Alphabétiquement     [«   »]
εὐπροσώπου 1
Εὐριπίδη 3
Εὐριπίδην 1
Εὐριπίδης 95
Εὐριπίδου 4
εὕρισκε 1
εὕροις 1
Fréquences     [«    »]
79 ἀλλ
80 δὲ
82 τὸ
95 Εὐριπίδης
97 δ
100 γὰρ
112 τὸν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles

Εὐριπίδης


Vers
[1200-1249]   ~(Διόνυσος) καὶ δὴ χρὴ λέγειν.  ~(Εὐριπίδης)   ~Αἴγυπτος, ὡς πλεῖστος ἔσπαρται
[850-899]   δὴ προσεύχου τοῖσιν ἰδιώταις θεοῖς.  ~(Εὐριπίδης)   ~αἰθὴρ ἐμὸν βόσκημα καὶ γλώσσης
[1450-1499]   νικᾶν Αἰσχύλον. τιὴ γὰρ οὔ;  ~(Εὐριπίδης)   ~αἴσχιστον ἔργον προσβλέπεις μ᾽ εἰργασμένος;
[1350-1399]   ~σὺ δ᾽ εἰσέθηκας τοὔπος ἐπτερωμένον.  ~(Εὐριπίδης)   ἀλλ᾽ ἕτερον εἰπάτω τι κἀντιστησάτω.
[900-949]   ~(Διόνυσος) μὴ πρῖε τοὺς ὀδόντας.  ~(Εὐριπίδης)   ~ἀλλ᾽ Σκαμάνδρους τάφρους
[1200-1249]   πεπλήγμεθ᾽ αὖθις ὑπὸ τῆς ληκύθου.  ~(Εὐριπίδης)   ἀλλ᾽ οὐδὲν ἔσται πρᾶγμα· πρὸς
[1200-1249]   ληκυθίου σου τοὺς προλόγους διαφθερῶ.  ~(Εὐριπίδης)   ἀπὸ ληκυθίου σὺ τοὺς ἐμούς;
[800-849]   σιγᾷς; αἰσθάνει γὰρ τοῦ λόγου.  ~(Εὐριπίδης)   ~ἀποσεμνυνεῖται πρῶτον, ἅπερ ἑκάστοτε ~ἐν
[1100-1149]   ~(Αἰσχύλος) πῶς φῄς μ᾽ ἁμαρτεῖν;  ~(Εὐριπίδης)   αὖθις ἐξ ἀρχῆς λέγε. ~(Αἰσχύλος)
[1000-1049]   οὕνεκα χρὴ θαυμάζειν ἄνδρα ποιητήν;  ~(Εὐριπίδης)   ~δεξιότητος καὶ νουθεσίας, ὅτι βελτίους
[1200-1249]   πρόλογον, ἵνα καὶ γνῶ πάλιν.  ~(Εὐριπίδης)   ~Διόνυσος, ὃς θύρσοισι καὶ νεβρῶν
[1150-1199]   ἐς γῆν τήνδε καὶ κατέρχομαι  ~(Εὐριπίδης)   ~δὶς ταὐτὸν ἡμῖν εἶπεν
[1200-1249]   θύων; καὶ τίς αὔθ᾽ ὑφείλετο;  ~(Εὐριπίδης)   ~ἔα αὐτὸν τᾶν· πρὸς
[1200-1249]   ἐκ γῆς“ ~(Αἰσχύλος) ληκύθιον ἀπώλεσεν.  ~(Εὐριπίδης)   ~ἔασον εἰπεῖν πρῶθ᾽ ὅλον με
[1350-1399]   ~θάνατον γὰρ εἰσέθηκε βαρύτατον κακόν.  ~(Εὐριπίδης)   ἐγὼ δὲ πειθώ γ᾽ ἔπος
[1450-1499]   πότερ᾽ αὐτὸς ηὗρες Κηφισοφῶν;  ~(Εὐριπίδης)   ~ἐγὼ μόνος· τὰς δ᾽ ὀξίδας
[1150-1199]   δὲ πῶς ἐποίεις τοὺς προλόγους;  ~(Εὐριπίδης)   ~ἐγὼ φράσω. ~κἄν που δὶς
[800-849]   ἀνδρῶν μὴ μεγάλα λίαν λέγε.  ~(Εὐριπίδης)   ~ἐγᾦδα τοῦτον καὶ διέσκεμμαι πάλαι,
[1400-1449]   φαίνοιτο· νοῦν δ᾽ ἔχει τίνα;  ~(Εὐριπίδης)   ~εἰ ναυμαχοῖεν κᾆτ᾽ ἔχοντες ὀξίδας
[1400-1449]   ~ἀμαθέστερόν πως εἰπὲ καὶ σαφέστερον.  ~(Εὐριπίδης)   ~εἰ τῶν πολιτῶν οἷσι νῦν
[1400-1449]   τῆς πόλεως ἥντιν᾽ ἔχετον σωτηρίαν.  ~(Εὐριπίδης)   ~εἴ τις πτερώσας Κλεόκριτον Κινησίᾳ,
[1350-1399]   νῦν λέγετον ἐς τὸν σταθμόν.  ~(Εὐριπίδης)   εἴθ᾽ ὤφελ᾽ Ἀργοῦς μὴ διαπτάσθαι
[1150-1199]   ἦν τὸ πρῶτον εὐδαίμων ἀνήρ;  ~(Εὐριπίδης)   εἶτ᾽ ἐγένετ᾽ αὖθις ἀθλιώτατος βροτῶν“
[900-949]   Φιλοξένου γ᾽ ᾤμην Ἔρυξιν εἶναι.  ~(Εὐριπίδης)   ~εἶτ᾽ ἐν τραγῳδίαις ἐχρῆν κἀλεκτρυόνα
[900-949]   ἀνέτρεφον μονῳδίαις ~(Διόνυσος) Κηφισοφῶντα μιγνύς.  ~(Εὐριπίδης)   ~εἶτ᾽ οὐκ ἐλήρουν τι
[750-799]   τίς; ~(Ἄιακος) ~ὅτε δὴ κατῆλθ᾽  Εὐριπίδης,   ἐπεδείκνυτο ~τοῖς λωποδύταις καὶ τοῖσι
[900-949]   νὴ Δί᾽ τὸ σαυτοῦ.  ~(Εὐριπίδης)   ~ἔπειτ᾽ ἀπὸ τῶν πρώτων ἐπῶν
[950-999]   περίπατος κάλλιστα περί γε τούτου.  ~(Εὐριπίδης)   ~ἔπειτα τουτουσὶ λαλεῖν ἐδίδαξα ~(Αἰσχύλος)
[1100-1149]   ~ὁτιὴ πατρῷον τοῦτο κέκτηται γέρας-  ~(Εὐριπίδης)   ~ἔτι μεῖζον ἐξήμαρτες γὼ
[850-899]   εὐθὺς ὥσπερ πρῖνος ἐμπρησθεὶς βοᾷς.  ~(Εὐριπίδης)   ~ἕτοιμός εἰμ᾽ ἔγωγε, κοὐκ ἀναδύομαι,
[1100-1149]   ~(Διόνυσος) ἐὰν πείθῃ γ᾽ ἐμοί.  ~(Εὐριπίδης)   εὐθὺς γὰρ ἡμάρτηκεν οὐράνιόν γ᾽
[1250-1299]   ~τρίτος ᾠσχύλε σοὶ κόπος οὗτος.  ~(Εὐριπίδης)   ~εὐφαμεῖτε· μελισσονόμοι δόμον Ἀρτέμιδος πέλας
[1100-1149]   γ᾽ ἔστ᾽ ἀλλ᾽ τρία.  ~(Εὐριπίδης)   ἔχει δ᾽ ἕκαστον εἴκοσίν γ᾽
[1400-1449]   ἑκάτερος; πόλις γὰρ δυστοκεῖ.  ~(Εὐριπίδης)   ἔχει δὲ περὶ αὐτοῦ τίνα
[1350-1399]   ἐγὼ σφῷν κοκκύσω. ~(Αἰσχύλος) καὶ  (Εὐριπίδης)   ἐχόμεθα. ~(Διόνυσος) ~τοὔπος νῦν λέγετον
[900-949]   ἧττον νῦν οἱ λαλοῦντες.  ~(Εὐριπίδης)   ~ἠλίθιος γὰρ ἦσθα, ~σάφ᾽ ἴσθι.
[1350-1399]   λάβεσθε τοίνυν αὖθις. ~(Αἰσχύλος) καί  (Εὐριπίδης)   ἢν ἰδού. ~(Διόνυσος) λέγε. ~(Εὐριπίδης)
[1050-1099]   δὴ δεῖ χρηστὰ λέγειν ἡμᾶς.  ~(Εὐριπίδης)   ~ἢν οὖν σὺ λέγῃς Λυκαβηττοὺς
[1150-1199]   προλόγων τῆς ὀρθότητος τῶν ἐπῶν.  ~(Εὐριπίδης)   ~ἦν Οἰδίπους τὸ πρῶτον εὐδαίμων
[1350-1399]   παρὰ τὼ πλάστιγγ᾽ ~(Αἰσχύλος) καί  (Εὐριπίδης)   ἰδού. ~(Διόνυσος) ~καὶ λαβομένω τὸ
[1200-1249]   τοῖς ἰαμβείοισι. δείξω δ᾽ αὐτίκα.  ~(Εὐριπίδης)   ἰδού, σὺ δείξεις; ~(Αἰσχύλος) φημί.
[850-899]   ἴδιοί τινές σοι, κόμμα καινόν;  ~(Εὐριπίδης)   καὶ μάλα. ~(Διόνυσος) ~ἴθι δὴ
[900-949]   μήθ᾽ οἷ᾽ ἂν ἄλλος εἴποι.  ~(Εὐριπίδης)   ~καὶ μὴν ἐμαυτὸν μέν γε
[1100-1149]   γ᾽ οὕνεχ᾽ ὡς ὄντων σοφῶν.  ~(Εὐριπίδης)   ~καὶ μὴν ἐπ᾽ αὐτοὺς τοὺς
[1250-1299]   πρὸς τῶν θεῶν αὐτοῦ τραποῦ.  ~(Εὐριπίδης)   ~καὶ μὴν ἔχω γ᾽ οἷς
[1000-1049]   ἀλλοτρίας ἐποίεις, αὐτὸς τούτοισιν ἐπλήγης.  ~(Εὐριπίδης)   ~καὶ τί βλάπτουσ᾽ σχέτλι᾽
[1350-1399]   γε κατωτέρω ~χωρεῖ τὸ τοῦδε.  ~(Εὐριπίδης)   καὶ τί ποτ᾽ ἐστὶ ταἴτιον;
[1000-1049]   κακόν· κρανοποιῶν αὖ μ᾽ ἐπιτρίψει.  ~(Εὐριπίδης)   ~καὶ τί σὺ δράσας οὕτως
[850-899]   λαβὼν δὴ καὶ σὺ λιβανωτόν.  ~(Εὐριπίδης)   καλῶς· ~ἕτεροι γάρ εἰσιν οἷσιν
[800-849]   διαμέτρους καὶ σφῆνας. γὰρ  Εὐριπίδης   ~κατ᾽ ἔπος βασανιεῖν φησι τὰς
[1250-1299]   ~δύο σοὶ κόπω Αἰσχύλε τούτω.  ~(Εὐριπίδης)   κύδιστ᾽ Ἀχαιῶν Ἀτρέως πολυκοίρανε μάνθανέ
[950-999]   διδάξαι γ᾽ ὤφελες μέσος διαρραγῆναι.  ~(Εὐριπίδης)   ~λεπτῶν τε κανόνων ἐσβολὰς ἐπῶν
[1150-1199]   ~εἰ κἀστρατήγησέν γε μετ᾽ Ἐρασινίδου.  ~(Εὐριπίδης)   ~ληρεῖς· ἐγὼ δὲ τοὺς προλόγους
[1000-1049]   ἥντιν᾽ ἐρῶσαν πώποτ᾽ ἐποίησα γυναῖκα.  ~(Εὐριπίδης)   μὰ Δί᾽ οὐ γὰρ ἐπῆν
[950-999]   ἀποθανεῖν σε ταῦτ᾽ ἐχρῆν τολμῶντα;  ~(Εὐριπίδης)   ~μὰ τὸν Ἀπόλλω· ~δημοκρατικὸν γὰρ
[1200-1249]   ὀβολοῦ πάνυ καλήν τε κἀγαθήν.  ~(Εὐριπίδης)   ~μὰ τὸν Δί᾽ οὔπω γ᾽
[1450-1499]   γὰρ ὅνπερ ψυχὴ θέλει.  ~(Εὐριπίδης)   ~μεμνημένος νυν τῶν θεῶν οὓς
[1250-1299]   κόπων γὰρ τὼ νεφρὼ βουβωνιῶ.  ~(Εὐριπίδης)   ~μὴ πρίν γ᾽ ἂν> ἀκούσῃς
[1400-1449]   τι νοεῖτον εἴπατον τούτου πέρι.  ~(Εὐριπίδης)   ~μισῶ πολίτην, ὅστις ὠφελεῖν πάτραν
[900-949]   μὰ τὸν Δί᾽ οὐ δῆθ᾽  ~(Εὐριπίδης)   ~ὁ δὲ χορός γ᾽ ἤρειδεν
[950-999]   περινοεῖν ἅπαντα- ~(Αἰσχύλος) φημὶ κἀγώ.  ~(Εὐριπίδης)   ~οἰκεῖα πράγματ᾽ εἰσάγων, οἷς χρώμεθ᾽
[1250-1299]   πέραινε, καὶ κόπον μὴ προστίθει.  ~(Εὐριπίδης)   ὅπως Ἀχαιῶν δίθρονον κράτος, Ἑλλάδος
[1400-1449]   καὶ θέλω φράζειν. ~(Διόνυσος) λέγε.  ~(Εὐριπίδης)   ~ὅταν τὰ νῦν ἄπιστα πίσθ᾽
[900-949]   αὐτοῦ. ~τί σκορδινᾷ καὶ δυσφορεῖς;  ~(Εὐριπίδης)   ~ὅτι αὐτὸν ἐξελέγχω. ~κἄπειτ᾽ ἐπειδὴ
[1200-1249]   ~(Διόνυσος) ἐὰν πείθῃ γ᾽ ἐμοί.  ~(Εὐριπίδης)   οὐ δῆτ᾽ ἐπεὶ πολλοὺς προλόγους
[1150-1199]   Ἀπόλλω. τί σὺ λέγεις Εὐριπίδη;  ~(Εὐριπίδης)   ~οὐ φημὶ τὸν Ὀρέστην κατελθεῖν
[1200-1249]   ληκύθιον γὰρ τοῦτο πνευσεῖται πολύ.  ~(Εὐριπίδης)   ~οὐδ᾽ ἂν μὰ τὴν Δήμητρα
[800-849]   δαιομένη καταλεπτολογήσει ~πλευμόνων πολὺν πόνον.  ~(Εὐριπίδης)   οὐκ ἂν μεθείμην τοῦ θρόνου,
[1350-1399]   (Εὐριπίδης) ἢν ἰδού. ~(Διόνυσος) λέγε.  ~(Εὐριπίδης)   ~οὐκ ἔστι Πειθοῦς ἱερὸν ἄλλο
[1100-1149]   Ἑρμῆ χθόνιε πατρῷ᾽ ἐποπτεύων κράτη“  ~(Εὐριπίδης)   ~οὔκουν Ὀρέστης τοῦτ᾽ ἐπὶ τῷ
[900-949]   ποῖ᾽ ἄττ᾽ ἐστὶν ἅττ᾽ ἐποίεις;  ~(Εὐριπίδης)   ~οὐχ ἱππαλεκτρυόνας μὰ Δί᾽ οὐδὲ
[50-99]   κωδωνίσω. ~κἄλλως μέν γ᾽  (Εὐριπίδης)   πανοῦργος ὢν ~κἂν ξυναποδρᾶναι δεῦρ᾽
[1250-1299]   ἄνακτα, ~καὶ δέδοιχ᾽ ὑπὲρ αὐτοῦ.  ~(Εὐριπίδης)   ~πάνυ γε μέλη θαυμαστά· δείξει
[1150-1199]   τι λέγεις δ᾽ οὐ μανθάνω.  ~(Εὐριπίδης)   πέραινε τοίνυν ἕτερον. ~(Διόνυσος) ~ἴθι
[1100-1149]   ~(Διόνυσος) τούτων ἔχεις ψέγειν τι;  ~(Εὐριπίδης)   πλεῖν δώδεκα. ~(Διόνυσος) ἀλλ᾽
[1100-1149]   ~(Διόνυσος) ~καὶ ποῖον αὐτοῦ βασανιεῖς;  ~(Εὐριπίδης)   ~πολλοὺς πάνυ. ~πρῶτον δέ μοι
[1100-1149]   τεθνεῶτος; ~(Αἰσχύλος) οὐκ ἄλλως λέγω.  ~(Εὐριπίδης)   ~πότερ᾽ οὖν τὸν Ἑρμῆν, ὡς
[1050-1099]   αἰσχυνθείσας διὰ τοὺς σοὺς Βελλεροφόντας.  ~(Εὐριπίδης)   ~πότερον δ᾽ οὐκ ὄντα λόγον
[1150-1199]   ἔστ᾽ ἀλλ᾽ ἄριστ᾽ ἐπῶν ἔχον.  ~(Εὐριπίδης)   ~πῶς δή; δίδαξον γάρ με
[900-949]   ~(Αἰσχύλος) οἴμοι τάλας. ~(Διόνυσος) σιώπα.  ~(Εὐριπίδης)   σαφὲς δ᾽ ἂν εἶπεν οὐδὲ
[1400-1449]   αὕτη στὶ λοιπὴ σφῷν στάσις.  ~(Εὐριπίδης)   ~σιδηροβριθές τ᾽ ἔλαβε δεξιᾷ ξύλον“
[1200-1249]   λέγ᾽ ἕτερον κἀπέχου τῆς ληκύθου.  ~(Εὐριπίδης)   Σιδώνιόν ποτ᾽ ἄστυ Κάδμος ἐκλιπὼν
[1150-1199]   σοφὸς Αἰσχύλος. ~(Διόνυσος) πῶς δίς;  ~(Εὐριπίδης)   ~σκόπει τὸ ῥῆμ᾽ ἐγὼ δέ
[1450-1499]   γλῶττ᾽ ὀμώμοκ᾽ Αἰσχύλον δ᾽ αἱρήσομαι.  ~(Εὐριπίδης)   τί δέδρακας μιαρώτατ᾽ ἀνθρώπων;
[1050-1099]   ~ἁμοῦ χρηστῶς καταδείξαντος διελυμήνω σύ.  ~(Εὐριπίδης)   τί δράσας; ~(Αἰσχύλος) ~πρῶτον μὲν
[1200-1249]   ~(Αἰσχύλος) ληκύθιον ἀπώλεσεν. ~(Διόνυσος) Εὐριπίδη  ~(Εὐριπίδης)   τί ἔσθ᾽ ~(Διόνυσος) ~ὑφέσθαι μοι
[1200-1249]   μὴ διακναίσῃ τοὺς προλόγους ἡμῶν.  ~(Εὐριπίδης)   τὸ τί; ~ἐγὼ πρίωμαι τῷδ᾽
[950-999]   κακῶν, οὐ Χῖος ἀλλὰ Κεῖος.  ~(Εὐριπίδης)   ~τοιαῦτα μέντοὐγὼ φρονεῖν ~τούτοισιν εἰσηγησάμην,
[1150-1199]   τῷδε κηρύσσω πατρὶ ~κλύειν ἀκοῦσαι“  ~(Εὐριπίδης)   ~τοῦθ᾽ ἕτερον αὖθις λέγει, ~κλύειν
[1050-1099]   ἐλεινοὶ ~τοῖς ἀνθρώποις φαίνοιντ᾽ εἶναι.  ~(Εὐριπίδης)   τοῦτ᾽ οὖν ἔβλαψά τι δράσας;
[1400-1449]   ~ἐξηπάτηκεν αὖ σὲ καὶ νῦν.  ~(Εὐριπίδης)   τῷ τρόπῳ; ~(Διόνυσος) δύ᾽ ἅρματ᾽
[900-949]   δὲ ταῦτ᾽ ἔδρασ᾽ δεῖνα;  ~(Εὐριπίδης)   ~ὑπ᾽ ἀλαζονείας, ἵν᾽ θεατὴς
[1350-1399]   καθέλξει, καρτερόν τε καὶ μέγα.  ~(Εὐριπίδης)   ~φέρε ποῦ τοιοῦτον δῆτά μοὐστί;
[1250-1299]   ψήφων λαβών· (διαύλιον προσαυλεῖ τις)  ~(Εὐριπίδης)   ~Φθιῶτ᾽ Ἀχιλλεῦ, τί ποτ᾽ ἀνδροδάικτον
[1450-1499]   ἢν μὴ τοῖς θεωμένοις δοκῇ;  ~(Εὐριπίδης)   σχέτλιε περιόψει με δὴ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005