Alphabétiquement     [«   »]
μετουσία 1
μέχρι 1
μή 9
μὴ 60
μηδ 8
μηδαμῶς 1
μηδὲ 7
Fréquences     [«    »]
59 ἂν
59
55 τὴν
60 μὴ
60
64
67 γ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles

μὴ


Vers
[100-149]   τὸν Δί᾽ ὡς ὄντος γε  μὴ   βαδιστικοῦ. ~(Ἡρακλῆς) ~καθέρπυσόν νυν ἐς
[600-649]   ψεῦδος. ~(Διόνυσος) ~ἀγορεύω τινὶ ~ἐμὲ  μὴ   βασανίζειν ἀθάνατον ὄντ᾽ εἰ δὲ
[350-399]   ἐς τὰς ὥρας, ~κἂν Θωρυκίων  μὴ   βούληται. ~ἄγε νυν ἑτέραν ὕμνων
[0-1]   τοι μὰ τὴν Δήμητρα δύναμαι  μὴ   γελᾶν· ~καίτοι δάκνω γ᾽ ἐμαυτόν·
[1100-1149]   ~τοῖς θεωμένοισιν, ὡς τὰ ~λεπτὰ  μὴ   γνῶναι λεγόντοιν, ~μηδὲν ὀρρωδεῖτε τοῦθ᾽
[0-1]   μὴ καθαιρήσει τις, ἀποπαρδήσομαι; ~(Διόνυσος)  ~μὴ   δῆθ᾽ ἱκετεύω, πλήν γ᾽ ὅταν
[150-199]   καὶ ταχέως μέντοι πάνυ. ~(Ξανθίας)  ~μὴ   δῆθ᾽ ἱκετεύω σ᾽ ἀλλὰ μίσθωσαί
[600-649]   τύπτων, τἀργύριόν σοι κείσεται. ~(Ξανθίας)  μὴ   δῆτ᾽ ἔμοιγ᾽ οὕτω δὲ βασάνιζ᾽
[50-99]   σαφὲς τέρᾳ φράσω; ~(Ἡρακλῆς)  ~μὴ   δῆτα περὶ ἔτνους γε· πάνυ
[1450-1499]   ἐνθαδὶ δ᾽ οὐ βούλομαι. ~(Διόνυσος)  μὴ   δῆτα σύ γ᾽ ἀλλ᾽ ἐνθένδ᾽
[1000-1049]   ~εἰ γενναίους καὶ τετραπήχεις, καὶ  μὴ   διαδρασιπολίτας, ~μηδ᾽ ἀγοραίους μηδὲ κοβάλους
[1200-1249]   ἀνδρῶν ἀποπρίω τὴν λήκυθον, ~ἵνα  μὴ   διακναίσῃ τοὺς προλόγους ἡμῶν. ~(Εὐριπίδης)
[150-199]   ~εἰ μὴ καταθήσεις δύο δραχμάς,  μὴ   διαλέγου. ~(Διόνυσος) λάβ᾽ ἐννέ᾽ ὀβολούς.
[1350-1399]   σταθμόν. ~(Εὐριπίδης) εἴθ᾽ ὤφελ᾽ Ἀργοῦς  μὴ   διαπτάσθαι σκάφος“ ~(Αἰσχύλος) Σπερχειὲ ποταμὲ
[450-499]   ἄρα κόπτουσιν οὑπιχώριοι; ~(Ξανθίας) ~οὐ  μὴ   διατρίψεις, ἀλλὰ γεύσει τῆς θύρας,
[150-199]   τοῦτ᾽ ἔρχεται. ~(Διόνυσος) ἐὰν δὲ  μὴ   εὕρω; ~(Ξανθίας) τότε μ᾽ ἄγειν.
[600-649]   τι ~τυπτόμενον, εἶναι τοῦτον ἡγοῦ  μὴ   θεόν. ~(Ἄιακος) οὐκ ἔσθ᾽ ὅπως
[0-1]   ἄχθος ἐπ᾽ ἐμαυτῷ φέρων, ~εἰ  μὴ   καθαιρήσει τις, ἀποπαρδήσομαι; ~(Διόνυσος) ~μὴ
[350-399]   ἄπειρος τοιῶνδε λόγων γνώμῃ  μὴ   καθαρεύει, ~ἢ γενναίων ὄργια Μουσῶν
[250-299]   ἀπολούμεθ᾽ ὦναξ Ἡράκλεις. ~(Διόνυσος) ~οὐ  μὴ   καλεῖς μ᾽ ~ὦνθρωφ᾽ ἱκετεύω, μηδὲ
[150-199]   ξυμβῶ τί σοι. ~(Νέκρος) ~εἰ  μὴ   καταθήσεις δύο δραχμάς, μὴ διαλέγου.
[350-399]   τοῦτο ποιοῦσιν, ~ἢ στάσιν ἐχθρὰν  μὴ   καταλύει μηδ᾽ εὔκολός ἐστι πολίταις,
[850-899]   σεαυτὸν ἐκποδών, εἰ σωφρονεῖς, ~ἵνα  μὴ   κεφαλαίῳ τὸν κρόταφόν σου ῥήματι
[1150-1199]   ὄντος ἐξέθεσαν ἐν ὀστράκῳ, ~ἵνα  μὴ   κτραφεὶς γένοιτο τοῦ πατρὸς φονεύς·
[0-1]   μ᾽ ἔδεισε. ~(Ξανθίας) νὴ Δία  μὴ   μαίνοιό γε. ~(Ἡρακλῆς) ~οὔ τοι
[1400-1449]   ~ὁπότερον ἂν κρίνῃς, ἵν᾽ ἔλθῃς  μὴ   μάτην. ~(Διόνυσος) ~εὐδαιμονοίης. φέρε πύθεσθέ
[800-849]   ἐτερατεύετο. ~(Διόνυσος) δαιμόνι᾽ ἀνδρῶν  μὴ   μεγάλα λίαν λέγε. ~(Εὐριπίδης) ~ἐγᾦδα
[1350-1399]   τὸ ῥῆμ᾽ ἑκάτερος εἴπατον, ~καὶ  μὴ   μεθῆσθον, πρὶν ἂν ἐγὼ σφῷν
[1500-1533]   ἥκειν ~ὡς ἐμὲ δευρὶ καὶ  μὴ   μέλλειν· ~κἂν μὴ ταχέως ἥκωσιν,
[350-399]   ἐτελέσθη, ~ἢ βωμολόχοις ἔπεσιν χαίρει  μὴ   ν᾽ καιρῷ τοῦτο ποιοῦσιν, ~ἢ
[1400-1449]   πόλει τρέφειν, ~{μάλιστα μὲν λέοντα  μὴ   ν᾽ πόλει τρέφειν, ~ἢν δ᾽
[1100-1149]   ἐπαναστρέφειν δύνηται κἀπερείδεσθαι τορῶς. ~ἀλλὰ  μὴ   ν᾽ ταὐτῷ κάθησθον· ~ἐσβολαὶ γάρ
[150-199]   ~(Χάρων) δοῦλον οὐκ ἄγω, ~εἰ  μὴ   νεναυμάχηκε τὴν περὶ τῶν κρεῶν.
[800-849]   οὐκ ἂν μεθείμην τοῦ θρόνου,  μὴ   νουθέτει. ~κρείττων γὰρ εἶναί φημι
[650-699]   ~κοὐδὲ ταῦτ᾽ ἔγωγ᾽ ἔχοιμ᾽ ἂν  μὴ   οὐ καλῶς φάσκειν ἔχειν, ~ἀλλ᾽
[50-99]   μ᾽ ἂν πείσειεν ἀνθρώπων τὸ  μὴ   οὐκ ~ἐλθεῖν ἐπ᾽ ἐκεῖνον. ~(Ἡρακλῆς)
[1050-1099]   πονηρὸν τόν γε ποιητήν, ~καὶ  μὴ   παράγειν μηδὲ διδάσκειν. τοῖς μὲν
[700-749]   βινεῖν μόνον; ~(Ἄιακος) ~τὸ δὲ  μὴ   πατάξαι σ᾽ ἐξελεγχθέντ᾽ ἄντικρυς, ~ὅτι
[1000-1049]   πόλεσιν. ~(Αἰσχύλος) ~τοῦτ᾽ οὖν εἰ  μὴ   πεποίηκας, ~ἀλλ᾽ ἐκ χρηστῶν καὶ
[900-949]   ἂν εἶπεν οὐδὲ ἕν ~(Διόνυσος)  μὴ   πρῖε τοὺς ὀδόντας. ~(Εὐριπίδης) ~ἀλλ᾽
[1250-1299]   γὰρ τὼ νεφρὼ βουβωνιῶ. ~(Εὐριπίδης)  ~μὴ   πρίν γ᾽ ἂν> ἀκούσῃς χἀτέραν
[850-899]   ἐκχέῃ τὸν Τήλεφον· ~σὺ δὲ  μὴ   πρὸς ὀργὴν Αἰσχύλ᾽ ἀλλὰ πρᾳόνως
[950-999]   κατηγόρηκεν. ~ἀλλ᾽ ὅπως γεννάδα  ~μὴ   πρὸς ὀργὴν ἀντιλέξεις, ~ἀλλὰ συστείλας
[800-849]   ἐρεῖς. ~(Διόνυσος) ~παῦ᾽ Αἰσχύλε, ~καὶ  μὴ   πρὸς ὀργὴν σπλάγχνα θερμήνῃς κότῳ.
[600-649]   κακόν. ~(Ξανθίας) οὐκ ἐς κόρακας;  μὴ   πρόσιτον. ~(Ἄιακος) ~εἶεν, καὶ μάχει;
[1250-1299]   ἴθι δὴ πέραινε, καὶ κόπον  μὴ   προστίθει. ~(Εὐριπίδης) ὅπως Ἀχαιῶν δίθρονον
[0-1]   ~θαρρῶν γε· μόνον ἐκεῖν᾽ ὅπως  μὴ   ρεῖς, ~(Ξανθίας) τὸ τί; ~(Διόνυσος)
[50-99]   ~(Ἡρακλῆς) ~ξυνεγένου τῷ Κλεισθένει; ~(Διόνυσος)  ~μὴ   σκῶπτέ μ᾽ ὦδέλφ᾽ οὐ γὰρ
[1450-1499]   τὸ συνετὸς εἶναι. ~χαρίεν οὖν  μὴ   Σωκράτει ~παρακαθήμενον λαλεῖν, ~ἀποβαλόντα μουσικὴν
[0-1]   πονῶ, τοῦτον δ᾽ ὀχῶ, ~ἵνα  μὴ   ταλαιπωροῖτο μηδ᾽ ἄχθος φέροι; ~(Ξανθίας)
[1500-1533]   δευρὶ καὶ μὴ μέλλειν· ~κἂν  μὴ   ταχέως ἥκωσιν, ἐγὼ ~νὴ τὸν
[1450-1499]   ~(Διόνυσος) τί δ᾽ αἰσχρόν, ἢν  μὴ   τοῖς θεωμένοις δοκῇ; ~(Εὐριπίδης)
[1250-1299]   τοῦ καλοῦ ~ἤνεγκον αὔθ᾽ ἵνα  μὴ   τὸν αὐτὸν Φρυνίχῳ ~λειμῶνα Μουσῶν
[100-149]   ὡς καὶ σοὶ δοκεῖ. ~(Διόνυσος)  ~μὴ   τὸν ἐμὸν οἴκει νοῦν· ἔχεις
[1000-1049]   φήσεις ἄξιος εἶναι; ~(Διόνυσος) τεθνάναι·  μὴ   τοῦτον ἐρώτα. ~(Αἰσχύλος) ~σκέψαι τοίνυν
[600-649]   ἐπιτιθείς, πάντα τἄλλα, πλὴν πράσῳ  ~μὴ   τύπτε τοῦτον μηδὲ γητείῳ νέῳ.
[1000-1049]   τοῦτον δεῖ μ᾽ ἀντιλέγειν· ἵνα  μὴ   φάσκῃ δ᾽ ἀπορεῖν με, ~ἀπόκριναί
[550-599]   ~(Διόνυσος) ~κάκιστ᾽ ἀπολοίμην, Ξανθίαν εἰ  μὴ   φιλῶ. ~(Ξανθίας) οἶδ᾽ οἶδα τὸν
[200-249]   κἀκτενεῖς; ~(Διόνυσος) ἰδού. ~(Χάρων) ~οὐ  μὴ   φλυαρήσεις ἔχων ἀλλ᾽ ἀντιβὰς ~ἐλᾷς
[500-549]   σε παίζων Ἡρακλέα νεσκεύασα; ~οὐ  μὴ   φλυαρήσεις ἔχων Ξανθία, ~ἀλλ᾽




Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005