Alphabétiquement     [«   »]
τοὔπος 3
τοὔργον 2
τοὐρεβίνθου 1
τοὺς 40
τοῦτ 16
τουτὶ 11
τουτί 2
Fréquences     [«    »]
40 νὴ
40 τι
38 τοῖς
40 τοὺς
40 ὡς
41 ἐν
42 σὺ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles

τοὺς


Vers
[1000-1049]   νουθεσίας, ὅτι βελτίους τε ποιοῦμεν  ~τοὺς   ἀνθρώπους ἐν ταῖς πόλεσιν. ~(Αἰσχύλος)
[1500-1533]   ἡμετέραν ~γνώμαις ἀγαθαῖς καὶ παίδευσον  ~τοὺς   ἀνοήτους· πολλοὶ δ᾽ εἰσίν· ~καὶ
[1000-1049]   τοῦτ᾽ ἐπιθυμεῖν ἐξεδίδαξα ~νικᾶν ἀεὶ  τοὺς   ἀντιπάλους, κοσμήσας ἔργον ἄριστον. ~(Διόνυσος)
[1050-1099]   τί δράσας; ~(Αἰσχύλος) ~πρῶτον μὲν  τοὺς   βασιλεύοντας ῥάκι᾽ ἀμπισχών, ἵν᾽ ἐλεινοὶ
[550-599]   ~ὡς ἡδέως ἄν σου λίθῳ  τοὺς   γομφίους ~κόπτοιμ᾽ ἄν, οἷς μου
[1200-1249]   διαφθερῶ. ~(Εὐριπίδης) ἀπὸ ληκυθίου σὺ  τοὺς   ἐμούς; ~(Αἰσχύλος) ἑνὸς μόνου. ~ποιεῖς
[250-299]   που τοὺς πατραλοίας αὐτόθι ~καὶ  τοὺς   ἐπιόρκους, οὓς ἔλεγεν ἡμῖν; ~(Ξανθίας)
[1000-1049]   Ἄρεως μεστόν. ~(Διόνυσος) ποῖον; ~(Αἰσχύλος)  ~τοὺς   ἕπτ᾽ ἐπὶ Θήβας· ~ὃ θεασάμενος
[350-399]   ~χώρει νυν πᾶς ἀνδρείως ~ἐς  τοὺς   εὐανθεῖς κόλπους ~λειμώνων ἐγκρούων ~κἀπισκώπτων
[1050-1099]   τὰ ῥήματα τίκτειν. ~κἄλλως εἰκὸς  τοὺς   ἡμιθέους τοῖς ῥήμασι μείζοσι χρῆσθαι·
[900-949]   ἀλαζὼν καὶ φέναξ οἵοις τε  τοὺς   θεατὰς ~ἐξηπάτα μώρους λαβὼν παρὰ
[900-949]   οὐ ῥᾴδι᾽ ἦν. ~(Διόνυσος) ~νὴ  τοὺς   θεοὺς ἐγὼ γοῦν ~ἤδη ποτ᾽
[150-199]   τις ῥῆσιν ἐξεγράψατο. ~(Διόνυσος) ~νὴ  τοὺς   θεοὺς ἐχρῆν γε πρὸς τούτοισι
[950-999]   τίς τοῦτ᾽ ἔλαβε; ~(Διόνυσος) ~νὴ  τοὺς   θεοὺς νῦν γοῦν Ἀθηναίων ~ἅπας
[450-499]   ~τρόπον περὶ τοὺς ξένους ~καὶ  τοὺς   ἰδιώτας. ~(Διόνυσος) ~ἄγε δὴ τίνα
[1050-1099]   ~κἂν ταῦτα λέγων ἐξαπατήσῃ, παρὰ  τοὺς   ἰχθῦς ἀνέκυψεν. ~(Αἰσχύλος) ~εἶτ᾽ αὖ
[700-749]   ~ταὐτὸν ἔς τε τῶν πολιτῶν  τοὺς   καλούς τε κἀγαθοὺς ~ἔς τε
[1150-1199]   ~λάθρᾳ γὰρ ἦλθεν οὐ πιθὼν  τοὺς   κυρίους. ~(Διόνυσος) ~εὖ νὴ τὸν
[650-699]   πόλει· ~καὶ γὰρ αἰσχρόν ἐστι  τοὺς   μὲν ναυμαχήσαντας μίαν ~καὶ Πλαταιᾶς
[350-399]   Ἑκαταίων κυκλίοισι χοροῖσιν ὑπᾴδων, ~ἢ  τοὺς   μισθοὺς τῶν ποιητῶν ῥήτωρ ὢν
[450-499]   εὐσεβῆ τε διήγομεν ~τρόπον περὶ  τοὺς   ξένους ~καὶ τοὺς ἰδιώτας. ~(Διόνυσος)
[100-149]   κατὰ σὴν μίμησιν, ἵνα μοι  τοὺς   ξένους ~τοὺς σοὺς φράσειας, εἰ
[900-949]   οὐδὲ ἕν ~(Διόνυσος) μὴ πρῖε  τοὺς   ὀδόντας. ~(Εὐριπίδης) ~ἀλλ᾽ Σκαμάνδρους
[950-999]   ~ἅπας τις εἰσιὼν ~κέκραγε πρὸς  τοὺς   οἰκέτας ~ζητεῖ τε, ποῦ στιν
[1050-1099]   ἐνέτριψεν ~τῶν μειρακίων στωμυλλομένων, καὶ  τοὺς   Παράλους ἀνέπεισεν ~ἀνταγορεύειν τοῖς ἄρχουσιν.
[250-299]   βόρβορος. ~(Διόνυσος) ~κατεῖδες οὖν που  τοὺς   πατραλοίας αὐτόθι ~καὶ τοὺς ἐπιόρκους,
[650-699]   πρῶτον οὖν ἡμῖν δοκεῖ ~ἐξισῶσαι  τοὺς   πολίτας κἀφελεῖν τὰ δείματα, ~κεἴ
[1200-1249]   τοῖσιν θεοῖς ~ἀπὸ ληκυθίου σου  τοὺς   προλόγους διαφθερῶ. ~(Εὐριπίδης) ἀπὸ ληκυθίου
[1150-1199]   ~(Αἰσχύλος) ~σὺ δὲ πῶς ἐποίεις  τοὺς   προλόγους; ~(Εὐριπίδης) ~ἐγὼ φράσω. ~κἄν
[1200-1249]   τὴν λήκυθον, ~ἵνα μὴ διακναίσῃ  τοὺς   προλόγους ἡμῶν. ~(Εὐριπίδης) τὸ τί;
[1150-1199]   Ἐρασινίδου. ~(Εὐριπίδης) ~ληρεῖς· ἐγὼ δὲ  τοὺς   προλόγους καλοὺς ποιῶ. ~(Αἰσχύλος) ~καὶ
[1100-1149]   ~(Εὐριπίδης) ~καὶ μὴν ἐπ᾽ αὐτοὺς  τοὺς   προλόγους σου τρέψομαι, ~ὅπως τὸ
[500-549]   ~πὺξ πατάξας μοὐξέκοψε ~τοῦ χοροῦ  τοὺς   προσθίους; ~(Πανδοκευτρία) ~Πλαθάνη, Πλαθάνη δεῦρ᾽
[1050-1099]   ἀνέπεισας ~κώνεια πιεῖν αἰσχυνθείσας διὰ  τοὺς   σοὺς Βελλεροφόντας. ~(Εὐριπίδης) ~πότερον δ᾽
[100-149]   μίμησιν, ἵνα μοι τοὺς ξένους  ~τοὺς   σοὺς φράσειας, εἰ δεοίμην, οἷσι
[800-849]   (Αἰσχύλος) ~(Ξανθίας) ~πολλοὺς ἴσως ἐνόμιζε  τοὺς   τοιχωρύχους. ~(Ἄιακος) ~λῆρόν τε τἄλλ᾽
[950-999]   καὶ Μέμνονας κωδωνοφαλαροπώλους. ~γνώσει δὲ  τοὺς   τούτου τε κἀμοὺς ἑκατέρου μαθητάς.
[700-749]   ~ἀλλὰ καὶ νῦν ὦνόητοι μεταβαλόντες  τοὺς   τρόπους ~χρῆσθε τοῖς χρηστοῖσιν αὖθις·
[1450-1499]   μὴν ἀπάξειν μ᾽ οἴκαδ᾽ αἱροῦ  τοὺς   φίλους. ~(Διόνυσος) γλῶττ᾽ ὀμώμοκ᾽
[1400-1449]   χάριν; ~ἵν᾽ πόλις σωθεῖσα  τοὺς   χοροὺς ἄγῃ. ~ὁπότερος οὖν ἂν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005