Alphabétiquement     [«   »]
στωμυλλομένων 1
στωμύλματα 1
στωμυλμάτων 1
σὺ 42
σύ 8
συγγενεῖς 1
συγκλινές 1
Fréquences     [«    »]
41 ἐν
40 τοὺς
40 ὡς
42 σὺ
45 ἐγὼ
46 τῶν
47 Ἡρακλῆς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles

σὺ


Vers
[1150-1199]   τοίνυν ἕτερον. ~(Διόνυσος) ~ἴθι πέραινε  σὺ   ~Αἰσχύλ᾽ ἀνύσας· σὺ δ᾽ ἐς
[850-899]   τὸν Τήλεφον. ~(Διόνυσος) τί δαὶ  σὺ   βουλεύει ποιεῖν; λέγ᾽ Αἰσχύλε. ~(Αἰσχύλος)
[400-449]   περαίνεις. ~Ἴακχε φιλοχορευτὰ συμπρόπεμπέ με.  ~σὺ   γὰρ κατεσχίσω μὲν ἐπὶ γέλωτι
[600-649]   οὐκ ἔσθ᾽ ὅπως οὐκ εἶ  σὺ   γεννάδας ἀνήρ· ~χωρεῖς γὰρ ἐς
[1350-1399]   ~ὑγρὸν ποιήσας τοὔπος ὥσπερ τἄρια,  ~σὺ   δ᾽ εἰσέθηκας τοὔπος ἐπτερωμένον. ~(Εὐριπίδης)
[550-599]   τὸν προστάτην Κλέωνά μοι. ~(Πλαθάνη)  σὺ   δ᾽ ἔμοιγ᾽ ἐάνπερ ἐπιτύχῃς Ὑπέρβολον,
[1150-1199]   ἀνθοσμίαν. ~(Διόνυσος) ~λέγ᾽ ἕτερον αὐτῷ·  σὺ   δ᾽ ἐπιτήρει τὸ βλάβος. ~(Αἰσχύλος)
[1150-1199]   ~ἴθι πέραινε σὺ ~Αἰσχύλ᾽ ἀνύσας·  σὺ   δ᾽ ἐς τὸ κακὸν ἀπόβλεπε.
[850-899]   πρέπει ~ἄνδρας ποιητὰς ὥσπερ ἀρτοπώλιδας.  ~σὺ   δ᾽ εὐθὺς ὥσπερ πρῖνος ἐμπρησθεὶς
[250-299]   ἐπιόρκους, οὓς ἔλεγεν ἡμῖν; ~(Ξανθίας)  σὺ   δ᾽ οὔ; ~(Διόνυσος) ~νὴ τὸν
[450-499]   Πόσειδον. ~(Διόνυσος) οἶμαι νὴ Δία.  ~σὺ   δ᾽ οὐκ ἔδεισας τὸν ψόφον
[0-1]   δ᾽ ὦμος οὑτοσὶ πιέζεται. ~(Διόνυσος)  ~σὺ   δ᾽ οὖν ἐπειδὴ τὸν ὄνον
[1350-1399]   ἔχουσ᾽ ἐλθέτω διὰ δόμων πανταχῇ,  ~σὺ   δ᾽ Διὸς διπύρους ἀνέχουσα
[900-949]   τραγῳδίαις ἐχρῆν κἀλεκτρυόνα ποιῆσαι; ~(Αἰσχύλος)  ~σὺ   δ᾽ θεοῖσιν ἐχθρὲ ποῖ᾽
[350-399]   παλαιῶν ἐνιαυτοὺς ~ἱερᾶς ὑπὸ τιμᾶς.  ~σὺ   δὲ λαμπάδι φλέγων“ ~προβάδην ἔξαγ᾽
[850-899]   ὑπ᾽ ὀργῆς ἐκχέῃ τὸν Τήλεφον·  ~σὺ   δὲ μὴ πρὸς ὀργὴν Αἰσχύλ᾽
[1150-1199]   οὐδὲ τρὶς λέγοντες ἐξικνούμεθα. ~(Αἰσχύλος)  ~σὺ   δὲ πῶς ἐποίεις τοὺς προλόγους;
[150-199]   Δία καὶ σύ γε ~ὑγίαινε.  σὺ   δὲ τὰ στρώματ᾽ αὖθις λάμβανε.
[950-999]   ~τάδε μὲν λεύσσεις φαίδιμ᾽ Ἀχιλλεῦ·  ~σὺ   δὲ τί φέρε πρὸς ταῦτα
[1400-1449]   ~(Διόνυσος) εὖ γ᾽ Πόσειδον·  σὺ   δὲ τίνα γνώμην ἔχεις; ~Δις.
[1500-1533]   ταχέως ἀποπέμψω. ~(Αἰσχύλος) ταῦτα ποιήσω·  σὺ   δὲ τὸν θᾶκον ~τὸν ἐμὸν
[1200-1249]   δείξω δ᾽ αὐτίκα. ~(Εὐριπίδης) ἰδού,  σὺ   δείξεις; ~(Αἰσχύλος) φημί. ~(Διόνυσος) καὶ
[800-849]   παῖ τῆς ἀρουραίας θεοῦ;  ~σὺ   δή με ταῦτ᾽ στωμυλιοσυλλεκτάδη
[1000-1049]   μ᾽ ἐπιτρίψει. ~(Εὐριπίδης) ~καὶ τί  σὺ   δράσας οὕτως αὐτοὺς γενναίους ἐξεδίδαξας;
[100-149]   σοὺς φράσειας, εἰ δεοίμην, οἷσι  σὺ   ~ἐχρῶ τόθ᾽ ἡνίκ᾽ ἐπὶ τὸν
[450-499]   ~ὦ βδελυρὲ κἀναίσχυντε καὶ τολμηρὲ  σὺ   ~καὶ μιαρὲ καὶ παμμίαρε καὶ
[450-499]   καθείρπυσεν. ~(Ξανθίας) ~ὦ δειλότατε θεῶν  σὺ   κἀνθρώπων. ~(Διόνυσος) ἐγώ; ~πῶς δειλὸς
[1150-1199]   ~εὖ νὴ τὸν Ἀπόλλω. τί  σὺ   λέγεις Εὐριπίδη; ~(Εὐριπίδης) ~οὐ φημὶ
[1050-1099]   λέγειν ἡμᾶς. ~(Εὐριπίδης) ~ἢν οὖν  σὺ   λέγῃς Λυκαβηττοὺς ~καὶ Παρνασσῶν ἡμῖν
[850-899]   ~(Διόνυσος) ἐπίθες λαβὼν δὴ καὶ  σὺ   λιβανωτόν. ~(Εὐριπίδης) καλῶς· ~ἕτεροι γάρ
[1150-1199]   εἴ τις εἴποι γείτονι, ~χρῆσον  σὺ   μάκτραν, εἰ δὲ βούλει, κάρδοπον“
[450-499]   νυν ἐπειδὴ ληματίας κἀνδρεῖος εἶ,  ~σὺ   μὲν γενοῦ γὼ τὸ ῥόπαλον
[250-299]   νικήσετε. ~(Βάτραχοι) οὐδὲ μὴν ἡμᾶς  σὺ   πάντως. ~(Διόνυσος) ~οὐδὲ μὴν ὑμεῖς
[1300-1349]   ~(Διόνυσος) ὁρῶ. ~(Αἰσχύλος) τοιαυτὶ μέντοι  σὺ   ποιῶν ~τολμᾷς τἀμὰ μέλη ψέγειν,
[100-149]   θεώμενοι ~εἷναι“ τόθ᾽ εἷναι καὶ  σὺ   σαυτόν. ~(Διόνυσος) ποῖ ~(Ἡρακλῆς) κάτω.
[600-649]   σοὶ κατ᾽ ὀφθαλμοὺς λέγῃ. ~κατάθου  σὺ   τὰ σκεύη ταχέως, χὤπως ἐρεῖς
[0-1]   σ᾽ ὠφελεῖν, ~ἐν τῷ μέρει  σὺ   τὸν ὄνον ἀράμενος φέρε. ~(Ξανθίας)
[100-149]   ~(Ἡρακλῆς) τί δαί; ~(Διόνυσος) ἥνπερ  σὺ   τότε κατῆλθες. ~(Ἡρακλῆς) ἀλλ᾽
[1200-1249]   προλόγους διαφθερῶ. ~(Εὐριπίδης) ἀπὸ ληκυθίου  σὺ   τοὺς ἐμούς; ~(Αἰσχύλος) ἑνὸς μόνου.
[600-649]   φῂς εἶναι θεός, ~οὐ καὶ  σὺ   τύπτει τὰς ἴσας πληγὰς ἐμοί;
[0-1]   ~οὔκουν τὸ Βάρος τοῦθ᾽  σὺ   φέρεις ὄνος φέρει; ~(Ξανθίας) ~οὐ
[600-649]   ~(Διόνυσος) τί δῆτ᾽ ἐπειδὴ καὶ  σὺ   φῂς εἶναι θεός, ~οὐ καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005