Alphabétiquement     [«   »]
ζητεῖ 1
ζητῶν 2
ζων 1
ἢ 59
6
1
19
Fréquences     [«    »]
52 Ἄιακος
59 ἂν
55 τὴν
59 ἢ
60 μὴ
60
64
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles


Vers
[350-399]   τοῦ ταυροφάγου γλώττης Βακχεῖ᾽ ἐτελέσθη,  ~ἢ   βωμολόχοις ἔπεσιν χαίρει μὴ ν᾽
[1200-1249]   ἔστιν ὅστις πάντ᾽ ἀνὴρ εὐδαιμονεῖ·  ~ἢ   γὰρ πεφυκὼς ἐσθλὸς οὐκ ἔχει
[500-549]   τὸν εὖ πράττοντα τοῖχον ~μᾶλλον     γεγραμμένην ~εἰκόν᾽ ἑστάναι, λαβόνθ᾽ ἓν
[350-399]   λόγων γνώμῃ μὴ καθαρεύει,  ~ἢ   γενναίων ὄργια Μουσῶν μήτ᾽ εἶδεν
[650-699]   τις. ~(Διόνυσος) ~ὃς Αἰγαίου πρῶνας     γλαυκᾶς μέδεις ἁλὸς ἐν βένθεσιν.
[350-399]   χοροῖσιν, ~ὅστις ἄπειρος τοιῶνδε λόγων     γνώμῃ μὴ καθαρεύει, ~ἢ γενναίων
[1100-1149]   γέρας- ~(Εὐριπίδης) ~ἔτι μεῖζον ἐξήμαρτες     γὼ βουλόμην· ~εἰ γὰρ πατρῷον
[400-449]   τί ἦν τὸ πρᾶγμα; ~ἀλλ᾽     Διὸς Κόρινθος ἐν τοῖς στρώμασιν.
[200-249]   φλέω, χαίροντες ᾠδῆς ~πολυκολύμβοισι μέλεσιν,  ~ἢ   Διὸς φεύγοντες ὄμβρον ~ἔνυδρον ἐν
[1200-1249]   πεφυκὼς ἐσθλὸς οὐκ ἔχει βίον,  ~ἢ   δυσγενὴς ὤν“ ~(Αἰσχύλος) ληκύθιον ἀπώλεσεν.
[50-99]   κατεδύσαμέν γε ναῦς ~τῶν πολεμίων     δώδεκ᾽ τρεῖς καὶ δέκα.
[1100-1149]   ἔχεις ψέγειν τι; ~(Εὐριπίδης) πλεῖν     δώδεκα. ~(Διόνυσος) ἀλλ᾽ οὐδὲ πάντα
[150-199]   ποιῶ; τί δ᾽ ἄλλο γ᾽     ~ἵζω πὶ κώπην, οὗπερ ἐκέλευές
[350-399]   ἀντιπάλων ναυσὶν παρέχειν τινὰ πείθει,  ~ἢ   κατατιλᾷ τῶν Ἑκαταίων κυκλίοισι χοροῖσιν
[1450-1499]   φύσις. ~ταυτὶ πότερ᾽ αὐτὸς ηὗρες     Κηφισοφῶν; ~(Εὐριπίδης) ~ἐγὼ μόνος· τὰς
[600-649]   πώποτ᾽ ἦλθον δεῦρ᾽ ἐθέλω τεθνηκέναι,  ~ἢ   κλεψα τῶν σῶν ἄξιόν τι
[200-249]   κοάξ· ~οὐδὲν γάρ ἐστ᾽ ἀλλ᾽     κοάξ. ~(Βάτραχοι) ~εἰκότως γ᾽
[1050-1099]   ἐγὼ ζων, ~οὐκ ἠπίσταντ᾽ ἀλλ᾽     μᾶζαν καλέσαι καὶ ῥυππαπαῖ“ εἰπεῖν.
[100-149]   ταῦτ᾽ ἀρέσκει; ~(Διόνυσος) μἀλλὰ πλεῖν     μαίνομαι. ~(Ἡρακλῆς) ~ἦ μὴν κόβαλά
[750-799]   ἂν λαλῶσι; ~(Ἄιακος) μἀλλὰ πλεῖν     μαίνομαι. ~(Ξανθίας) τί δὲ τοῖς
[100-149]   ~ἢ παῖδα κινῶν τἀργύριον ὑφείλετο,  ~ἢ   μητέρ᾽ ἠλόασεν, πατρὸς γνάθον
[150-199]   ~ἐπάταξεν, πίορκον ὅρκον ὤμοσεν,  ~ἢ   Μορσίμου τις ῥῆσιν ἐξεγράψατο. ~(Διόνυσος)
[50-99]   ἐνταῦθα μειρακύλλια ~τραγῳδίας ποιοῦντα πλεῖν     μύρια, ~Εὐριπίδου πλεῖν σταδίῳ
[350-399]   ἄρχων καταδωροδοκεῖται, ~ἢ προδίδωσιν φρούριον     ναῦς, τἀπόρρητ᾽ ἀποπέμπει ~ἐξ
[0-1]   τούτων τῶν σοφισμάτων ἴδω, ~πλεῖν     νιαυτῷ πρεσβύτερος ἀπέρχομαι. ~(Ξανθίας) ~ὢ
[900-949]   ἂν καθῖσεν ἐγκαλύψας, ~Ἀχιλλέα τιν᾽     Νιόβην, τὸ πρόσωπον οὐχὶ δεικνύς,
[900-949]   με τοῦτ᾽ ἔτερπεν ~οὐχ ἧττον     νῦν οἱ λαλοῦντες. ~(Εὐριπίδης) ~ἠλίθιος
[900-949]   ~ἀλλ᾽ Σκαμάνδρους τάφρους     π᾽ ἀσπίδων ἐπόντας ~γρυπαιέτους χαλκηλάτους
[100-149]   που ξένον τις ἠδίκησε πώποτε,  ~ἢ   παῖδα κινῶν τἀργύριον ὑφείλετο, ~ἢ
[100-149]   τἀργύριον ὑφείλετο, ~ἢ μητέρ᾽ ἠλόασεν,     πατρὸς γνάθον ~ἐπάταξεν, πίορκον
[150-199]   σ᾽ Κερβερίους, σ᾽ κόρακας,     πὶ Ταίναρον; ~(Διόνυσος) ἐγώ. ~(Χάρων)
[150-199]   ἠλόασεν, πατρὸς γνάθον ~ἐπάταξεν,     πίορκον ὅρκον ὤμοσεν, ~ἢ Μορσίμου
[1250-1299]   φλαττοθρατ“ τοῦτ᾽ ἐστίν; ἐκ Μαραθῶνος     ~πόθεν συνέλεξας ἱμονιοστρόφου μέλη; ~(Αἰσχύλος)
[950-999]   καὶ τὰς οἰκίας ~οἰκεῖν ἄμεινον     πρὸ τοῦ ~κἀνασκοπεῖν, πῶς τοῦτ᾽
[350-399]   τῆς πόλεως χειμαζομένης ἄρχων καταδωροδοκεῖται,  ~ἢ   προδίδωσιν φρούριον ναῦς,
[600-649]   ἂν νῷν ἴδῃς ~κλαύσαντα πρότερον     προτιμήσαντά τι ~τυπτόμενον, εἶναι τοῦτον
[650-699]   ~(Διόνυσος) ~Ἄπολλον ὅς που Δῆλον     Πυθῶν᾽ ἔχεις. ~(Ξανθίας) ἤλγησεν· οὐκ
[150-199]   πεδίον, σ᾽ Ὄνου πόκας,  ~ἢ   σ᾽ Κερβερίους, σ᾽ κόρακας,
[150-199]   Ὄνου πόκας, ~ἢ σ᾽ Κερβερίους,     σ᾽ κόρακας, πὶ Ταίναρον;
[150-199]   ~τίς ἐς τὸ Λήθης πεδίον,     σ᾽ Ὄνου πόκας, ~ἢ σ᾽
[900-949]   πρῖε τοὺς ὀδόντας. ~(Εὐριπίδης) ~ἀλλ᾽     Σκαμάνδρους τάφρους π᾽
[50-99]   πλεῖν μύρια, ~Εὐριπίδου πλεῖν     σταδίῳ λαλίστερα. ~(Διόνυσος) ~ἐπιφυλλίδες ταῦτ᾽
[350-399]   μὴ ν᾽ καιρῷ τοῦτο ποιοῦσιν,  ~ἢ   στάσιν ἐχθρὰν μὴ καταλύει μηδ᾽
[1150-1199]   ~κἄν που δὶς εἴπω ταὐτόν,     στοιβὴν ἴδῃς ~ἐνοῦσαν ἔξω τοῦ
[350-399]   ~ἢ προδίδωσιν φρούριον ναῦς,     τἀπόρρητ᾽ ἀποπέμπει ~ἐξ Αἰγίνης Θωρυκίων
[900-949]   ὀδόντας. ~(Εὐριπίδης) ~ἀλλ᾽ Σκαμάνδρους     τάφρους π᾽ ἀσπίδων ἐπόντας
[50-99]   ~(Διόνυσος) ~ἆρ᾽ ἐκδιδάσκω τὸ σαφὲς     τέρᾳ φράσω; ~(Ἡρακλῆς) ~μὴ δῆτα
[350-399]   καὶ ῥιπίζει κερδῶν ἰδίων ἐπιθυμῶν,  ~ἢ   τῆς πόλεως χειμαζομένης ἄρχων καταδωροδοκεῖται,
[900-949]   γὰρ ἦν σοι νὴ Δί᾽     τὸ σαυτοῦ. ~(Εὐριπίδης) ~ἔπειτ᾽ ἀπὸ
[350-399]   τῶν Ἑκαταίων κυκλίοισι χοροῖσιν ὑπᾴδων,  ~ἢ   τοὺς μισθοὺς τῶν ποιητῶν ῥήτωρ
[500-549]   ἧψε κατερεικτῶν χύτρας ~ἔτνους δύ᾽     τρεῖς, βοῦν ἀπηνθράκιζ᾽ ὅλον, ~πλακοῦντας
[50-99]   ναῦς ~τῶν πολεμίων δώδεκ᾽     τρεῖς καὶ δέκα. ~(Ἡρακλῆς) σφώ;
[500-549]   ἔσθ᾽ ὡραιοτάτη κὠρχηστρίδες ~ἕτεραι δύ᾽     τρεῖς. ~(Ξανθίας) ~πῶς λέγεις; ὀρχηστρίδες;
[1100-1149]   πάντα ταῦτά γ᾽ ἔστ᾽ ἀλλ᾽     τρία. ~(Εὐριπίδης) ἔχει δ᾽ ἕκαστον
[700-749]   ἐγὼ ὀρθὸς ἰδεῖν βίον ἀνέρος     τρόπον ὅστις ἔτ᾽ ~οἰμώξεται, ~οὐ
[100-149]   Διὸς δωμάτιον, χρόνου πόδα,  ~ἢ   φρένα μὲν οὐκ ἐθέλουσαν ὀμόσαι
[350-399]   καὶ πίτταν διαπέμπων εἰς Ἐπίδαυρον,  ~ἢ   χρήματα ταῖς τῶν ἀντιπάλων ναυσὶν
[300-349]   ἀπολλύναι; ~(Ξανθίας) ~αἰθέρα Διὸς δωμάτιον     χρόνου πόδα; ~αὐλεῖ τις ἔνδοθεν)
[100-149]   τι παρακεκινδυνευμένον, ~αἰθέρα Διὸς δωμάτιον,     χρόνου πόδα, ~ἢ φρένα μὲν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005