Alphabétiquement     [«   »]
οὐδέν 4
οὐδέποτε 1
οὐδετέρῳ 1
οὐκ 48
οὑκ 1
οὐκέθ 1
οὐκέτ 2
Fréquences     [«    »]
45 ἐγὼ
47 Ἡρακλῆς
46 τῶν
48 οὐκ
51 μὲν
52 Ἄιακος
55 τὴν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles

οὐκ


Vers
[150-199]   ~(Διόνυσος) παῖ δεῦρο. ~(Χάρων) δοῦλον  οὐκ   ἄγω, ~εἰ μὴ νεναυμάχηκε τὴν
[600-649]   μαστιγωτέος· ~εἴπερ θεὸς γάρ ἐστιν,  οὐκ   αἰσθήσεται. ~(Διόνυσος) τί δῆτ᾽ ἐπειδὴ
[1050-1099]   ἐκεῖσε. ~(Αἰσχύλος) ~ποίων δὲ κακῶν  οὐκ   αἴτιός ἐστ᾽ ~οὐ προαγωγοὺς κατέδειξ᾽
[1100-1149]   ~τῷ τοῦ πατρὸς τεθνεῶτος; ~(Αἰσχύλος)  οὐκ   ἄλλως λέγω. ~(Εὐριπίδης) ~πότερ᾽ οὖν
[550-599]   δρᾷς· ~κἂν εἴ με τύπτοις,  οὐκ   ἂν ἀντείποιμί σοι. ~ἀλλ᾽ ἤν
[1400-1449]   εἰσέθηκε καὶ νεκρὼ δύο, ~οὓς  οὐκ   ἂν ἄραιντ᾽ οὐδ᾽ ἑκατὸν Αἰγύπτιοι.
[100-149]   ἀπολέσαιμ᾽ ἂν ἐγκεφάλου θρίω δύο.  ~οὐκ   ἂν βαδίσαιμι τὴν ὁδὸν ταύτην.
[550-599]   νοῦν· παῦε παῦε τοῦ λόγου.  ~οὐκ   ἂν γενοίμην Ἡρακλῆς ἄν. ~(Διόνυσος)
[450-499]   δειλὸς ὅστις σφογγιὰν ᾔτησά σε;  ~οὐκ   ἂν ἕτερός γ᾽ αὔτ᾽ ἠργάσατ᾽
[800-849]   καταλεπτολογήσει ~πλευμόνων πολὺν πόνον. ~(Εὐριπίδης)  οὐκ   ἂν μεθείμην τοῦ θρόνου, μὴ
[1150-1199]   τυμβωρύχος. ~(Αἰσχύλος) Διόνυσε πίνεις οἶνον  οὐκ   ἀνθοσμίαν. ~(Διόνυσος) ~λέγ᾽ ἕτερον αὐτῷ·
[500-549]   θεοῖς; ~τὸ δὲ προσδοκῆσαί σ᾽  οὐκ   ἀνόητον καὶ κενὸν ~ὡς δοῦλος
[950-999]   γραῦς ἄν. ~(Αἰσχύλος) ~εἶτα δῆτα  ~οὐκ   ἀποθανεῖν σε ταῦτ᾽ ἐχρῆν τολμῶντα;
[850-899]   μὲν γὰρ ἠγρίωται, ~λῆμα δ᾽  οὐκ   ἄτολμον ἀμφοῖν, ~οὐδ᾽ ἀκίνητοι φρένες.
[650-699]   ~(Ξανθίας) ἤλγησεν· οὐκ ἤκουσας; ~(Διόνυσος)  ~οὐκ   ἔγωγ᾽ ἐπεὶ ~ἴαμβον Ἱππώνακτος ἀνεμιμνῃσκόμην.
[450-499]   οἶμαι νὴ Δία. ~σὺ δ᾽  οὐκ   ἔδεισας τὸν ψόφον τῶν ῥημάτων
[100-149]   χρόνου πόδα, ~ἢ φρένα μὲν  οὐκ   ἐθέλουσαν ὀμόσαι καθ᾽ ἱερῶν, ~γλῶτταν
[600-649]   θεόν. ~(Ἄιακος) οὐκ ἔσθ᾽ ὅπως  οὐκ   εἶ σὺ γεννάδας ἀνήρ· ~χωρεῖς
[550-599]   ~τί δαί; τὸ πολὺ τάριχος  οὐκ   εἴρηκά πω. ~(Πλαθάνη) ~μὰ Δί᾽
[700-749]   ~χρόνον ἐνδιατρίψει· ἰδὼν δὲ τάδ᾽  οὐκ   ~εἰρηνικὸς ἔσθ᾽ ἵνα μή ποτε
[750-799]   τοῦ θρόνου; ~(Ἄιακος) ~μὰ Δί᾽  οὐκ   ἐκεῖνος, ἀλλ᾽ ἔκυσε μὲν Αἰσχύλον,
[950-999]   ἄν μου τὴν τέχνην· ἀλλ᾽  οὐκ   ἐκομπολάκουν ~ἀπὸ τοῦ φρονεῖν ἀποσπάσας,
[1300-1349]   ~(Διόνυσος) αὕτη ποθ᾽ Μοῦσ᾽  οὐκ   ἐλεσβίαζεν, οὔ. ~(Αἰσχύλος) ~ἀλκυόνες, αἳ
[900-949]   ~(Διόνυσος) Κηφισοφῶντα μιγνύς. ~(Εὐριπίδης) ~εἶτ᾽  οὐκ   ἐλήρουν τι τύχοιμ᾽ οὐδ᾽
[50-99]   ἂν πείσειεν ἀνθρώπων τὸ μὴ  οὐκ   ~ἐλθεῖν ἐπ᾽ ἐκεῖνον. ~(Ἡρακλῆς) πότερον
[0-1]   ~οἴμοι κακοδαίμων· τί γὰρ ἐγὼ  οὐκ   ἐναυμάχουν; ~ἦ τἄν σε κωκύειν
[0-1]   παῖς. ~(Ξανθίας) τί ἔστιν; ~(Διόνυσος)  οὐκ   ἐνεθυμήθης; ~(Ξανθίας) τὸ τί; ~(Διόνυσος)
[850-899]   ~ἐβουλόμην μὲν οὐκ ἐρίζειν ἐνθάδε·  ~οὐκ   ἐξ ἴσου γάρ ἐστιν ἁγὼν
[1000-1049]   ὑμῖν αὔτ᾽ ἐξῆν ἀσκεῖν, ἀλλ᾽  οὐκ   ἐπὶ τοῦτ᾽ ἐτράπεσθε. ~εἶτα διδάξας
[600-649]   δὴ πάταξα. ~(Διόνυσος) κᾆτα πῶς  οὐκ   ἔπταρον; ~(Ἄιακος) ~οὐκ οἶδα· τουδὶ
[0-1]   θλίβεται μέν, τὸ δὲ γέλοιον  οὐκ   ἐρεῖ. ~(Διόνυσος) ~εἶτ᾽ οὐχ ὕβρις
[850-899]   λέγ᾽ Αἰσχύλε. ~(Αἰσχύλος) ~ἐβουλόμην μὲν  οὐκ   ἐρίζειν ἐνθάδε· ~οὐκ ἐξ ἴσου
[600-649]   ~(Διόνυσος) ἥκει τῳ κακόν. ~(Ξανθίας)  οὐκ   ἐς κόρακας; μὴ πρόσιτον. ~(Ἄιακος)
[600-649]   τοῦτον ἡγοῦ μὴ θεόν. ~(Ἄιακος)  οὐκ   ἔσθ᾽ ὅπως οὐκ εἶ σὺ
[1350-1399]   ἢν ἰδού. ~(Διόνυσος) λέγε. ~(Εὐριπίδης)  ~οὐκ   ἔστι Πειθοῦς ἱερὸν ἄλλο πλὴν
[1200-1249]   πρόλογον οὐχ ἕξει προσάψαι λήκυθον.  ~οὐκ   ἔστιν ὅστις πάντ᾽ ἀνὴρ εὐδαιμονεῖ·
[400-449]   ~σκώψωμεν Ἀρχέδημον; ~ὃς ἑπτέτης ὢν  οὐκ   ἔφυσε φράτερας. ~νυνὶ δὲ δημαγωγεῖ
[1200-1249]   εὐδαιμονεῖ· ~ἢ γὰρ πεφυκὼς ἐσθλὸς  οὐκ   ἔχει βίον, ~ἢ δυσγενὴς ὤν“
[1350-1399]   δὲ κοῦφόν ἐστι καὶ νοῦν  οὐκ   ἔχον. ~ἀλλ᾽ ἕτερον αὖ ζήτει
[50-99]   ~(Ἡρακλῆς) ~ποῖός τις ὦδελφίδιον; ~(Διόνυσος)  οὐκ   ἔχω φράσαι. ~ὅμως γε μέντοι
[650-699]   Πυθῶν᾽ ἔχεις. ~(Ξανθίας) ἤλγησεν·  οὐκ   ἤκουσας; ~(Διόνυσος) ~οὐκ ἔγωγ᾽ ἐπεὶ
[1050-1099]   τότε γ᾽ ἡνίκ᾽ ἐγὼ ζων,  ~οὐκ   ἠπίσταντ᾽ ἀλλ᾽ μᾶζαν καλέσαι
[750-799]   ὅσον. ~(Ξανθίας) ~μετ᾽ Αἰσχύλου δ᾽  οὐκ   ἦσαν ἕτεροι σύμμαχοι; ~(Ἄιακος) ~ὀλίγον
[50-99]   ὄντες κακοί. ~(Ἡρακλῆς) τί δ᾽  οὐκ   Ἰοφῶν ζῇ; ~(Διόνυσος) ~τοῦτο γάρ
[0-1]   αὐτὸς ὑφ᾽ ἑτέρου φέρει; ~(Ξανθίας)  οὐκ   οἶδ᾽ δ᾽ ὦμος οὑτοσὶ
[600-649]   κᾆτα πῶς οὐκ ἔπταρον; ~(Ἄιακος)  ~οὐκ   οἶδα· τουδὶ δ᾽ αὖθις ἀποπειράσομαι.
[150-199]   ~(Ξανθίας) ~ὡς σεμνὸς κατάρατος·  οὐκ   οἰμώξεται; ~ἐγὼ βαδιοῦμαι. ~(Διόνυσος) χρηστὸς
[1050-1099]   σοὺς Βελλεροφόντας. ~(Εὐριπίδης) ~πότερον δ᾽  οὐκ   ὄντα λόγον τοῦτον περὶ τῆς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005