Alphabétiquement     [«   »]
ξύντομος 1
ξυντυχίᾳ 1
ξύσσιτον 1
ὁ 60
11
3
ὀβολοῦ 1
Fréquences     [«    »]
59 ἂν
59
60 μὴ
60 ὁ
64
67 γ
67 τί
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles


Vers
[1500-1533]   ξυνόδων. Κλεοφῶν δὲ μαχέσθω ~κἄλλος     βουλόμενος τούτων πατρίοις ἐν ἀρούραις.
[800-849]   ~(Ἄιακος) ~καὶ διαμέτρους καὶ σφῆνας.     γὰρ Εὐριπίδης ~κατ᾽ ἔπος βασανιεῖν
[550-599]   τὰ παιδία, ~κάκιστ᾽ ἀπολοίμην, κἀρχέδημος     γλάμων. ~(Ξανθίας) ~δέχομαι τὸν ὅρκον
[1350-1399]   ~κνεφαῖος εἰς ἀγορὰν ~φέρουσ᾽ ἀποδοίμαν·  ~ὁ   δ᾽ ἀνέπτατ᾽ ἀνέπτατ᾽ ἐς αἰθέρα
[1100-1149]   ~ὅταν μὲν τείνῃ βιαίως,  ~ὁ   δ᾽ ἐπαναστρέφειν δύνηται κἀπερείδεσθαι τορῶς.
[1400-1449]   ~ὁ μὲν σοφῶς γὰρ εἶπεν,     δ᾽ ἕτερος σαφῶς. ~ἀλλ᾽ ἔτι
[50-99]   ~κἂν ξυναποδρᾶναι δεῦρ᾽ ἐπιχειρήσειέ μοι·  ~ὁ   δ᾽ εὔκολος μὲν ἐνθάδ᾽ εὔκολος
[0-1]   ἑτέρου φέρει; ~(Ξανθίας) οὐκ οἶδ᾽     δ᾽ ὦμος οὑτοσὶ πιέζεται. ~(Διόνυσος)
[550-599]   ~ἐπὶ τὴν κατήλιφ᾽ εὐθὺς ἀνεπηδήσαμεν·  ~ὁ   δ᾽ ᾤχετ᾽ ἐξᾴξας γε τὰς
[1000-1049]   ~γῆς ἐργασίας, καρπῶν ὥρας, ἀρότους·     δὲ θεῖος Ὅμηρος ~ἀπὸ τοῦ
[50-99]   ~(Διόνυσος) ἐς Μακάρων εὐωχίαν. ~(Ἡρακλῆς)     δὲ Σενοκλέης; ~(Διόνυσος) ἐξόλοιτο νὴ
[1050-1099]   αὐτοῦ ~γαστέρα πλευρὰς λαγόνας πυγήν,  ~ὁ   δὲ τυπτόμενος ταῖσι πλατείαις ~ὑποπερδόμενος
[900-949]   τὸν Δί᾽ οὐ δῆθ᾽ ~(Εὐριπίδης)  ~ὁ   δὲ χορός γ᾽ ἤρειδεν ὁρμαθοὺς
[900-949]   δοκῶ. τί δὲ ταῦτ᾽ ἔδρασ᾽     δεῖνα; ~(Εὐριπίδης) ~ὑπ᾽ ἀλαζονείας, ἵν᾽
[650-699]   ὑμῶν ἐστι θεός. ἀλλ᾽ εἴσιτον·  ~ὁ   δεσπότης γὰρ αὐτὸς ὑμᾶς γνώσεται
[700-749]   Δία τὸν σωτῆρα γεννάδας ἀνὴρ  ~ὁ   δεσπότης σου. ~(Ξανθίας) ~πῶς γὰρ
[750-799]   ἐβάλλετο; ~(Ἄιακος) ~μὰ Δί᾽ ἀλλ᾽     δῆμος ἀνεβόα κρίσιν ποιεῖν ~ὁπότερος
[1450-1499]   πόρον. ~(Διόνυσος) εὖ, πλήν γ᾽     δικαστὴς αὐτὰ καταπίνει μόνος. ~(Πλούτων)
[600-649]   πρόσιτον. ~(Ἄιακος) ~εἶεν, καὶ μάχει;  ~ὁ   Διτύλας χὠ Σκεβλύας χὠ Παρδόκας
[900-949]   δεῖνα; ~(Εὐριπίδης) ~ὑπ᾽ ἀλαζονείας, ἵν᾽     θεατὴς προσδοκῶν καθοῖτο, ~ὁπόθ᾽
[950-999]   λέξεις; ~μόνον ὅπως ~μή σ᾽     θυμὸς ἁρπάσας ~ἐκτὸς οἴσει τῶν
[200-249]   τε Μοῦσαι ~καὶ κεροβάτας Πὰν     καλαμόφθογγα παίζων· ~προσεπιτέρπεται δ᾽
[450-499]   ~(Ἄιακος) τίς οὗτος; ~(Διόνυσος) Ἡρακλῆς     καρτερός. ~(Ἄιακος) ~ὦ βδελυρὲ κἀναίσχυντε
[150-199]   νυν πάλιν. ~(Ξανθίας) ~ὡς σεμνὸς     κατάρατος· οὐκ οἰμώξεται; ~ἐγὼ βαδιοῦμαι.
[950-999]   δὲ Κλειτοφῶν τε καὶ Θηραμένης     κομψός. ~(Διόνυσος) ~Θηραμένης; σοφός γ᾽
[200-249]   Διόνυσον ἐν ~Λίμναισιν ἰαχήσαμεν, ~ἡνίχ᾽     κραιπαλόκωμος ~τοῖς ἱεροῖσι Χύτροισι ~χωρεῖ
[600-649]   μηδὲ γητείῳ νέῳ. ~(Ἄιακος) ~δίκαιος     λόγος· κἄν τι πηρώσω γέ
[600-649]   ἴσας πληγὰς ἐμοί; ~(Ξανθίας) ~δίκαιος     λόγος· χὠπότερόν γ᾽ ἂν νῷν
[500-549]   κἄρτι παρατετιλμέναι. ~ἀλλ᾽ εἴσιθ᾽ ὡς     μάγειρος ἤδη τὰ τεμάχη ~ἔμελλ᾽
[950-999]   μαθητάς. ~τουτουμενὶ Φορμίσιος Μεγαίνετός θ᾽     Μανῆς, ~σαλπιγγολογχυπηνάδαι, σαρκασμοπιτυοκάμπται, ~οὑμοὶ δὲ
[850-899]   ἐπῶν. ~νῦν γὰρ ἀγὼν σοφίας     μέγας χωρεῖ πρὸς ἔργον ἤδη.
[50-99]   τι ποιεῖ κωδωνίσω. ~κἄλλως     μέν γ᾽ (Εὐριπίδης) πανοῦργος ὢν
[1400-1449]   τὸν σωτῆρα δυσκρίτως γ᾽ ἔχω·  ~ὁ   μὲν σοφῶς γὰρ εἶπεν,
[1100-1149]   ~χαλεπὸν οὖν ἔργον διαιρεῖν, ~ὅταν     μὲν τείνῃ βιαίως, ~ὁ δ᾽
[700-749]   οὗτος νῦν ἐνοχλῶν, ~Κλειγένης     μικρός, ~ὁ πονηρότατος βαλανεὺς ὁπόσοι
[0-1]   λεοντῆν ἐπὶ κροκωτῷ κειμένην. ~τίς     νοῦς; τί κόθορνος καὶ ῥόπαλον
[700-749]   πολὺν οὐδ᾽ πίθηκος οὗτος     νῦν ἐνοχλῶν, ~Κλειγένης μικρός,
[250-299]   ναῦλον. ~(Διόνυσος) ~ἔχε δὴ τὠβολώ.  ~ὁ   Ξανθίας. ποῦ Ξανθίας; Ξανθία.
[500-549]   ἔνδον οὔσαις αὐτὸς ὅτι εἰσέρχομαι.  ~ὁ   παῖς ἀκολούθει δεῦρο τὰ σκεύη
[0-1]   μοι τουτὶ τί ἦν; ~(Διόνυσος)     παῖς. ~(Ξανθίας) τί ἔστιν; ~(Διόνυσος)
[1500-1533]   δεύτερον εἶναι. ~μέμνησο δ᾽ ὅπως     πανοῦργος ἀνὴρ ~καὶ ψευδολόγος καὶ
[500-549]   ~(Πανδοκευτρία) ~Πλαθάνη, Πλαθάνη δεῦρ᾽ ἔλθ᾽     πανοῦργος οὑτοσί, ~ὃς ἐς τὸ
[1100-1149]   ~πότερ᾽ οὖν τὸν Ἑρμῆν, ὡς     πατὴρ ἀπώλετο ~αὐτοῦ βιαίως ἐκ
[700-749]   ἔτ᾽ ~οἰμώξεται, ~οὐ πολὺν οὐδ᾽     πίθηκος οὗτος νῦν ἐνοχλῶν,
[1200-1249]   χρὴ λέγειν. ~(Εὐριπίδης) ~Αἴγυπτος, ὡς     πλεῖστος ἔσπαρται λόγος, ~ξὺν παισὶ
[100-149]   σὺ τότε κατῆλθες. ~(Ἡρακλῆς) ἀλλ᾽     πλοῦς πολύς. ~εὐθὺς γὰρ ἐπὶ
[750-799]   ὥσπερ ἐνθάδε. ~(Ξανθίας) ~τί δῆθ᾽     Πλούτων δρᾶν παρασκευάζεται; ~(Ἄιακος) ἀγῶνα
[1050-1099]   πρᾶγμα, πολὺ τὸ νεῖκος, ἁδρὸς     πόλεμος ἔρχεται. ~χαλεπὸν οὖν ἔργον
[700-749]   νῦν ἐνοχλῶν, ~Κλειγένης μικρός,  ~ὁ   πονηρότατος βαλανεὺς ὁπόσοι κρατοῦσι κυκησιτέφρου
[1150-1199]   ~(Εὐριπίδης) ~δὶς ταὐτὸν ἡμῖν εἶπεν     σοφὸς Αἰσχύλος. ~(Διόνυσος) πῶς δίς;
[1200-1249]   οὐχ ἕξει προσάψαι ληκύθιον. ~Πέλοψ     Ταντάλειος ἐς Πῖσαν μολὼν ~θοαῖσιν
[50-99]   τοῖς φίλοις. ~(Ἡρακλῆς) ποῖ γῆς     τλήμων; ~(Διόνυσος) ἐς Μακάρων εὐωχίαν.
[250-299]   ~προϊέναι βέλτιστα νῷν, ~ὡς οὗτος     τόπος ἐστὶν οὗ τὰ θηρία
[0-1]   ἀπέρχομαι. ~(Ξανθίας) ~ὢ τρισκακοδαίμων ἄρ᾽     τράχηλος οὑτοσί, ~ὅτι θλίβεται μέν,
[550-599]   ~(Ξανθίας) ~τούτου πάνυ τοὔργον· οὗτος     τρόπος πανταχοῦ. ~(Πανδοκευτρία) ~καὶ τὸ
[750-799]   εἴη τὴν τέχνην σοφώτερος. ~(Ξανθίας)     τῶν πανούργων; ~(Ἄιακος) νὴ Δί᾽
[1300-1349]   πηνίσματα, ~κερκίδος ἀοιδοῦ μελέτας, ~ἵν᾽     φίλαυλος ἔπαλλε δελφὶς ~πρῴραις κυανεμβόλοις
[200-249]   καλαμόφθογγα παίζων· ~προσεπιτέρπεται δ᾽     φορμικτὰς Ἀπόλλων, ~ἕνεκα δόνακος, ὃν
[150-199]   ~νὴ τὸν Ποσειδῶ κἄστι γ᾽     Χάρων οὑτοσί. ~(Διόνυσος) ~χαῖρ᾽
[1000-1049]   ἡνίκ᾽ ἤκουσα περὶ Δαρείου τεθνεῶτος“  ~ὁ   χορὸς δ᾽ εὐθὺς τὼ χεῖρ᾽
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005