Alphabétiquement     [«   »]
ψυχρὰν 1
ψυχράν 1
3
ὦ 64
1
ὦγάθ 1
ᾠδαῖσι 1
Fréquences     [«    »]
59
60 μὴ
60
64 ὦ
67 γ
67 τί
73 οὐ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles


Vers
[450-499]   ~(Διόνυσος) Ἡρακλῆς καρτερός. ~(Ἄιακος)  ~ὦ   βδελυρὲ κἀναίσχυντε καὶ τολμηρὲ σὺ
[950-999]   ~δεινὰ γὰρ κατηγόρηκεν. ~ἀλλ᾽ ὅπως     γεννάδα ~μὴ πρὸς ὀργὴν ἀντιλέξεις,
[550-599]   σκόροδα τὰ πολλά. ~(Διόνυσος) ~ληρεῖς     γύναι ~κοὐκ οἶσθ᾽ τι
[1200-1249]   παῖς“ ~(Αἰσχύλος) ληκύθιον ἀπώλεσεν. ~(Διόνυσος)  ~ὦ   δαιμόνι᾽ ἀνδρῶν ἀποπρίω τὴν λήκυθον,
[800-849]   ~ἐν ταῖς τραγῳδίαισιν ἐτερατεύετο. ~(Διόνυσος)     δαιμόνι᾽ ἀνδρῶν μὴ μεγάλα λίαν
[150-199]   ὑμεῖς τῆς ὁδοῦ. ~(Διόνυσος) ~ἀνάμεινον     δαιμόνι᾽ ἐὰν ξυμβῶ τί σοι.
[0-1]   ἐμαυτόν· ἀλλ᾽ ὅμως γελῶ. ~(Διόνυσος)  ~ὦ   δαιμόνιε πρόσελθε· δέομαι γάρ τί
[450-499]   κάτω μου κοιλίαν καθείρπυσεν. ~(Ξανθίας)  ~ὦ   δειλότατε θεῶν σὺ κἀνθρώπων. ~(Διόνυσος)
[300-349]   Ἴακχε. ~(Ξανθίας) ~τοῦτ᾽ ἔστ᾽ ἐκεῖν᾽     δέσποθ᾽ οἱ μεμυημένοι ~ἐνταῦθά που
[300-349]   ᾗπερ ἔρχει. ~(Ξανθίας) δεῦρο δεῦρ᾽     δέσποτα. ~(Διόνυσος) τί δ᾽ ἔστι;
[250-299]   ~(Διόνυσος) βάδιζε δεῦρο. ~(Ξανθίας) χαῖρ᾽     δέσποτα. ~(Διόνυσος) τί ἔστι τἀνταυθοῖ;
[0-1]   ~(Ξανθίας) ~Εἴπω τι τῶν εἰωθότων     δέσποτα, ~ἐφ᾽ οἷς ἀεὶ γελῶσιν
[1450-1499]   καθεύδειν κῴδιον; ~(Πλούτων) χωρεῖτε τοίνυν     Διόνυσ᾽ εἴσω. ~(Διόνυσος) τί δαί;
[1350-1399]   διὰ δόμων πανταχῇ, ~σὺ δ᾽     Διὸς διπύρους ἀνέχουσα ~λαμπάδας ὀξυτάτας
[850-899]   Μούσαις τι μέλος ὑπᾴσατε. ~(Χορός)     Διὸς ἐννέα παρθένοι ἁγναὶ ~Μοῦσαι,
[1250-1299]   οὐ πελάθεις ἐπ᾽ ἀρωγάν; ~(Διόνυσος)  ~ὦ   Ζεῦ βασιλεῦ τὸ χρῆμα τῶν
[900-949]   κἀλεκτρυόνα ποιῆσαι; ~(Αἰσχύλος) ~σὺ δ᾽     θεοῖσιν ἐχθρὲ ποῖ᾽ ἄττ᾽ ἐστὶν
[300-349]   ἐν ἕδραις ἐνθάδε ναίων, ~Ἴακχ᾽     Ἴακχε, ~ἐλθὲ τόνδ᾽ ἀνὰ λειμῶνα
[300-349]   ἠρεμὶ πτήξαντες ἀκροασώμεθα. ~(Χορός) ~Ἴακχ᾽     Ἴακχε. ~Ἴακχ᾽ Ἴακχε. ~(Ξανθίας)
[300-349]   χερσὶ γὰρ ἥκει τινάσσων“ ~Ἴακχ᾽     Ἴακχε, ~νυκτέρου τελετῆς φωσφόρος ἀστήρ.
[300-349]   ~(Χορός) ~Ἴακχ᾽ Ἴακχε. ~Ἴακχ᾽     Ἴακχε. ~(Ξανθίας) ~τοῦτ᾽ ἔστ᾽ ἐκεῖν᾽
[1050-1099]   χρῆν φράζειν ἀνθρωπείως; ~(Αἰσχύλος) ~ἀλλ᾽     κακόδαιμον ἀνάγκη ~μεγάλων γνωμῶν καὶ
[450-499]   ~(Διόνυσος) ἐγκέχοδα· κάλει θεόν. ~(Ξανθίας)  ~ὦ   καταγέλαστ᾽ οὔκουν ἀναστήσει ταχὺ ~πρίν
[1150-1199]   ~(Αἰσχύλος) οὐ δῆτα τοῦτό γ᾽     κατεστωμυλμένε ~ἄνθρωπε ταὔτ᾽ ἔστ᾽ ἀλλ᾽
[200-249]   γ᾽ ἀλγεῖν ἄρχομαι ~τὸν ὄρρον     κοὰξ κοάξ· ~ὑμῖν δ᾽ ἴσως
[1350-1399]   ~ἔβαλον ἔβαλον τλάμων. ~ἀλλ᾽     Κρῆτες, Ἴδας τέκνα, ~τὰ τόξα
[800-849]   ~τυφὼς γὰρ ἐκβαίνειν παρασκευάζεται. ~(Αἰσχύλος)  ~ὦ   Κρητικὰς μὲν συλλέγων μονῳδίας, ~γάμους
[1300-1349]   συναρπάσασα ~φρούδη Γλύκη. ~Νύμφαι ὀρεσσίγονοι.  ~ὦ   Μανία ξύλλαβε. ~ἐγὼ δ᾽
[550-599]   Ὑπέρβολον, ~ἵν᾽ αὐτὸν ἐπιτρίψωμεν. ~(Πανδοκευτρία)  ~ὦ   μιαρὰ φάρυξ, ~ὡς ἡδέως ἄν
[1450-1499]   δ᾽ αἱρήσομαι. ~(Εὐριπίδης) τί δέδρακας     μιαρώτατ᾽ ἀνθρώπων; ~(Διόνυσος) ἐγώ; ~ἔκρινα
[1150-1199]   σαφέστατα. ~(Διόνυσος) τεθνηκόσιν γὰρ ἔλεγεν     μόχθηρε σύ, ~οἷς οὐδὲ τρὶς
[1300-1349]   ~τὸν τῶν μονῳδιῶν διεξελθεῖν τρόπον.  ~ὦ   νυκτὸς κελαινοφαὴς ~ὄρφνα, τίνα μοι
[500-549]   νεσκεύασα; ~οὐ μὴ φλυαρήσεις ἔχων     Ξανθία, ~ἀλλ᾽ ἀράμενος οἴσεις πάλιν
[550-599]   γενοίμην Ἡρακλῆς ἄν. ~(Διόνυσος) μηδαμῶς  ~ὦ   Ξανθίδιον. ~(Ξανθίας) ~καὶ πῶς ἂν
[200-249]   κατακέλευε δή. ~(Χάρων) ὀπὸπ     ὀπόπ. ~(Βάτραχοι) ~βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ,
[200-249]   θαυμαστά. ~(Διόνυσος) κατακέλευε δή. ~(Χάρων)     ὀπὸπ ὀπόπ. ~(Βάτραχοι) ~βρεκεκεκὲξ
[400-449]   ἀφιγμένος. ~(Διόνυσος) αἴροι᾽ ἂν αὖθις     παῖ. ~(Ξανθίας) ~τουτὶ τί ἦν
[800-849]   στόμα, ~ἀπεριλάλητον κομποφακελορρήμονα. ~(Αἰσχύλος) ἄληθες     παῖ τῆς ἀρουραίας θεοῦ; ~σὺ
[1450-1499]   σῳζοίμεθ᾽ ἄν; ~(Διόνυσος) ~εὖ γ᾽     Παλάμηδες, σοφωτάτη φύσις. ~ταυτὶ
[200-249]   κοάξ. ~(Βάτραχοι) ~εἰκότως γ᾽     πολλὰ πράττων. ~ἐμὲ γὰρ ἔστερξαν
[850-899]   τὴν τέχνην. ~(Διόνυσος) ~ἐπίσχες οὗτος     πολυτίμητ᾽ Αἰσχύλε. ~ἀπὸ τῶν χαλαζῶν
[300-349]   ἂν εἰδῶμεν σαφῶς. ~(Χορός) ~Ἴακχ᾽     πολυτίμητ᾽ ἐν ἕδραις ἐνθάδε ναίων,
[850-899]   Αἰσχύλε. ~ἀπὸ τῶν χαλαζῶν δ᾽     πόνηρ᾽ Εὐριπίδη ~ἄναγε σεαυτὸν ἐκποδών,
[450-499]   προσέτ᾽ ἀπεψησάμην. ~(Ξανθίας) ἀνδρεῖά γ᾽     Πόσειδον. ~(Διόνυσος) οἶμαι νὴ Δία.
[1400-1449]   δ᾽ ἀμήχανον. ~(Διόνυσος) εὖ γ᾽     Πόσειδον· σὺ δὲ τίνα γνώμην
[300-349]   ἱερὰν ~ὁσίοις μύσταις χορείαν. ~(Ξανθίας)  ~ὦ   πότνια πολυτίμητε Δήμητρος κόρη, ~ὡς
[1000-1049]   ~καὶ καθεστηκὸς λάβῃς. ~(Διόνυσος) ~ἀλλ᾽     πρῶτος τῶν Ἑλλήνων πυργώσας ῥήματα
[250-299]   ~(Διόνυσος) ~ἱερεῦ διαφύλαξόν μ᾽ ἵν᾽     σοι ξυμπότης. ~(Ξανθίας) ἀπολούμεθ᾽ ὦναξ
[1450-1499]   ~(Διόνυσος) ~εὖ γ᾽ Παλάμηδες,     σοφωτάτη φύσις. ~ταυτὶ πότερ᾽ αὐτὸς
[700-749]   αἰτουμένοις. ~ἀλλὰ τῆς ὀργῆς ἀνέντες     σοφώτατοι φύσει ~πάντας ἀνθρώπους ἑκόντες
[800-849]   θεοῦ; ~σὺ δή με ταῦτ᾽     στωμυλιοσυλλεκτάδη ~καὶ πτωχοποιὲ καὶ ῥακιοσυρραπτάδη;
[1000-1049]   ἐπλήγης. ~(Εὐριπίδης) ~καὶ τί βλάπτουσ᾽     σχέτλι᾽ ἀνδρῶν τὴν πόλιν ἁμαὶ
[1450-1499]   μὴ τοῖς θεωμένοις δοκῇ; ~(Εὐριπίδης)     σχέτλιε περιόψει με δὴ τεθνηκότα;
[100-149]   ἐμοῦ δ᾽ οὐδεὶς λόγος. ~(Ἡρακλῆς)  ~ὦ   σχέτλιε τολμήσεις γὰρ ἰέναι καὶ
[950-999]   ἔδρων. ~(Διόνυσος) ~τοῦτο μὲν ἔασον     τᾶν. ~οὐ σοὶ γάρ ἐστι
[1200-1249]   αὔθ᾽ ὑφείλετο; ~(Εὐριπίδης) ~ἔα αὐτὸν     τᾶν· πρὸς τοδὶ γὰρ εἰπάτω.
[1300-1349]   ἀμπέλου, ~βότρυος ἕλικα παυσίπονον. ~περίβαλλ᾽     τέκνον ὠλένας. ~ὁρᾷς τὸν πόδα
[500-549]   τὰ στρώματ᾽ αἴρωμαι ταδί. ~(Θεράπαινα)  ~ὦ   φίλταθ᾽ ἥκεις Ἡράκλεις; δεῦρ᾽ εἴσιθι.
[200-249]   ~βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ. ~(Διόνυσος) ~ἀλλ᾽     φιλῳδὸν γένος ~παύσασθε. ~(Βάτραχοι) ~μᾶλλον
[750-799]   ὅταν δρῶ τοῦτο, κἀκμιαίνομαι. ~(Ξανθίας)  ~ὦ   Φοῖβ᾽ Ἄπολλον ἔμβαλέ μοι τὴν
[150-199]   Χάρων οὑτοσί. ~(Διόνυσος) ~χαῖρ᾽     Χάρων, χαῖρ᾽ Χάρων, χαῖρ᾽
[150-199]   ~(Διόνυσος) ~χαῖρ᾽ Χάρων, χαῖρ᾽     Χάρων, χαῖρ᾽ Χάρων. ~(Χάρων)
[150-199]   Χάρων, χαῖρ᾽ Χάρων, χαῖρ᾽     Χάρων. ~(Χάρων) ~τίς εἰς ἀναπαύλας
[450-499]   προσθοῦ. ~(Διόνυσος) ποῦ στιν; ~(Ξανθίας)  ~ὦ   χρυσοῖ θεοὶ ~ἐνταῦθ᾽ ἔχεις τὴν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005