Alphabétiquement     [«   »]
δεῦρο 9
δεύτερον 1
δέχομαι 1
δὴ 36
δή 7
δῆθ 6
Δῆλον 1
Fréquences     [«    »]
36 γε
34 Δί
34 τε
36 δὴ
36 ἐς
38 τὰ
38 τοῖς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles

δὴ


Vers
[1050-1099]   ὥστ᾽ ἐπαφαυάνθην ~Παναθηναίοισι γελῶν, ὅτε  δὴ   ~βραδὺς ἄνθρωπός τις ἔθει κύψας
[1050-1099]   τοῖσιν δ᾽ ἡβῶσι ποιηταί. ~πάνυ  δὴ   δεῖ χρηστὰ λέγειν ἡμᾶς. ~(Εὐριπίδης)
[1250-1299]   ἐποίσει ~ἀνδρὶ τῷ πολὺ πλεῖστα  δὴ   ~καὶ κάλλιστα μέλη ποιήσαντι ~τῶν
[850-899]   ἄξιον μυστηρίων. ~(Διόνυσος) ἐπίθες λαβὼν  δὴ   καὶ σὺ λιβανωτόν. ~(Εὐριπίδης) καλῶς·
[850-899]   πρὸς ἔργον ἤδη. ~(Διόνυσος) εὔχεσθε  δὴ   καὶ σφώ τι πρὶν τἄπη
[550-599]   ἐχρῆν τι δρᾶν. ~(Πανδοκευτρία) ~ἴθι  δὴ   κάλεσον τὸν προστάτην Κλέωνά μοι.
[400-449]   γὰρ παραβλέψας τι μειρακίσκης ~νῦν  δὴ   κατεῖδον καὶ μάλ᾽ εὐπροσώπου ~συμπαιστρίας
[750-799]   νυνὶ δὲ τίς; ~(Ἄιακος) ~ὅτε  δὴ   κατῆλθ᾽ Εὐριπίδης, ἐπεδείκνυτο ~τοῖς λωποδύταις
[750-799]   ἀλλ᾽ ἔκυσε μὲν Αἰσχύλον, ~ὅτε  δὴ   κατῆλθε, κἀνέβαλε τὴν δεξιάν, ~κἀκεῖνος
[1200-1249]   τοῦτό γ᾽ ἐκκεκόψεται. ~(Διόνυσος) ~ἴθι  δὴ   λέγ᾽ ἕτερον κἀπέχου τῆς ληκύθου.
[1150-1199]   τοῦ λόγου, κατάπτυσον. ~(Διόνυσος) ἴθι  δὴ   λέγ᾽ οὐ γάρ μοὔστιν ἀλλ᾽
[1150-1199]   γάρ με καθ᾽ τι  δὴ   λέγεις; ~(Αἰσχύλος) ~ἐλθεῖν“ μὲν ἐς
[800-849]   παρίδῃ θήγοντος ὀδόντα ~ἀντιτέχνου· τότε  δὴ   μανίας ὑπὸ δεινῆς ~ὄμματα στροβήσεται.
[1350-1399]   ~αὐτὸν αὐτὰ ληρεῖν. ~(Διόνυσος) ~ἴθι  δὴ   παρίστασθον παρὰ τὼ πλάστιγγ᾽ ~(Αἰσχύλος)
[600-649]   πατάξω. ~(Διόνυσος) πηνίκα; ~(Ἄιακος) καὶ  δὴ   πάταξα. ~(Διόνυσος) κᾆτα πῶς οὐκ
[1250-1299]   κιθαρῳδικῶν νόμων εἰργασμένην. ~(Διόνυσος) ἴθι  δὴ   πέραινε, καὶ κόπον μὴ προστίθει.
[850-899]   ~(Εὐριπίδης) καὶ μάλα. ~(Διόνυσος) ~ἴθι  δὴ   προσεύχου τοῖσιν ἰδιώταις θεοῖς. ~(Εὐριπίδης)
[1150-1199]   οὖν ἐπαύσατο. ~πῶς γάρ; ὅτε  δὴ   πρῶτον μὲν αὐτὸν γενόμενον ~χειμῶνος
[1100-1149]   ἐξ Ὀρεστείας λέγε. ~(Διόνυσος) ἄγε  δὴ   σιώπα πᾶς ἀνήρ. λέγ᾽ Αἰσχύλε.
[800-849]   πινακηδὸν ἀποσπῶν ~γηγενεῖ φυσήματι· ~ἔνθεν  δὴ   στοματουργὸς ἐπῶν βασανίστρια λίσφη ~γλῶσσ᾽
[750-799]   ~νὴ Δί᾽ ὀλίγον ὕστερον. ~κἀνταῦθα  δὴ   τὰ δεινὰ κινηθήσεται. ~καὶ γὰρ
[1250-1299]   ~πάνυ γε μέλη θαυμαστά· δείξει  δὴ   τάχα. ~εἰς ἓν γὰρ αὐτοῦ
[450-499]   ἐν τῷ μέρει. ~(Ξανθίας) ~φέρε  δὴ   ταχέως αὔτ᾽ οὐ γὰρ ἀλλὰ
[1450-1499]   ~(Εὐριπίδης) σχέτλιε περιόψει με  δὴ   τεθνηκότα; ~(Διόνυσος) ~τίς οἶδεν εἰ
[250-299]   καὶ νυνί γ᾽ ὁρῶ. ~ἄγε  δὴ   τί δρῶμεν; ~(Ξανθίας) ~προϊέναι βέλτιστα
[100-149]   ἄγαν ψυχρὰν φράσῃς. ~(Ἡρακλῆς) ~φέρε  δὴ   τίν᾽ αὐτῶν σοι φράσω πρώτην;
[450-499]   ~καὶ τοὺς ἰδιώτας. ~(Διόνυσος) ~ἄγε  δὴ   τίνα τρόπον τὴν θύραν κόψω;
[150-199]   χειρῶν πολύν. ~(Διόνυσος) οὗτοι δὲ  δὴ   τίνες εἰσίν; ~(Ἡρακλῆς) οἱ μεμυημένοι
[800-849]   ἐγκύψας κάτω. ~(Ξανθίας) κρινεῖ δὲ  δὴ   τίς ταῦτα; ~(Ἄιακος) ~τοῦτ᾽ ἦν
[250-299]   ἀπόδος τὸν ναῦλον. ~(Διόνυσος) ~ἔχε  δὴ   τὠβολώ. ~ὁ Ξανθίας. ποῦ Ξανθίας;
[1500-1533]   ποιεῖσθαι, ~παραφρονοῦντος ἀνδρός. ~(Πλούτων) ἄγε  δὴ   χαίρων Αἰσχύλε χώρει, ~καὶ σῷζε
[650-699]   κάθηνται ~φιλοτιμότεραι Κλεοφῶντος, ἐφ᾽ οὗ  δὴ   χείλεσιν ἀμφιλάλοις ~δεινὸν ἐπιβρέμεται ~Θρῃκία
[650-699]   ὑμᾶς, οἳ μεθ᾽ ὑμῶν πολλὰ  δὴ   ~χοἰ πατέρες ἐναυμάχησαν καὶ προσήκουσιν
[1200-1249]   δείξεις; ~(Αἰσχύλος) φημί. ~(Διόνυσος) καὶ  δὴ   χρὴ λέγειν. ~(Εὐριπίδης) ~Αἴγυπτος, ὡς
[1000-1049]   καὶ θυμοὺς ἑπταβοείους. ~(Διόνυσος) ~καὶ  δὴ   χωρεῖ τουτὶ τὸ κακόν· κρανοποιῶν
[600-649]   ὡς ἀκούω ~τῆς θύρας καὶ  δὴ   ψόφον. ~(Ἄιακος) ξυνδεῖτε ταχέως τουτονὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005