Alphabétiquement     [«   »]
ἀμφοῖν 1
ἀν 2
ἄν 15
ἂν 59
ἃν 1
ἀνὰ 3
ἀνά 1
Fréquences     [«    »]
52 Ἄιακος
51 μὲν
55 τὴν
59 ἂν
59
60 μὴ
60
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles

ἂν


Vers
[1250-1299]   βουβωνιῶ. ~(Εὐριπίδης) ~μὴ πρίν γ᾽  ἂν>   ἀκούσῃς χἀτέραν στάσιν μελῶν ~ἐκ
[550-599]   ~ὦ Ξανθίδιον. ~(Ξανθίας) ~καὶ πῶς  ἂν   Ἀλκμήνης ἐγὼ ~υἱὸς γενοίμην δοῦλος
[900-949]   καὶ μήτ᾽ εἰκόνας μήθ᾽ οἷ᾽  ἂν   ἄλλος εἴποι. ~(Εὐριπίδης) ~καὶ μὴν
[550-599]   ~κἂν εἴ με τύπτοις, οὐκ  ἂν   ἀντείποιμί σοι. ~ἀλλ᾽ ἤν σε
[850-899]   ὀσφραντήριοι, ~ὀρθῶς μ᾽ ἐλέγχειν ὧν  ἂν   ἅπτωμαι λόγων. ~(Χορός) ~καὶ μὴν
[1400-1449]   καὶ νεκρὼ δύο, ~οὓς οὐκ  ἂν   ἄραιντ᾽ οὐδ᾽ ἑκατὸν Αἰγύπτιοι. ~(Αἰσχύλος)
[900-949]   τῶν πρώτων ἐπῶν οὐδὲν παρῆκ᾽  ἂν   ἀργόν, ~ἀλλ᾽ ἔλεγεν γυνή
[400-449]   αὐτὴν θύραν ἀφιγμένος. ~(Διόνυσος) αἴροι᾽  ἂν   αὖθις παῖ. ~(Ξανθίας) ~τουτὶ
[1350-1399]   τῶν ἐπιτυχόντων, ~ἐπιθόμην, ἀλλ᾽ ᾠόμην  ἂν   ~αὐτὸν αὐτὰ ληρεῖν. ~(Διόνυσος) ~ἴθι
[100-149]   ἂν ἐγκεφάλου θρίω δύο. ~οὐκ  ἂν   βαδίσαιμι τὴν ὁδὸν ταύτην. ~(Ἡρακλῆς)
[900-949]   τὸ δρᾶμα ~ἤδη μεσοίη, ῥήματ᾽  ἂν   βόεια δώδεκ᾽ εἶπεν, ~ὀφρῦς ἔχοντα
[500-549]   φύσει Θηραμένους. ~(Διόνυσος) ~οὐ γὰρ  ἂν   γέλοιον ἦν, εἰ ~(Ξανθίας) μὲν
[550-599]   παῦε παῦε τοῦ λόγου. ~οὐκ  ἂν   γενοίμην Ἡρακλῆς ἄν. ~(Διόνυσος) μηδαμῶς
[550-599]   με προσεδόκας, ~ὁτιὴ κοθόρνους εἶχες,  ἂν   γνῶναί σ᾽ ἔτι; ~τί δαί;
[150-199]   ~οἵ σοι φράσουσ᾽ ἁπαξάπανθ᾽ ὧν  ἂν   δέῃ. ~οὗτοι γὰρ ἐγγύτατα παρ᾽
[900-949]   τι φθέγξεται· τὸ δρᾶμα δ᾽  ἂν   διῄει. ~(Διόνυσος) ~ὢ παμπόνηρος, οἷ᾽
[100-149]   ~(Ἡρακλῆς) κάτω. ~(Διόνυσος) ~ἀλλ᾽ ἀπολέσαιμ᾽  ἂν   ἐγκεφάλου θρίω δύο. ~οὐκ ἂν
[1350-1399]   εἴπατον, ~καὶ μὴ μεθῆσθον, πρὶν  ἂν   ἐγὼ σφῷν κοκκύσω. ~(Αἰσχύλος) καὶ
[1350-1399]   ~μὰ τὸν ἐγὼ μὲν οὐδ᾽  ἂν   εἴ τις ~ἔλεγέ μοι τῶν
[300-349]   τοίνυν ἄγειν ~βέλτιστόν ἐσθ᾽ ἕως  ἂν   εἰδῶμεν σαφῶς. ~(Χορός) ~Ἴακχ᾽
[1100-1149]   ἔχει γέρας- ~(Διόνυσος) ~οὕτω γ᾽  ἂν   εἴη πρὸς πατρὸς τυμβωρύχος. ~(Αἰσχύλος)
[900-949]   ~(Διόνυσος) σιώπα. ~(Εὐριπίδης) σαφὲς δ᾽  ἂν   εἶπεν οὐδὲ ἕν ~(Διόνυσος) μὴ
[1350-1399]   Ἑκάτα παράφηνον ~ἐς Γλύκης, ὅπως  ἂν   ~εἰσελθοῦσα φωράσω. ~(Διόνυσος) παύσασθον ἤδη
[0-1]   ἐναυμάχουν; ~ἦ τἄν σε κωκύειν  ἂν   ἐκέλευον μακρά. ~(Διόνυσος) ~κατάβα πανοῦργε.
[550-599]   ~(Πανδοκευτρία) ἐγὼ δὲ τὸν λάρυγγ᾽  ἂν   ἐκτέμοιμί σου ~δρέπανον λαβοῦσ᾽
[250-299]   Ἡρακλῆς. ~ἐγὼ δέ γ᾽ εὐξαίμην  ἂν   ἐντυχεῖν τινι ~λαβεῖν τ᾽ ἀγώνισμ᾽
[950-999]   οἷς ξύνεσμεν, ~ἐξ ὧν γ᾽  ἂν   ἐξηλεγχόμην· ξυνειδότες γὰρ οὗτοι ~ἤλεγχον
[1350-1399]   ~νεοχμόν, ἀτοπίας πλέων, ~ὃ τίς  ἂν   ἐπενόησεν ἄλλος; ~μὰ τὸν ἐγὼ
[450-499]   ὅστις σφογγιὰν ᾔτησά σε; ~οὐκ  ἂν   ἕτερός γ᾽ αὔτ᾽ ἠργάσατ᾽ ἀνήρ.
[900-949]   μέν μοι τὸ γένος εἶπ᾽  ἂν   εὐθὺς ~τοῦ δράματος. ~(Διόνυσος) κρεῖττον
[850-899]   τις καὶ πῦρ δότω. ~ὅπως  ἂν   εὔξωμαι πρὸ τῶν σοφισμάτων ~ἀγῶνα
[250-299]   κεκραξόμεσθά γ᾽ ~ὁπόσον φάρυξ  ἂν   ἡμῶν ~χανδάνῃ δι᾽ ἡμέρας. ~βρεκεκεκὲξ
[1300-1349]   ἄρατε, θέρμετε δ᾽ ὕδωρ, ~ὡς  ἂν   θεῖον ὄνειρον ἀποκλύσω. ~ἰὼ πόντιε
[50-99]   ἄγειν; ~(Διόνυσος) ~οὐ πρίν γ᾽  ἂν   Ἰοφῶντ᾽ ἀπολαβὼν αὐτὸν μόνον, ~ἄνευ
[900-949]   ~πρώτιστα μὲν γὰρ ἕνα τιν᾽  ἂν   καθῖσεν ἐγκαλύψας, ~Ἀχιλλέα τιν᾽
[1400-1449]   ~τὸν ἕτερον λαβὼν ἄπει, ~ὁπότερον  ἂν   κρίνῃς, ἵν᾽ ἔλθῃς μὴ μάτην.
[750-799]   Ζεῦ· καὶ παρακούων δεσποτῶν ~ἅττ᾽  ἂν   λαλῶσι; ~(Ἄιακος) μἀλλὰ πλεῖν
[1200-1249]   τοῦτο πνευσεῖται πολύ. ~(Εὐριπίδης) ~οὐδ᾽  ἂν   μὰ τὴν Δήμητρα φροντίσαιμί γε·
[800-849]   ~πλευμόνων πολὺν πόνον. ~(Εὐριπίδης) οὐκ  ἂν   μεθείμην τοῦ θρόνου, μὴ νουθέτει.
[900-949]   δὲ χορός γ᾽ ἤρειδεν ὁρμαθοὺς  ἂν   ~μελῶν ἐφεξῆς τέτταρας ξυνεχῶς ἄν
[650-699]   δεσπότας. ~κοὐδὲ ταῦτ᾽ ἔγωγ᾽ ἔχοιμ᾽  ἂν   μὴ οὐ καλῶς φάσκειν ἔχειν,
[600-649]   ~δίκαιος λόγος· χὠπότερόν γ᾽  ἂν   νῷν ἴδῃς ~κλαύσαντα πρότερον
[700-749]   κτησώμεθα ~κἀπιτίμους καὶ πολίτας, ὅστις  ἂν   ξυνναυμαχῇ. ~εἰ δὲ ταῦτ᾽ ὀγκωσόμεσθα
[800-849]   ἐριβρεμέτας χόλον ἔνδοθεν ἕξει, ~ἡνίκ᾽  ἂν   ὀξύλαλον παρίδῃ θήγοντος ὀδόντα ~ἀντιτέχνου·
[450-499]   ~(Ξανθίας) ἀλλὰ τί; ~(Διόνυσος) ~κατέκειτ᾽  ἂν   ὀσφραινόμενος, εἴπερ δειλὸς ἦν· ~ἐγὼ
[400-449]   λεοντῆν ναυμαχεῖν ἐνημμένον. ~(Διόνυσος) ~ἔχοιτ᾽  ἂν   οὖν φράσαι νῷν ~(Πλούτων) ὅπου
[1500-1533]   γὰρ ἐκ μεγάλων ἀχέων παυσαίμεθ᾽  ἂν   οὕτως ~ἀργαλέων τ᾽ ἐν ὅπλοις
[50-99]   τῇ τραγῳδίᾳ. ~γόνιμον δὲ ποιητὴν  ἂν   οὐχ εὕροις ἔτι ~ζητῶν ἄν,
[50-99]   τεθνηκότος; ~(Διόνυσος) ~κοὐδείς γέ μ᾽  ἂν   πείσειεν ἀνθρώπων τὸ μὴ οὐκ
[700-749]   ~(Ξανθίας) ~τί δὲ τονθορύζων, ἡνίκ᾽  ἂν   πληγὰς λαβὼν ~πολλὰς ἀπίῃς θύραζε;
[1450-1499]   δυστυχοῦμεν ἐν τούτοισι, πῶς ~τἀναντί᾽  ἂν>   πράττοντες οὐ σῳζοίμεθ᾽ ἄν; ~(Διόνυσος)
[1450-1499]   βίαν. ~(Αἰσχύλος) ~πῶς οὖν τις  ἂν   σώσειε τοιαύτην πόλιν, ~ᾗ μήτε
[1400-1449]   τοὺς χοροὺς ἄγῃ. ~ὁπότερος οὖν  ἂν   τῇ πόλει παραινέσῃ ~μᾶλλόν τι
[1000-1049]   μᾶλλον ἄξεις ~καὶ φυλάξεις, ~ἡνίκ᾽  ἂν   τὸ πνεῦμα λεῖον ~καὶ καθεστηκὸς
[650-699]   ~(Διόνυσος) ~ὀρθῶς λέγεις· ἐβουλόμην δ᾽  ἂν   τοῦτό σε ~πρότερον νοῆσαι, πρὶν
[800-849]   ~(Αἰσχύλος) οὐ δῆτα πρίν γ᾽  ἂν   τοῦτον ἀποφήνω σαφῶς ~τὸν χωλοποιὸν
[250-299]   ~σάφ᾽ ἴσθι. ~(Διόνυσος) ποῖ δῆτ᾽  ἂν   τραποίμην; ~(Ξανθίας) ποῖ δ᾽ ἐγώ;
[250-299]   ἡμέρας ~βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ, ~ἕως  ἂν   ὑμῶν ἐπικρατήσω τῷ κοάξ, ~βρεκεκεκὲξ
[1400-1449]   πελαγίαν ὑπὲρ πλάκα. ~(Διόνυσος) ~γέλοιον  ἂν   φαίνοιτο· νοῦν δ᾽ ἔχει τίνα;
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005