Alphabétiquement     [«   »]
τῆσδ 1
τῆσδε 1
τί 67
τι 40
τιὴ 1
τίκτειν 1
τικτούσας 1
Fréquences     [«    »]
40 νὴ
38 τὰ
38 τοῖς
40 τι
40 τοὺς
40 ὡς
41 ἐν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles

τι


Vers
[600-649]   αὖθις ἀποπειράσομαι. ~(Ξανθίας) οὔκουν ἀνύσεις  τι;   ἀτταταῖ. ~(Ἄιακος) τί τἀτταταῖ; ~μῶν
[0-1]   ~(Διόνυσος) ~νὴ τὸν Δί᾽  τι   Βούλει γε, πλὴν πιέζομαι, ~τοῦτο
[1150-1199]   δίδαξον γάρ με καθ᾽  τι   δὴ λέγεις; ~(Αἰσχύλος) ~ἐλθεῖν“ μὲν
[0-1]   χολή. ~(Ξανθίας) μηδ᾽ ἕτερον ἀστεῖόν  τι;   ~(Διόνυσος) πλήν γ᾽ ὡς θλίβομαι“
[550-599]   τούτου τοὔργον. ~(Πλαθάνη) ἀλλ᾽ ἐχρῆν  τι   δρᾶν. ~(Πανδοκευτρία) ~ἴθι δὴ κάλεσον
[1050-1099]   εἶναι. ~(Εὐριπίδης) τοῦτ᾽ οὖν ἔβλαψά  τι   δράσας; ~(Αἰσχύλος) ~οὔκουν ἐθέλει γε
[1100-1149]   κατέρχομαι“ ~(Διόνυσος) τούτων ἔχεις ψέγειν  τι;   ~(Εὐριπίδης) πλεῖν δώδεκα. ~(Διόνυσος)
[700-749]   ἀξίου γοῦν τοῦ ξύλου, ~ἤν  τι   καὶ πάσχητε, πάσχειν τοῖς σοφοῖς
[1100-1149]   καὶ τὰ καινά, ~κἀποκινδυνεύετον λεπτόν  τι   καὶ σοφὸν λέγειν. ~εἰ δὲ
[600-649]   ~ἢ κλεψα τῶν σῶν ἄξιόν  τι   καὶ τριχός. ~καί σοι ποιήσω
[300-349]   ~(Διόνυσος) ~οὔκουν ἀτρέμ᾽ ἕξεις, ἤν  τι   καὶ χορδῆς λάβῃς; ~(Χορός) ~ἔγειρε
[1350-1399]   ἐπτερωμένον. ~(Εὐριπίδης) ἀλλ᾽ ἕτερον εἰπάτω  τι   κἀντιστησάτω. ~(Διόνυσος) λάβεσθε τοίνυν αὖθις.
[1150-1199]   ~εὖ νὴ τὸν Ἑρμῆν·  τι   λέγεις δ᾽ οὐ μανθάνω. ~(Εὐριπίδης)
[550-599]   γύναι ~κοὐκ οἶσθ᾽  τι   λέγεις. ~(Πανδοκευτρία) ~οὐ μὲν οὖν
[900-949]   εἰκός ἐστι ~τὸν μὲν ἀστεῖόν  τι   λέξειν ~καὶ κατερρινημένον, ~τὸν δ᾽
[550-599]   ~εἰ δὲ παραληρῶν ἁλώσει ~κἀκβαλεῖς  τι   μαλθακόν, ~αὖθις αἴρεσθαί σ᾽ ἀνάγκη
[400-449]   συμπρόπεμπέ με. ~καὶ γὰρ παραβλέψας  τι   μειρακίσκης ~νῦν δὴ κατεῖδον καὶ
[850-899]   μουσικώτατα· ~ὑμεῖς δὲ ταῖς Μούσαις  τι   μέλος ὑπᾴσατε. ~(Χορός) Διὸς
[1400-1449]   βούλεται δ᾽ ἔχειν. ~ἀλλ᾽  τι   νοεῖτον εἴπατον τούτου πέρι. ~(Εὐριπίδης)
[250-299]   Δία θηρίον μέγα. ~(Διόνυσος) ποῖόν  τι;   ~(Ξανθίας) ~δεινόν· παντοδαπὸν γοῦν γίγνεται
[50-99]   ~ὡδὶ γόνιμον, ὅστις φθέγξεται ~τοιουτονί  τι   παρακεκινδυνευμένον, ~αἰθέρα Διὸς δωμάτιον,
[1100-1149]   εἰσι πολλαὶ χἄτεραι σοφισμάτων. ~ὅ  τι   περ οὖν ἔχετον ἐρίζειν, ~λέγετον
[600-649]   ~(Ἄιακος) ~δίκαιος λόγος· κἄν  τι   πηρώσω γέ σου ~τὸν παῖδα
[50-99]   αὐτὸν μόνον, ~ἄνευ Σοφοκλέους  τι   ποιεῖ κωδωνίσω. ~κἄλλως μέν
[150-199]   ~οὗτος τί ποιεῖς; ~(Διόνυσος) ~ὅ  τι   ποιῶ; τί δ᾽ ἄλλο γ᾽
[500-549]   ~(Ξανθίας) ~τί δ᾽ ἔστιν; οὔ  τι   πού μ᾽ ἀφελέσθαι διανοεῖ ~ἅδωκας
[850-899]   ~(Διόνυσος) εὔχεσθε δὴ καὶ σφώ  τι   πρὶν τἄπη λέγειν. ~(Αἰσχύλος) ~Δήμητερ
[1350-1399]   ζήτει τι τῶν βαρυστάθμων, ~ὅ  τι   σοι καθέλξει, καρτερόν τε καὶ
[700-749]   καὶ κατορθώσασι γὰρ ~εὔλογον, κἄν  τι   σφαλῆτ᾽ ἐξ ἀξίου γοῦν τοῦ
[550-599]   μὲν οὖν, ἢν χρηστὸν  τι,   ~ταῦτ᾽ ἀφαιρεῖσθαι πάλιν πειράσεταί ~μ᾽
[250-299]   τινι ~λαβεῖν τ᾽ ἀγώνισμ᾽ ἄξιόν  τι   τῆς ὁδοῦ. ~(Ξανθίας) ~νὴ τὸν
[0-1]   ποιήσῃς· ὡς ἐγὼ θεώμενος, ~ὅταν  τι   τούτων τῶν σοφισμάτων ἴδω, ~πλεῖν
[600-649]   ἴδῃς ~κλαύσαντα πρότερον προτιμήσαντά  τι   ~τυπτόμενον, εἶναι τοῦτον ἡγοῦ μὴ
[900-949]   ~(Εὐριπίδης) ~εἶτ᾽ οὐκ ἐλήρουν  τι   τύχοιμ᾽ οὐδ᾽ ἐμπεσὼν ἔφυρον, ~ἀλλ᾽
[1350-1399]   ἔχον. ~ἀλλ᾽ ἕτερον αὖ ζήτει  τι   τῶν βαρυστάθμων, ~ὅ τι σοι
[0-1]   ~Ἀριστοφάνους Βάτραχοι ~(Ξανθίας) ~Εἴπω  τι   τῶν εἰωθότων δέσποτα, ~ἐφ᾽
[900-949]   προσδοκῶν καθοῖτο, ~ὁπόθ᾽ Νιόβη  τι   φθέγξεται· τὸ δρᾶμα δ᾽ ἂν
[650-699]   δείματα, ~κεἴ τις ἥμαρτε σφαλείς  τι   Φρυνίχου παλαίσμασιν, ~ἐγγενέσθαι φημὶ χρῆναι
[800-849]   πτωχοποιὲ καὶ ῥακιοσυρραπτάδη; ~ἀλλ᾽ οὔ  τι   χαίρων αὔτ᾽ ἐρεῖς. ~(Διόνυσος) ~παῦ᾽
[1400-1449]   ἂν τῇ πόλει παραινέσῃ ~μᾶλλόν  τι   χρηστόν, τοῦτον ἄξειν μοι δοκῶ.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005