Alphabétiquement     [«   »]
ἐρῶ 2
ἐρῶσαν 1
ἐρώτα 1
ἐς 36
ἔς 3
ἔσβαινε 1
ἐσβολαὶ 1
Fréquences     [«    »]
36 γε
36 δὴ
34 τε
36 ἐς
38 τὰ
38 τοῖς
40 νὴ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles

ἐς


Vers
[1350-1399]   ἀποδοίμαν· ~ὁ δ᾽ ἀνέπτατ᾽ ἀνέπτατ᾽  ἐς   αἰθέρα ~κουφοτάταις πτερύγων ἀκμαῖς· ~ἐμοὶ
[1150-1199]   δὴ λέγεις; ~(Αἰσχύλος) ~ἐλθεῖν“ μὲν  ἐς   γῆν ἔσθ᾽ ὅτῳ μετῇ πάτρας·
[1100-1149]   σύμμαχός τ᾽ αἰτουμένῳ. ~ἥκω γὰρ  ἐς   γῆν τήνδε καὶ κατέρχομαι“ ~(Διόνυσος)
[1150-1199]   σύμμαχός τ᾽ αἰτουμένῳ. ~ἥκω γὰρ  ἐς   γῆν τήνδε καὶ κατέρχομαι ~(Εὐριπίδης)
[1150-1199]   δέ σοι φράσω. ~ἥκω γὰρ  ἐς   γῆν“ φησί, καὶ κατέρχομαι“ ~ἥκω“
[1350-1399]   ~λαμπάδας ὀξυτάτας χεροῖν Ἑκάτα παράφηνον  ~ἐς   Γλύκης, ὅπως ἂν ~εἰσελθοῦσα φωράσω.
[300-349]   τόνδ᾽ ἀνὰ λειμῶνα χορεύσων ~ὁσίους  ἐς   θιασώτας, ~πολύκαρπον μὲν τινάσσων ~περὶ
[100-149]   μὴ βαδιστικοῦ. ~(Ἡρακλῆς) ~καθέρπυσόν νυν  ἐς   Κεραμεικόν. ~(Διόνυσος) κᾆτα τί; ~(Ἡρακλῆς)
[600-649]   ἥκει τῳ κακόν. ~(Ξανθίας) οὐκ  ἐς   κόρακας; μὴ πρόσιτον. ~(Ἄιακος) ~εἶεν,
[150-199]   ἔμβαινε. ~(Διόνυσος) ~ποῖ σχήσειν δοκεῖς;  ~ἐς   κόρακας ὄντως; ~(Χάρων) ~ναὶ μὰ
[50-99]   ποῖ γῆς τλήμων; ~(Διόνυσος)  ἐς   Μακάρων εὐωχίαν. ~(Ἡρακλῆς) δὲ
[1200-1249]   προσάψαι ληκύθιον. ~Πέλοψ Ταντάλειος  ἐς   Πῖσαν μολὼν ~θοαῖσιν ἵπποις“ ~(Αἰσχύλος)
[450-499]   θεᾷ, φέγγος ἱερὸν οἴσων. ~χωρῶμεν  ἐς   πολυρρόδους ~λειμῶνας ἀνθεμώδεις, ~τὸν ἡμέτερον
[1400-1449]   ναυμαχοῖεν κᾆτ᾽ ἔχοντες ὀξίδας ~ῥαίνοιεν  ἐς   τὰ βλέφαρα τῶν ἐναντίων. ~ἐγὼ
[1200-1249]   ἐπὶ τοῖσιν ὀφθαλμοῖς ἔφυ. ~ἀλλ᾽  ἐς   τὰ μέλη πρὸς τῶν θεῶν
[950-999]   σοφός γ᾽ ἀνὴρ καὶ δεινὸς  ἐς   τὰ πάντα, ~ὃς ἢν κακοῖς
[1000-1049]   γέ τοι δή. ~ἃ γὰρ  ἐς   τὰς ἀλλοτρίας ἐποίεις, αὐτὸς τούτοισιν
[600-649]   μαστιγῶν, δέρων, ~στρεβλῶν, ἔτι δ᾽  ἐς   τὰς ῥῖνας ὄξος ἐγχέων, ~πλίνθους
[350-399]   ~ἣ τὴν χώραν ~σῴζειν φήσ᾽  ἐς   τὰς ὥρας, ~κἂν Θωρυκίων μὴ
[450-499]   τὴν καρδίαν; ~(Διόνυσος) ~δείσασα γὰρ  ~ἐς   τὴν κάτω μου κοιλίαν καθείρπυσεν.
[850-899]   μονῳδίας, ~γάμους δ᾽ ἀνοσίους ἐσφέρων  ἐς   τὴν τέχνην. ~(Διόνυσος) ~ἐπίσχες οὗτος
[1250-1299]   κόπων ὅσον. ~ἐγὼ μὲν οὖν  ἐς   τὸ βαλανεῖον βούλομαι· ~ὑπὸ τῶν
[550-599]   φορτία. ~(Πλαθάνη) ~ἐγὼ δέ γ᾽  ἐς   τὸ βάραθρον ἐμβάλοιμί σε. ~(Πανδοκευτρία)
[600-649]   σὺ γεννάδας ἀνήρ· ~χωρεῖς γὰρ  ἐς   τὸ δίκαιον. ἀποδύεσθε δή. ~(Ξανθίας)
[1150-1199]   σὺ ~Αἰσχύλ᾽ ἀνύσας· σὺ δ᾽  ἐς   τὸ κακὸν ἀπόβλεπε. ~(Αἰσχύλος) ~τύμβου
[1250-1299]   ~(Αἰσχύλος) ~ἀλλ᾽ οὖν ἐγὼ μὲν  ἐς   τὸ καλὸν ἐκ τοῦ καλοῦ
[150-199]   ἐκ κακῶν καὶ πραγμάτων; ~τίς  ἐς   τὸ Λήθης πεδίον, σ᾽
[550-599]   ἔλθ᾽ πανοῦργος οὑτοσί, ~ὃς  ἐς   τὸ πανδοκεῖον εἰσελθών ποτε ~ἑκκαίδεκ᾽
[1050-1099]   τὸν Ἀπόλλω, καὶ προσπαρδεῖν γ᾽  ἐς   τὸ στόμα τῷ θαλάμακι, ~καὶ
[450-499]   γὰρ ἀλλὰ πειστέον· ~καὶ βλέψον  ἐς   τὸν Ἡρακλειοξανθίαν, ~εἰ δειλὸς ἔσομαι
[1500-1533]   ~καὶ ψευδολόγος καὶ βωμολόχος ~μηδέποτ᾽  ἐς   τὸν θᾶκον τὸν ἐμὸν ~μηδ᾽
[1000-1049]   εἴργασται· Θηβαίους γὰρ πεποίηκας ~ἀνδρειοτέρους  ἐς   τὸν πόλεμον, καὶ τούτου γ᾽
[1400-1449]   μηκέτ᾽ ἔμοιγε κατ᾽ ἔπος, ἀλλ᾽  ἐς   τὸν σταθμὸν ~αὐτὸς τὰ παιδί᾽
[1350-1399]   ἐχόμεθα. ~(Διόνυσος) ~τοὔπος νῦν λέγετον  ἐς   τὸν σταθμόν. ~(Εὐριπίδης) εἴθ᾽ ὤφελ᾽
[350-399]   ἑορτῇ. ~χώρει νυν πᾶς ἀνδρείως  ~ἐς   τοὺς εὐανθεῖς κόλπους ~λειμώνων ἐγκρούων
[1500-1533]   μὲν εὐοδίαν ἀγαθὴν ἀπιόντι ποιητῇ  ~ἐς   φάος ὀρνυμένῳ δότε δαίμονες οἱ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005