Alphabétiquement     [«   »]
Αἰσχύλ 2
Αἰσχύλε 9
Αἰσχύλον 5
Αἰσχύλος 75
Αἰσχύλου 2
αἰσχυνθείσας 1
αἰτίαν 1
Fréquences     [«    »]
67 γ
73 οὐ
67 τί
75 Αἰσχύλος
79 ἀλλ
80 δὲ
82 τὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles

Αἰσχύλος


Vers
[800-849]   ἀκρατὲς ἀπύλωτον στόμα, ~ἀπεριλάλητον κομποφακελορρήμονα.  ~(Αἰσχύλος)   ἄληθες παῖ τῆς ἀρουραίας
[1300-1349]   Μοῦσ᾽ οὐκ ἐλεσβίαζεν, οὔ.  ~(Αἰσχύλος)   ~ἀλκυόνες, αἳ παρ᾽ ἀενάοις θαλάσσης
[1000-1049]   περιδησάμενος τὸν λόφον ἤμελλ᾽ ἐπιδήσειν.  ~(Αἰσχύλος)   ~ἀλλ᾽ ἄλλους τοι πολλοὺς ἀγαθούς,
[1250-1299]   ~πόθεν συνέλεξας ἱμονιοστρόφου μέλη;  ~(Αἰσχύλος)   ~ἀλλ᾽ οὖν ἐγὼ μὲν ἐς
[1000-1049]   καὶ τούτου γ᾽ οὕνεκα τύπτου.  ~(Αἰσχύλος)   ~ἀλλ᾽ ὑμῖν αὔτ᾽ ἐξῆν ἀσκεῖν,
[1050-1099]   διδάσκειν, ~ὃν χρῆν φράζειν ἀνθρωπείως;  ~(Αἰσχύλος)   ~ἀλλ᾽ κακόδαιμον ἀνάγκη ~μεγάλων
[850-899]   σφώ τι πρὶν τἄπη λέγειν.  ~(Αἰσχύλος)   ~Δήμητερ θρέψασα τὴν ἐμὴν
[1150-1199]   ἂν εἴη πρὸς πατρὸς τυμβωρύχος.  ~(Αἰσχύλος)   Διόνυσε πίνεις οἶνον οὐκ ἀνθοσμίαν.
[1150-1199]   ταὐτὸν ἡμῖν εἶπεν σοφὸς  Αἰσχύλος.   ~(Διόνυσος) πῶς δίς; ~(Εὐριπίδης) ~σκόπει
[1000-1049]   λέξον, μηδ᾽ αὐθάδως σεμνυνόμενος χαλέπαινε.  ~(Αἰσχύλος)   δρᾶμα ποιήσας Ἄρεως μεστόν. ~(Διόνυσος)
[850-899]   σὺ βουλεύει ποιεῖν; λέγ᾽ Αἰσχύλε.  ~(Αἰσχύλος)   ~ἐβουλόμην μὲν οὐκ ἐρίζειν ἐνθάδε·
[1100-1149]   ~πρὸς τρισὶν ἰαμβείοισι προσοφείλων φανεῖ.  ~(Αἰσχύλος)   ἐγὼ σιωπῶ τῷδ᾽ ~(Διόνυσος) ἐὰν
[1050-1099]   ἐξαπατήσῃ, παρὰ τοὺς ἰχθῦς ἀνέκυψεν.  ~(Αἰσχύλος)   ~εἶτ᾽ αὖ λαλιὰν ἐπιτηδεῦσαι καὶ
[950-999]   χἠ παρθένος χἠ γραῦς ἄν.  ~(Αἰσχύλος)   ~εἶτα δῆτα ~οὐκ ἀποθανεῖν σε
[1450-1499]   νὴ Δί᾽ εἴπερ ἀναδύσει πάλιν.  ~(Αἰσχύλος)   ἐκεῖ φράσαιμ᾽ ἄν· ἐνθαδὶ δ᾽
[1150-1199]   καθ᾽ τι δὴ λέγεις;  ~(Αἰσχύλος)   ~ἐλθεῖν“ μὲν ἐς γῆν ἔσθ᾽
[1200-1249]   ἀπὸ ληκυθίου σὺ τοὺς ἐμούς;  ~(Αἰσχύλος)   ἑνὸς μόνου. ~ποιεῖς γὰρ οὕτως
[1100-1149]   σιώπα πᾶς ἀνήρ. λέγ᾽ Αἰσχύλε.  ~(Αἰσχύλος)   ~Ἑρμῆ χθόνιε πατρῷ᾽ ἐποπτεύων κράτη,
[1100-1149]   ~(Εὐριπίδης) αὖθις ἐξ ἀρχῆς λέγε.  ~(Αἰσχύλος)   Ἑρμῆ χθόνιε πατρῷ᾽ ἐποπτεύων κράτη“
[1400-1449]   ~σιδηροβριθές τ᾽ ἔλαβε δεξιᾷ ξύλον“  ~(Αἰσχύλος)   ~ἐφ᾽ ἅρματος γὰρ ἅρμα καὶ
[1000-1049]   λῆρον, θαρρῶν τὸν κρουνὸν ἀφίει.  ~(Αἰσχύλος)   ~θυμοῦμαι μὲν τῇ ξυντυχίᾳ, καὶ
[750-799]   ἐπαρθεὶς ἀντελάβετο τοῦ θρόνου, ~ἵν᾽  Αἰσχύλος   καθῆστο. ~(Ξανθίας) κοὐκ ἐβάλλετο; ~(Ἄιακος)
[1350-1399]   πρὶν ἂν ἐγὼ σφῷν κοκκύσω.  ~(Αἰσχύλος)   καὶ (Εὐριπίδης) ἐχόμεθα. ~(Διόνυσος) ~τοὔπος
[1350-1399]   κἀντιστησάτω. ~(Διόνυσος) λάβεσθε τοίνυν αὖθις.  ~(Αἰσχύλος)   καί (Εὐριπίδης) ἢν ἰδού. ~(Διόνυσος)
[1350-1399]   δὴ παρίστασθον παρὰ τὼ πλάστιγγ᾽  ~(Αἰσχύλος)   καί (Εὐριπίδης) ἰδού. ~(Διόνυσος) ~καὶ
[1400-1449]   ἂν ἄραιντ᾽ οὐδ᾽ ἑκατὸν Αἰγύπτιοι.  ~(Αἰσχύλος)   ~καὶ μηκέτ᾽ ἔμοιγε κατ᾽ ἔπος,
[1150-1199]   δὲ τοὺς προλόγους καλοὺς ποιῶ.  ~(Αἰσχύλος)   ~καὶ μὴν μὰ τὸν Δί᾽
[1350-1399]   ~(Διόνυσος) παύσασθον ἤδη τῶν μελῶν.  ~(Αἰσχύλος)   ~κἄμοιγ᾽ ἅλις. ~ἐπὶ τὸν σταθμὸν
[750-799]   Κλειδημίδης, ~ἔφεδρος καθεδεῖσθαι· κἂν μὲν  Αἰσχύλος   κρατῇ, ~ἕξειν κατὰ χώραν· εἰ
[1200-1249]   ἔχει βίον, ~ἢ δυσγενὴς ὤν“  ~(Αἰσχύλος)   ληκύθιον ἀπώλεσεν. ~(Διόνυσος) Εὐριπίδη ~(Εὐριπίδης)
[1200-1249]   πολύμετρον λαβὼν στάχυν ~θύων ἀπαρχάς“  ~(Αἰσχύλος)   ληκύθιον ἀπώλεσεν. ~(Διόνυσος) μεταξὺ θύων;
[1200-1249]   πεύκαισι Παρνασσὸν κάτα ~πηδᾷ χορεύων“  ~(Αἰσχύλος)   ληκύθιον ἀπώλεσεν. ~(Διόνυσος) οἴμοι πεπλήγμεθ᾽
[1200-1249]   ἐς Πῖσαν μολὼν ~θοαῖσιν ἵπποις“  ~(Αἰσχύλος)   ληκύθιον ἀπώλεσεν. ~(Διόνυσος) ~ὁρᾷς, προσῆψεν
[1200-1249]   πεντήκοντα ναυτίλῳ πλάτῃ ~Ἄργος κατασχών  ~(Αἰσχύλος)   ληκύθιον ἀπώλεσεν. ~(Διόνυσος) ~τουτὶ τί
[1200-1249]   ἄστυ Κάδμος ἐκλιπὼν ~Ἀγήνορος παῖς“  ~(Αἰσχύλος)   ληκύθιον ἀπώλεσεν. ~(Διόνυσος) ~ὦ δαιμόνι᾽
[1200-1249]   συχνοί. ~Οἰνεύς ποτ᾽ ἐκ γῆς“  ~(Αἰσχύλος)   ληκύθιον ἀπώλεσεν. ~(Εὐριπίδης) ~ἔασον εἰπεῖν
[1050-1099]   τοῦτον περὶ τῆς Φαίδρας ξυνέθηκα;  ~(Αἰσχύλος)   ~μὰ Δί᾽ ἀλλ᾽ ὄντ᾽ ἀλλ᾽
[1150-1199]   Οἰδίπους τὸ πρῶτον εὐδαίμων ἀνήρ“  ~(Αἰσχύλος)   ~μὰ τὸν Δί᾽ οὐ δῆτ᾽
[1150-1199]   εἶτ᾽ ἐγένετ᾽ αὖθις ἀθλιώτατος βροτῶν“  ~(Αἰσχύλος)   ~μὰ τὸν Δί᾽ οὐ δῆτ᾽
[1000-1049]   ἐπῆν τῆς Ἀφροδίτης οὐδέν σοι.  ~(Αἰσχύλος)   ~μηδέ γ᾽ ἐπείη. ~ἀλλ᾽ ἐπί
[1350-1399]   Πειθοῦς ἱερὸν ἄλλο πλὴν λόγος“  ~(Αἰσχύλος)   ~μόνος θεῶν γὰρ Θάνατος οὐ
[800-849]   ηὑρισκέτην. ~οὔτε γὰρ Ἀθηναίοισι συνέβαιν᾽  (Αἰσχύλος)   ~(Ξανθίας) ~πολλοὺς ἴσως ἐνόμιζε τοὺς
[900-949]   ἄττα μορμορωπά, ~ἄγνωτα τοῖς θεωμένοις.  ~(Αἰσχύλος)   οἴμοι τάλας. ~(Διόνυσος) σιώπα. ~(Εὐριπίδης)
[1100-1149]   γὰρ ἡμάρτηκεν οὐράνιόν γ᾽ ὅσον.  ~(Αἰσχύλος)   ὁρᾷς ὅτι ληρεῖς; ~(Διόνυσος) ἀλλ᾽
[1050-1099]   ἀνδρῶν τὴν πόλιν ἁμαὶ Σθενέβοιαι;  ~(Αἰσχύλος)   ὅτι γενναίας καὶ γενναίων ἀνδρῶν
[850-899]   ἁγὼν νῷν. ~(Διόνυσος) τί δαί;  ~(Αἰσχύλος)   ~ὅτι ποίησις οὐχὶ συντέθνηκέ
[1100-1149]   ~δόλοις λαθραίοις, ταῦτ᾽ ἐποπτεύειν“ ἔφη;  ~(Αἰσχύλος)   ~οὐ δῆτ᾽ ἐκεῖνον, ἀλλὰ τὸν
[800-849]   πρὸς ὀργὴν σπλάγχνα θερμήνῃς κότῳ.  ~(Αἰσχύλος)   οὐ δῆτα πρίν γ᾽ ἂν
[1150-1199]   μάκτραν, εἰ δὲ βούλει, κάρδοπον“  ~(Αἰσχύλος)   οὐ δῆτα τοῦτό γ᾽
[1100-1149]   λέγει ~τῷ τοῦ πατρὸς τεθνεῶτος;  ~(Αἰσχύλος)   οὐκ ἄλλως λέγω. ~(Εὐριπίδης) ~πότερ᾽
[1050-1099]   τοῦτ᾽ οὖν ἔβλαψά τι δράσας;  ~(Αἰσχύλος)   ~οὔκουν ἐθέλει γε τριηραρχεῖν πλουτῶν
[1050-1099]   ἐλαύνων πλεῖ δευρὶ καὖθις ἐκεῖσε.  ~(Αἰσχύλος)   ~ποίων δὲ κακῶν οὐκ αἴτιός
[1050-1099]   διελυμήνω σύ. ~(Εὐριπίδης) τί δράσας;  ~(Αἰσχύλος)   ~πρῶτον μὲν τοὺς βασιλεύοντας ῥάκι᾽
[1450-1499]   γ᾽ ἀλλὰ χρῆται πρὸς βίαν.  ~(Αἰσχύλος)   ~πῶς οὖν τις ἂν σώσειε
[1100-1149]   ἀλλ᾽ ὀλίγον γέ μοι μέλει.  ~(Αἰσχύλος)   πῶς φῄς μ᾽ ἁμαρτεῖν; ~(Εὐριπίδης)
[900-949]   ἱππαλεκτρυόνα ζητῶν τίς ἐστιν ὄρνις.  ~(Αἰσχύλος)   ~σημεῖον ἐν ταῖς ναυσὶν ὦμαθέστατ᾽
[1000-1049]   ~(Διόνυσος) τεθνάναι· μὴ τοῦτον ἐρώτα.  ~(Αἰσχύλος)   ~σκέψαι τοίνυν οἵους αὐτοὺς παρ᾽
[1350-1399]   ὤφελ᾽ Ἀργοῦς μὴ διαπτάσθαι σκάφος“  ~(Αἰσχύλος)   Σπερχειὲ ποταμὲ βουνόμοι τ᾽ ἐπιστροφαί“
[900-949]   ἐν τραγῳδίαις ἐχρῆν κἀλεκτρυόνα ποιῆσαι;  ~(Αἰσχύλος)   ~σὺ δ᾽ θεοῖσιν ἐχθρὲ
[1150-1199]   ~οἷς οὐδὲ τρὶς λέγοντες ἐξικνούμεθα.  ~(Αἰσχύλος)   ~σὺ δὲ πῶς ἐποίεις τοὺς
[1150-1199]   σὺ δ᾽ ἐπιτήρει τὸ βλάβος.  ~(Αἰσχύλος)   ~σωτὴρ γενοῦ μοι σύμμαχός τ᾽
[1000-1049]   χεῖρ᾽ ὡδὶ συγκρούσας εἶπεν ἰαυοῖ“  ~(Αἰσχύλος)   ~ταῦτα γὰρ ἄνδρας χρὴ ποιητὰς
[1500-1533]   Λευκολόφου ~κατὰ γῆς ταχέως ἀποπέμψω.  ~(Αἰσχύλος)   ταῦτα ποιήσω· σὺ δὲ τὸν
[1450-1499]   γ᾽ ἀλλ᾽ ἐνθένδ᾽ ἀνίει τἀγαθά.  ~(Αἰσχύλος)   ~τὴν γῆν ὅταν νομίσωσι τὴν
[1450-1499]   ~τί δαὶ σύ; τί λέγεις;  ~(Αἰσχύλος)   ~τὴν πόλιν νῦν μοι φράσον
[1300-1349]   τὸν πόδα τοῦτον; ~(Διόνυσος) ὁρῶ.  ~(Αἰσχύλος)   τί δαί; τοῦτον ὁρᾷς; ~(Διόνυσος)
[1300-1349]   δαί; τοῦτον ὁρᾷς; ~(Διόνυσος) ὁρῶ.  ~(Αἰσχύλος)   τοιαυτὶ μέντοι σὺ ποιῶν ~τολμᾷς
[1450-1499]   χρηστοῖς; ~(Διόνυσος) πόθεν; ~μισεῖ κάκιστα.  ~(Αἰσχύλος)   τοῖς πονηροῖς δ᾽ ἥδεται; ~(Διόνυσος)
[1000-1049]   ποιήσας Ἄρεως μεστόν. ~(Διόνυσος) ποῖον;  ~(Αἰσχύλος)   ~τοὺς ἕπτ᾽ ἐπὶ Θήβας· ~ὃ
[1000-1049]   ~τοὺς ἀνθρώπους ἐν ταῖς πόλεσιν.  ~(Αἰσχύλος)   ~τοῦτ᾽ οὖν εἰ μὴ πεποίηκας,
[1150-1199]   δ᾽ ἐς τὸ κακὸν ἀπόβλεπε.  ~(Αἰσχύλος)   ~τύμβου δ᾽ ἐπ᾽ ὄχθῳ τῷδε
[1200-1249]   αὐτίκα. ~(Εὐριπίδης) ἰδού, σὺ δείξεις;  ~(Αἰσχύλος)   φημί. ~(Διόνυσος) καὶ δὴ χρὴ
[950-999]   τεχνάζειν, ~κάχ᾽ ὑποτοπεῖσθαι, περινοεῖν ἅπαντα-  ~(Αἰσχύλος)   φημὶ κἀγώ. ~(Εὐριπίδης) ~οἰκεῖα πράγματ᾽
[950-999]   ~(Εὐριπίδης) ~ἔπειτα τουτουσὶ λαλεῖν ἐδίδαξα  ~(Αἰσχύλος)   ~φημὶ κἀγώ. ~ὡς πρὶν διδάξαι
[800-849]   ἐξενέγκατε· ~τυφὼς γὰρ ἐκβαίνειν παρασκευάζεται.  ~(Αἰσχύλος)   ~ὦ Κρητικὰς μὲν συλλέγων μονῳδίας,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005