Alphabétiquement     [«   »]
ὡραιοτάτη 2
ὡρακιῶ 1
ὥρας 2
ὡς 40
ὥσθ 1
ὥσπερ 9
ὥστ 4
Fréquences     [«    »]
40 νὴ
40 τι
40 τοὺς
40 ὡς
41 ἐν
42 σὺ
45 ἐγὼ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles

ὡς


Vers
[600-649]   βλέποντ᾽ ὀρίγανον. ~δεῖν δ᾽ ἔοικεν,  ὡς   ἀκούω ~τῆς θύρας καὶ δὴ
[1300-1349]   δρόσον ἄρατε, θέρμετε δ᾽ ὕδωρ,  ~ὡς   ἂν θεῖον ὄνειρον ἀποκλύσω. ~ἰὼ
[400-449]   ~πρὸς τὴν θεὸν ~καὶ δεῖξον  ὡς   ἄνευ πόνου ~πολλὴν ὁδὸν περαίνεις.
[650-699]   ~κελαδεῖ δ᾽ ἐπίκλαυτον ἀηδόνιον νόμον,  ὡς   ἀπολεῖται, ~κἂν ἴσαι γένωνται. ~τὸν
[1400-1449]   κύβω καὶ τέτταρα“ ~λέγοιτ᾽ ἄν,  ὡς   αὕτη στὶ λοιπὴ σφῷν στάσις.
[700-749]   οὐ κεκιβδηλευμένοις, ~ἀλλὰ καλλίστοις ἁπάντων,  ὡς   δοκεῖ, νομισμάτων ~καὶ μόνοις ὀρθῶς
[500-549]   σ᾽ οὐκ ἀνόητον καὶ κενὸν  ~ὡς   δοῦλος ὢν καὶ θνητὸς Ἀλκμήνης
[0-1]   κἀμειψίας; ~(Διόνυσος) ~μή νυν ποιήσῃς·  ὡς   ἐγὼ θεώμενος, ~ὅταν τι τούτων
[1500-1533]   ~καὶ φράζ᾽ αὐτοῖς ταχέως ἥκειν  ~ὡς   ἐμὲ δευρὶ καὶ μὴ μέλλειν·
[500-549]   εἴσιθι. ~ἡ γὰρ θεός σ᾽  ὡς   ἐπύθεθ᾽ ἥκοντ᾽ εὐθέως ~ἔπεττεν ἄρτους,
[750-799]   τοῦ θρόνου· ~νυνὶ δ᾽ ἔμελλεν,  ὡς   ἔφη Κλειδημίδης, ~ἔφεδρος καθεδεῖσθαι· κἂν
[550-599]   ἐπιτρίψωμεν. ~(Πανδοκευτρία) ~ὦ μιαρὰ φάρυξ,  ~ὡς   ἡδέως ἄν σου λίθῳ τοὺς
[300-349]   ~ὦ πότνια πολυτίμητε Δήμητρος κόρη,  ~ὡς   ἡδύ μοι προσέπνευσε χοιρείων κρεῶν.
[900-949]   φράσω, τοῦτον δὲ πρῶτ᾽ ἐλέγξω,  ~ὡς   ἦν ἀλαζὼν καὶ φέναξ οἵοις
[250-299]   ~οὐδὲν γὰρ οὕτω γαῦρόν ἐσθ᾽  ὡς   Ἡρακλῆς. ~ἐγὼ δέ γ᾽ εὐξαίμην
[0-1]   ἀστεῖόν τι; ~(Διόνυσος) πλήν γ᾽  ὡς   θλίβομαι“ ~(Ξανθίας) τί δαί; τὸ
[100-149]   ~ἦ μὴν κόβαλά γ᾽ ἐστίν,  ὡς   καὶ σοὶ δοκεῖ. ~(Διόνυσος) ~μὴ
[0-1]   ~(Ἡρακλῆς) ~τίς τὴν θύραν ἐπάταξεν;  ὡς   κενταυρικῶς ~ἐνήλαθ᾽ ὅστις· εἰπέ μοι
[1200-1249]   πρὸς τοδὶ γὰρ εἰπάτω. ~Ζεύς,  ὡς   λέλεκται τῆς ἀληθείας ὕπο“ ~(Διόνυσος)
[700-749]   τί δὲ πολλὰ πράττων; ~(Ἄιακος)  ὡς   μὰ Δί᾽ οὐδὲν οἶδ᾽ ἐγώ.
[100-149]   ὀβολὼ μισθὸν λαβών. ~(Διόνυσος) φεῦ,  ~ὡς   μέγα δύνασθον πανταχοῦ τὼ δύ᾽
[500-549]   ~ἡβυλλιῶσαι κἄρτι παρατετιλμέναι. ~ἀλλ᾽ εἴσιθ᾽  ὡς   μάγειρος ἤδη τὰ τεμάχη
[1100-1149]   ~(Εὐριπίδης) ~πότερ᾽ οὖν τὸν Ἑρμῆν,  ὡς   πατὴρ ἀπώλετο ~αὐτοῦ βιαίως
[1200-1249]   δὴ χρὴ λέγειν. ~(Εὐριπίδης) ~Αἴγυπτος,  ὡς   πλεῖστος ἔσπαρται λόγος, ~ξὺν
[250-299]   ~τὰ δείν᾽ ἔφασκ᾽ ἐκεῖνος. ~(Διόνυσος)  ὡς   οἰμώξεται. ~ἠλαζονεύεθ᾽ ἵνα φοβηθείην ἐγώ,
[100-149]   φράσω; ~(Διόνυσος) ~νὴ τὸν Δί᾽  ὡς   ὄντος γε μὴ βαδιστικοῦ. ~(Ἡρακλῆς)
[1100-1149]   ~πάντ᾽ ἐπέξιτον θεατῶν γ᾽ οὕνεχ᾽  ὡς   ὄντων σοφῶν. ~(Εὐριπίδης) ~καὶ μὴν
[800-849]   τέχνης ἔμπειρος ἦν. ~ἀλλ᾽ εἰσίωμεν·  ὡς   ὅταν γ᾽ οἱ δεσπόται ~ἐσπουδάκωσι,
[1100-1149]   γνῶναι λεγόντοιν, ~μηδὲν ὀρρωδεῖτε τοῦθ᾽  ὡς   οὐκέθ᾽ οὕτω ταῦτ᾽ ἔχει. ~ἐστρατευμένοι
[250-299]   δρῶμεν; ~(Ξανθίας) ~προϊέναι βέλτιστα νῷν,  ~ὡς   οὗτος τόπος ἐστὶν οὗ
[900-949]   παραπετάσμασιν τοῖς Μηδικοῖς γράφουσιν· ~ἀλλ᾽  ὡς   παρέλαβον τὴν τέχνην παρὰ σοῦ
[1150-1199]   γένοιτο τοῦ πατρὸς φονεύς· ~εἶθ᾽  ὡς   Πόλυβον ἤρρησεν οἰδῶν τὼ πόδε·
[950-999]   λαλεῖν ἐδίδαξα ~(Αἰσχύλος) ~φημὶ κἀγώ.  ~ὡς   πρὶν διδάξαι γ᾽ ὤφελες μέσος
[150-199]   ~(Νέκρος) ἀναβιοίην νυν πάλιν. ~(Ξανθίας)  ~ὡς   σεμνὸς κατάρατος· οὐκ οἰμώξεται;
[0-1]   ἐνεθυμήθης; ~(Ξανθίας) τὸ τί; ~(Διόνυσος)  ὡς   σφόδρα μ᾽ ἔδεισε. ~(Ξανθίας) νὴ
[1100-1149]   τις ἀμαθία προσῇ ~τοῖς θεωμένοισιν,  ὡς   τὰ ~λεπτὰ μὴ γνῶναι λεγόντοιν,
[900-949]   πολλὰς ~ἀλινδήθρας ἐπῶν. ~(Διόνυσος) ἀλλ᾽  ὡς   τάχιστα χρὴ λέγειν· οὕτω δ᾽
[750-799]   ~ἐκεῖνος εἶχε τὸν τραγῳδικὸν θρόνον,  ~ὡς   ὢν κράτιστος τὴν τέχνην. ~(Ξανθίας)
[1000-1049]   ἀσκεῖν. σκέψαι γὰρ ἀπ᾽ ἀρχῆς  ~ὡς   ὠφέλιμοι τῶν ποιητῶν οἱ γενναῖοι
[300-349]   νὴ Δία. ~(Διόνυσος) ~οἴμοι τάλας,  ὡς   ὠχρίασ᾽ αὐτὴν ἰδών. ~(Ξανθίας) ~ὁδὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005