Alphabétiquement     [«   »]
Ἀλκιβιάδου 1
Ἀλκμήνης 2
ἀλκυόνες 1
ἀλλ 79
ἀλλά 1
ἀλλὰ 25
ἄλλα 1
Fréquences     [«    »]
75 Αἰσχύλος
73 οὐ
67 τί
79 ἀλλ
80 δὲ
82 τὸ
95 Εὐριπίδης
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles

ἀλλ


Vers
[1150-1199]   δὴ λέγ᾽ οὐ γάρ μοὔστιν  ἀλλ᾽   ἀκουστέα ~τῶν σῶν προλόγων τῆς
[500-549]   λῆμ᾽ ἔχων. ~(Διόνυσος) ~μὰ Δί᾽  ἀλλ᾽   ἀληθῶς οὑκ Μελίτης μαστιγίας. ~φέρε
[1000-1049]   τὸν λόφον ἤμελλ᾽ ἐπιδήσειν. ~(Αἰσχύλος)  ~ἀλλ᾽   ἄλλους τοι πολλοὺς ἀγαθούς, ὧν
[50-99]   ἀλλὰ παιδός; ~(Διόνυσος) οὐδαμῶς. ~(Ἡρακλῆς)  ἀλλ᾽   ἀνδρός; ~(Διόνυσος) ἀπαπαί. ~(Ἡρακλῆς) ~ξυνεγένου
[350-399]   καταλύει μηδ᾽ εὔκολός ἐστι πολίταις,  ~ἀλλ᾽   ἀνεγείρει καὶ ῥιπίζει κερδῶν ἰδίων
[200-249]   ~(Χάρων) ~οὐ μὴ φλυαρήσεις ἔχων  ἀλλ᾽   ἀντιβὰς ~ἐλᾷς προθύμως; ~(Διόνυσος) ~κᾆτα
[1050-1099]   ~(Αἰσχύλος) ~μὰ Δί᾽ ἀλλ᾽ ὄντ᾽  ἀλλ᾽   ἀποκρύπτειν χρὴ τὸ πονηρὸν τόν
[100-149]   ~(Διόνυσος) ποῖ ~(Ἡρακλῆς) κάτω. ~(Διόνυσος)  ~ἀλλ᾽   ἀπολέσαιμ᾽ ἂν ἐγκεφάλου θρίω δύο.
[500-549]   μὴ φλυαρήσεις ἔχων Ξανθία,  ~ἀλλ᾽   ἀράμενος οἴσεις πάλιν τὰ στρώματα.
[1150-1199]   κατεστωμυλμένε ~ἄνθρωπε ταὔτ᾽ ἔστ᾽  ἀλλ᾽   ἄριστ᾽ ἐπῶν ἔχον. ~(Εὐριπίδης) ~πῶς
[550-599]   τὰς χόλικας κατέσπασας. ~(Πλαθάνη)  ~ἀλλ᾽   εἶμ᾽ ἐπὶ τὸν Κλέων᾽ ὃς
[600-649]   Δί᾽ ~(Ἄιακος) οὐδ᾽ ἐμοὶ δοκεῖς.  ~ἀλλ᾽   εἶμ᾽ ἐπὶ τονδὶ καὶ πατάξω.
[500-549]   τραγήματα ~ἔφρυγε, κᾦνον ἀνεκεράννυ γλυκύτατον.  ~ἀλλ᾽   εἴσιθ᾽ ἅμ᾽ ἐμοί. ~(Ξανθίας) πάνυ
[500-549]   ὀρχηστρίδες; ~(Θεράπαινα) ~ἡβυλλιῶσαι κἄρτι παρατετιλμέναι.  ~ἀλλ᾽   εἴσιθ᾽ ὡς μάγειρος ἤδη
[500-549]   ἀπηνθράκιζ᾽ ὅλον, ~πλακοῦντας ὤπτα κολλάβους.  ἀλλ᾽   εἴσιθι. ~(Ξανθίας) κάλλιστ᾽ ἐπαινῶ. ~(Θεράπαινα)
[650-699]   μαθεῖν ~ὁπότερος ὑμῶν ἐστι θεός.  ἀλλ᾽   εἴσιτον· ~ὁ δεσπότης γὰρ αὐτὸς
[800-849]   ὁτιὴ τῆς τέχνης ἔμπειρος ἦν.  ~ἀλλ᾽   εἰσίωμεν· ὡς ὅταν γ᾽ οἱ
[1000-1049]   ~τοῦτ᾽ οὖν εἰ μὴ πεποίηκας,  ~ἀλλ᾽   ἐκ χρηστῶν καὶ γενναίων μοχθηροτάτους
[750-799]   ~(Ἄιακος) ~μὰ Δί᾽ οὐκ ἐκεῖνος,  ἀλλ᾽   ἔκυσε μὲν Αἰσχύλον, ~ὅτε δὴ
[150-199]   μισθὸν τελεῖς; ~(Διόνυσος) μὰ Δί᾽  ἀλλ᾽   ἔλαττον. ~(Νέκρος) ὑπάγεθ᾽ ὑμεῖς τῆς
[900-949]   ἐπῶν οὐδὲν παρῆκ᾽ ἂν ἀργόν,  ~ἀλλ᾽   ἔλεγεν γυνή τέ μοι
[350-399]   καὶ χλευάζων, ~ἠρίστηται δ᾽ ἐξαρκούντως.  ~ἀλλ᾽   ἔμβα χὤπως ἀρεῖς ~τὴν Σώτειραν
[1450-1499]   ~(Διόνυσος) μὴ δῆτα σύ γ᾽  ἀλλ᾽   ἐνθένδ᾽ ἀνίει τἀγαθά. ~(Αἰσχύλος) ~τὴν
[200-249]   ~(Βάτραχοι) ~βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ. ~(Διόνυσος)  ~ἀλλ᾽   ἐξόλοισθ᾽ αὐτῷ κοάξ· ~οὐδὲν γάρ
[650-699]   μὴ οὐ καλῶς φάσκειν ἔχειν,  ~ἀλλ᾽   ἐπαινῶ· μόνα γὰρ αὐτὰ νοῦν
[1000-1049]   σοι. ~(Αἰσχύλος) ~μηδέ γ᾽ ἐπείη.  ~ἀλλ᾽   ἐπί τοι σοὶ καὶ τοῖς
[1200-1249]   σῦκ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ὀφθαλμοῖς ἔφυ.  ~ἀλλ᾽   ἐς τὰ μέλη πρὸς τῶν
[1400-1449]   ~καὶ μηκέτ᾽ ἔμοιγε κατ᾽ ἔπος,  ἀλλ᾽   ἐς τὸν σταθμὸν ~αὐτὸς τὰ
[250-299]   ἐξόπισθεν. ~(Διόνυσος) ἐξόπισθ᾽ ἴθι. ~(Ξανθίας)  ἀλλ᾽   ἐστὶν ἐν τῷ πρόσθε. ~(Διόνυσος)
[100-149]   ~(Διόνυσος) παῦε, πνιγηρὰν λέγεις. ~(Ἡρακλῆς)  ~ἀλλ᾽   ἔστιν ἀτραπὸς ξύντομος τετριμμένη ~ἡ
[1350-1399]   ἐστι καὶ νοῦν οὐκ ἔχον.  ~ἀλλ᾽   ἕτερον αὖ ζήτει τι τῶν
[1350-1399]   δ᾽ εἰσέθηκας τοὔπος ἐπτερωμένον. ~(Εὐριπίδης)  ἀλλ᾽   ἕτερον εἰπάτω τι κἀντιστησάτω. ~(Διόνυσος)
[1400-1449]   εἶπεν, δ᾽ ἕτερος σαφῶς.  ~ἀλλ᾽   ἔτι μίαν γνώμην ἑκάτερος εἴπατον
[150-199]   ~μὰ τὸν Δί᾽ οὐ γὰρ  ἀλλ᾽   ἔτυχον ὀφθαλμιῶν. ~(Χάρων) ~οὔκουν περιθρέξει
[650-699]   ὠδυνήθης; ~(Ξανθίας) ~οὐ μὰ Δί᾽  ἀλλ᾽   ἐφρόντισα ~ὁπόθ᾽ Ἡράκλεια τἀν Διομείοις
[550-599]   καὶ τοῦτο τούτου τοὔργον. ~(Πλαθάνη)  ἀλλ᾽   ἐχρῆν τι δρᾶν. ~(Πανδοκευτρία) ~ἴθι
[50-99]   σκῶπτέ μ᾽ ὦδέλφ᾽ οὐ γὰρ  ἀλλ᾽   ἔχω κακῶς· ~τοιοῦτος ἵμερός με
[400-449]   ~τουτὶ τί ἦν τὸ πρᾶγμα;  ~ἀλλ᾽   Διὸς Κόρινθος ἐν τοῖς
[200-249]   αὐτῷ κοάξ· ~οὐδὲν γάρ ἐστ᾽  ἀλλ᾽   κοάξ. ~(Βάτραχοι) ~εἰκότως γ᾽
[1050-1099]   ἡνίκ᾽ ἐγὼ ζων, ~οὐκ ἠπίσταντ᾽  ἀλλ᾽   μᾶζαν καλέσαι καὶ ῥυππαπαῖ“
[900-949]   μὴ πρῖε τοὺς ὀδόντας. ~(Εὐριπίδης)  ~ἀλλ᾽   Σκαμάνδρους τάφρους
[1100-1149]   οὐδὲ πάντα ταῦτά γ᾽ ἔστ᾽  ἀλλ᾽   τρία. ~(Εὐριπίδης) ἔχει δ᾽
[250-299]   ~ἀλλ᾽ οὐκέτ᾽ αὖ γυνή στιν,  ἀλλ᾽   ἤδη κύων. ~(Διόνυσος) Ἔμπουσα τοίνυν
[650-699]   σπόδει. ~(Ἄιακος) μὰ τὸν Δί᾽  ἀλλ᾽   ἤδη πάρεχε τὴν γαστέρα. ~(Διόνυσος)
[500-549]   ~ἅδωκας αὐτός; ~(Διόνυσος) ~οὐ τάχ᾽  ἀλλ᾽   ἤδη ποιῶ. ~κατάθου τὸ δέρμα.
[550-599]   τύπτοις, οὐκ ἂν ἀντείποιμί σοι.  ~ἀλλ᾽   ἤν σε τοῦ λοιποῦ ποτ᾽
[300-349]   ~αὔρα τις εἰσέπνευσε μυστικωτάτη. ~(Διόνυσος)  ~ἀλλ᾽   ἠρεμὶ πτήξαντες ἀκροασώμεθα. ~(Χορός) ~Ἴακχ᾽
[400-449]   ἀπέλθῃς, ~μηδ᾽ αὖθις ἐπανέρῃ με,  ~ἀλλ᾽   ἴσθ᾽ ἐπ᾽ αὐτὴν θύραν ἀφιγμένος.
[750-799]   κοὐκ ἐβάλλετο; ~(Ἄιακος) ~μὰ Δί᾽  ἀλλ᾽   δῆμος ἀνεβόα κρίσιν ποιεῖν
[100-149]   ἥνπερ σὺ τότε κατῆλθες. ~(Ἡρακλῆς)  ἀλλ᾽   πλοῦς πολύς. ~εὐθὺς γὰρ
[1400-1449]   ἐχθαίρει δέ, βούλεται δ᾽ ἔχειν.  ~ἀλλ᾽   τι νοεῖτον εἴπατον τούτου
[450-499]   ἰδεῖν ἀλλότριον; ~(Διόνυσος) ~ἀλλ᾽ ὡρακιῶ.  ~ἀλλ᾽   οἶσε πρὸς τὴν καρδίαν μου
[1100-1149]   ~(Αἰσχύλος) ὁρᾷς ὅτι ληρεῖς; ~(Διόνυσος)  ἀλλ᾽   ὀλίγον γέ μοι μέλει. ~(Αἰσχύλος)
[0-1]   γελᾶν· ~καίτοι δάκνω γ᾽ ἐμαυτόν·  ἀλλ᾽   ὅμως γελῶ. ~(Διόνυσος) ~ὦ δαιμόνιε
[600-649]   πειράσεταί ~μ᾽ εὖ οἶδ᾽ ὅτι.  ~ἀλλ᾽   ὅμως ἐγὼ παρέξω ~μαυτὸν ἀνδρεῖον
[1050-1099]   Φαίδρας ξυνέθηκα; ~(Αἰσχύλος) ~μὰ Δί᾽  ἀλλ᾽   ὄντ᾽ ἀλλ᾽ ἀποκρύπτειν χρὴ τὸ
[950-999]   τῶν ἐλαῶν· ~δεινὰ γὰρ κατηγόρηκεν.  ~ἀλλ᾽   ὅπως γεννάδα ~μὴ πρὸς
[750-799]   καταλαλῶν; ~(Ἄιακος) ἐγώ; ~μὰ Δί᾽  ἀλλ᾽   ὅταν δρῶ τοῦτο, κἀκμιαίνομαι. ~(Ξανθίας)
[1000-1049]   αὑτὸν τούτοις, ὁπόταν σάλπιγγος ἀκούσῃ.  ~ἀλλ᾽   οὐ μὰ Δί᾽ οὐ Φαίδρας
[800-849]   στωμυλιοσυλλεκτάδη ~καὶ πτωχοποιὲ καὶ ῥακιοσυρραπτάδη;  ~ἀλλ᾽   οὔ τι χαίρων αὔτ᾽ ἐρεῖς.
[1100-1149]   ~(Εὐριπίδης) πλεῖν δώδεκα. ~(Διόνυσος)  ἀλλ᾽   οὐδὲ πάντα ταῦτά γ᾽ ἔστ᾽
[1200-1249]   αὖθις ὑπὸ τῆς ληκύθου. ~(Εὐριπίδης)  ἀλλ᾽   οὐδὲν ἔσται πρᾶγμα· πρὸς γὰρ
[950-999]   ~ἤλεγχον ἄν μου τὴν τέχνην·  ἀλλ᾽   οὐκ ἐκομπολάκουν ~ἀπὸ τοῦ φρονεῖν
[1000-1049]   ~ἀλλ᾽ ὑμῖν αὔτ᾽ ἐξῆν ἀσκεῖν,  ἀλλ᾽   οὐκ ἐπὶ τοῦτ᾽ ἐτράπεσθε. ~εἶτα
[250-299]   φέρ᾽ ἐπ᾽ αὐτὴν ἴω. ~(Ξανθίας)  ~ἀλλ᾽   οὐκέτ᾽ αὖ γυνή στιν, ἀλλ᾽
[1250-1299]   ~πόθεν συνέλεξας ἱμονιοστρόφου μέλη; ~(Αἰσχύλος)  ~ἀλλ᾽   οὖν ἐγὼ μὲν ἐς τὸ
[900-949]   τι τύχοιμ᾽ οὐδ᾽ ἐμπεσὼν ἔφυρον,  ~ἀλλ᾽   οὑξιὼν πρώτιστα μέν μοι τὸ
[0-1]   δέομαι γάρ τί σου. ~(Ἡρακλῆς)  ~ἀλλ᾽   οὐχ οἷός τ᾽ εἴμ᾽ ἀποσοβῆσαι
[1000-1049]   τούτου γ᾽ οὕνεκα τύπτου. ~(Αἰσχύλος)  ~ἀλλ᾽   ὑμῖν αὔτ᾽ ἐξῆν ἀσκεῖν, ἀλλ᾽
[1050-1099]   ~ὃν χρῆν φράζειν ἀνθρωπείως; ~(Αἰσχύλος)  ~ἀλλ᾽   κακόδαιμον ἀνάγκη ~μεγάλων γνωμῶν
[1350-1399]   ὀμμάτων ~ἔβαλον ἔβαλον τλάμων.  ~ἀλλ᾽   Κρῆτες, Ἴδας τέκνα, ~τὰ
[1000-1049]   λεῖον ~καὶ καθεστηκὸς λάβῃς. ~(Διόνυσος)  ~ἀλλ᾽   πρῶτος τῶν Ἑλλήνων πυργώσας
[200-249]   ~(Βάτραχοι) ~βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ. ~(Διόνυσος)  ~ἀλλ᾽   φιλῳδὸν γένος ~παύσασθε. ~(Βάτραχοι)
[1200-1249]   προσῆψεν αὖθις αὖ τὴν λήκυθον.  ~ἀλλ᾽   ὦγάθ᾽ ἔτι καὶ νῦν ἀπόδος
[100-149]   ἐμοῦ δ᾽ οὐδεὶς λόγος. ~(Διόνυσος)  ~ἀλλ᾽   ὦνπερ ἕνεκα τήνδε τὴν σκευὴν
[1350-1399]   ~ἔλεγέ μοι τῶν ἐπιτυχόντων, ~ἐπιθόμην,  ἀλλ᾽   ᾠόμην ἂν ~αὐτὸν αὐτὰ ληρεῖν.
[450-499]   τινά σ᾽ ἰδεῖν ἀλλότριον; ~(Διόνυσος)  ~ἀλλ᾽   ὡρακιῶ. ~ἀλλ᾽ οἶσε πρὸς τὴν
[900-949]   τοῖσι παραπετάσμασιν τοῖς Μηδικοῖς γράφουσιν·  ~ἀλλ᾽   ὡς παρέλαβον τὴν τέχνην παρὰ
[900-949]   συσκεδᾶν πολλὰς ~ἀλινδήθρας ἐπῶν. ~(Διόνυσος)  ἀλλ᾽   ὡς τάχιστα χρὴ λέγειν· οὕτω
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005