Alphabétiquement     [«   »]
σώφρονας 1
σωφρονεῖς 1
τ 18
τὰ 38
τά 3
τἀγαθά 1
τάδ 1
Fréquences     [«    »]
36 γε
36 δὴ
36 ἐς
38 τὰ
38 τοῖς
40 νὴ
40 τι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles

τὰ


Vers
[1400-1449]   γυνὴ Κηφισοφῶν ~ἐμβὰς καθήσθω, συλλαβὼν  τὰ   βιβλία· ~ἐγὼ δὲ δύ᾽ ἔπη
[1400-1449]   κᾆτ᾽ ἔχοντες ὀξίδας ~ῥαίνοιεν ἐς  τὰ   βλέφαρα τῶν ἐναντίων. ~ἐγὼ μὲν
[1400-1449]   τὰ νῦν ἄπιστα πίσθ᾽ ἡγώμεθα,  ~τὰ   δ᾽ ὄντα πίστ᾽ ἄπιστα. ~(Διόνυσος)
[650-699]   δοκεῖ ~ἐξισῶσαι τοὺς πολίτας κἀφελεῖν  τὰ   δείματα, ~κεἴ τις ἥμαρτε σφαλείς
[250-299]   τόπος ἐστὶν οὗ τὰ θηρία  ~τὰ   δείν᾽ ἔφασκ᾽ ἐκεῖνος. ~(Διόνυσος) ὡς
[750-799]   Δί᾽ ὀλίγον ὕστερον. ~κἀνταῦθα δὴ  τὰ   δεινὰ κινηθήσεται. ~καὶ γὰρ ταλάντῳ
[1100-1149]   ~βιβλίον τ᾽ ἔχων ἕκαστος μανθάνει  τὰ   δεξιά· ~αἱ φύσεις τ᾽ ἄλλως
[250-299]   οὗτος τόπος ἐστὶν οὗ  τὰ   θηρία ~τὰ δείν᾽ ἔφασκ᾽ ἐκεῖνος.
[1100-1149]   δέρετον ~τά τε παλαιὰ καὶ  τὰ   καινά, ~κἀποκινδυνεύετον λεπτόν τι καὶ
[300-349]   σου. ~(Διόνυσος) ~οἴμοι, πόθεν μοι  τὰ   κακὰ ταυτὶ προσέπεσεν; ~τίν᾽ αἰτιάσομαι
[1350-1399]   τέκνα, ~τὰ τόξα λαβόντες ἐπαμύνατε,  ~τὰ   κῶλά τ᾽ ἀμπάλλετε κυκλούμενοι τὴν
[1100-1149]   ἀμαθία προσῇ ~τοῖς θεωμένοισιν, ὡς  τὰ   ~λεπτὰ μὴ γνῶναι λεγόντοιν, ~μηδὲν
[1250-1299]   ~εἰς ἓν γὰρ αὐτοῦ πάντα  τὰ   μέλη ξυντεμῶ. ~(Διόνυσος) ~καὶ μὴν
[1200-1249]   τοῖσιν ὀφθαλμοῖς ἔφυ. ~ἀλλ᾽ ἐς  τὰ   μέλη πρὸς τῶν θεῶν αὐτοῦ
[850-899]   πρότερος, εἰ τούτῳ δοκεῖ, ~τἄπη,  τὰ   μέλη, τὰ νεῦρα τῆς τραγῳδίας,
[1300-1349]   ~ἀνὰ τὸ δωδεκαμήχανον ~Κυρήνης μελοποιῶν;  ~τὰ   μὲν μέλη σου ταῦτα· βούλομαι
[850-899]   τούτῳ δοκεῖ, ~τἄπη, τὰ μέλη,  τὰ   νεῦρα τῆς τραγῳδίας, ~καὶ νὴ
[1400-1449]   φράζειν. ~(Διόνυσος) λέγε. ~(Εὐριπίδης) ~ὅταν  τὰ   νῦν ἄπιστα πίσθ᾽ ἡγώμεθα, ~τὰ
[1400-1449]   ἀλλ᾽ ἐς τὸν σταθμὸν ~αὐτὸς  τὰ   παιδί᾽ γυνὴ Κηφισοφῶν ~ἐμβὰς
[550-599]   χρόνου, ~πρόρριζος αὐτός, γυνή,  τὰ   παιδία, ~κάκιστ᾽ ἀπολοίμην, κἀρχέδημος
[950-999]   γ᾽ ἀνὴρ καὶ δεινὸς ἐς  τὰ   πάντα, ~ὃς ἢν κακοῖς που
[550-599]   δίκην. ~(Πανδοκευτρία) ~καὶ τὰ σκόροδα  τὰ   πολλά. ~(Διόνυσος) ~ληρεῖς γύναι
[400-449]   ~ἐν τοῖς ἄνω νεκροῖσι, ~κἀστὶν  τὰ   πρῶτα τῆς ἐκεῖ μοχθηρίας. ~τὸν
[1050-1099]   γνωμῶν καὶ διανοιῶν ἴσα καὶ  τὰ   ῥήματα τίκτειν. ~κἄλλως εἰκὸς τοὺς
[600-649]   κατ᾽ ὀφθαλμοὺς λέγῃ. ~κατάθου σὺ  τὰ   σκεύη ταχέως, χὤπως ἐρεῖς ~ἐνταῦθα
[0-1]   ~τί δῆτ᾽ ἔδει με ταῦτα  τὰ   σκεύη φέρειν, ~εἴπερ ποιήσω μηδὲν
[500-549]   εἰσέρχομαι. ~ὁ παῖς ἀκολούθει δεῦρο  τὰ   σκεύη φέρων. ~(Διόνυσος) ~ἐπίσχες οὗτος.
[550-599]   δώσει τις δίκην. ~(Πανδοκευτρία) ~καὶ  τὰ   σκόροδα τὰ πολλά. ~(Διόνυσος) ~ληρεῖς
[1000-1049]   μὲν τῇ ξυντυχίᾳ, καὶ μου  τὰ   σπλάγχν᾽ ἀγανακτεῖ, ~εἰ πρὸς τοῦτον
[450-499]   κύνες, ~ἔχιδνά θ᾽ ἑκατογκέφαλος,  τὰ   σπλάγχνα σου ~διασπαράξει, πλευμόνων τ᾽
[500-549]   Μελίτης μαστιγίας. ~φέρε νυν ἐγὼ  τὰ   στρώματ᾽ αἴρωμαι ταδί. ~(Θεράπαινα) ~ὦ
[150-199]   σύ γε ~ὑγίαινε. σὺ δὲ  τὰ   στρώματ᾽ αὖθις λάμβανε. ~(Ξανθίας) πρὶν
[550-599]   αἴρεσθαί σ᾽ ἀνάγκη ~σται πάλιν  τὰ   στρώματα. ~(Ξανθίας) ~οὐ κακῶς ὦνδρες
[500-549]   Ξανθία, ~ἀλλ᾽ ἀράμενος οἴσεις πάλιν  τὰ   στρώματα. ~(Ξανθίας) ~τί δ᾽ ἔστιν;
[1200-1249]   ἐπὶ τοῖς προλόγοισί σου ~ὥσπερ  τὰ   σῦκ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ὀφθαλμοῖς ἔφυ.
[500-549]   εἴσιθ᾽ ὡς μάγειρος ἤδη  τὰ   τεμάχη ~ἔμελλ᾽ ἀφαιρεῖν χἠ τράπεζ᾽
[1350-1399]   ~ἀλλ᾽ Κρῆτες, Ἴδας τέκνα,  ~τὰ   τόξα λαβόντες ἐπαμύνατε, ~τὰ κῶλά
[550-599]   ~κόπτοιμ᾽ ἄν, οἷς μου κατέφαγες  τὰ   φορτία. ~(Πλαθάνη) ~ἐγὼ δέ γ᾽
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005