Alphabétiquement     [«   »]
τολμηρὲ 1
τολμήσεις 1
τολμῶντα 1
τὸν 112
τόν 1
τόνδ 1
τόνδε 1
Fréquences     [«    »]
100 γὰρ
97 δ
95 Εὐριπίδης
112 τὸν
129 Ξανθίας
272 Διόνυσος
289 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles

τὸν


Vers
[850-899]   Δία τὸν Πηλέα γε καὶ  τὸν   Αἴολον ~καὶ τὸν Μελέαγρον κἄτι
[800-849]   ~(Ξανθίας) ~ἦ που βαρέως οἶμαι  τὸν   Αἰσχύλον φέρειν. ~(Ἄιακος) ~ἔβλεψε γοῦν
[1300-1349]   ἰὼ ξύνοικοι, ~τάδε τέρα θεάσασθε.  ~τὸν   ἀλεκτρυόνα μου συναρπάσασα ~φρούδη Γλύκη.
[950-999]   ταῦτ᾽ ἐχρῆν τολμῶντα; ~(Εὐριπίδης) ~μὰ  τὸν   Ἀπόλλω· ~δημοκρατικὸν γὰρ αὔτ᾽ ἔδρων.
[1050-1099]   καὶ ῥυππαπαῖ“ εἰπεῖν. ~(Διόνυσος) ~νὴ  τὸν   Ἀπόλλω, καὶ προσπαρδεῖν γ᾽ ἐς
[50-99]   δέκα. ~(Ἡρακλῆς) σφώ; ~(Διόνυσος) νὴ  τὸν   Ἀπόλλω. ~(Ξανθίας) κᾆτ᾽ ἔγωγ᾽ ἐξηγρόμην.
[500-549]   ~(Ξανθίας) κάλλιστ᾽ ἐπαινῶ. ~(Θεράπαινα) ~μὰ  τὸν   Ἀπόλλω οὐ μή σ᾽ ἐγὼ
[1500-1533]   μὴ ταχέως ἥκωσιν, ἐγὼ ~νὴ  τὸν   Ἀπόλλω στίξας αὐτοὺς ~καὶ συμποδίσας
[1150-1199]   καὶ κατέρχεται“ ~(Διόνυσος) ~εὖ νὴ  τὸν   Ἀπόλλω. τί σὺ λέγεις Εὐριπίδη;
[750-799]   τεχνῶν ὅσαι μεγάλαι καὶ δεξιαί,  ~τὸν   ἄριστον ὄντα τῶν ἑαυτοῦ συντέχνων
[150-199]   ποῦ δῆτ᾽ ἀναμενῶ; ~(Χάρων) ~παρὰ  τὸν   Αὑαίνου λίθον ~ἐπὶ ταῖς ἀναπαύλαις.
[1250-1299]   καλοῦ ~ἤνεγκον αὔθ᾽ ἵνα μὴ  τὸν   αὐτὸν Φρυνίχῳ ~λειμῶνα Μουσῶν ἱερὸν
[1250-1299]   ἔγωγ᾽ ὅπῃ ~μέμψεταί ποτε τοῦτον  ~τὸν   Βακχεῖον ἄνακτα, ~καὶ δέδοιχ᾽ ὑπὲρ
[0-1]   οὐχ οἷός τ᾽ εἴμ᾽ ἀποσοβῆσαι  τὸν   γέλων ~ὁρῶν λεοντῆν ἐπὶ κροκωτῷ
[900-949]   ἀστεῖόν τι λέξειν ~καὶ κατερρινημένον,  ~τὸν   δ᾽ ἀνασπῶντ᾽ αὐτοπρέμνοις ~τοῖς λόγοισιν
[1050-1099]   ἀνεμεστώθη ~καὶ βωμολόχων δημοπιθήκων ~ἐξαπατώντων  τὸν   δῆμον ἀεί, ~λαμπάδα δ᾽ οὐδεὶς
[650-699]   τὰς λαγόνας σπόδει. ~(Ἄιακος) μὰ  τὸν   Δί᾽ ἀλλ᾽ ἤδη πάρεχε τὴν
[150-199]   ~(Ἡρακλῆς) οἱ μεμυημένοι ~(Ξανθίας) ~νὴ  τὸν   Δί᾽ ἐγὼ γοῦν ὄνος ἄγω
[0-1]   γελῶσιν οἱ θεώμενοι; ~(Διόνυσος) ~νὴ  τὸν   Δί᾽ τι Βούλει γε,
[150-199]   περὶ τῶν κρεῶν. ~(Ξανθίας) ~μὰ  τὸν   Δί᾽ οὐ γὰρ ἀλλ᾽ ἔτυχον
[1450-1499]   ἀποπλεῖν. ~(Διόνυσος) εὖ λέγεις ~νὴ  τὸν   Δί᾽ οὐ γὰρ ἄχθομαι τῷ
[900-949]   γρύζοντας οὐδὲ τουτί. ~(Διόνυσος) μὰ  τὸν   Δί᾽ οὐ δῆθ᾽ ~(Εὐριπίδης) ~ὁ
[1150-1199]   πρῶτον εὐδαίμων ἀνήρ“ ~(Αἰσχύλος) ~μὰ  τὸν   Δί᾽ οὐ δῆτ᾽ ἀλλὰ κακοδαίμων
[1150-1199]   αὖθις ἀθλιώτατος βροτῶν“ ~(Αἰσχύλος) ~μὰ  τὸν   Δί᾽ οὐ δῆτ᾽ οὐ μὲν
[1150-1199]   ποιῶ. ~(Αἰσχύλος) ~καὶ μὴν μὰ  τὸν   Δί᾽ οὐ κατ᾽ ἔπος γέ
[0-1]   ἔχω γὼ καὶ φέρω μὰ  τὸν   Δί᾽ οὔ. ~(Διόνυσος) ~πῶς γὰρ
[1200-1249]   καλήν τε κἀγαθήν. ~(Εὐριπίδης) ~μὰ  τὸν   Δί᾽ οὔπω γ᾽ ἔτι γὰρ
[100-149]   ταχεῖαν σοι φράσω; ~(Διόνυσος) ~νὴ  τὸν   Δί᾽ ὡς ὄντος γε μὴ
[1150-1199]   ἐστι τῷ κατέρχομαι“ ~(Διόνυσος) ~νὴ  τὸν   Δί᾽ ὥσπερ γ᾽ εἴ τις
[300-349]   φρούδη. ~(Διόνυσος) κατόμοσον. ~(Ξανθίας) νὴ  τὸν   Δία. ~(Διόνυσος) καὖθις κατόμοσον. ~(Ξανθίας)
[250-299]   ~(Ξανθίας) καὶ μὴν ὁρῶ νὴ  τὸν   Δία θηρίον μέγα. ~(Διόνυσος) ποῖόν
[250-299]   τι τῆς ὁδοῦ. ~(Ξανθίας) ~νὴ  τὸν   Δία καὶ μὴν αἰσθάνομαι ψόφου
[700-749]   τοῖς σοφοῖς δοκήσετε. ~(Ἄιακος) ~νὴ  τὸν   Δία τὸν σωτῆρα γεννάδας ἀνὴρ
[1400-1449]   τοῖς τρόποις ὑπηρετεῖν. ~(Διόνυσος) ~νὴ  τὸν   Δία τὸν σωτῆρα δυσκρίτως γ᾽
[1000-1049]   κατ᾽ οὖν ἔβαλεν. ~(Διόνυσος) ~νὴ  τὸν   Δία τοῦτό γέ τοι δή.
[1350-1399]   τίς ἂν ἐπενόησεν ἄλλος; ~μὰ  τὸν   ἐγὼ μὲν οὐδ᾽ ἂν εἴ
[1500-1533]   βωμολόχος ~μηδέποτ᾽ ἐς τὸν θᾶκον  τὸν   ἐμὸν ~μηδ᾽ ἄκων ἐγκαθεδεῖται. ~(Πλούτων)
[100-149]   καὶ σοὶ δοκεῖ. ~(Διόνυσος) ~μὴ  τὸν   ἐμὸν οἴκει νοῦν· ἔχεις γὰρ
[1500-1533]   ποιήσω· σὺ δὲ τὸν θᾶκον  ~τὸν   ἐμὸν παράδος Σοφοκλεῖ τηρεῖν ~καὶ
[1100-1149]   ~πολλοὺς πάνυ. ~πρῶτον δέ μοι  τὸν   ἐξ Ὀρεστείας λέγε. ~(Διόνυσος) ἄγε
[1100-1149]   ~(Αἰσχύλος) ~οὐ δῆτ᾽ ἐκεῖνον, ἀλλὰ  τὸν   Ἐριούνιον ~Ἑρμῆν χθόνιον προσεῖπε, κἀδήλου
[1150-1199]   τοὺς κυρίους. ~(Διόνυσος) ~εὖ νὴ  τὸν   Ἑρμῆν· τι λέγεις δ᾽
[1100-1149]   ἄλλως λέγω. ~(Εὐριπίδης) ~πότερ᾽ οὖν  τὸν   Ἑρμῆν, ὡς πατὴρ ἀπώλετο
[1400-1449]   ~(Διόνυσος) ἐὰν δὲ κρίνω; ~(Πλούτων)  ~τὸν   ἕτερον λαβὼν ἄπει, ~ὁπότερον ἂν
[500-549]   περιπεπλευκότος, ~μετακυλίνδειν αὑτὸν ἀεὶ ~πρὸς  τὸν   εὖ πράττοντα τοῖχον ~μᾶλλον
[450-499]   ~χωρῶμεν ἐς πολυρρόδους ~λειμῶνας ἀνθεμώδεις,  ~τὸν   ἡμέτερον τρόπον ~τὸν καλλιχορώτατον ~παίζοντες,
[450-499]   ἀλλὰ πειστέον· ~καὶ βλέψον ἐς  τὸν   Ἡρακλειοξανθίαν, ~εἰ δειλὸς ἔσομαι καὶ
[1500-1533]   ψευδολόγος καὶ βωμολόχος ~μηδέποτ᾽ ἐς  τὸν   θᾶκον τὸν ἐμὸν ~μηδ᾽ ἄκων
[1500-1533]   ~(Αἰσχύλος) ταῦτα ποιήσω· σὺ δὲ  τὸν   θᾶκον ~τὸν ἐμὸν παράδος Σοφοκλεῖ
[300-349]   οὓς ἔφραζε νῷν. ~ᾄδουσι γοῦν  τὸν   Ἴακχον ὅνπερ Διαγόρας. ~(Διόνυσος) ~κἀμοὶ
[650-699]   ὡς ἀπολεῖται, ~κἂν ἴσαι γένωνται.  ~τὸν   ἱερὸν χορὸν δίκαιόν ἐστι χρηστὰ
[400-449]   ~καὶ Καλλίαν γέ φασι ~τοῦτον  τὸν   Ἱπποβίνου ~κύσθου λεοντῆν ναυμαχεῖν ἐνημμένον.
[450-499]   ~λειμῶνας ἀνθεμώδεις, ~τὸν ἡμέτερον τρόπον  ~τὸν   καλλιχορώτατον ~παίζοντες, ὃν ὄλβιαι ~Μοῖραι
[450-499]   ~ὃς τὸν κύν᾽ ἡμῶν ἐξελάσας  τὸν   Κέρβερον ~ἀπῇξας ἄγχων κἀποδρὰς ᾤχου
[100-149]   σὺ ~ἐχρῶ τόθ᾽ ἡνίκ᾽ ἐπὶ  τὸν   Κέρβερον, ~τούτους φράσον μοι, λιμένας
[400-449]   τὰ πρῶτα τῆς ἐκεῖ μοχθηρίας.  ~τὸν   Κλεισθένους δ᾽ ἀκούω ~ἐν ταῖς
[550-599]   κατέσπασας. ~(Πλαθάνη) ~ἀλλ᾽ εἶμ᾽ ἐπὶ  τὸν   Κλέων᾽ ὃς αὐτοῦ τήμερον ~ἐκπηνιεῖται
[850-899]   εἰ σωφρονεῖς, ~ἵνα μὴ κεφαλαίῳ  τὸν   κρόταφόν σου ῥήματι ~θενὼν ὑπ᾽
[1000-1049]   ~καὶ κοσμήσας τραγικὸν λῆρον, θαρρῶν  τὸν   κρουνὸν ἀφίει. ~(Αἰσχύλος) ~θυμοῦμαι μὲν
[450-499]   καὶ παμμίαρε καὶ μιαρώτατε, ~ὃς  τὸν   κύν᾽ ἡμῶν ἐξελάσας τὸν Κέρβερον
[600-649]   ψόφον. ~(Ἄιακος) ξυνδεῖτε ταχέως τουτονὶ  τὸν   κυνοκλόπον, ~ἵνα δῷ δίκην· ἀνύετον.
[550-599]   ἐμβάλοιμί σε. ~(Πανδοκευτρία) ἐγὼ δὲ  τὸν   λάρυγγ᾽ ἂν ἐκτέμοιμί σου ~δρέπανον
[1000-1049]   ἔπεμπεν, ~τὸ κράνος πρῶτον περιδησάμενος  τὸν   λόφον ἤμελλ᾽ ἐπιδήσειν. ~(Αἰσχύλος) ~ἀλλ᾽
[850-899]   γε καὶ τὸν Αἴολον ~καὶ  τὸν   Μελέαγρον κἄτι μάλα τὸν Τήλεφον.
[900-949]   φρένες. ~προσδοκᾶν οὖν εἰκός ἐστι  ~τὸν   μὲν ἀστεῖόν τι λέξειν ~καὶ
[1400-1449]   γὰρ δι᾽ ἔχθρας οὐδετέρῳ γενήσομαι.  ~τὸν   μὲν γὰρ ἡγοῦμαι σοφὸν τῷ
[250-299]   παραβαλοῦ τὼ κωπίω, ~ἔκβαιν᾽ ἀπόδος  τὸν   ναῦλον. ~(Διόνυσος) ~ἔχε δὴ τὠβολώ.
[550-599]   μὴ φιλῶ. ~(Ξανθίας) οἶδ᾽ οἶδα  τὸν   νοῦν· παῦε παῦε τοῦ λόγου.
[900-949]   ἐν μακρῷ χρόνῳ νυκτὸς διηγρύπνησα  ~τὸν   ξουθὸν ἱππαλεκτρυόνα ζητῶν τίς ἐστιν
[350-399]   ὡραῖον θεὸν παρακαλεῖτε δεῦρο ~ᾠδαῖσι,  τὸν   ξυνέμπορον τῆσδε τῆς χορείας. ~Ἴακχε
[1050-1099]   στόμα τῷ θαλάμακι, ~καὶ μινθῶσαι  τὸν   ξύσσιτον κἀκβάς τινα λωποδυτῆσαι· ~νῦν
[0-1]   ὠφελεῖν, ~ἐν τῷ μέρει σὺ  τὸν   ὄνον ἀράμενος φέρε. ~(Ξανθίας) ~οἴμοι
[0-1]   ~(Διόνυσος) ~σὺ δ᾽ οὖν ἐπειδὴ  τὸν   ὄνον οὐ φῄς σ᾽ ὠφελεῖν,
[1150-1199]   λέγεις Εὐριπίδη; ~(Εὐριπίδης) ~οὐ φημὶ  τὸν   Ὀρέστην κατελθεῖν οἴκαδε· ~λάθρᾳ γὰρ
[550-599]   κἀρχέδημος γλάμων. ~(Ξανθίας) ~δέχομαι  τὸν   ὅρκον κἀπὶ τούτοις λαμβάνω. ~(Χορός)
[200-249]   ~ἐγὼ δέ γ᾽ ἀλγεῖν ἄρχομαι  ~τὸν   ὄρρον κοὰξ κοάξ· ~ὑμῖν
[600-649]   πρᾶγμα γενναῖον πάνυ· ~βασάνιζε γὰρ  τὸν   παῖδα τουτονὶ λαβών, ~κἄν ποτέ
[600-649]   κἄν τι πηρώσω γέ σου  ~τὸν   παῖδα τύπτων, τἀργύριόν σοι κείσεται.
[1150-1199]   φῦναι μὲν Ἁπόλλων ἔφη ~ἀποκτενεῖν  τὸν   πατέρα, πρὶν καὶ γεγονέναι· ~πῶς
[850-899]   τῆς τραγῳδίας, ~καὶ νὴ Δία  τὸν   Πηλέα γε καὶ τὸν Αἴολον
[150-199]   μυστήρια. ~ἀτὰρ οὐ καθέξω ταῦτα  τὸν   πλείω χρόνον. ~(Ἡρακλῆς) ~οἵ σοι
[1300-1349]   ~περίβαλλ᾽ τέκνον ὠλένας. ~ὁρᾷς  τὸν   πόδα τοῦτον; ~(Διόνυσος) ὁρῶ. ~(Αἰσχύλος)
[1000-1049]   Θηβαίους γὰρ πεποίηκας ~ἀνδρειοτέρους ἐς  τὸν   πόλεμον, καὶ τούτου γ᾽ οὕνεκα
[650-699]   ἔλθ᾽ ἐπὶ τέρψιν ἀοιδᾶς ἐμᾶς,  ~τὸν   πολὺν ὀψομένη λαῶν· ὄχλον, οὗ
[1450-1499]   δὲ τὰς ναῦς ἀπορίαν δὲ  τὸν   πόρον. ~(Διόνυσος) εὖ, πλήν γ᾽
[250-299]   σὺ δ᾽ οὔ; ~(Διόνυσος) ~νὴ  τὸν   Ποσειδῶ γωγε, καὶ νυνί γ᾽
[250-299]   σκέλος χαλκοῦν ἔχει; ~(Ξανθίας) ~νὴ  τὸν   Ποσειδῶ, καὶ βολίτινον θάτερον, ~σάφ᾽
[150-199]   πλοῖόν γ᾽ ὁρῶ. ~(Ξανθίας) ~νὴ  τὸν   Ποσειδῶ κἄστι γ᾽ Χάρων
[1200-1249]   ἔσται πρᾶγμα· πρὸς γὰρ τουτονὶ  ~τὸν   πρόλογον οὐχ ἕξει προσάψαι λήκυθον.
[550-599]   δρᾶν. ~(Πανδοκευτρία) ~ἴθι δὴ κάλεσον  τὸν   προστάτην Κλέωνά μοι. ~(Πλαθάνη) σὺ
[100-149]   κᾆτα τί; ~(Ἡρακλῆς) ~ἀναβὰς ἐπὶ  τὸν   πύργον τὸν ὑψηλόν ~(Διόνυσος) τί
[350-399]   ὀργίων ~ἄνασσα συμπαραστάτει, ~καὶ σῷζε  τὸν   σαυτῆς χορόν, ~καί μ᾽ ἀσφαλῶς
[1000-1049]   οὐ Παντακλέα γε ~ἐδίδαξεν ὅμως  τὸν   σκαιότατον· πρώην γοῦν, ἡνίκ᾽ ἔπεμπεν,
[1400-1449]   ἔμοιγε κατ᾽ ἔπος, ἀλλ᾽ ἐς  τὸν   σταθμὸν ~αὐτὸς τὰ παιδί᾽
[1350-1399]   μελῶν. ~(Αἰσχύλος) ~κἄμοιγ᾽ ἅλις. ~ἐπὶ  τὸν   σταθμὸν γὰρ αὐτὸν ἀγαγεῖν βούλομαι,
[1350-1399]   ~(Διόνυσος) ~τοὔπος νῦν λέγετον ἐς  τὸν   σταθμόν. ~(Εὐριπίδης) εἴθ᾽ ὤφελ᾽ Ἀργοῦς
[1200-1249]   ~ἔασον εἰπεῖν πρῶθ᾽ ὅλον με  τὸν   στίχον. ~Οἰνεύς ποτ᾽ ἐκ γῆς
[700-749]   δοκήσετε. ~(Ἄιακος) ~νὴ τὸν Δία  τὸν   σωτῆρα γεννάδας ἀνὴρ ~ὁ δεσπότης
[1400-1449]   ὑπηρετεῖν. ~(Διόνυσος) ~νὴ τὸν Δία  τὸν   σωτῆρα δυσκρίτως γ᾽ ἔχω· ~ὁ
[150-199]   ~οὗτος, σὲ λέγω μέντοι, σὲ  τὸν   τεθνηκότα· ~ἄνθρωπε βούλει σκευάρι᾽ εἰς
[850-899]   ~καὶ τὸν Μελέαγρον κἄτι μάλα  τὸν   Τήλεφον. ~(Διόνυσος) τί δαὶ σὺ
[850-899]   ῥήματι ~θενὼν ὑπ᾽ ὀργῆς ἐκχέῃ  τὸν   Τήλεφον· ~σὺ δὲ μὴ πρὸς
[750-799]   τεθορύβηκεν Αἰσχύλον; ~(Ἄιακος) ~ἐκεῖνος εἶχε  τὸν   τραγῳδικὸν θρόνον, ~ὡς ὢν κράτιστος
[550-599]   πω. ~(Πλαθάνη) ~μὰ Δί᾽ οὐδὲ  τὸν   τυρόν γε τὸν χλωρὸν τάλαν,
[1300-1349]   σου ταῦτα· βούλομαι δ᾽ ἔτι  ~τὸν   τῶν μονῳδιῶν διεξελθεῖν τρόπον. ~ὦ
[100-149]   ~(Ἡρακλῆς) ~ἀναβὰς ἐπὶ τὸν πύργον  τὸν   ὑψηλόν ~(Διόνυσος) τί δρῶ; ~(Ἡρακλῆς)
[900-949]   ὦμαθέστατ᾽ ἐνεγέγραπτο. ~(Διόνυσος) ~ἐγὼ δὲ  τὸν   Φιλοξένου γ᾽ ᾤμην Ἔρυξιν εἶναι.
[550-599]   Δί᾽ οὐδὲ τὸν τυρόν γε  τὸν   χλωρὸν τάλαν, ~ὃν οὗτος αὐτοῖς
[800-849]   γ᾽ ἂν τοῦτον ἀποφήνω σαφῶς  ~τὸν   χωλοποιὸν οἷος ὢν θρασύνεται. ~(Διόνυσος)
[450-499]   Δία. ~σὺ δ᾽ οὐκ ἔδεισας  τὸν   ψόφον τῶν ῥημάτων ~καὶ τὰς
[50-99]   ἐμοῦ δ᾽ οὐδεὶς λόγος ~ἐπιτριβομένου  τὸν   ὦμον οὑτωσὶ σφόδρα. ~(Ἡρακλῆς) ~οὔκουν
[350-399]   ~ταινιοῦσθαι. ~ἄγ᾽ εἶα ~νῦν καὶ  τὸν   ὡραῖον θεὸν παρακαλεῖτε δεῦρο ~ᾠδαῖσι,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005