Alphabétiquement     [«   »]
Διόνυσ 1
Διόνυσε 2
Διόνυσον 1
Διόνυσος 272
Διονύσου 1
Διὸς 7
Διός 2
Fréquences     [«    »]
100 γὰρ
129 Ξανθίας
112 τὸν
272 Διόνυσος
289 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles

Διόνυσος


Vers
[1100-1149]   μοι τὸν ἐξ Ὀρεστείας λέγε.  ~(Διόνυσος)   ἄγε δὴ σιώπα πᾶς ἀνήρ.
[450-499]   τοὺς ξένους ~καὶ τοὺς ἰδιώτας.  ~(Διόνυσος)   ~ἄγε δὴ τίνα τρόπον τὴν
[600-649]   χὤπως ἐρεῖς ~ἐνταῦθα μηδὲν ψεῦδος.  ~(Διόνυσος)   ~ἀγορεύω τινὶ ~ἐμὲ μὴ βασανίζειν
[600-649]   αἰτιῶ. ~(Ἄιακος) λέγεις δὲ τί;  ~(Διόνυσος)   ~ἀθάνατος εἶναί φημι Διόνυσος Διός,
[400-449]   ἴσθ᾽ ἐπ᾽ αὐτὴν θύραν ἀφιγμένος.  ~(Διόνυσος)   αἴροι᾽ ἂν αὖθις παῖ.
[1000-1049]   δράσας οὕτως αὐτοὺς γενναίους ἐξεδίδαξας;  ~(Διόνυσος)   ~Αἰσχύλε λέξον, μηδ᾽ αὐθάδως σεμνυνόμενος
[1100-1149]   δ᾽ ἕκαστον εἴκοσίν γ᾽ ἁμαρτίας.  ~(Διόνυσος)   ~Αἰσχύλε παραινῶ σοι σιωπᾶν· εἰ
[800-849]   εἶναί φημι τούτου τὴν τέχνην.  ~(Διόνυσος)   ~Αἰσχύλε τί σιγᾷς; αἰσθάνει γὰρ
[100-149]   σαυτόν. ~(Διόνυσος) ποῖ ~(Ἡρακλῆς) κάτω.  ~(Διόνυσος)   ~ἀλλ᾽ ἀπολέσαιμ᾽ ἂν ἐγκεφάλου θρίω
[200-249]   μέλει. ~(Βάτραχοι) ~βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ.  ~(Διόνυσος)   ~ἀλλ᾽ ἐξόλοισθ᾽ αὐτῷ κοάξ· ~οὐδὲν
[300-349]   με ~αὔρα τις εἰσέπνευσε μυστικωτάτη.  ~(Διόνυσος)   ~ἀλλ᾽ ἠρεμὶ πτήξαντες ἀκροασώμεθα. ~(Χορός)
[1100-1149]   ὅσον. ~(Αἰσχύλος) ὁρᾷς ὅτι ληρεῖς;  ~(Διόνυσος)   ἀλλ᾽ ὀλίγον γέ μοι μέλει.
[1100-1149]   τι; ~(Εὐριπίδης) πλεῖν δώδεκα.  ~(Διόνυσος)   ἀλλ᾽ οὐδὲ πάντα ταῦτά γ᾽
[1000-1049]   πνεῦμα λεῖον ~καὶ καθεστηκὸς λάβῃς.  ~(Διόνυσος)   ~ἀλλ᾽ πρῶτος τῶν Ἑλλήνων
[200-249]   ἐρεῖ ~(Βάτραχοι) ~βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ.  ~(Διόνυσος)   ~ἀλλ᾽ φιλῳδὸν γένος ~παύσασθε.
[100-149]   περὶ ἐμοῦ δ᾽ οὐδεὶς λόγος.  ~(Διόνυσος)   ~ἀλλ᾽ ὦνπερ ἕνεκα τήνδε τὴν
[450-499]   ~πρίν τινά σ᾽ ἰδεῖν ἀλλότριον;  ~(Διόνυσος)   ~ἀλλ᾽ ὡρακιῶ. ~ἀλλ᾽ οἶσε πρὸς
[900-949]   ~ἐμπεσόντα συσκεδᾶν πολλὰς ~ἀλινδήθρας ἐπῶν.  ~(Διόνυσος)   ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα χρὴ λέγειν·
[150-199]   ~(Νέκρος) ὑπάγεθ᾽ ὑμεῖς τῆς ὁδοῦ.  ~(Διόνυσος)   ~ἀνάμεινον δαιμόνι᾽ ἐὰν ξυμβῶ
[1400-1449]   ἔπη τῶν ἐμῶν ἐρῶ μόνον.  ~(Διόνυσος)   ~ἅνδρες φίλοι, κἀγὼ μὲν αὐτοὺς
[50-99]   ~(Διόνυσος) οὐδαμῶς. ~(Ἡρακλῆς) ἀλλ᾽ ἀνδρός;  ~(Διόνυσος)   ἀπαπαί. ~(Ἡρακλῆς) ~ξυνεγένου τῷ Κλεισθένει;
[1200-1249]   ὡς λέλεκται τῆς ἀληθείας ὕπο“  ~(Διόνυσος)   ἀπολεῖ σ᾽ ἐρεῖ γάρ, ληκύθιον
[50-99]   ~(Ἡρακλῆς) Ἀγάθων δὲ ποῦ στιν;  ~(Διόνυσος)   ~ἀπολιπών μ᾽ ἀποίχεται, ~ἀγαθὸς ποιητὴς
[650-699]   πρᾶγμα τουτί; δεῦρο πάλιν βαδιστέον.  ~(Διόνυσος)   ~Ἄπολλον ὅς που Δῆλον
[50-99]   μυριάκις γ᾽ ἐν τῷ βίῳ.  ~(Διόνυσος)   ~ἆρ᾽ ἐκδιδάσκω τὸ σαφὲς
[100-149]   ξύντομος τετριμμένη ~ἡ διὰ θυείας.  ~(Διόνυσος)   ἆρα κώνειον λέγεις; ~(Ἡρακλῆς) μάλιστά
[800-849]   ~τὸν χωλοποιὸν οἷος ὢν θρασύνεται.  ~(Διόνυσος)   ~ἄρν᾽ ἄρνα μέλανα παῖδες ἐξενέγκατε·
[300-349]   ~(Διόνυσος) οὐ κατήκουσας; ~(Ξανθίας) τίνος;  ~(Διόνυσος)   αὐλῶν πνοῆς. ~(Ξανθίας) ~ἔγωγε, καὶ
[1300-1349]   ἥνπερ ἐπιτήδεια ταῦτ᾽ ᾄδειν μέλη.  ~(Διόνυσος)   αὕτη ποθ᾽ Μοῦσ᾽ οὐκ
[1450-1499]   καταπίνει μόνος. ~(Πλούτων) κρίνοις ἄν.  ~(Διόνυσος)   ~αὕτη σφῷν κρίσις γενήσεται· ~αἱρήσομαι
[250-299]   Ξανθίας; Ξανθία. ~(Ξανθίας) ἰαῦ.  ~(Διόνυσος)   βάδιζε δεῦρο. ~(Ξανθίας) χαῖρ᾽
[1400-1449]   ~αἴροιεν αὖραι πελαγίαν ὑπὲρ πλάκα.  ~(Διόνυσος)   ~γέλοιον ἂν φαίνοιτο· νοῦν δ᾽
[250-299]   λαμβάνω. ~(Βάτραχοι) δεινά τἄρα πεισόμεσθα.  ~(Διόνυσος)   ~δεινότερα δ᾽ ἔγωγ᾽ ἐλαύνων ~εἰ
[100-149]   μὴν ἀτεχνῶς γε παμπόνηρα φαίνεται.  ~(Διόνυσος)   δειπνεῖν με δίδασκε. ~(Ξανθίας) περὶ
[450-499]   θεοὶ ~ἐνταῦθ᾽ ἔχεις τὴν καρδίαν;  ~(Διόνυσος)   ~δείσασα γὰρ ~ἐς τὴν κάτω
[50-99]   ἔτι κατωτέρω. ~(Ἡρακλῆς) τί βουλόμενος;  ~(Διόνυσος)   δέομαι ποιητοῦ δεξιοῦ. ~οἱ μὲν
[600-649]   τί; ~(Διόνυσος) ~ἀθάνατος εἶναί φημι  Διόνυσος   Διός, ~τοῦτον δὲ δοῦλον. ~(Ἄιακος)
[1400-1449]   καὶ νῦν. ~(Εὐριπίδης) τῷ τρόπῳ;  ~(Διόνυσος)   δύ᾽ ἅρματ᾽ εἰσέθηκε καὶ νεκρὼ
[1250-1299]   κόπον οὐ πελάθεις ἐπ᾽ ἀρωγάν;  ~(Διόνυσος)   ~δύο σοὶ κόπω Αἰσχύλε τούτω.
[1400-1449]   ἄρα πράξεις ὧνπερ ἦλθες οὕνεκα;  ~(Διόνυσος)   ἐὰν δὲ κρίνω; ~(Πλούτων) ~τὸν
[150-199]   ἐκφερομένων, ὅστις ἐπὶ τοῦτ᾽ ἔρχεται.  ~(Διόνυσος)   ἐὰν δὲ μὴ εὕρω; ~(Ξανθίας)
[1100-1149]   φανεῖ. ~(Αἰσχύλος) ἐγὼ σιωπῶ τῷδ᾽  ~(Διόνυσος)   ἐὰν πείθῃ γ᾽ ἐμοί. ~(Εὐριπίδης)
[1200-1249]   τὸ τί; ~ἐγὼ πρίωμαι τῷδ᾽  ~(Διόνυσος)   ἐὰν πείθῃ γ᾽ ἐμοί. ~(Εὐριπίδης)
[450-499]   πόδα. ~(Ξανθίας) οὗτος τί δέδρακας;  ~(Διόνυσος)   ἐγκέχοδα· κάλει θεόν. ~(Ξανθίας) ~ὦ
[400-449]   προκύψαν. ~Ἴακχε φιλοχορευτὰ συμπρόπεμπέ με.  ~(Διόνυσος)   ~ἐγὼ δ᾽ ἀεί πως φιλακόλουθός
[900-949]   ξυνεχῶς ἄν οἱ δ᾽ ἐσίγων.  ~(Διόνυσος)   ~ἐγὼ δ᾽ ἔχαιρον τῇ σιωπῇ,
[200-249]   λαῶν ὄχλος. ~βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ.  ~(Διόνυσος)   ~ἐγὼ δέ γ᾽ ἀλγεῖν ἄρχομαι
[900-949]   ἐν ταῖς ναυσὶν ὦμαθέστατ᾽ ἐνεγέγραπτο.  ~(Διόνυσος)   ~ἐγὼ δὲ τὸν Φιλοξένου γ᾽
[200-249]   λίμναις τρέφω. ~βρεκεκεκὲξ κοάξ κοάξ.  ~(Διόνυσος)   ~ἐγὼ δὲ φλυκταίνας γ᾽ ἔχω,
[1450-1499]   τί δέδρακας μιαρώτατ᾽ ἀνθρώπων;  ~(Διόνυσος)   ἐγώ; ~ἔκρινα νικᾶν Αἰσχύλον. τιὴ
[450-499]   ~ὦ δειλότατε θεῶν σὺ κἀνθρώπων.  ~(Διόνυσος)   ἐγώ; ~πῶς δειλὸς ὅστις σφογγιὰν
[150-199]   σ᾽ κόρακας, πὶ Ταίναρον;  ~(Διόνυσος)   ἐγώ. ~(Χάρων) ταχέως ἔμβαινε. ~(Διόνυσος)
[0-1]   τὸ δὲ γέλοιον οὐκ ἐρεῖ.  ~(Διόνυσος)   ~εἶτ᾽ οὐχ ὕβρις ταῦτ᾽ ἐστὶ
[600-649]   ~χωρεῖτε δευρὶ καὶ μάχεσθε τουτῳί.  ~(Διόνυσος)   εἶτ᾽ οὐχὶ δεινὰ ταῦτα, τύπτειν
[100-149]   λίμνην μεγάλην ἥξεις πάνυ ~ἄβυσσον.  ~(Διόνυσος)   εἶτα πῶς περαιωθήσομαι; ~(Ἡρακλῆς) ~ἐν
[250-299]   τῷ κοάξ, ~βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ.  ~(Διόνυσος)   ~ἔμελλον ἄρα παύσειν ποθ᾽ ὑμᾶς
[250-299]   γυνή στιν, ἀλλ᾽ ἤδη κύων.  ~(Διόνυσος)   Ἔμπουσα τοίνυν ἐστί. ~(Ξανθίας) ~πυρὶ
[1400-1449]   γὰρ ἅρμα καὶ νεκρῷ νεκρός“  ~(Διόνυσος)   ~ἐξηπάτηκεν αὖ σὲ καὶ νῦν.
[50-99]   εὐωχίαν. ~(Ἡρακλῆς) δὲ Σενοκλέης;  ~(Διόνυσος)   ἐξόλοιτο νὴ Δία. ~(Ἡρακλῆς) Πυθάγγελος
[250-299]   ποῦ ποῦ στιν; ~(Ξανθίας) ἐξόπισθεν.  ~(Διόνυσος)   ἐξόπισθ᾽ ἴθι. ~(Ξανθίας) ἀλλ᾽ ἐστὶν
[0-1]   ῥόπαλον ξυνηλθέτην; ~ποῖ γῆς ἀπεδήμεις;  ~(Διόνυσος)   ἐπεβάτευον Κλεισθένει ~(Ἡρακλῆς) κἀναυμάχησας; ~(Διόνυσος)
[850-899]   με τῶν σῶν ἄξιον μυστηρίων.  ~(Διόνυσος)   ἐπίθες λαβὼν δὴ καὶ σὺ
[500-549]   ἀκολούθει δεῦρο τὰ σκεύη φέρων.  ~(Διόνυσος)   ~ἐπίσχες οὗτος. οὔ τί που
[850-899]   ἀνοσίους ἐσφέρων ἐς τὴν τέχνην.  ~(Διόνυσος)   ~ἐπίσχες οὗτος πολυτίμητ᾽ Αἰσχύλε.
[50-99]   ~Εὐριπίδου πλεῖν σταδίῳ λαλίστερα.  ~(Διόνυσος)   ~ἐπιφυλλίδες ταῦτ᾽ ἐστὶ καὶ στωμύλματα,
[50-99]   ~(Ἡρακλῆς) ποῖ γῆς τλήμων;  ~(Διόνυσος)   ἐς Μακάρων εὐωχίαν. ~(Ἡρακλῆς)
[1450-1499]   ἂν> πράττοντες οὐ σῳζοίμεθ᾽ ἄν;  ~(Διόνυσος)   ~εὖ γ᾽ Παλάμηδες,
[1400-1449]   αὑτῷ τῇ πόλει δ᾽ ἀμήχανον.  ~(Διόνυσος)   εὖ γ᾽ Πόσειδον· σὺ
[1450-1499]   ξενίσω γὼ> σφὼ πρὶν ἀποπλεῖν.  ~(Διόνυσος)   εὖ λέγεις ~νὴ τὸν Δί᾽
[1150-1199]   ἀνὴρ ἥκει“ τε καὶ κατέρχεται“  ~(Διόνυσος)   ~εὖ νὴ τὸν Ἀπόλλω. τί
[1150-1199]   ἦλθεν οὐ πιθὼν τοὺς κυρίους.  ~(Διόνυσος)   ~εὖ νὴ τὸν Ἑρμῆν·
[1450-1499]   ναῦς ἀπορίαν δὲ τὸν πόρον.  ~(Διόνυσος)   εὖ, πλήν γ᾽ δικαστὴς
[1400-1449]   κρίνῃς, ἵν᾽ ἔλθῃς μὴ μάτην.  ~(Διόνυσος)   ~εὐδαιμονοίης. φέρε πύθεσθέ μου ταδί.
[1150-1199]   ἑαυτοῦ μητέρα· ~εἶτ᾽ ἐξετύφλωσεν αὑτόν.  ~(Διόνυσος)   ~εὐδαίμων ἄρ᾽ ἦν, ~εἰ κἀστρατήγησέν
[1200-1249]   δυσγενὴς ὤν“ ~(Αἰσχύλος) ληκύθιον ἀπώλεσεν.  ~(Διόνυσος)   Εὐριπίδη ~(Εὐριπίδης) τί ἔσθ᾽ ~(Διόνυσος)
[1450-1499]   μήτε χλαῖνα μήτε σισύρα συμφέρει;  ~(Διόνυσος)   εὕρισκε νὴ Δί᾽ εἴπερ ἀναδύσει
[850-899]   μέγας χωρεῖ πρὸς ἔργον ἤδη.  ~(Διόνυσος)   εὔχεσθε δὴ καὶ σφώ τι
[1000-1049]   τοὺς ἀντιπάλους, κοσμήσας ἔργον ἄριστον.  ~(Διόνυσος)   ~ἐχάρην γοῦν, ἡνίκ᾽ ἤκουσα περὶ
[250-299]   κωπίω, ~ἔκβαιν᾽ ἀπόδος τὸν ναῦλον.  ~(Διόνυσος)   ~ἔχε δὴ τὠβολώ. ~ὁ Ξανθίας.
[400-449]   Ἱπποβίνου ~κύσθου λεοντῆν ναυμαχεῖν ἐνημμένον.  ~(Διόνυσος)   ~ἔχοιτ᾽ ἂν οὖν φράσαι νῷν
[1450-1499]   μ᾽ οἴκαδ᾽ αἱροῦ τοὺς φίλους.  ~(Διόνυσος)   γλῶττ᾽ ὀμώμοκ᾽ Αἰσχύλον δ᾽
[600-649]   κυνοκλόπον, ~ἵνα δῷ δίκην· ἀνύετον.  ~(Διόνυσος)   ἥκει τῳ κακόν. ~(Ξανθίας) οὐκ
[100-149]   ὁδὸν ταύτην. ~(Ἡρακλῆς) τί δαί;  ~(Διόνυσος)   ἥνπερ σὺ τότε κατῆλθες. ~(Ἡρακλῆς)
[450-499]   παῖ παῖ. ~(Ἄιακος) τίς οὗτος;  ~(Διόνυσος)   Ἡρακλῆς καρτερός. ~(Ἄιακος) ~ὦ
[950-999]   τε καὶ Θηραμένης κομψός.  ~(Διόνυσος)   ~Θηραμένης; σοφός γ᾽ ἀνὴρ καὶ
[850-899]   γάρ εἰσιν οἷσιν εὔχομαι θεοῖς.  ~(Διόνυσος)   ἴδιοί τινές σοι, κόμμα καινόν;
[200-249]   ~οὔκουν προβαλεῖ τὼ χεῖρε κἀκτενεῖς;  ~(Διόνυσος)   ἰδού. ~(Χάρων) ~οὐ μὴ φλυαρήσεις
[200-249]   ~οὔκουν καθεδεῖ δῆτ᾽ ἐνθαδὶ γάστρων;  ~(Διόνυσος)   ἰδού. ~(Χάρων) ~οὔκουν προβαλεῖ τὼ
[250-299]   τραποίμην; ~(Ξανθίας) ποῖ δ᾽ ἐγώ;  ~(Διόνυσος)   ~ἱερεῦ διαφύλαξόν μ᾽ ἵν᾽
[1200-1249]   γὰρ αὐτοῦ τοῦτό γ᾽ ἐκκεκόψεται.  ~(Διόνυσος)   ~ἴθι δὴ λέγ᾽ ἕτερον κἀπέχου
[1150-1199]   ~ἐνοῦσαν ἔξω τοῦ λόγου, κατάπτυσον.  ~(Διόνυσος)   ἴθι δὴ λέγ᾽ οὐ γάρ
[1350-1399]   ᾠόμην ἂν ~αὐτὸν αὐτὰ ληρεῖν.  ~(Διόνυσος)   ~ἴθι δὴ παρίστασθον παρὰ τὼ
[1250-1299]   ~ἐκ τῶν κιθαρῳδικῶν νόμων εἰργασμένην.  ~(Διόνυσος)   ἴθι δὴ πέραινε, καὶ κόπον
[850-899]   κόμμα καινόν; ~(Εὐριπίδης) καὶ μάλα.  ~(Διόνυσος)   ~ἴθι δὴ προσεύχου τοῖσιν ἰδιώταις
[450-499]   οὐ μὰ Δί᾽ οὐδ᾽ ἐφρόντισα.  ~(Διόνυσος)   ~ἴθι νυν ἐπειδὴ ληματίας κἀνδρεῖος
[850-899]   σοι δοκεῖ, δρᾶν ταῦτα χρή.  ~(Διόνυσος)   ~ἴθι νυν λιβανωτὸν δεῦρό τις
[1150-1199]   μανθάνω. ~(Εὐριπίδης) πέραινε τοίνυν ἕτερον.  ~(Διόνυσος)   ~ἴθι πέραινε σὺ ~Αἰσχύλ᾽ ἀνύσας·
[650-699]   ~ἅνθρωπος ἱερός. δεῦρο πάλιν βαδιστέον.  ~(Διόνυσος)   ἰοὺ ἰού. ~(Ἄιακος) τί ἔστιν;
[650-699]   ἰοὺ ἰού. ~(Ἄιακος) τί ἔστιν;  ~(Διόνυσος)   ἱππέας ὁρῶ. ~(Ἄιακος) τί δῆτα
[1350-1399]   βάρος νὼ βασανιεῖ τῶν ῥημάτων.  ~(Διόνυσος)   ~ἴτε δεῦρό νυν, εἴπερ γε
[1200-1249]   ἰδού, σὺ δείξεις; ~(Αἰσχύλος) φημί.  ~(Διόνυσος)   καὶ δὴ χρὴ λέγειν. ~(Εὐριπίδης)
[1000-1049]   καὶ κνημῖδας καὶ θυμοὺς ἑπταβοείους.  ~(Διόνυσος)   ~καὶ δὴ χωρεῖ τουτὶ τὸ
[50-99]   Ἀπόλλω. ~(Ξανθίας) κᾆτ᾽ ἔγωγ᾽ ἐξηγρόμην.  ~(Διόνυσος)   ~καὶ δῆτ᾽ ἐπὶ τῆς νεὼς
[50-99]   ~(Διόνυσος) ἐπεβάτευον Κλεισθένει ~(Ἡρακλῆς) κἀναυμάχησας;  ~(Διόνυσος)   καὶ κατεδύσαμέν γε ναῦς ~τῶν
[1350-1399]   πλάστιγγ᾽ ~(Αἰσχύλος) καί (Εὐριπίδης) ἰδού.  ~(Διόνυσος)   ~καὶ λαβομένω τὸ ῥῆμ᾽ ἑκάτερος
[1250-1299]   αὐτοῦ πάντα τὰ μέλη ξυντεμῶ.  ~(Διόνυσος)   ~καὶ μὴν λογιοῦμαι ταῦτα τῶν
[1000-1049]   ἐδίδαξεν, ~τάξεις ἀρετὰς ὁπλίσεις ἀνδρῶν;  ~(Διόνυσος)   ~καὶ μὴν οὐ Παντακλέα γε
[50-99]   ~(Ἡρακλῆς) πότερον εἰς Ἅιδου κάτω;  ~(Διόνυσος)   καὶ νὴ Δί᾽ εἴ τί
[1100-1149]   ἐν τῇ φράσει τῶν πραγμάτων.  ~(Διόνυσος)   ~καὶ ποῖον αὐτοῦ βασανιεῖς; ~(Εὐριπίδης)
[250-299]   γοῦν λάμπεται ~ἅπαν τὸ πρόσωπον.  ~(Διόνυσος)   καὶ σκέλος χαλκοῦν ἔχει; ~(Ξανθίας)
[150-199]   λάμβανε. ~(Ξανθίας) πρὶν καὶ καταθέσθαι;  ~(Διόνυσος)   καὶ ταχέως μέντοι πάνυ. ~(Ξανθίας)
[550-599]   αὐτοῦ τήμερον ~ἐκπηνιεῖται ταῦτα προσκαλούμενος.  ~(Διόνυσος)   ~κάκιστ᾽ ἀπολοίμην, Ξανθίαν εἰ μὴ
[150-199]   εὕρω; ~(Ξανθίας) τότε μ᾽ ἄγειν.  ~(Διόνυσος)   καλῶς λέγεις. ~καὶ γάρ τιν᾽
[900-949]   ~ἠλίθιος γὰρ ἦσθα, ~σάφ᾽ ἴσθι.  ~(Διόνυσος)   ~κἀμαυτῷ δοκῶ. τί δὲ ταῦτ᾽
[300-349]   γοῦν τὸν Ἴακχον ὅνπερ Διαγόρας.  ~(Διόνυσος)   ~κἀμοὶ δοκοῦσιν. ἡσυχίαν τοίνυν ἄγειν
[200-249]   ἔχων ἀλλ᾽ ἀντιβὰς ~ἐλᾷς προθύμως;  ~(Διόνυσος)   ~κᾆτα πῶς δυνήσομαι ~ἄπειρος ἀθαλάττωτος
[600-649]   πηνίκα; ~(Ἄιακος) καὶ δὴ πάταξα.  ~(Διόνυσος)   κᾆτα πῶς οὐκ ἔπταρον; ~(Ἄιακος)
[100-149]   ~(Ἡρακλῆς) ~καθέρπυσόν νυν ἐς Κεραμεικόν.  ~(Διόνυσος)   κᾆτα τί; ~(Ἡρακλῆς) ~ἀναβὰς ἐπὶ
[0-1]   σε κωκύειν ἂν ἐκέλευον μακρά.  ~(Διόνυσος)   ~κατάβα πανοῦργε. καὶ γὰρ ἐγγὺς
[200-249]   τίνων; ~(Χάρων) βατράχων κύκνων θαυμαστά.  ~(Διόνυσος)   κατακέλευε δή. ~(Χάρων) ὀπὸπ
[250-299]   τἀνταυθοῖ; ~(Ξανθίας) σκότος καὶ βόρβορος.  ~(Διόνυσος)   ~κατεῖδες οὖν που τοὺς πατραλοίας
[450-499]   ἠργάσατ᾽ ἀνήρ. ~(Ξανθίας) ἀλλὰ τί;  ~(Διόνυσος)   ~κατέκειτ᾽ ἂν ὀσφραινόμενος, εἴπερ δειλὸς
[300-349]   αὖ γαλῆν ὁρῶ“ ~ἥμπουσα φρούδη.  ~(Διόνυσος)   κατόμοσον. ~(Ξανθίας) νὴ τὸν Δία.
[300-349]   κατόμοσον. ~(Ξανθίας) νὴ τὸν Δία.  ~(Διόνυσος)   καὖθις κατόμοσον. ~(Ξανθίας) νὴ Δί᾽
[900-949]   βιβλίων ἀπηθῶν· ~εἶτ᾽ ἀνέτρεφον μονῳδίαις  ~(Διόνυσος)   Κηφισοφῶντα μιγνύς. ~(Εὐριπίδης) ~εἶτ᾽ οὐκ
[1350-1399]   Σπερχειὲ ποταμὲ βουνόμοι τ᾽ ἐπιστροφαί“  ~(Διόνυσος)   κόκκυ, μέθεσθε· καὶ πολύ γε
[50-99]   ~(Ἡρακλῆς) καὶ ταῦτα τοῦ τεθνηκότος;  ~(Διόνυσος)   ~κοὐδείς γέ μ᾽ ἂν πείσειεν
[900-949]   εἶπ᾽ ἂν εὐθὺς ~τοῦ δράματος.  ~(Διόνυσος)   κρεῖττον γὰρ ἦν σοι νὴ
[650-699]   ὁρῶ. ~(Ἄιακος) τί δῆτα κλάεις;  ~(Διόνυσος)   κρομμύων ὀσφραίνομαι. ~(Ἄιακος) ἐπεὶ προτιμᾷς
[150-199]   καταθήσεις δύο δραχμάς, μὴ διαλέγου.  ~(Διόνυσος)   λάβ᾽ ἐννέ᾽ ὀβολούς. ~(Νέκρος) ἀναβιοίην
[1350-1399]   ἀλλ᾽ ἕτερον εἰπάτω τι κἀντιστησάτω.  ~(Διόνυσος)   λάβεσθε τοίνυν αὖθις. ~(Αἰσχύλος) καί
[1150-1199]   Διόνυσε πίνεις οἶνον οὐκ ἀνθοσμίαν.  ~(Διόνυσος)   ~λέγ᾽ ἕτερον αὐτῷ· σὺ δ᾽
[1400-1449]   μὲν οἶδα καὶ θέλω φράζειν.  ~(Διόνυσος)   λέγε. ~(Εὐριπίδης) ~ὅταν τὰ νῦν
[1350-1399]   ~(Αἰσχύλος) καί (Εὐριπίδης) ἢν ἰδού.  ~(Διόνυσος)   λέγε. ~(Εὐριπίδης) ~οὐκ ἔστι Πειθοῦς
[550-599]   ~καὶ τὰ σκόροδα τὰ πολλά.  ~(Διόνυσος)   ~ληρεῖς γύναι ~κοὐκ οἶσθ᾽
[500-549]   κατὰ σὲ τὸ λῆμ᾽ ἔχων.  ~(Διόνυσος)   ~μὰ Δί᾽ ἀλλ᾽ ἀληθῶς οὑκ
[150-199]   ~(Νέκρος) δύο δραχμὰς μισθὸν τελεῖς;  ~(Διόνυσος)   μὰ Δί᾽ ἀλλ᾽ ἔλαττον. ~(Νέκρος)
[1050-1099]   φέρειν ~ὑπ᾽ ἀγυμνασίας ἔτι νυνί.  ~(Διόνυσος)   ~μὰ Δί᾽ οὐ δῆθ᾽ ὥστ᾽
[900-949]   τῆς τραγῳδίας, γρύζοντας οὐδὲ τουτί.  ~(Διόνυσος)   μὰ τὸν Δί᾽ οὐ δῆθ᾽
[100-149]   ~(Ἡρακλῆς) σὲ δὲ ταῦτ᾽ ἀρέσκει;  ~(Διόνυσος)   μἀλλὰ πλεῖν μαίνομαι. ~(Ἡρακλῆς)
[150-199]   Αὑαίνου λίθον ~ἐπὶ ταῖς ἀναπαύλαις.  ~(Διόνυσος)   μανθάνεις; ~(Ξανθίας) πάνυ μανθάνω. ~οἴμοι
[1350-1399]   γὰρ Θάνατος οὐ δώρων ἐρᾷ“  ~(Διόνυσος)   ~μέθεσθε μέθεσθε· καὶ τὸ τοῦδέ
[0-1]   μὴ ρεῖς, ~(Ξανθίας) τὸ τί;  ~(Διόνυσος)   ~μεταβαλλόμενος τἀνάφορον ὅτι χεζητιᾷς“ ~(Ξανθίας)
[1200-1249]   ~θύων ἀπαρχάς“ ~(Αἰσχύλος) ληκύθιον ἀπώλεσεν.  ~(Διόνυσος)   μεταξὺ θύων; καὶ τίς αὔθ᾽
[0-1]   ~εἰ μὴ καθαιρήσει τις, ἀποπαρδήσομαι;  ~(Διόνυσος)   ~μὴ δῆθ᾽ ἱκετεύω, πλήν γ᾽
[1450-1499]   ἄν· ἐνθαδὶ δ᾽ οὐ βούλομαι.  ~(Διόνυσος)   μὴ δῆτα σύ γ᾽ ἀλλ᾽
[100-149]   καὶ θηρί᾽ ὄψει μυρία ~δεινότατα.  ~(Διόνυσος)   ~μή μ᾽ ἔκπληττε μηδὲ δειμάτου·
[0-1]   ~εἴωθε ποιεῖν καὶ Λύκις κἀμειψίας;  ~(Διόνυσος)   ~μή νυν ποιήσῃς· ὡς ἐγὼ
[900-949]   δ᾽ ἂν εἶπεν οὐδὲ ἕν  ~(Διόνυσος)   μὴ πρῖε τοὺς ὀδόντας. ~(Εὐριπίδης)
[50-99]   ἀπαπαί. ~(Ἡρακλῆς) ~ξυνεγένου τῷ Κλεισθένει;  ~(Διόνυσος)   ~μὴ σκῶπτέ μ᾽ ὦδέλφ᾽ οὐ
[100-149]   ἐστίν, ὡς καὶ σοὶ δοκεῖ.  ~(Διόνυσος)   ~μὴ τὸν ἐμὸν οἴκει νοῦν·
[550-599]   ~οὐκ ἂν γενοίμην Ἡρακλῆς ἄν.  ~(Διόνυσος)   μηδαμῶς ~ὦ Ξανθίδιον. ~(Ξανθίας) ~καὶ
[100-149]   γὰρ ἰέναι καὶ σύ γε;  ~(Διόνυσος)   ~μηδὲν ἔτι πρὸς ταῦτ᾽ ἀλλὰ
[50-99]   σφόδρα. ~(Ἡρακλῆς) πόθος; πόσος τις;  ~(Διόνυσος)   μικρὸς ἡλίκος Μόλων. ~(Ἡρακλῆς) γυναικός;
[0-1]   δαί; τὸ πάνυ γέλοιον εἴπω;  ~(Διόνυσος)   νὴ Δία ~θαρρῶν γε· μόνον
[150-199]   θύραις. ~καὶ χαῖρε πόλλ᾽ ὦδελφέ.  ~(Διόνυσος)   νὴ Δία καὶ σύ γε
[1050-1099]   περιειλάμενος κλάει καὶ φησὶ πένεσθαι.  ~(Διόνυσος)   ~νὴ τὴν Δήμητρα χιτῶνά γ᾽
[1050-1099]   μᾶζαν καλέσαι καὶ ῥυππαπαῖ“ εἰπεῖν.  ~(Διόνυσος)   ~νὴ τὸν Ἀπόλλω, καὶ προσπαρδεῖν
[50-99]   τρεῖς καὶ δέκα. ~(Ἡρακλῆς) σφώ;  ~(Διόνυσος)   νὴ τὸν Ἀπόλλω. ~(Ξανθίας) κᾆτ᾽
[0-1]   οἷς ἀεὶ γελῶσιν οἱ θεώμενοι;  ~(Διόνυσος)   ~νὴ τὸν Δί᾽ τι
[100-149]   κατάντη καὶ ταχεῖαν σοι φράσω;  ~(Διόνυσος)   ~νὴ τὸν Δί᾽ ὡς ὄντος
[1150-1199]   δὲ ταὐτόν ἐστι τῷ κατέρχομαι“  ~(Διόνυσος)   ~νὴ τὸν Δί᾽ ὥσπερ γ᾽
[1400-1449]   ἐκτραφῇ τις, τοῖς τρόποις ὑπηρετεῖν.  ~(Διόνυσος)   ~νὴ τὸν Δία τὸν σωτῆρα
[1000-1049]   καὐτόν σε κατ᾽ οὖν ἔβαλεν.  ~(Διόνυσος)   ~νὴ τὸν Δία τοῦτό γέ
[250-299]   ἡμῖν; ~(Ξανθίας) σὺ δ᾽ οὔ;  ~(Διόνυσος)   ~νὴ τὸν Ποσειδῶ γωγε, καὶ
[900-949]   ~ἃ ξυμβαλεῖν οὐ ῥᾴδι᾽ ἦν.  ~(Διόνυσος)   ~νὴ τοὺς θεοὺς ἐγὼ γοῦν
[150-199]   ~ἢ Μορσίμου τις ῥῆσιν ἐξεγράψατο.  ~(Διόνυσος)   ~νὴ τοὺς θεοὺς ἐχρῆν γε
[950-999]   μοι τοδί; τίς τοῦτ᾽ ἔλαβε;  ~(Διόνυσος)   ~νὴ τοὺς θεοὺς νῦν γοῦν
[0-1]   εἰπέ μοι τουτὶ τί ἦν;  ~(Διόνυσος)   παῖς. ~(Ξανθίας) τί ἔστιν;
[150-199]   πλεῖ, σπευδέτω. ~οὗτος τί ποιεῖς;  ~(Διόνυσος)   ~ὅ τι ποιῶ; τί δ᾽
[550-599]   δοῦλος ἅμα καὶ θνητὸς ὤν;  ~(Διόνυσος)   ~οἶδ᾽ οἶδ᾽ ὅτι θυμοῖ, καὶ
[450-499]   ~(Ξανθίας) ἀνδρεῖά γ᾽ Πόσειδον.  ~(Διόνυσος)   οἶμαι νὴ Δία. ~σὺ δ᾽
[1200-1249]   ~πηδᾷ χορεύων“ ~(Αἰσχύλος) ληκύθιον ἀπώλεσεν.  ~(Διόνυσος)   οἴμοι πεπλήγμεθ᾽ αὖθις ὑπὸ τῆς
[300-349]   ~ὁδὶ δὲ δείσας ὑπερεπυρρίασέ σου.  ~(Διόνυσος)   ~οἴμοι, πόθεν μοι τὰ κακὰ
[300-349]   ~(Διόνυσος) ὄμοσον. ~(Ξανθίας) νὴ Δία.  ~(Διόνυσος)   ~οἴμοι τάλας, ὡς ὠχρίασ᾽ αὐτὴν
[250-299]   διαρραγήσομαι. ~(Βάτραχοι) ~βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ.  ~(Διόνυσος)   οἰμώζετ᾽ οὐ γάρ μοι μέλει.
[300-349]   καὖθις κατόμοσον. ~(Ξανθίας) νὴ Δί᾽  ~(Διόνυσος)   ὄμοσον. ~(Ξανθίας) νὴ Δία. ~(Διόνυσος)
[1200-1249]   ~θοαῖσιν ἵπποις“ ~(Αἰσχύλος) ληκύθιον ἀπώλεσεν.  ~(Διόνυσος)   ~ὁρᾷς, προσῆψεν αὖθις αὖ τὴν
[650-699]   Φερρέφατθ᾽ ἅτ᾽ ὄντε κἀκείνω θεώ.  ~(Διόνυσος)   ~ὀρθῶς λέγεις· ἐβουλόμην δ᾽ ἂν
[1300-1349]   ὠλένας. ~ὁρᾷς τὸν πόδα τοῦτον;  ~(Διόνυσος)   ὁρῶ. ~(Αἰσχύλος) τί δαί; τοῦτον
[1300-1349]   ~(Αἰσχύλος) τί δαί; τοῦτον ὁρᾷς;  ~(Διόνυσος)   ὁρῶ. ~(Αἰσχύλος) τοιαυτὶ μέντοι σὺ
[650-699]   ~(Διόνυσος) Πόσειδον ~(Ξανθίας) ἤλγησέν τις.  ~(Διόνυσος)   ~ὃς Αἰγαίου πρῶνας γλαυκᾶς
[1200-1249]   ἵνα καὶ γνῶ πάλιν. ~(Εὐριπίδης)  ~Διόνυσος,   ὃς θύρσοισι καὶ νεβρῶν δοραῖς
[1350-1399]   καὶ τί ποτ᾽ ἐστὶ ταἴτιον;  ~(Διόνυσος)   ~ὅτι εἰσέθηκε ποταμόν, ἐριοπωλικῶς ~ὑγρὸν
[500-549]   ἀνδρός ἐστι ~καὶ φύσει Θηραμένους.  ~(Διόνυσος)   ~οὐ γὰρ ἂν γέλοιον ἦν,
[1450-1499]   ~(Αἰσχύλος) τοῖς πονηροῖς δ᾽ ἥδεται;  ~(Διόνυσος)   ~οὐ δῆτ᾽ ἐκείνη γ᾽ ἀλλὰ
[50-99]   μικρὸς ἡλίκος Μόλων. ~(Ἡρακλῆς) γυναικός;  ~(Διόνυσος)   οὐ δῆτ᾽ ~(Ἡρακλῆς) ἀλλὰ παιδός;
[300-349]   ~(Διόνυσος) οὗτος. ~(Ξανθίας) τί ἔστιν;  ~(Διόνυσος)   οὐ κατήκουσας; ~(Ξανθίας) τίνος; ~(Διόνυσος)
[250-299]   ξυμπότης. ~(Ξανθίας) ἀπολούμεθ᾽ ὦναξ Ἡράκλεις.  ~(Διόνυσος)   ~οὐ μὴ καλεῖς μ᾽ ~ὦνθρωφ᾽
[50-99]   εἴπερ ἐκεῖθεν δεῖ σ᾽ ἄγειν;  ~(Διόνυσος)   ~οὐ πρίν γ᾽ ἂν Ἰοφῶντ᾽
[500-549]   μ᾽ ἀφελέσθαι διανοεῖ ~ἅδωκας αὐτός;  ~(Διόνυσος)   ~οὐ τάχ᾽ ἀλλ᾽ ἤδη ποιῶ.
[50-99]   οὐ δῆτ᾽ ~(Ἡρακλῆς) ἀλλὰ παιδός;  ~(Διόνυσος)   οὐδαμῶς. ~(Ἡρακλῆς) ἀλλ᾽ ἀνδρός; ~(Διόνυσος)
[250-299]   οὐδὲ μὴν ἡμᾶς σὺ πάντως.  ~(Διόνυσος)   ~οὐδὲ μὴν ὑμεῖς γ᾽ ἐμὲ
[650-699]   ~(Ἄιακος) ἐπεὶ προτιμᾷς γ᾽ οὐδέν.  ~(Διόνυσος)   οὐδέν μοι μέλει. ~(Ἄιακος) βαδιστέον
[650-699]   ἔχεις. ~(Ξανθίας) ἤλγησεν· οὐκ ἤκουσας;  ~(Διόνυσος)   ~οὐκ ἔγωγ᾽ ἐπεὶ ~ἴαμβον Ἱππώνακτος
[0-1]   παῖς. ~(Ξανθίας) τί ἔστιν;  ~(Διόνυσος)   οὐκ ἐνεθυμήθης; ~(Ξανθίας) τὸ τί;
[50-99]   διαλυμαίνεται. ~(Ἡρακλῆς) ~ποῖός τις ὦδελφίδιον;  ~(Διόνυσος)   οὐκ ἔχω φράσαι. ~ὅμως γε
[300-349]   ἡδύ μοι προσέπνευσε χοιρείων κρεῶν.  ~(Διόνυσος)   ~οὔκουν ἀτρέμ᾽ ἕξεις, ἤν τι
[0-1]   τίνα τρόπον; ~(Ξανθίας) Βαρέως πάνυ.  ~(Διόνυσος)   ~οὔκουν τὸ Βάρος τοῦθ᾽
[150-199]   γυναικῶν καὶ κρότον χειρῶν πολύν.  ~(Διόνυσος)   οὗτοι δὲ δὴ τίνες εἰσίν;
[300-349]   χρόνου πόδα; ~αὐλεῖ τις ἔνδοθεν)  ~(Διόνυσος)   οὗτος. ~(Ξανθίας) τί ἔστιν; ~(Διόνυσος)
[1100-1149]   πατρῷον τὸ χθόνιον ἔχει γέρας-  ~(Διόνυσος)   ~οὕτω γ᾽ ἂν εἴη πρὸς
[150-199]   σοῦ γ᾽ οὕνεκα. ~ἔσβαινε δή.  ~(Διόνυσος)   παῖ δεῦρο. ~(Χάρων) δοῦλον οὐκ
[450-499]   σχῆμα καὶ τὸ λῆμ᾽ ἔχων.  ~(Διόνυσος)   παῖ παῖ. ~(Ἄιακος) τίς οὗτος;
[800-849]   οὔ τι χαίρων αὔτ᾽ ἐρεῖς.  ~(Διόνυσος)   ~παῦ᾽ Αἰσχύλε, ~καὶ μὴ πρὸς
[100-149]   κάλω καὶ θρανίου, ~κρεμάσαντι σαυτόν.  ~(Διόνυσος)   παῦε, πνιγηρὰν λέγεις. ~(Ἡρακλῆς) ~ἀλλ᾽
[1350-1399]   Γλύκης, ὅπως ἂν ~εἰσελθοῦσα φωράσω.  ~(Διόνυσος)   παύσασθον ἤδη τῶν μελῶν. ~(Αἰσχύλος)
[1350-1399]   πειθώ γ᾽ ἔπος ἄριστ᾽ εἰρημένον.  ~(Διόνυσος)   ~πειθὼ δὲ κοῦφόν ἐστι καὶ
[600-649]   εἶμ᾽ ἐπὶ τονδὶ καὶ πατάξω.  ~(Διόνυσος)   πηνίκα; ~(Ἄιακος) καὶ δὴ πάταξα.
[0-1]   ~(Ξανθίας) μηδ᾽ ἕτερον ἀστεῖόν τι;  ~(Διόνυσος)   πλήν γ᾽ ὡς θλίβομαι“ ~(Ξανθίας)
[1450-1499]   τίσι χρῆται· πότερα τοῖς χρηστοῖς;  ~(Διόνυσος)   πόθεν; ~μισεῖ κάκιστα. ~(Αἰσχύλος) τοῖς
[250-299]   καὶ βολίτινον θάτερον, ~σάφ᾽ ἴσθι.  ~(Διόνυσος)   ποῖ δῆτ᾽ ἂν τραποίμην; ~(Ξανθίας)
[100-149]   τόθ᾽ εἷναι καὶ σὺ σαυτόν.  ~(Διόνυσος)   ποῖ ~(Ἡρακλῆς) κάτω. ~(Διόνυσος) ~ἀλλ᾽
[150-199]   ~(Διόνυσος) ἐγώ. ~(Χάρων) ταχέως ἔμβαινε.  ~(Διόνυσος)   ~ποῖ σχήσειν δοκεῖς; ~ἐς κόρακας
[500-549]   μαρτύρομαι ~καὶ τοῖς θεοῖσιν ἐπιτρέπω.  ~(Διόνυσος)   ~ποίοις θεοῖς; ~τὸ δὲ προσδοκῆσαί
[1000-1049]   ~(Αἰσχύλος) δρᾶμα ποιήσας Ἄρεως μεστόν.  ~(Διόνυσος)   ποῖον; ~(Αἰσχύλος) ~τοὺς ἕπτ᾽ ἐπὶ
[250-299]   νὴ τὸν Δία θηρίον μέγα.  ~(Διόνυσος)   ποῖόν τι; ~(Ξανθίας) ~δεινόν· παντοδαπὸν
[650-699]   ἀλλ᾽ ἤδη πάρεχε τὴν γαστέρα.  ~(Διόνυσος)   Πόσειδον ~(Ξανθίας) ἤλγησέν τις. ~(Διόνυσος)
[250-299]   καὶ μὴν αἰσθάνομαι ψόφου τινός.  ~(Διόνυσος)   ποῦ ποῦ στιν; ~(Ξανθίας) ἐξόπισθεν.
[250-299]   δ᾽ αὖ γυνὴ ~ὡραιοτάτη τις.  ~(Διόνυσος)   ποῦ στι; φέρ᾽ ἐπ᾽ αὐτὴν
[450-499]   σφογγιάν. ~(Ξανθίας) ἰδοὺ λαβέ, προσθοῦ.  ~(Διόνυσος)   ποῦ στιν; ~(Ξανθίας) ~ὦ χρυσοῖ
[250-299]   ἀλλ᾽ ἐστὶν ἐν τῷ πρόσθε.  ~(Διόνυσος)   πρόσθε νυν ἴθι. ~(Ξανθίας) καὶ
[0-1]   φέρω μὰ τὸν Δί᾽ οὔ.  ~(Διόνυσος)   ~πῶς γὰρ φέρεις, ὅς γ᾽
[1150-1199]   ἡμῖν εἶπεν σοφὸς Αἰσχύλος.  ~(Διόνυσος)   πῶς δίς; ~(Εὐριπίδης) ~σκόπει τὸ
[1400-1449]   ~τὰ δ᾽ ὄντα πίστ᾽ ἄπιστα.  ~(Διόνυσος)   ~πῶς; οὐ μανθάνω. ~ἀμαθέστερόν πως
[0-1]   ~(Ξανθίας) οὐ γὰρ φέρω γώ;  ~(Διόνυσος)   πῶς φέρεις γὰρ ὅς γ᾽
[900-949]   τοῖς θεωμένοις. ~(Αἰσχύλος) οἴμοι τάλας.  ~(Διόνυσος)   σιώπα. ~(Εὐριπίδης) σαφὲς δ᾽ ἂν
[0-1]   δ᾽ ὦμος οὑτοσὶ πιέζεται.  ~(Διόνυσος)   ~σὺ δ᾽ οὖν ἐπειδὴ τὸν
[600-649]   πρὸς τἀλλότρια; ~(Ἄιακος) μἀλλ᾽ ὑπερφυᾶ.  ~(Διόνυσος)   σχέτλια μὲν οὖν καὶ δεινά.
[150-199]   Ἅιδου φέρειν; ~(Νέκρος) πόσ᾽ ἄττα;  ~(Διόνυσος)   ταυτί. ~(Νέκρος) δύο δραχμὰς μισθὸν
[1000-1049]   ~τί παθεῖν φήσεις ἄξιος εἶναι;  ~(Διόνυσος)   τεθνάναι· μὴ τοῦτον ἐρώτα. ~(Αἰσχύλος)
[1150-1199]   ~κλύειν ἀκοῦσαι“ ταὐτὸν ὂν σαφέστατα.  ~(Διόνυσος)   τεθνηκόσιν γὰρ ἔλεγεν μόχθηρε
[1450-1499]   ~αἴσχιστον ἔργον προσβλέπεις μ᾽ εἰργασμένος;  ~(Διόνυσος)   τί δ᾽ αἰσχρόν, ἢν μὴ
[300-349]   ~(Ξανθίας) δεῦρο δεῦρ᾽ δέσποτα.  ~(Διόνυσος)   τί δ᾽ ἔστι; ~(Ξανθίας) ~θάρρει·
[850-899]   ἴσου γάρ ἐστιν ἁγὼν νῷν.  ~(Διόνυσος)   τί δαί; ~(Αἰσχύλος) ~ὅτι
[1450-1499]   χωρεῖτε τοίνυν Διόνυσ᾽ εἴσω.  ~(Διόνυσος)   τί δαί; ~(Πλούτων) ἵνα ξενίσω
[850-899]   Μελέαγρον κἄτι μάλα τὸν Τήλεφον.  ~(Διόνυσος)   τί δαὶ σὺ βουλεύει ποιεῖν;
[600-649]   θεὸς γάρ ἐστιν, οὐκ αἰσθήσεται.  ~(Διόνυσος)   τί δῆτ᾽ ἐπειδὴ καὶ σὺ
[100-149]   ἐπὶ τὸν πύργον τὸν ὑψηλόν  ~(Διόνυσος)   τί δρῶ; ~(Ἡρακλῆς) ἀφιεμένην τὴν
[250-299]   δεῦρο. ~(Ξανθίας) χαῖρ᾽ δέσποτα.  ~(Διόνυσος)   τί ἔστι τἀνταυθοῖ; ~(Ξανθίας) σκότος
[1250-1299]   τ᾽ ἐπ᾽ Αἴαντι, ~τοφλαττοθρατ τοφλαττοθρατ.  ~(Διόνυσος)   ~τί τὸ φλαττοθρατ“ τοῦτ᾽ ἐστίν;
[1400-1449]   δὲ περὶ αὐτοῦ τίνα γνώμην;  ~(Διόνυσος)   τίνα; ~ποθεῖ μέν, ἐχθαίρει δέ,
[0-1]   ὀχεῖ; ~(Ξανθίας) φέρων γε ταυτί.  ~(Διόνυσος)   τίνα τρόπον; ~(Ξανθίας) Βαρέως πάνυ.
[200-249]   μέλη ~κάλλιστ᾽ ἐπειδὰν ἐμβάλῃς ἅπαξ,  ~(Διόνυσος)   τίνων; ~(Χάρων) βατράχων κύκνων θαυμαστά.
[1450-1499]   σχέτλιε περιόψει με δὴ τεθνηκότα;  ~(Διόνυσος)   ~τίς οἶδεν εἰ τὸ ζῆν
[50-99]   ἔτνους γε· πάνυ γὰρ μανθάνω.  ~(Διόνυσος)   ~τοιουτοσὶ τοίνυν με δαρδάπτει πόθος
[1350-1399]   κοκκύσω. ~(Αἰσχύλος) καὶ (Εὐριπίδης) ἐχόμεθα.  ~(Διόνυσος)   ~τοὔπος νῦν λέγετον ἐς τὸν
[1000-1049]   τις ἀνὴρ ἠράσθη δάιος εἶναι.  ~(Διόνυσος)   ~τουτὶ μέν σοι κακὸν εἴργασται·
[250-299]   ἐφθεγξάμεσθα ~πομφολυγοπαφλάσμασιν. ~βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ.  ~(Διόνυσος)   ~τουτὶ παρ᾽ ὑμῶν λαμβάνω. ~(Βάτραχοι)
[1200-1249]   ~Ἄργος κατασχών ~(Αἰσχύλος) ληκύθιον ἀπώλεσεν.  ~(Διόνυσος)   ~τουτὶ τί ἦν τὸ ληκύθιον;
[300-349]   κατερεῖς τοὔνομα. ~(Ξανθίας) Διόνυσε τοίνυν.  ~(Διόνυσος)   ~τοῦτό γ᾽ ἧττον θατέρου. ~ἴθ᾽
[50-99]   τί δ᾽ οὐκ Ἰοφῶν ζῇ;  ~(Διόνυσος)   ~τοῦτο γάρ τοι καὶ μόνον
[150-199]   παραβαλοῦ. ~(Ξανθίας) τουτὶ τί ἔστι;  ~(Διόνυσος)   τοῦτο; λίμνη νὴ Δία ~αὕτη
[950-999]   Ἀπόλλω· ~δημοκρατικὸν γὰρ αὔτ᾽ ἔδρων.  ~(Διόνυσος)   ~τοῦτο μὲν ἔασον τᾶν.
[250-299]   δι᾽ ἡμέρας. ~βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ.  ~(Διόνυσος)   ~τούτῳ γὰρ οὐ νικήσετε. ~(Βάτραχοι)
[1100-1149]   ἐς γῆν τήνδε καὶ κατέρχομαι“  ~(Διόνυσος)   τούτων ἔχεις ψέγειν τι; ~(Εὐριπίδης)
[1250-1299]   κόπον οὐ πελάθεις ἐπ᾽ ἀρωγάν;  ~(Διόνυσος)   ~τρίτος ᾠσχύλε σοὶ κόπος οὗτος.
[0-1]   τρυφή, ~ὅτ᾽ ἐγὼ μὲν ὢν  (Διόνυσος)   υἱὸς Σταμνίου ~αὐτὸς βαδίζω καὶ
[1200-1249]   ~(Διόνυσος) Εὐριπίδη ~(Εὐριπίδης) τί ἔσθ᾽  ~(Διόνυσος)   ~ὑφέσθαι μοι δοκεῖ· ~τὸ ληκύθιον
[100-149]   διάξει δύ᾽ ὀβολὼ μισθὸν λαβών.  ~(Διόνυσος)   φεῦ, ~ὡς μέγα δύνασθον πανταχοῦ
[1350-1399]   ποῦ τοιοῦτον δῆτά μοὐστί; ποῦ;  ~(Διόνυσος)   ~φράσω· ~βέβληκ᾽ Ἀχιλλεὺς δύο κύβω
[150-199]   κἄστι γ᾽ Χάρων οὑτοσί.  ~(Διόνυσος)   ~χαῖρ᾽ Χάρων, χαῖρ᾽
[150-199]   κατάρατος· οὐκ οἰμώξεται; ~ἐγὼ βαδιοῦμαι.  ~(Διόνυσος)   χρηστὸς εἶ καὶ γεννάδας. ~χωρῶμεν
[100-149]   κώνειον λέγεις; ~(Ἡρακλῆς) μάλιστά γε.  ~(Διόνυσος)   ψυχράν γε καὶ δυσχείμερον· ~εὐθὺς
[900-949]   τὸ δρᾶμα δ᾽ ἂν διῄει.  ~(Διόνυσος)   ~ὢ παμπόνηρος, οἷ᾽ ἄρ᾽ ἐφενακιζόμην
[1200-1249]   ~Ἀγήνορος παῖς“ ~(Αἰσχύλος) ληκύθιον ἀπώλεσεν.  ~(Διόνυσος)   ~ὦ δαιμόνι᾽ ἀνδρῶν ἀποπρίω τὴν
[800-849]   ἑκάστοτε ~ἐν ταῖς τραγῳδίαισιν ἐτερατεύετο.  ~(Διόνυσος)   δαιμόνι᾽ ἀνδρῶν μὴ μεγάλα
[0-1]   γ᾽ ἐμαυτόν· ἀλλ᾽ ὅμως γελῶ.  ~(Διόνυσος)   ~ὦ δαιμόνιε πρόσελθε· δέομαι γάρ
[1250-1299]   κόπον οὐ πελάθεις ἐπ᾽ ἀρωγάν;  ~(Διόνυσος)   ~ὦ Ζεῦ βασιλεῦ τὸ χρῆμα
[50-99]   γενναῖον λάκοι. ~(Ἡρακλῆς) πῶς γόνιμον;  ~(Διόνυσος)   ~ὡδὶ γόνιμον, ὅστις φθέγξεται ~τοιουτονί
[250-299]   θηρία ~τὰ δείν᾽ ἔφασκ᾽ ἐκεῖνος.  ~(Διόνυσος)   ὡς οἰμώξεται. ~ἠλαζονεύεθ᾽ ἵνα φοβηθείην
[0-1]   οὐκ ἐνεθυμήθης; ~(Ξανθίας) τὸ τί;  ~(Διόνυσος)   ὡς σφόδρα μ᾽ ἔδεισε. ~(Ξανθίας)
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005