Alphabétiquement     [«   »]
βωμολόχοις 1
βωμολόχος 1
βωμολόχων 1
γ 67
γαίας 1
γαλῆν 1
γάμους 1
Fréquences     [«    »]
60 μὴ
60
64
67 γ
67 τί
73 οὐ
75 Αἰσχύλος
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles

γ


Vers
[200-249]   κοὰξ κοάξ. ~(Διόνυσος) ~ἐγὼ δέ  γ᾽   ἀλγεῖν ἄρχομαι ~τὸν ὄρρον
[1450-1499]   βούλομαι. ~(Διόνυσος) μὴ δῆτα σύ  γ᾽   ἀλλ᾽ ἐνθένδ᾽ ἀνίει τἀγαθά. ~(Αἰσχύλος)
[1450-1499]   ἥδεται; ~(Διόνυσος) ~οὐ δῆτ᾽ ἐκείνη  γ᾽   ἀλλὰ χρῆται πρὸς βίαν. ~(Αἰσχύλος)
[1100-1149]   ~(Εὐριπίδης) ἔχει δ᾽ ἕκαστον εἴκοσίν  γ᾽   ἁμαρτίας. ~(Διόνυσος) ~Αἰσχύλε παραινῶ σοι
[1250-1299]   νεφρὼ βουβωνιῶ. ~(Εὐριπίδης) ~μὴ πρίν  γ᾽   ἂν> ἀκούσῃς χἀτέραν στάσιν μελῶν
[1100-1149]   χθόνιον ἔχει γέρας- ~(Διόνυσος) ~οὕτω  γ᾽   ἂν εἴη πρὸς πατρὸς τυμβωρύχος.
[950-999]   χρώμεθ᾽ οἷς ξύνεσμεν, ~ἐξ ὧν  γ᾽   ἂν ἐξηλεγχόμην· ξυνειδότες γὰρ οὗτοι
[50-99]   σ᾽ ἄγειν; ~(Διόνυσος) ~οὐ πρίν  γ᾽   ἂν Ἰοφῶντ᾽ ἀπολαβὼν αὐτὸν μόνον,
[600-649]   ~(Ξανθίας) ~δίκαιος λόγος· χὠπότερόν  γ᾽   ἂν νῷν ἴδῃς ~κλαύσαντα πρότερον
[800-849]   κότῳ. ~(Αἰσχύλος) οὐ δῆτα πρίν  γ᾽   ἂν τοῦτον ἀποφήνω σαφῶς ~τὸν
[1450-1499]   ἄχθομαι τῷ πράγματι. ~(Χορός) ~μακάριός  γ᾽   ἀνὴρ ἔχων ~ξύνεσιν ἠκριβωμένην. ~πάρα
[950-999]   κομψός. ~(Διόνυσος) ~Θηραμένης; σοφός  γ᾽   ἀνὴρ καὶ δεινὸς ἐς τὰ
[1350-1399]   ~μέθεσθε μέθεσθε· καὶ τὸ τοῦδέ  γ᾽   αὖ ῥέπει· ~θάνατον γὰρ εἰσέθηκε
[450-499]   ᾔτησά σε; ~οὐκ ἂν ἕτερός  γ᾽   αὔτ᾽ ἠργάσατ᾽ ἀνήρ. ~(Ξανθίας) ἀλλὰ
[0-1]   ~(Διόνυσος) ~πῶς γὰρ φέρεις, ὅς  γ᾽   αὐτὸς ὑφ᾽ ἑτέρου φέρει; ~(Ξανθίας)
[1150-1199]   ~(Διόνυσος) ~νὴ τὸν Δί᾽ ὥσπερ  γ᾽   εἴ τις εἴποι γείτονι, ~χρῆσον
[1200-1249]   γε· ~νυνὶ γὰρ αὐτοῦ τοῦτό  γ᾽   ἐκκεκόψεται. ~(Διόνυσος) ~ἴθι δὴ λέγ᾽
[0-1]   δύναμαι μὴ γελᾶν· ~καίτοι δάκνω  γ᾽   ἐμαυτόν· ἀλλ᾽ ὅμως γελῶ. ~(Διόνυσος)
[250-299]   πάντως. ~(Διόνυσος) ~οὐδὲ μὴν ὑμεῖς  γ᾽   ἐμὲ ~οὐδέποτε· κεκράξομαι γὰρ ~κἂν
[1100-1149]   σιωπῶ τῷδ᾽ ~(Διόνυσος) ἐὰν πείθῃ  γ᾽   ἐμοί. ~(Εὐριπίδης) εὐθὺς γὰρ ἡμάρτηκεν
[1200-1249]   πρίωμαι τῷδ᾽ ~(Διόνυσος) ἐὰν πείθῃ  γ᾽   ἐμοί. ~(Εὐριπίδης) οὐ δῆτ᾽ ἐπεὶ
[50-99]   ἔτνους; ~(Ἡρακλῆς) ~ἔτνους; βαβαιάξ, μυριάκις  γ᾽   ἐν τῷ βίῳ. ~(Διόνυσος) ~ἆρ᾽
[1000-1049]   Ἀφροδίτης οὐδέν σοι. ~(Αἰσχύλος) ~μηδέ  γ᾽   ἐπείη. ~ἀλλ᾽ ἐπί τοι σοὶ
[1350-1399]   κακόν. ~(Εὐριπίδης) ἐγὼ δὲ πειθώ  γ᾽   ἔπος ἄριστ᾽ εἰρημένον. ~(Διόνυσος) ~πειθὼ
[550-599]   τὰ φορτία. ~(Πλαθάνη) ~ἐγὼ δέ  γ᾽   ἐς τὸ βάραθρον ἐμβάλοιμί σε.
[1050-1099]   ~νὴ τὸν Ἀπόλλω, καὶ προσπαρδεῖν  γ᾽   ἐς τὸ στόμα τῷ θαλάμακι,
[550-599]   πανταχοῦ. ~(Πανδοκευτρία) ~καὶ τὸ ξίφος  γ᾽   ἐσπᾶτο μαίνεσθαι δοκῶν. ~(Πλαθάνη) νὴ
[1100-1149]   ~(Διόνυσος) ἀλλ᾽ οὐδὲ πάντα ταῦτά  γ᾽   ἔστ᾽ ἀλλ᾽ τρία. ~(Εὐριπίδης)
[100-149]   μαίνομαι. ~(Ἡρακλῆς) ~ἦ μὴν κόβαλά  γ᾽   ἐστίν, ὡς καὶ σοὶ δοκεῖ.
[50-99]   καὶ νὴ Δί᾽ εἴ τί  γ᾽   ἔστιν ἔτι κατωτέρω. ~(Ἡρακλῆς) τί
[1200-1249]   ~(Εὐριπίδης) ~μὰ τὸν Δί᾽ οὔπω  γ᾽   ἔτι γὰρ εἰσί μοι συχνοί.
[250-299]   ἐσθ᾽ ὡς Ἡρακλῆς. ~ἐγὼ δέ  γ᾽   εὐξαίμην ἂν ἐντυχεῖν τινι ~λαβεῖν
[750-799]   τῆς τέχνης ~διαγωνιεῖσθ᾽ ἔφασκε πρός  γ᾽   Εὐριπίδην. ~(Ξανθίας) τὸ χρῆμ᾽ ἄρ᾽
[50-99]   ποιεῖ κωδωνίσω. ~κἄλλως μέν  γ᾽   (Εὐριπίδης) πανοῦργος ὢν ~κἂν ξυναποδρᾶναι
[0-1]   φέρει; ~(Ξανθίας) ~οὐ δῆθ᾽  γ᾽   ἔχω γὼ καὶ φέρω μὰ
[1400-1449]   τὸν Δία τὸν σωτῆρα δυσκρίτως  γ᾽   ἔχω· ~ὁ μὲν σοφῶς γὰρ
[200-249]   κοάξ. ~(Διόνυσος) ~ἐγὼ δὲ φλυκταίνας  γ᾽   ἔχω, ~χὠ πρωκτὸς ἰδίει πάλαι,
[1050-1099]   ~(Διόνυσος) ~νὴ τὴν Δήμητρα χιτῶνά  γ᾽   ἔχων οὔλων ἐρίων ὑπένερθεν. ~κἂν
[150-199]   τι ποιῶ; τί δ᾽ ἄλλο  γ᾽   ~ἵζω πὶ κώπην, οὗπερ
[700-749]   μεθύων ἄνευ ~ξύλου βαδίζων. ~πολλάκις  γ᾽   ἡμῖν ἔδοξεν πόλις πεπονθέναι
[1050-1099]   ~ἀνταγορεύειν τοῖς ἄρχουσιν. καίτοι τότε  γ᾽   ἡνίκ᾽ ἐγὼ ζων, ~οὐκ ἠπίσταντ᾽
[900-949]   δῆθ᾽ ~(Εὐριπίδης) ~ὁ δὲ χορός  γ᾽   ἤρειδεν ὁρμαθοὺς ἂν ~μελῶν ἐφεξῆς
[300-349]   ~(Ξανθίας) Διόνυσε τοίνυν. ~(Διόνυσος) ~τοῦτό  γ᾽   ἧττον θατέρου. ~ἴθ᾽ ᾗπερ ἔρχει.
[1450-1499]   τὸν πόρον. ~(Διόνυσος) εὖ, πλήν  γ᾽   δικαστὴς αὐτὰ καταπίνει μόνος.
[150-199]   ~(Ξανθίας) ~νὴ τὸν Ποσειδῶ κἄστι  γ᾽   Χάρων οὑτοσί. ~(Διόνυσος) ~χαῖρ᾽
[1350-1399]   ποιητῶν τυροπωλῆσαι τέχνην. ~(Χορός) ἐπίπονοί  γ᾽   οἱ δεξιοί. ~τόδε γὰρ ἕτερον
[800-849]   ἦν. ~ἀλλ᾽ εἰσίωμεν· ὡς ὅταν  γ᾽   οἱ δεσπόται ~ἐσπουδάκωσι, κλαύμαθ᾽ ἡμῖν
[1250-1299]   τραποῦ. ~(Εὐριπίδης) ~καὶ μὴν ἔχω  γ᾽   οἷς αὐτὸν ἀποδείξω κακὸν ~μελοποιὸν
[250-299]   μέλει. ~(Βάτραχοι) ~ἀλλὰ μὴν κεκραξόμεσθά  γ᾽   ~ὁπόσον φάρυξ ἂν ἡμῶν
[250-299]   τὸν Ποσειδῶ γωγε, καὶ νυνί  γ᾽   ὁρῶ. ~ἄγε δὴ τί δρῶμεν;
[150-199]   στὶν ἣν ἔφραζε, καὶ πλοῖόν  γ᾽   ὁρῶ. ~(Ξανθίας) ~νὴ τὸν Ποσειδῶ
[1100-1149]   ~(Εὐριπίδης) εὐθὺς γὰρ ἡμάρτηκεν οὐράνιόν  γ᾽   ὅσον. ~(Αἰσχύλος) ὁρᾷς ὅτι ληρεῖς;
[750-799]   πανούργων; ~(Ἄιακος) νὴ Δί᾽ οὐράνιόν  γ᾽   ὅσον. ~(Ξανθίας) ~μετ᾽ Αἰσχύλου δ᾽
[0-1]   ~(Διόνυσος) ~μὴ δῆθ᾽ ἱκετεύω, πλήν  γ᾽   ὅταν μέλλω ξεμεῖν. ~(Ξανθίας) ~τί
[650-699]   κρομμύων ὀσφραίνομαι. ~(Ἄιακος) ἐπεὶ προτιμᾷς  γ᾽   οὐδέν. ~(Διόνυσος) οὐδέν μοι μέλει.
[150-199]   ~(Χάρων) ~ναὶ μὰ Δία σοῦ  γ᾽   οὕνεκα. ~ἔσβαινε δή. ~(Διόνυσος) παῖ
[1000-1049]   ἐς τὸν πόλεμον, καὶ τούτου  γ᾽   οὕνεκα τύπτου. ~(Αἰσχύλος) ~ἀλλ᾽ ὑμῖν
[1100-1149]   δείσητον, ἀλλὰ ~πάντ᾽ ἐπέξιτον θεατῶν  γ᾽   οὕνεχ᾽ ὡς ὄντων σοφῶν. ~(Εὐριπίδης)
[0-1]   ~(Διόνυσος) πῶς φέρεις γὰρ ὅς  γ᾽   ὀχεῖ; ~(Ξανθίας) φέρων γε ταυτί.
[1150-1199]   κάρδοπον“ ~(Αἰσχύλος) οὐ δῆτα τοῦτό  γ᾽   κατεστωμυλμένε ~ἄνθρωπε ταὔτ᾽ ἔστ᾽
[1450-1499]   οὐ σῳζοίμεθ᾽ ἄν; ~(Διόνυσος) ~εὖ  γ᾽   Παλάμηδες, σοφωτάτη φύσις.
[200-249]   ἀλλ᾽ κοάξ. ~(Βάτραχοι) ~εἰκότως  γ᾽   πολλὰ πράττων. ~ἐμὲ γὰρ
[450-499]   καὶ προσέτ᾽ ἀπεψησάμην. ~(Ξανθίας) ἀνδρεῖά  γ᾽   Πόσειδον. ~(Διόνυσος) οἶμαι νὴ
[1400-1449]   πόλει δ᾽ ἀμήχανον. ~(Διόνυσος) εὖ  γ᾽   Πόσειδον· σὺ δὲ τίνα
[900-949]   ~(Διόνυσος) ~ἐγὼ δὲ τὸν Φιλοξένου  γ᾽   ᾤμην Ἔρυξιν εἶναι. ~(Εὐριπίδης) ~εἶτ᾽
[0-1]   ἕτερον ἀστεῖόν τι; ~(Διόνυσος) πλήν  γ᾽   ὡς θλίβομαι“ ~(Ξανθίας) τί δαί;
[950-999]   ~φημὶ κἀγώ. ~ὡς πρὶν διδάξαι  γ᾽   ὤφελες μέσος διαρραγῆναι. ~(Εὐριπίδης) ~λεπτῶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005