Alphabétiquement     [«   »]
αἱ 1
αἵ 1
αἳ 3
Ἄιακος 52
Αἴαντι 1
Αἰγαίου 1
Αἰγίνης 1
Fréquences     [«    »]
47 Ἡρακλῆς
51 μὲν
48 οὐκ
52 Ἄιακος
55 τὴν
59 ἂν
59
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles

Ἄιακος


Vers
[750-799]   δῆθ᾽ Πλούτων δρᾶν παρασκευάζεται;  ~(Ἄιακος)   ἀγῶνα ποιεῖν αὐτίκα μάλα καὶ
[750-799]   θόρυβος καὶ βοὴ ~χὠ λοιδορησμός;  ~(Ἄιακος)   Αἰσχύλου κεὐριπίδου. ~(Ξανθίας) ἆ. ~(Ἄιακος)
[650-699]   ~ὁπόθ᾽ Ἡράκλεια τἀν Διομείοις γίγνεται.  ~(Ἄιακος)   ~ἅνθρωπος ἱερός. δεῦρο πάλιν βαδιστέον.
[600-649]   ἔμοιγ᾽ οὕτω δὲ βασάνιζ᾽ ἀπαγαγών.  ~(Ἄιακος)   ~αὐτοῦ μὲν οὖν, ἵνα σοὶ
[650-699]   οὐδέν. ~(Διόνυσος) οὐδέν μοι μέλει.  ~(Ἄιακος)   βαδιστέον τἄρ᾽ ἐστὶν ἐπὶ τονδὶ
[600-649]   τύπτε τοῦτον μηδὲ γητείῳ νέῳ.  ~(Ἄιακος)   ~δίκαιος λόγος· κἄν τι
[800-849]   βαρέως οἶμαι τὸν Αἰσχύλον φέρειν.  ~(Ἄιακος)   ~ἔβλεψε γοῦν ταυρηδὸν ἐγκύψας κάτω.
[750-799]   δὲ τοῖς θύραζε ταῦτα καταλαλῶν;  ~(Ἄιακος)   ἐγώ; ~μὰ Δί᾽ ἀλλ᾽ ὅταν
[600-649]   οὐκ ἐς κόρακας; μὴ πρόσιτον.  ~(Ἄιακος)   ~εἶεν, καὶ μάχει; ~ὁ Διτύλας
[750-799]   ~τί δῆτα τουτὶ τεθορύβηκεν Αἰσχύλον;  ~(Ἄιακος)   ~ἐκεῖνος εἶχε τὸν τραγῳδικὸν θρόνον,
[650-699]   δῆτα κλάεις; ~(Διόνυσος) κρομμύων ὀσφραίνομαι.  ~(Ἄιακος)   ἐπεὶ προτιμᾷς γ᾽ οὐδέν. ~(Διόνυσος)
[750-799]   (Πλούτων) ος ἑξῆς ~(Ξανθίας) μανθάνω.  ~(Ἄιακος)   ~ἕως ἀφίκοιτο τὴν τέχνην σοφώτερος
[600-649]   νυν ἤν μ᾽ ὑποκινήσαντ᾽ ἴδῃς.  ~(Ἄιακος)   ἤδη πάταξά σ᾽ ~(Ξανθίας) οὐ
[600-649]   πληγὴν ἑκάτερον. ~(Ξανθίας) καλῶς λέγεις.  ~(Ἄιακος)   ἰδού. ~(Ξανθίας) ~σκόπει νυν ἤν
[600-649]   τονδὶ καὶ πατάξω. ~(Διόνυσος) πηνίκα;  ~(Ἄιακος)   καὶ δὴ πάταξα. ~(Διόνυσος) κᾆτα
[800-849]   πλαίσια ξύμπτυκτα ~(Ξανθίας) πλινθεύσουσι γάρ;  ~(Ἄιακος)   ~καὶ διαμέτρους καὶ σφῆνας.
[750-799]   τί δέ; μειαγωγήσουσι τὴν τραγῳδίαν;  ~(Ἄιακος)   ~καὶ κανόνας ἐξοίσουσι καὶ πήχεις
[600-649]   ἕλῃς ἀδικοῦντ᾽ ἀπόκτεινόν μ᾽ ἄγων.  ~(Ἄιακος)   καὶ πῶς βασανίσω; ~(Ξανθίας) ~πάντα
[700-749]   πληγὰς λαβὼν ~πολλὰς ἀπίῃς θύραζε;  ~(Ἄιακος)   καὶ τοῦθ᾽ ἥδομαι. ~(Ξανθίας) τί
[600-649]   δὲ μή, ~αὐτὸς σεαυτὸν αἰτιῶ.  ~(Ἄιακος)   λέγεις δὲ τί; ~(Διόνυσος) ~ἀθάνατος
[800-849]   ~πολλοὺς ἴσως ἐνόμιζε τοὺς τοιχωρύχους.  ~(Ἄιακος)   ~λῆρόν τε τἄλλ᾽ ἡγεῖτο τοῦ
[750-799]   Αἰσχύλος καθῆστο. ~(Ξανθίας) κοὐκ ἐβάλλετο;  ~(Ἄιακος)   ~μὰ Δί᾽ ἀλλ᾽ δῆμος
[750-799]   καὶ Σοφοκλέης ἀντελάβετο τοῦ θρόνου;  ~(Ἄιακος)   ~μὰ Δί᾽ οὐκ ἐκεῖνος, ἀλλ᾽
[650-699]   γάρ· ἀλλὰ τὰς λαγόνας σπόδει.  ~(Ἄιακος)   μὰ τὸν Δί᾽ ἀλλ᾽ ἤδη
[700-749]   χαίρω ποιῶν. ~(Ξανθίας) χαίρεις, ἱκετεύω;  ~(Ἄιακος)   ~μἀλλ᾽ ἐποπτεύειν δοκῶ, ~ὅταν καταράσωμαι
[600-649]   τύπτειν τουτονὶ ~κλέπτοντα πρὸς τἀλλότρια;  ~(Ἄιακος)   μἀλλ᾽ ὑπερφυᾶ. ~(Διόνυσος) σχέτλια μὲν
[750-799]   παρακούων δεσποτῶν ~ἅττ᾽ ἂν λαλῶσι;  ~(Ἄιακος)   μἀλλὰ πλεῖν μαίνομαι. ~(Ξανθίας)
[750-799]   ~(Ξανθίας) τὸ χρῆμ᾽ ἄρ᾽ ἔσται;  ~(Ἄιακος)   ~νὴ Δί᾽ ὀλίγον ὕστερον. ~κἀνταῦθα
[750-799]   σοφώτερος. ~(Ξανθίας) τῶν πανούργων;  ~(Ἄιακος)   νὴ Δί᾽ οὐράνιόν γ᾽ ὅσον.
[700-749]   πάσχητε, πάσχειν τοῖς σοφοῖς δοκήσετε.  ~(Ἄιακος)   ~νὴ τὸν Δία τὸν σωτῆρα
[750-799]   πολλὴ πάνυ. ~(Ξανθίας) ἐκ τοῦ;  ~(Ἄιακος)   ~νόμος τις ἐνθάδ᾽ ἐστὶ κείμενος
[600-649]   ~τῆς θύρας καὶ δὴ ψόφον.  ~(Ἄιακος)   ξυνδεῖτε ταχέως τουτονὶ τὸν κυνοκλόπον,
[750-799]   δ᾽ οὐκ ἦσαν ἕτεροι σύμμαχοι;  ~(Ἄιακος)   ~ὀλίγον τὸ χρηστόν ἐστιν, ὥσπερ
[750-799]   τέχνην. ~(Ξανθίας) νυνὶ δὲ τίς;  ~(Ἄιακος)   ~ὅτε δὴ κατῆλθ᾽ Εὐριπίδης, ἐπεδείκνυτο
[650-699]   γλαυκᾶς μέδεις ἁλὸς ἐν βένθεσιν.  ~(Ἄιακος)   ~οὔ τοι μὰ τὴν Δήμητρα
[600-649]   σ᾽ ~(Ξανθίας) οὐ μὰ Δί᾽  ~(Ἄιακος)   οὐδ᾽ ἐμοὶ δοκεῖς. ~ἀλλ᾽ εἶμ᾽
[600-649]   εἶναι τοῦτον ἡγοῦ μὴ θεόν.  ~(Ἄιακος)   οὐκ ἔσθ᾽ ὅπως οὐκ εἶ
[600-649]   ~(Διόνυσος) κᾆτα πῶς οὐκ ἔπταρον;  ~(Ἄιακος)   ~οὐκ οἶδα· τουδὶ δ᾽ αὖθις
[750-799]   ~(Ἄιακος) Αἰσχύλου κεὐριπίδου. ~(Ξανθίας) ἆ.  ~(Ἄιακος)   ~πρᾶγμα πρᾶγμα μέγα κεκίνηται μέγα
[600-649]   πῶς οὖν βασανιεῖς νὼ δικαίως;  ~(Ἄιακος)   ῥᾳδίως· ~πληγὴν παρὰ πληγὴν ἑκάτερον.
[600-649]   Διόνυσος Διός, ~τοῦτον δὲ δοῦλον.  ~(Ἄιακος)   ταῦτ᾽ ἀκούεις; ~(Ξανθίας) φήμ᾽ ἐγώ.
[650-699]   τί ἔστιν; ~(Διόνυσος) ἱππέας ὁρῶ.  ~(Ἄιακος)   τί δῆτα κλάεις; ~(Διόνυσος) κρομμύων
[650-699]   ἐπὶ τονδὶ πάλιν. ~(Ξανθίας) οἴμοι.  ~(Ἄιακος)   τί ἔστι; ~(Ξανθίας) τὴν ἄκανθαν
[650-699]   πάλιν βαδιστέον. ~(Διόνυσος) ἰοὺ ἰού.  ~(Ἄιακος)   τί ἔστιν; ~(Διόνυσος) ἱππέας ὁρῶ.
[600-649]   ~(Ξανθίας) οὔκουν ἀνύσεις τι; ἀτταταῖ.  ~(Ἄιακος)   τί τἀτταταῖ; ~μῶν ὠδυνήθης; ~(Ξανθίας)
[650-699]   ἔστι; ~(Ξανθίας) τὴν ἄκανθαν ἐξελε.  ~(Ἄιακος)   τί τὸ πρᾶγμα τουτί; δεῦρο
[450-499]   λῆμ᾽ ἔχων. ~(Διόνυσος) παῖ παῖ.  ~(Ἄιακος)   τίς οὗτος; ~(Διόνυσος) Ἡρακλῆς
[700-749]   πίνειν οἶδε καὶ βινεῖν μόνον;  ~(Ἄιακος)   ~τὸ δὲ μὴ πατάξαι σ᾽
[800-849]   κρινεῖ δὲ δὴ τίς ταῦτα;  ~(Ἄιακος)   ~τοῦτ᾽ ἦν δύσκολον· ~σοφῶν γὰρ
[700-749]   εἶναι δεσπότης. ~(Ξανθίας) ᾤμωξε μέντἄν.  ~(Ἄιακος)   ~τοῦτο μέντοι δουλικὸν ~εὐθὺς πεποίηκας,
[450-499]   οὗτος; ~(Διόνυσος) Ἡρακλῆς καρτερός.  ~(Ἄιακος)   ~ὦ βδελυρὲ κἀναίσχυντε καὶ τολμηρὲ
[700-749]   ~(Ξανθίας) τί δὲ πολλὰ πράττων;  ~(Ἄιακος)   ὡς μὰ Δί᾽ οὐδὲν οἶδ᾽
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005