετον
[200-249]   φιλῳδὸν γένος ~παύσασθε. ~(Βάτραχοι) ~μᾶλλον  μὲν   οὖν ~φθεγξόμεσθ᾽ εἰ δή ποτ᾽
[1250-1299]   οὐ πελάθεις ἐπ᾽ ἀρωγάν; ~Ἑρμᾶν  μὲν   πρόγονον τίομεν γένος οἱ περὶ
[500-549]   εἰ θεὸς θέλοι. ~(Χορός) ~ταῦτα  μὲν   πρὸς ἀνδρός ἐστι ~νοῦν ἔχοντος
[900-949]   κομπασμάτων καὶ ῥημάτων ἐπαχθῶν, ~ἴσχνανα  μὲν   πρώτιστον αὐτὴν καὶ τὸ βάρος
[1400-1449]   σωτῆρα δυσκρίτως γ᾽ ἔχω· ~ὁ  μὲν   σοφῶς γὰρ εἶπεν, δ᾽
[800-849]   ἐκβαίνειν παρασκευάζεται. ~(Αἰσχύλος) ~ὦ Κρητικὰς  μὲν   συλλέγων μονῳδίας, ~γάμους δ᾽ ἀνοσίους
[1100-1149]   οὖν ἔργον διαιρεῖν, ~ὅταν  μὲν   τείνῃ βιαίως, ~ὁ δ᾽ ἐπαναστρέφειν
[1000-1049]   τὸν κρουνὸν ἀφίει. ~(Αἰσχύλος) ~θυμοῦμαι  μὲν   τῇ ξυντυχίᾳ, καὶ μου τὰ
[300-349]   χορεύσων ~ὁσίους ἐς θιασώτας, ~πολύκαρπον  μὲν   τινάσσων ~περὶ κρατὶ σῷ βρύοντα
[1450-1499]   ἄπεισιν οἴκαδ᾽ αὖ, ~ἐπ᾽ ἀγαθῶ  μὲν   τοῖς πολίταις, ~ἐπ᾽ ἀγαθῷ δὲ
[1050-1099]   ~(Εὐριπίδης) τί δράσας; ~(Αἰσχύλος) ~πρῶτον  μὲν   τοὺς βασιλεύοντας ῥάκι᾽ ἀμπισχών, ἵν᾽
[1300-1349]   δρέπων· ~οὗτος δ᾽ ἀπὸ πάντων  μὲν   φέρει, πορνιδίων“ ~σκολίων Μελήτου, Καρικῶν
[0-1]   καὶ πολλὴ τρυφή, ~ὅτ᾽ ἐγὼ  μὲν   ὢν (Διόνυσος) υἱὸς Σταμνίου ~αὐτὸς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005