Alphabétiquement     [«   »]
γαλῆν 1
γάμους 1
γάνος 1
γὰρ 100
γάρ 22
γαστέρα 2
γάστρων 1
Fréquences     [«    »]
97 δ
95 Εὐριπίδης
82 τὸ
100 γὰρ
112 τὸν
129 Ξανθίας
272 Διόνυσος
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles

γὰρ


Vers
[850-899]   ~ῥήματα καὶ παραπρίσματ᾽ ἐπῶν. ~νῦν  γὰρ   ἀγὼν σοφίας μέγας χωρεῖ
[800-849]   γὰρ ἀνδρῶν ἀπορίαν ηὑρισκέτην. ~οὔτε  γὰρ   Ἀθηναίοισι συνέβαιν᾽ (Αἰσχύλος) ~(Ξανθίας) ~πολλοὺς
[650-699]   εἶν᾽ ἐν τῇ πόλει· ~καὶ  γὰρ   αἰσχρόν ἐστι τοὺς μὲν ναυμαχήσαντας
[150-199]   ~(Ξανθίας) ~μὰ τὸν Δί᾽ οὐ  γὰρ   ἀλλ᾽ ἔτυχον ὀφθαλμιῶν. ~(Χάρων) ~οὔκουν
[50-99]   ~μὴ σκῶπτέ μ᾽ ὦδέλφ᾽ οὐ  γὰρ   ἀλλ᾽ ἔχω κακῶς· ~τοιοῦτος ἵμερός
[450-499]   ~φέρε δὴ ταχέως αὔτ᾽ οὐ  γὰρ   ἀλλὰ πειστέον· ~καὶ βλέψον ἐς
[1150-1199]   ἔσθ᾽ ὅτῳ μετῇ πάτρας· ~χωρὶς  γὰρ   ἄλλης συμφορᾶς ἐλήλυθεν· ~φεύγων δ᾽
[500-549]   ~καὶ φύσει Θηραμένους. ~(Διόνυσος) ~οὐ  γὰρ   ἂν γέλοιον ἦν, εἰ ~(Ξανθίας)
[1000-1049]   συγκρούσας εἶπεν ἰαυοῖ“ ~(Αἰσχύλος) ~ταῦτα  γὰρ   ἄνδρας χρὴ ποιητὰς ἀσκεῖν. σκέψαι
[800-849]   ~(Ἄιακος) ~τοῦτ᾽ ἦν δύσκολον· ~σοφῶν  γὰρ   ἀνδρῶν ἀπορίαν ηὑρισκέτην. ~οὔτε γὰρ
[1000-1049]   ἄνδρας χρὴ ποιητὰς ἀσκεῖν. σκέψαι  γὰρ   ἀπ᾽ ἀρχῆς ~ὡς ὠφέλιμοι τῶν
[100-149]   ψυχράν γε καὶ δυσχείμερον· ~εὐθὺς  γὰρ   ἀποπήγνυσι τἀντικνήμια. ~(Ἡρακλῆς) ~βούλει κατάντη
[1400-1449]   δεξιᾷ ξύλον“ ~(Αἰσχύλος) ~ἐφ᾽ ἅρματος  γὰρ   ἅρμα καὶ νεκρῷ νεκρός“ ~(Διόνυσος)
[300-349]   Ἡγέλοχος ἡμῖν λέγειν, ~ἐκ κυμάτων  γὰρ   αὖθις αὖ γαλῆν ὁρῶ“ ~ἥμπουσα
[500-549]   ~οὐ γάρ σ᾽ ἀφήσω. καὶ  γὰρ   αὐλητρίς γέ σοι ~ἥδ᾽ ἔνδον
[950-999]   ~(Εὐριπίδης) ~μὰ τὸν Ἀπόλλω· ~δημοκρατικὸν  γὰρ   αὔτ᾽ ἔδρων. ~(Διόνυσος) ~τοῦτο μὲν
[650-699]   φάσκειν ἔχειν, ~ἀλλ᾽ ἐπαινῶ· μόνα  γὰρ   αὐτὰ νοῦν ἔχοντ᾽ ἐδράσατε. ~πρὸς
[1350-1399]   ~κἄμοιγ᾽ ἅλις. ~ἐπὶ τὸν σταθμὸν  γὰρ   αὐτὸν ἀγαγεῖν βούλομαι, ~ὅπερ ἐξελέγξει
[650-699]   θεός. ἀλλ᾽ εἴσιτον· ~ὁ δεσπότης  γὰρ   αὐτὸς ὑμᾶς γνώσεται ~χἠ Φερρέφατθ᾽
[1250-1299]   δείξει δὴ τάχα. ~εἰς ἓν  γὰρ   αὐτοῦ πάντα τὰ μέλη ξυντεμῶ.
[1200-1249]   τὴν Δήμητρα φροντίσαιμί γε· ~νυνὶ  γὰρ   αὐτοῦ τοῦτό γ᾽ ἐκκεκόψεται. ~(Διόνυσος)
[1450-1499]   λέγεις ~νὴ τὸν Δί᾽ οὐ  γὰρ   ἄχθομαι τῷ πράγματι. ~(Χορός) ~μακάριός
[1350-1399]   τὴν ποίησιν νῷν μόνον. ~τὸ  γὰρ   βάρος νὼ βασανιεῖ τῶν ῥημάτων.
[1400-1449]   μὲν αὐτοὺς οὐ κρινῶ. ~οὐ  γὰρ   δι᾽ ἔχθρας οὐδετέρῳ γενήσομαι. ~τὸν
[1400-1449]   ἔχετον ~γνώμην ἑκάτερος; πόλις  γὰρ   δυστοκεῖ. ~(Εὐριπίδης) ἔχει δὲ περὶ
[0-1]   μακρά. ~(Διόνυσος) ~κατάβα πανοῦργε. καὶ  γὰρ   ἐγγὺς τῆς θύρας ~ἤδη βαδίζων
[150-199]   ἁπαξάπανθ᾽ ὧν ἂν δέῃ. ~οὗτοι  γὰρ   ἐγγύτατα παρ᾽ αὐτὴν τὴν ὁδὸν
[0-1]   φέρε. ~(Ξανθίας) ~οἴμοι κακοδαίμων· τί  γὰρ   ἐγὼ οὐκ ἐναυμάχουν; ~ἦ τἄν
[1500-1533]   ἐγώ ποτε ~δεῦρ᾽ ἀφίκωμαι. τοῦτον  γὰρ   ἐγὼ ~σοφίᾳ κρίνω δεύτερον εἶναι.
[1250-1299]   ~τί ποτε πρᾶγμα γενήσεται; ~φροντίζειν  γὰρ   ἔγωγ᾽ ἔχω, ~τίν᾽ ἄρα μέμψιν
[1250-1299]   ποιήσαντι ~τῶν μέχρι νυνί. ~θαυμάζω  γὰρ   ἔγωγ᾽ ὅπῃ ~μέμψεταί ποτε τοῦτον
[800-849]   τοῦ θρόνου, μὴ νουθέτει. ~κρείττων  γὰρ   εἶναί φημι τούτου τὴν τέχνην.
[1200-1249]   αὐτὸν τᾶν· πρὸς τοδὶ  γὰρ   εἰπάτω. ~Ζεύς, ὡς λέλεκται τῆς
[1400-1449]   γ᾽ ἔχω· ~ὁ μὲν σοφῶς  γὰρ   εἶπεν, δ᾽ ἕτερος σαφῶς.
[1350-1399]   τοῦδέ γ᾽ αὖ ῥέπει· ~θάνατον  γὰρ   εἰσέθηκε βαρύτατον κακόν. ~(Εὐριπίδης) ἐγὼ
[1200-1249]   τὸν Δί᾽ οὔπω γ᾽ ἔτι  γὰρ   εἰσί μοι συχνοί. ~Οἰνεύς ποτ᾽
[1500-1533]   μεγάλων ἀγαθῶν ἀγαθὰς ἐπινοίας. ~πάγχυ  γὰρ   ἐκ μεγάλων ἀχέων παυσαίμεθ᾽ ἂν
[800-849]   ἄρνα μέλανα παῖδες ἐξενέγκατε· ~τυφὼς  γὰρ   ἐκβαίνειν παρασκευάζεται. ~(Αἰσχύλος) ~ὦ Κρητικὰς
[1150-1199]   ταὐτὸν ὂν σαφέστατα. ~(Διόνυσος) τεθνηκόσιν  γὰρ   ἔλεγεν μόχθηρε σύ, ~οἷς
[900-949]   παρὰ Φρυνίχῳ τραφέντας. ~πρώτιστα μὲν  γὰρ   ἕνα τιν᾽ ἂν καθῖσεν ἐγκαλύψας,
[1000-1049]   γυναῖκα. ~(Εὐριπίδης) μὰ Δί᾽ οὐ  γὰρ   ἐπῆν τῆς Ἀφροδίτης οὐδέν σοι.
[100-149]   ἀλλ᾽ πλοῦς πολύς. ~εὐθὺς  γὰρ   ἐπὶ λίμνην μεγάλην ἥξεις πάνυ
[1100-1149]   μοι σύμμαχός τ᾽ αἰτουμένῳ. ~ἥκω  γὰρ   ἐς γῆν τήνδε καὶ κατέρχομαι“
[1150-1199]   μοι σύμμαχός τ᾽ αἰτουμένῳ. ~ἥκω  γὰρ   ἐς γῆν τήνδε καὶ κατέρχομαι
[1150-1199]   ἐγὼ δέ σοι φράσω. ~ἥκω  γὰρ   ἐς γῆν“ φησί, καὶ κατέρχομαι“
[1000-1049]   τοῦτό γέ τοι δή. ~ἃ  γὰρ   ἐς τὰς ἀλλοτρίας ἐποίεις, αὐτὸς
[450-499]   ἔχεις τὴν καρδίαν; ~(Διόνυσος) ~δείσασα  γὰρ   ~ἐς τὴν κάτω μου κοιλίαν
[600-649]   εἶ σὺ γεννάδας ἀνήρ· ~χωρεῖς  γὰρ   ἐς τὸ δίκαιον. ἀποδύεσθε δή.
[200-249]   γ᾽ πολλὰ πράττων. ~ἐμὲ  γὰρ   ἔστερξαν εὔλυροί τε Μοῦσαι ~καὶ
[100-149]   φράσω πρώτην; τίνα; ~μία μὲν  γὰρ   ἔστιν ἀπὸ κάλω καὶ θρανίου,
[1350-1399]   ἐπίπονοί γ᾽ οἱ δεξιοί. ~τόδε  γὰρ   ἕτερον αὖ τέρας ~νεοχμόν, ἀτοπίας
[1450-1499]   ~πάρα δὲ πολλοῖσιν μαθεῖν. ~ὅδε  γὰρ   εὖ φρονεῖν δοκήσας ~πάλιν ἄπεισιν
[700-749]   τοῖς χρηστοῖσιν αὖθις· καὶ κατορθώσασι  γὰρ   ~εὔλογον, κἄν τι σφαλῆτ᾽ ἐξ
[800-849]   ~καὶ διαμέτρους καὶ σφῆνας.  γὰρ   Εὐριπίδης ~κατ᾽ ἔπος βασανιεῖν φησι
[1400-1449]   ἔχθρας οὐδετέρῳ γενήσομαι. ~τὸν μὲν  γὰρ   ἡγοῦμαι σοφὸν τῷ δ᾽ ἥδομαι.
[850-899]   ~ἔπιτε δαΐαν ὁδόν. ~γλῶσσα μὲν  γὰρ   ἠγρίωται, ~λῆμα δ᾽ οὐκ ἄτολμον
[300-349]   ~ἔγειρε φλογέας λαμπάδας ἐν χερσὶ  γὰρ   ἥκει τινάσσων“ ~Ἴακχ᾽ Ἴακχε,
[1150-1199]   τὸν Ὀρέστην κατελθεῖν οἴκαδε· ~λάθρᾳ  γὰρ   ἦλθεν οὐ πιθὼν τοὺς κυρίους.
[1100-1149]   πείθῃ γ᾽ ἐμοί. ~(Εὐριπίδης) εὐθὺς  γὰρ   ἡμάρτηκεν οὐράνιόν γ᾽ ὅσον. ~(Αἰσχύλος)
[450-499]   ὃν ὄλβιαι ~Μοῖραι ξυνάγουσιν. ~μόνοις  γὰρ   ἡμῖν ἥλιος ~καὶ φέγγος ἱλαρόν
[1100-1149]   αὐτοῦ βασανιῶ τοῦ δεξιοῦ. ~ἀσαφὴς  γὰρ   ἦν ἐν τῇ φράσει τῶν
[900-949]   εὐθὺς ~τοῦ δράματος. ~(Διόνυσος) κρεῖττον  γὰρ   ἦν σοι νὴ Δί᾽
[900-949]   νῦν οἱ λαλοῦντες. ~(Εὐριπίδης) ~ἠλίθιος  γὰρ   ἦσθα, ~σάφ᾽ ἴσθι. ~(Διόνυσος) ~κἀμαυτῷ
[1350-1399]   πλὴν λόγος“ ~(Αἰσχύλος) ~μόνος θεῶν  γὰρ   Θάνατος οὐ δώρων ἐρᾷ“ ~(Διόνυσος)
[500-549]   ἥκεις Ἡράκλεις; δεῦρ᾽ εἴσιθι. ~ἡ  γὰρ   θεός σ᾽ ὡς ἐπύθεθ᾽ ἥκοντ᾽
[100-149]   λόγος. ~(Ἡρακλῆς) ~ὦ σχέτλιε τολμήσεις  γὰρ   ἰέναι καὶ σύ γε; ~(Διόνυσος)
[250-299]   ὑμεῖς γ᾽ ἐμὲ ~οὐδέποτε· κεκράξομαι  γὰρ   ~κἂν δέῃ δι᾽ ἡμέρας ~βρεκεκεκὲξ
[400-449]   ~Ἴακχε φιλοχορευτὰ συμπρόπεμπέ με. ~σὺ  γὰρ   κατεσχίσω μὲν ἐπὶ γέλωτι ~κἀπ᾽
[950-999]   ~ἐκτὸς οἴσει τῶν ἐλαῶν· ~δεινὰ  γὰρ   κατηγόρηκεν. ~ἀλλ᾽ ὅπως γεννάδα
[50-99]   δῆτα περὶ ἔτνους γε· πάνυ  γὰρ   μανθάνω. ~(Διόνυσος) ~τοιουτοσὶ τοίνυν με
[200-249]   εἶτ᾽ ἐλαύνειν; ~(Χάρων) ~ῥᾷστ᾽ ἀκούσει  γὰρ   μέλη ~κάλλιστ᾽ ἐπειδὰν ἐμβάλῃς ἅπαξ,
[1200-1249]   νῦν ἀπόδος πάσῃ τέχνῃ· ~λήψει  γὰρ   ὀβολοῦ πάνυ καλήν τε κἀγαθήν.
[100-149]   τὸν ἐμὸν οἴκει νοῦν· ἔχεις  γὰρ   οἰκίαν. ~(Ἡρακλῆς) ~καὶ μὴν ἀτεχνῶς
[1450-1499]   ~αὕτη σφῷν κρίσις γενήσεται· ~αἱρήσομαι  γὰρ   ὅνπερ ψυχὴ θέλει. ~(Εὐριπίδης)
[0-1]   φέρω γώ; ~(Διόνυσος) πῶς φέρεις  γὰρ   ὅς γ᾽ ὀχεῖ; ~(Ξανθίας) φέρων
[250-299]   ~βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ. ~(Διόνυσος) ~τούτῳ  γὰρ   οὐ νικήσετε. ~(Βάτραχοι) οὐδὲ μὴν
[1450-1499]   ἐγώ; ~ἔκρινα νικᾶν Αἰσχύλον. τιὴ  γὰρ   οὔ; ~(Εὐριπίδης) ~αἴσχιστον ἔργον προσβλέπεις
[50-99]   δέομαι ποιητοῦ δεξιοῦ. ~οἱ μὲν  γὰρ   οὐκέτ᾽ εἰσίν, οἱ δ᾽ ὄντες
[950-999]   ὧν γ᾽ ἂν ἐξηλεγχόμην· ξυνειδότες  γὰρ   οὗτοι ~ἤλεγχον ἄν μου τὴν
[250-299]   με μάχιμον ὄντα φιλοτιμούμενος. ~οὐδὲν  γὰρ   οὕτω γαῦρόν ἐσθ᾽ ὡς Ἡρακλῆς.
[1200-1249]   ἐμούς; ~(Αἰσχύλος) ἑνὸς μόνου. ~ποιεῖς  γὰρ   οὕτως ὥστ᾽ ἐναρμόττειν ἅπαν, ~καὶ
[700-749]   ~ὁ δεσπότης σου. ~(Ξανθίας) ~πῶς  γὰρ   οὐχὶ γεννάδας, ~ὅστις γε πίνειν
[1050-1099]   παράγειν μηδὲ διδάσκειν. τοῖς μὲν  γὰρ   παιδαρίοισιν ~ἔστι διδάσκαλος ὅστις φράζει,
[400-449]   ~Ἴακχε φιλοχορευτὰ συμπρόπεμπέ με. ~καὶ  γὰρ   παραβλέψας τι μειρακίσκης ~νῦν δὴ
[1100-1149]   ἐξήμαρτες γὼ βουλόμην· ~εἰ  γὰρ   πατρῷον τὸ χθόνιον ἔχει γέρας-
[1000-1049]   μέν σοι κακὸν εἴργασται· Θηβαίους  γὰρ   πεποίηκας ~ἀνδρειοτέρους ἐς τὸν πόλεμον,
[1200-1249]   ὅστις πάντ᾽ ἀνὴρ εὐδαιμονεῖ· ~ἢ  γὰρ   πεφυκὼς ἐσθλὸς οὐκ ἔχει βίον,
[50-99]   εἰ καὶ τοῦτ᾽ ἄρα· ~οὐ  γὰρ   σάφ᾽ οἶδ᾽ οὐδ᾽ αὐτὸ τοῦθ᾽
[750-799]   δὴ τὰ δεινὰ κινηθήσεται. ~καὶ  γὰρ   ταλάντῳ μουσικὴ σταθμήσεται- ~(Ξανθίας) τί
[1000-1049]   οἱ γενναῖοι γεγένηνται. ~Ὀρφεὺς μὲν  γὰρ   τελετάς θ᾽ ἡμῖν κατέδειξε φόνων
[1050-1099]   τοῖς ῥήμασι μείζοσι χρῆσθαι· ~καὶ  γὰρ   τοῖς ἱματίοις ἡμῶν χρῶνται πολὺ
[600-649]   ποιήσω πρᾶγμα γενναῖον πάνυ· ~βασάνιζε  γὰρ   τὸν παῖδα τουτονὶ λαβών, ~κἄν
[800-849]   ~(Διόνυσος) ~Αἰσχύλε τί σιγᾷς; αἰσθάνει  γὰρ   τοῦ λόγου. ~(Εὐριπίδης) ~ἀποσεμνυνεῖται πρῶτον,
[1200-1249]   γάρ, ληκύθιον ἀπώλεσεν“ ~τὸ ληκύθιον  γὰρ   τοῦτ᾽ ἐπὶ τοῖς προλόγοισί σου
[1200-1249]   ~ὑφέσθαι μοι δοκεῖ· ~τὸ ληκύθιον  γὰρ   τοῦτο πνευσεῖται πολύ. ~(Εὐριπίδης) ~οὐδ᾽
[700-749]   καὶ τὸ καινὸν χρυσίον. ~οὔτε  γὰρ   τούτοισιν οὖσιν οὐ κεκιβδηλευμένοις, ~ἀλλὰ
[1200-1249]   ἀλλ᾽ οὐδὲν ἔσται πρᾶγμα· πρὸς  γὰρ   τουτονὶ ~τὸν πρόλογον οὐχ ἕξει
[1250-1299]   βαλανεῖον βούλομαι· ~ὑπὸ τῶν κόπων  γὰρ   τὼ νεφρὼ βουβωνιῶ. ~(Εὐριπίδης) ~μὴ
[0-1]   τὸν Δί᾽ οὔ. ~(Διόνυσος) ~πῶς  γὰρ   φέρεις, ὅς γ᾽ αὐτὸς ὑφ᾽
[0-1]   μηδ᾽ ἄχθος φέροι; ~(Ξανθίας) οὐ  γὰρ   φέρω γώ; ~(Διόνυσος) πῶς φέρεις
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005