Alphabétiquement     [«   »]
δαρδάπτει 1
Δαρείου 1
δέ 9
δὲ 80
δέδοιχ 1
δέδρακας 2
δέῃ 2
Fréquences     [«    »]
75 Αἰσχύλος
79 ἀλλ
73 οὐ
80 δὲ
82 τὸ
95 Εὐριπίδης
97 δ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles

δὲ


Vers
[600-649]   ~(Ξανθίας) μὴ δῆτ᾽ ἔμοιγ᾽ οὕτω  δὲ   βασάνιζ᾽ ἀπαγαγών. ~(Ἄιακος) ~αὐτοῦ μὲν
[1400-1449]   ὠφελεῖν πάτραν ~βραδὺς πέφυκε μεγάλα  δὲ   βλάπτειν ταχύς, ~καὶ πόριμον αὑτῷ
[1150-1199]   γείτονι, ~χρῆσον σὺ μάκτραν, εἰ  δὲ   βούλει, κάρδοπον“ ~(Αἰσχύλος) οὐ δῆτα
[0-1]   οὑτοσί, ~ὅτι θλίβεται μέν, τὸ  δὲ   γέλοιον οὐκ ἐρεῖ. ~(Διόνυσος) ~εἶτ᾽
[1000-1049]   τε νόσων καὶ χρησμούς, Ἡσίοδος  δὲ   ~γῆς ἐργασίας, καρπῶν ὥρας, ἀρότους·
[1450-1499]   μέν ἐστι κατθανεῖν, ~τὸ πνεῖν  δὲ   δειπνεῖν, τὸ δὲ καθεύδειν κῴδιον;
[300-349]   ὠχρίασ᾽ αὐτὴν ἰδών. ~(Ξανθίας) ~ὁδὶ  δὲ   δείσας ὑπερεπυρρίασέ σου. ~(Διόνυσος) ~οἴμοι,
[550-599]   νὴ Δία τάλαινα. ~(Πανδοκευτρία) ~νὼ  δὲ   δεισάσα γέ που ~ἐπὶ τὴν
[150-199]   κρότον χειρῶν πολύν. ~(Διόνυσος) οὗτοι  δὲ   δὴ τίνες εἰσίν; ~(Ἡρακλῆς) οἱ
[800-849]   ταυρηδὸν ἐγκύψας κάτω. ~(Ξανθίας) κρινεῖ  δὲ   δὴ τίς ταῦτα; ~(Ἄιακος) ~τοῦτ᾽
[1300-1349]   Καρικῶν αὐλημάτων, ~θρήνων, χορειῶν. τάχα  δὲ   δηλωθήσεται. ~ἐνεγκάτω τις τὸ λύριον.
[400-449]   ὢν οὐκ ἔφυσε φράτερας. ~νυνὶ  δὲ   δημαγωγεῖ ~ἐν τοῖς ἄνω νεκροῖσι,
[1350-1399]   ἀμπάλλετε κυκλούμενοι τὴν οἰκίαν. ~ἅμα  δὲ   Δίκτυννα παῖς Ἄρτεμις καλὰ ~τὰς
[600-649]   εἶναί φημι Διόνυσος Διός, ~τοῦτον  δὲ   δοῦλον. ~(Ἄιακος) ταῦτ᾽ ἀκούεις; ~(Ξανθίας)
[1400-1449]   καθήσθω, συλλαβὼν τὰ βιβλία· ~ἐγὼ  δὲ   δύ᾽ ἔπη τῶν ἐμῶν ἐρῶ
[1000-1049]   ἐργασίας, καρπῶν ὥρας, ἀρότους·  δὲ   θεῖος Ὅμηρος ~ἀπὸ τοῦ τιμὴν
[1450-1499]   ~τὸ πνεῖν δὲ δειπνεῖν, τὸ  δὲ   καθεύδειν κῴδιον; ~(Πλούτων) χωρεῖτε τοίνυν
[1100-1149]   φύσεις τ᾽ ἄλλως κράτισται, ~νῦν  δὲ   καὶ παρηκόνηνται. ~μηδὲν οὖν δείσητον,
[1050-1099]   δευρὶ καὖθις ἐκεῖσε. ~(Αἰσχύλος) ~ποίων  δὲ   κακῶν οὐκ αἴτιός ἐστ᾽ ~οὐ
[950-999]   Μανῆς, ~σαλπιγγολογχυπηνάδαι, σαρκασμοπιτυοκάμπται, ~οὑμοὶ  δὲ   Κλειτοφῶν τε καὶ Θηραμένης
[1350-1399]   ἔπος ἄριστ᾽ εἰρημένον. ~(Διόνυσος) ~πειθὼ  δὲ   κοῦφόν ἐστι καὶ νοῦν οὐκ
[1400-1449]   ὧνπερ ἦλθες οὕνεκα; ~(Διόνυσος) ἐὰν  δὲ   κρίνω; ~(Πλούτων) ~τὸν ἕτερον λαβὼν
[350-399]   ἐνιαυτοὺς ~ἱερᾶς ὑπὸ τιμᾶς. ~σὺ  δὲ   λαμπάδι φλέγων“ ~προβάδην ἔξαγ᾽ ἐπ᾽
[300-349]   τελετῆς φωσφόρος ἀστήρ. ~φλογὶ φέγγεται  δὲ   λειμών· ~γόνυ πάλλεται γερόντων· ~ἀποσείονται
[300-349]   λειμών· ~γόνυ πάλλεται γερόντων· ~ἀποσείονται  δὲ   λύπας ~χρονίους τ᾽ ἐτῶν παλαιῶν
[1500-1533]   τ᾽ ἐν ὅπλοις ξυνόδων. Κλεοφῶν  δὲ   μαχέσθω ~κἄλλος βουλόμενος τούτων
[500-549]   ἑστάναι, λαβόνθ᾽ ἓν ~σχῆμα· τὸ  δὲ   μεταστρέφεσθαι ~πρὸς τὸ μαλθακώτερον ~δεξιοῦ
[600-649]   μὴ βασανίζειν ἀθάνατον ὄντ᾽ εἰ  δὲ   μή, ~αὐτὸς σεαυτὸν αἰτιῶ. ~(Ἄιακος)
[150-199]   ἐπὶ τοῦτ᾽ ἔρχεται. ~(Διόνυσος) ἐὰν  δὲ   μὴ εὕρω; ~(Ξανθίας) τότε μ᾽
[700-749]   καὶ βινεῖν μόνον; ~(Ἄιακος) ~τὸ  δὲ   μὴ πατάξαι σ᾽ ἐξελεγχθέντ᾽ ἄντικρυς,
[750-799]   κρατῇ, ~ἕξειν κατὰ χώραν· εἰ  δὲ   μή, περὶ τῆς τέχνης ~διαγωνιεῖσθ᾽
[850-899]   ὀργῆς ἐκχέῃ τὸν Τήλεφον· ~σὺ  δὲ   μὴ πρὸς ὀργὴν Αἰσχύλ᾽ ἀλλὰ
[1100-1149]   ~Αἰσχύλε παραινῶ σοι σιωπᾶν· εἰ  δὲ   μή, ~πρὸς τρισὶν ἰαμβείοισι προσοφείλων
[550-599]   μεμνημένον ~ᾧπερ εἰκάζεις σεαυτόν. ~εἰ  δὲ   παραληρῶν ἁλώσει ~κἀκβαλεῖς τι μαλθακόν,
[750-799]   σοφώτερος ~ἕτερός τις αὐτοῦ· τότε  δὲ   παραχωρεῖν ἔδει. ~(Ξανθίας) ~τί δῆτα
[1350-1399]   εἰσέθηκε βαρύτατον κακόν. ~(Εὐριπίδης) ἐγὼ  δὲ   πειθώ γ᾽ ἔπος ἄριστ᾽ εἰρημένον.
[1400-1449]   πόλις γὰρ δυστοκεῖ. ~(Εὐριπίδης) ἔχει  δὲ   περὶ αὐτοῦ τίνα γνώμην; ~(Διόνυσος)
[50-99]   ~ἅπαξ προσουρήσαντα τῇ τραγῳδίᾳ. ~γόνιμον  δὲ   ποιητὴν ἂν οὐχ εὕροις ἔτι
[1500-1533]   δαίμονες οἱ κατὰ γαίας, ~τῇ  δὲ   πόλει μεγάλων ἀγαθῶν ἀγαθὰς ἐπινοίας.
[700-749]   καὶ τοῦθ᾽ ἥδομαι. ~(Ξανθίας) τί  δὲ   πολλὰ πράττων; ~(Ἄιακος) ὡς μὰ
[1450-1499]   ἀνὴρ ἔχων ~ξύνεσιν ἠκριβωμένην. ~πάρα  δὲ   πολλοῖσιν μαθεῖν. ~ὅδε γὰρ εὖ
[50-99]   εὔκολος δ᾽ ἐκεῖ. ~(Ἡρακλῆς) Ἀγάθων  δὲ   ποῦ στιν; ~(Διόνυσος) ~ἀπολιπών μ᾽
[500-549]   ὀρχηστρίδ᾽ ~εἶτ᾽ ᾔτησεν ἀμίδ᾽ ἐγὼ  ~δὲ   πρὸς τοῦτον βλέπων ~τοὐρεβίνθου δραττόμην,
[500-549]   ἐπιτρέπω. ~(Διόνυσος) ~ποίοις θεοῖς; ~τὸ  δὲ   προσδοκῆσαί σ᾽ οὐκ ἀνόητον καὶ
[900-949]   ~ἐν τοῖσιν ὑστάτοις φράσω, τοῦτον  δὲ   πρῶτ᾽ ἐλέγξω, ~ὡς ἦν ἀλαζὼν
[1150-1199]   τρὶς λέγοντες ἐξικνούμεθα. ~(Αἰσχύλος) ~σὺ  δὲ   πῶς ἐποίεις τοὺς προλόγους; ~(Εὐριπίδης)
[50-99]   ἐς Μακάρων εὐωχίαν. ~(Ἡρακλῆς)  δὲ   Σενοκλέης; ~(Διόνυσος) ἐξόλοιτο νὴ Δία.
[350-399]   γέλοιά μ᾽ εἰ- ~πεῖν, πολλὰ  δὲ   σπουδαῖα, καὶ ~τῆς σῆς ἑορτῆς
[400-449]   οἷς μετουσία θεοφιλοῦς ἑορτῆς· ~ἐγὼ  δὲ   σὺν ταῖσιν κόραις εἶμι καὶ
[850-899]   ποίησις οὐχὶ συντέθνηκέ μοι, ~τούτῳ  δὲ   συντέθνηκεν, ὥσθ᾽ ἕξει λέγειν. ~ὅμως
[1450-1499]   τῶν πολεμίων ~εἶναι σφετέραν, τὴν  δὲ   σφετέραν τῶν πολεμίων, ~πόρον δὲ
[150-199]   καὶ σύ γε ~ὑγίαινε. σὺ  δὲ   τὰ στρώματ᾽ αὖθις λάμβανε. ~(Ξανθίας)
[700-749]   Κιμωλίας γῆς, ~χρόνον ἐνδιατρίψει· ἰδὼν  δὲ   τάδ᾽ οὐκ ~εἰρηνικὸς ἔσθ᾽ ἵνα
[850-899]   ~ἀγῶνα κρῖναι τόνδε μουσικώτατα· ~ὑμεῖς  δὲ   ταῖς Μούσαις τι μέλος ὑπᾴσατε.
[1450-1499]   δὲ σφετέραν τῶν πολεμίων, ~πόρον  δὲ   τὰς ναῦς ἀπορίαν δὲ τὸν
[100-149]   ἰδίᾳ τῆς φρενός. ~(Ἡρακλῆς) σὲ  δὲ   ταῦτ᾽ ἀρέσκει; ~(Διόνυσος) μἀλλὰ πλεῖν
[900-949]   ἴσθι. ~(Διόνυσος) ~κἀμαυτῷ δοκῶ. τί  δὲ   ταῦτ᾽ ἔδρασ᾽ δεῖνα; ~(Εὐριπίδης)
[700-749]   πολίτας, ὅστις ἂν ξυνναυμαχῇ. ~εἰ  δὲ   ταῦτ᾽ ὀγκωσόμεσθα κἀποσεμνυνούμεθα, ~τὴν πόλιν
[1150-1199]   γῆν“ φησί, καὶ κατέρχομαι“ ~ἥκω“  δὲ   ταὐτόν ἐστι τῷ κατέρχομαι“ ~(Διόνυσος)
[600-649]   ~αὐτὸς σεαυτὸν αἰτιῶ. ~(Ἄιακος) λέγεις  δὲ   τί; ~(Διόνυσος) ~ἀθάνατος εἶναί φημι
[950-999]   μὲν λεύσσεις φαίδιμ᾽ Ἀχιλλεῦ· ~σὺ  δὲ   τί φέρε πρὸς ταῦτα λέξεις;
[1400-1449]   εὖ γ᾽ Πόσειδον· σὺ  δὲ   τίνα γνώμην ἔχεις; ~Δις. ~οὐ
[750-799]   κράτιστος τὴν τέχνην. ~(Ξανθίας) νυνὶ  δὲ   τίς; ~(Ἄιακος) ~ὅτε δὴ κατῆλθ᾽
[1450-1499]   μὲν τοῖς πολίταις, ~ἐπ᾽ ἀγαθῷ  δὲ   τοῖς ἑαυτοῦ ~ξυγγενέσι τε καὶ
[750-799]   πλεῖν μαίνομαι. ~(Ξανθίας) τί  δὲ   τοῖς θύραζε ταῦτα καταλαλῶν; ~(Ἄιακος)
[1500-1533]   ἀποπέμψω. ~(Αἰσχύλος) ταῦτα ποιήσω· σὺ  δὲ   τὸν θᾶκον ~τὸν ἐμὸν παράδος
[550-599]   βάραθρον ἐμβάλοιμί σε. ~(Πανδοκευτρία) ἐγὼ  δὲ   τὸν λάρυγγ᾽ ἂν ἐκτέμοιμί σου
[1450-1499]   ~πόρον δὲ τὰς ναῦς ἀπορίαν  δὲ   τὸν πόρον. ~(Διόνυσος) εὖ, πλήν
[900-949]   ναυσὶν ὦμαθέστατ᾽ ἐνεγέγραπτο. ~(Διόνυσος) ~ἐγὼ  δὲ   τὸν Φιλοξένου γ᾽ ᾤμην Ἔρυξιν
[700-749]   λάθρᾳ τῷ δεσπότῃ. ~(Ξανθίας) ~τί  δὲ   τονθορύζων, ἡνίκ᾽ ἂν πληγὰς λαβὼν
[1150-1199]   μετ᾽ Ἐρασινίδου. ~(Εὐριπίδης) ~ληρεῖς· ἐγὼ  δὲ   τοὺς προλόγους καλοὺς ποιῶ. ~(Αἰσχύλος)
[950-999]   ποιῶν καὶ Μέμνονας κωδωνοφαλαροπώλους. ~γνώσει  δὲ   τοὺς τούτου τε κἀμοὺς ἑκατέρου
[1100-1149]   τι καὶ σοφὸν λέγειν. ~εἰ  δὲ   τοῦτο καταφοβεῖσθον, μή τις ἀμαθία
[650-699]   αὐτὰ νοῦν ἔχοντ᾽ ἐδράσατε. ~πρὸς  δὲ   τούτοις εἰκὸς ὑμᾶς, οἳ μεθ᾽
[100-149]   πολὺν ~καὶ σκῶρ ἀείνων· ἐν  δὲ   τούτῳ κειμένους, ~εἴ που ξένον
[1050-1099]   ~γαστέρα πλευρὰς λαγόνας πυγήν, ~ὁ  δὲ   τυπτόμενος ταῖσι πλατείαις ~ὑποπερδόμενος ~φυσῶν
[200-249]   ~βρεκεκεκὲξ κοάξ κοάξ. ~(Διόνυσος) ~ἐγὼ  δὲ   φλυκταίνας γ᾽ ἔχω, ~χὠ πρωκτὸς
[0-1]   Βούλει γε, πλὴν πιέζομαι, ~τοῦτο  δὲ   φύλαξαι· πάνυ γάρ ἐστ᾽ ἤδη
[700-749]   χοροῖς καὶ μουσικῇ, ~προυσελοῦμεν, τοῖς  δὲ   χαλκοῖς καὶ ξένοις καὶ πυρρίαις
[900-949]   Δί᾽ οὐ δῆθ᾽ ~(Εὐριπίδης) ~ὁ  δὲ   χορός γ᾽ ἤρειδεν ὁρμαθοὺς ἂν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005