Alphabétiquement     [«   »]
τῆς 30
τῆσδ 1
τῆσδε 1
τί 67
τι 40
τιὴ 1
τίκτειν 1
Fréquences     [«    »]
67 γ
60
64
67 τί
73 οὐ
75 Αἰσχύλος
79 ἀλλ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles

τί


Vers
[1000-1049]   αὐτὸς τούτοισιν ἐπλήγης. ~(Εὐριπίδης) ~καὶ  τί   βλάπτουσ᾽ σχέτλι᾽ ἀνδρῶν τὴν
[50-99]   γ᾽ ἔστιν ἔτι κατωτέρω. ~(Ἡρακλῆς)  τί   βουλόμενος; ~(Διόνυσος) δέομαι ποιητοῦ δεξιοῦ.
[50-99]   ~(Διόνυσος) καὶ νὴ Δί᾽ εἴ  τί   γ᾽ ἔστιν ἔτι κατωτέρω. ~(Ἡρακλῆς)
[0-1]   ἀράμενος φέρε. ~(Ξανθίας) ~οἴμοι κακοδαίμων·  τί   γὰρ ἐγὼ οὐκ ἐναυμάχουν; ~ἦ
[1450-1499]   ἔργον προσβλέπεις μ᾽ εἰργασμένος; ~(Διόνυσος)  τί   δ᾽ αἰσχρόν, ἢν μὴ τοῖς
[150-199]   ποιεῖς; ~(Διόνυσος) ~ὅ τι ποιῶ;  τί   δ᾽ ἄλλο γ᾽ ~ἵζω
[300-349]   δεῦρο δεῦρ᾽ δέσποτα. ~(Διόνυσος)  τί   δ᾽ ἔστι; ~(Ξανθίας) ~θάρρει· πάντ᾽
[500-549]   οἴσεις πάλιν τὰ στρώματα. ~(Ξανθίας)  ~τί   δ᾽ ἔστιν; οὔ τι πού
[50-99]   οἱ δ᾽ ὄντες κακοί. ~(Ἡρακλῆς)  τί   δ᾽ οὐκ Ἰοφῶν ζῇ; ~(Διόνυσος)
[850-899]   γάρ ἐστιν ἁγὼν νῷν. ~(Διόνυσος)  τί   δαί; ~(Αἰσχύλος) ~ὅτι ποίησις
[100-149]   βαδίσαιμι τὴν ὁδὸν ταύτην. ~(Ἡρακλῆς)  τί   δαί; ~(Διόνυσος) ἥνπερ σὺ τότε
[1450-1499]   τοίνυν Διόνυσ᾽ εἴσω. ~(Διόνυσος)  τί   δαί; ~(Πλούτων) ἵνα ξενίσω γὼ>
[850-899]   κἄτι μάλα τὸν Τήλεφον. ~(Διόνυσος)  τί   δαὶ σὺ βουλεύει ποιεῖν; λέγ᾽
[1450-1499]   μόνος· τὰς δ᾽ ὀξίδας Κηφισοφῶν.  ~τί   δαὶ σύ; τί λέγεις; ~(Αἰσχύλος)
[0-1]   πλήν γ᾽ ὡς θλίβομαι“ ~(Ξανθίας)  τί   δαί; τὸ πάνυ γέλοιον εἴπω;
[550-599]   εἶχες, ἂν γνῶναί σ᾽ ἔτι;  ~τί   δαί; τὸ πολὺ τάριχος οὐκ
[1300-1349]   πόδα τοῦτον; ~(Διόνυσος) ὁρῶ. ~(Αἰσχύλος)  τί   δαί; τοῦτον ὁρᾷς; ~(Διόνυσος) ὁρῶ.
[750-799]   γὰρ ταλάντῳ μουσικὴ σταθμήσεται- ~(Ξανθίας)  τί   δέ; μειαγωγήσουσι τὴν τραγῳδίαν; ~(Ἄιακος)
[700-749]   ~(Ἄιακος) καὶ τοῦθ᾽ ἥδομαι. ~(Ξανθίας)  τί   δὲ πολλὰ πράττων; ~(Ἄιακος) ὡς
[900-949]   ~σάφ᾽ ἴσθι. ~(Διόνυσος) ~κἀμαυτῷ δοκῶ.  τί   δὲ ταῦτ᾽ ἔδρασ᾽ δεῖνα;
[750-799]   μἀλλὰ πλεῖν μαίνομαι. ~(Ξανθίας)  τί   δὲ τοῖς θύραζε ταῦτα καταλαλῶν;
[700-749]   καταράσωμαι λάθρᾳ τῷ δεσπότῃ. ~(Ξανθίας)  ~τί   δὲ τονθορύζων, ἡνίκ᾽ ἂν πληγὰς
[450-499]   δρομαῖον ὁρμήσω πόδα. ~(Ξανθίας) οὗτος  τί   δέδρακας; ~(Διόνυσος) ἐγκέχοδα· κάλει θεόν.
[1450-1499]   ὀμώμοκ᾽ Αἰσχύλον δ᾽ αἱρήσομαι. ~(Εὐριπίδης)  τί   δέδρακας μιαρώτατ᾽ ἀνθρώπων; ~(Διόνυσος)
[1300-1349]   ~ἐνεγκάτω τις τὸ λύριον. καίτοι  τί   δεῖ ~λύρας ἐπὶ τούτων; ποῦ
[750-799]   χρηστόν ἐστιν, ὥσπερ ἐνθάδε. ~(Ξανθίας)  ~τί   δῆθ᾽ Πλούτων δρᾶν παρασκευάζεται;
[0-1]   γ᾽ ὅταν μέλλω ξεμεῖν. ~(Ξανθίας)  ~τί   δῆτ᾽ ἔδει με ταῦτα τὰ
[600-649]   γάρ ἐστιν, οὐκ αἰσθήσεται. ~(Διόνυσος)  τί   δῆτ᾽ ἐπειδὴ καὶ σὺ φῂς
[650-699]   ἔστιν; ~(Διόνυσος) ἱππέας ὁρῶ. ~(Ἄιακος)  τί   δῆτα κλάεις; ~(Διόνυσος) κρομμύων ὀσφραίνομαι.
[750-799]   τότε δὲ παραχωρεῖν ἔδει. ~(Ξανθίας)  ~τί   δῆτα τουτὶ τεθορύβηκεν Αἰσχύλον; ~(Ἄιακος)
[600-649]   σεαυτὸν αἰτιῶ. ~(Ἄιακος) λέγεις δὲ  τί;   ~(Διόνυσος) ~ἀθάνατος εἶναί φημι Διόνυσος
[450-499]   αὔτ᾽ ἠργάσατ᾽ ἀνήρ. ~(Ξανθίας) ἀλλὰ  τί;   ~(Διόνυσος) ~κατέκειτ᾽ ἂν ὀσφραινόμενος, εἴπερ
[0-1]   ὅπως μὴ ρεῖς, ~(Ξανθίας) τὸ  τί;   ~(Διόνυσος) ~μεταβαλλόμενος τἀνάφορον ὅτι χεζητιᾷς“
[0-1]   ~(Διόνυσος) οὐκ ἐνεθυμήθης; ~(Ξανθίας) τὸ  τί;   ~(Διόνυσος) ὡς σφόδρα μ᾽ ἔδεισε.
[1050-1099]   χρηστῶς καταδείξαντος διελυμήνω σύ. ~(Εὐριπίδης)  τί   δράσας; ~(Αἰσχύλος) ~πρῶτον μὲν τοὺς
[100-149]   τὸν πύργον τὸν ὑψηλόν ~(Διόνυσος)  τί   δρῶ; ~(Ἡρακλῆς) ἀφιεμένην τὴν λαμπάδ᾽
[250-299]   νυνί γ᾽ ὁρῶ. ~ἄγε δὴ  τί   δρῶμεν; ~(Ξανθίας) ~προϊέναι βέλτιστα νῷν,
[1200-1249]   τοὺς προλόγους ἡμῶν. ~(Εὐριπίδης) τὸ  τί;   ~ἐγὼ πρίωμαι τῷδ᾽ ~(Διόνυσος) ἐὰν
[1200-1249]   ληκύθιον ἀπώλεσεν. ~(Διόνυσος) Εὐριπίδη ~(Εὐριπίδης)  τί   ἔσθ᾽ ~(Διόνυσος) ~ὑφέσθαι μοι δοκεῖ·
[150-199]   ~(Χάρων) ὠὸπ παραβαλοῦ. ~(Ξανθίας) τουτὶ  τί   ἔστι; ~(Διόνυσος) τοῦτο; λίμνη νὴ
[650-699]   τονδὶ πάλιν. ~(Ξανθίας) οἴμοι. ~(Ἄιακος)  τί   ἔστι; ~(Ξανθίας) τὴν ἄκανθαν ἐξελε.
[250-299]   ~(Ξανθίας) χαῖρ᾽ δέσποτα. ~(Διόνυσος)  τί   ἔστι τἀνταυθοῖ; ~(Ξανθίας) σκότος καὶ
[650-699]   βαδιστέον. ~(Διόνυσος) ἰοὺ ἰού. ~(Ἄιακος)  τί   ἔστιν; ~(Διόνυσος) ἱππέας ὁρῶ. ~(Ἄιακος)
[300-349]   τις ἔνδοθεν) ~(Διόνυσος) οὗτος. ~(Ξανθίας)  τί   ἔστιν; ~(Διόνυσος) οὐ κατήκουσας; ~(Ξανθίας)
[0-1]   ἦν; ~(Διόνυσος) παῖς. ~(Ξανθίας)  τί   ἔστιν; ~(Διόνυσος) οὐκ ἐνεθυμήθης; ~(Ξανθίας)
[0-1]   ~ἐνήλαθ᾽ ὅστις· εἰπέ μοι τουτὶ  τί   ἦν; ~(Διόνυσος) παῖς. ~(Ξανθίας)
[1200-1249]   ~(Αἰσχύλος) ληκύθιον ἀπώλεσεν. ~(Διόνυσος) ~τουτὶ  τί   ἦν τὸ ληκύθιον; οὐ κλαύσεται;
[400-449]   αὖθις παῖ. ~(Ξανθίας) ~τουτὶ  τί   ἦν τὸ πρᾶγμα; ~ἀλλ᾽
[100-149]   νυν ἐς Κεραμεικόν. ~(Διόνυσος) κᾆτα  τί;   ~(Ἡρακλῆς) ~ἀναβὰς ἐπὶ τὸν πύργον
[0-1]   κροκωτῷ κειμένην. ~τίς νοῦς;  τί   κόθορνος καὶ ῥόπαλον ξυνηλθέτην; ~ποῖ
[1450-1499]   ὀξίδας Κηφισοφῶν. ~τί δαὶ σύ;  τί   λέγεις; ~(Αἰσχύλος) ~τὴν πόλιν νῦν
[1000-1049]   χρηστῶν καὶ γενναίων μοχθηροτάτους ἀπέδειξας,  ~τί   παθεῖν φήσεις ἄξιος εἶναι; ~(Διόνυσος)
[150-199]   τις ἔτι πλεῖ, σπευδέτω. ~οὗτος  τί   ποιεῖς; ~(Διόνυσος) ~ὅ τι ποιῶ;
[1250-1299]   προσαυλεῖ τις) ~(Εὐριπίδης) ~Φθιῶτ᾽ Ἀχιλλεῦ,  τί   ποτ᾽ ἀνδροδάικτον ἀκούων ~ἰὴ κόπον
[1350-1399]   ~χωρεῖ τὸ τοῦδε. ~(Εὐριπίδης) καὶ  τί   ποτ᾽ ἐστὶ ταἴτιον; ~(Διόνυσος) ~ὅτι
[1250-1299]   καὶ ποιοῦντα ταὔτ᾽ ἀεί. ~(Χορός)  ~τί   ποτε πρᾶγμα γενήσεται; ~φροντίζειν γὰρ
[500-549]   φέρων. ~(Διόνυσος) ~ἐπίσχες οὗτος. οὔ  τί   που σπουδὴν ποιεῖ, ~ὁτιή σε
[800-849]   τούτου τὴν τέχνην. ~(Διόνυσος) ~Αἰσχύλε  τί   σιγᾷς; αἰσθάνει γὰρ τοῦ λόγου.
[900-949]   οἷ᾽ ἄρ᾽ ἐφενακιζόμην ὑπ᾽ αὐτοῦ.  ~τί   σκορδινᾷ καὶ δυσφορεῖς; ~(Εὐριπίδης) ~ὅτι
[150-199]   ~ἀνάμεινον δαιμόνι᾽ ἐὰν ξυμβῶ  τί   σοι. ~(Νέκρος) ~εἰ μὴ καταθήσεις
[0-1]   ~ὦ δαιμόνιε πρόσελθε· δέομαι γάρ  τί   σου. ~(Ἡρακλῆς) ~ἀλλ᾽ οὐχ οἷός
[1000-1049]   αὖ μ᾽ ἐπιτρίψει. ~(Εὐριπίδης) ~καὶ  τί   σὺ δράσας οὕτως αὐτοὺς γενναίους
[1150-1199]   ~(Διόνυσος) ~εὖ νὴ τὸν Ἀπόλλω.  τί   σὺ λέγεις Εὐριπίδη; ~(Εὐριπίδης) ~οὐ
[600-649]   οὔκουν ἀνύσεις τι; ἀτταταῖ. ~(Ἄιακος)  τί   τἀτταταῖ; ~μῶν ὠδυνήθης; ~(Ξανθίας) ~οὐ
[650-699]   ~(Ξανθίας) τὴν ἄκανθαν ἐξελε. ~(Ἄιακος)  τί   τὸ πρᾶγμα τουτί; δεῦρο πάλιν
[1250-1299]   ἐπ᾽ Αἴαντι, ~τοφλαττοθρατ τοφλαττοθρατ. ~(Διόνυσος)  ~τί   τὸ φλαττοθρατ“ τοῦτ᾽ ἐστίν; ἐκ
[950-999]   λεύσσεις φαίδιμ᾽ Ἀχιλλεῦ· ~σὺ δὲ  τί   φέρε πρὸς ταῦτα λέξεις; ~μόνον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005