Alphabétiquement     [«   »]
γωγε 1
γωνίας 1
γωνιασμούς 1
δ 97
δᾴδων 1
δαὶ 2
δαί 6
Fréquences     [«    »]
80 δὲ
95 Εὐριπίδης
82 τὸ
97 δ
100 γὰρ
112 τὸν
129 Ξανθίας
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles

δ


Vers
[1300-1349]   ὀρεσσίγονοι. ~ὦ Μανία ξύλλαβε. ~ἐγὼ  δ᾽   τάλαινα προσέχουσ᾽ ἔτυχον ~ἐμαυτῆς
[950-999]   ~τίς τῆς ἐλάας παρέτραγεν; ~τέως  δ᾽   ἀβελτερώτατοι ~κεχηνότες Μαμμάκυθοι ~Μελιτίδαι καθῆντο.
[400-449]   φιλοχορευτὰ συμπρόπεμπέ με. ~(Διόνυσος) ~ἐγὼ  δ᾽   ἀεί πως φιλακόλουθός εἰμι καὶ
[1450-1499]   ~(Διόνυσος) γλῶττ᾽ ὀμώμοκ᾽ Αἰσχύλον  δ᾽   αἱρήσομαι. ~(Εὐριπίδης) τί δέδρακας
[1450-1499]   προσβλέπεις μ᾽ εἰργασμένος; ~(Διόνυσος) τί  δ᾽   αἰσχρόν, ἢν μὴ τοῖς θεωμένοις
[400-449]   τῆς ἐκεῖ μοχθηρίας. ~τὸν Κλεισθένους  δ᾽   ἀκούω ~ἐν ταῖς ταφαῖσι πρωκτὸν
[750-799]   ἔστ᾽ ἐν Ἅιδου πλῆθος, οἱ  δ᾽   ἀκροώμενοι ~τῶν ἀντιλογιῶν καὶ λυγισμῶν
[150-199]   ~(Διόνυσος) ~ὅ τι ποιῶ; τί  δ᾽   ἄλλο γ᾽ ~ἵζω πὶ
[1400-1449]   ~καὶ πόριμον αὑτῷ τῇ πόλει  δ᾽   ἀμήχανον. ~(Διόνυσος) εὖ γ᾽
[900-949]   Νιόβη τι φθέγξεται· τὸ δρᾶμα  δ᾽   ἂν διῄει. ~(Διόνυσος) ~ὢ παμπόνηρος,
[900-949]   τάλας. ~(Διόνυσος) σιώπα. ~(Εὐριπίδης) σαφὲς  δ᾽   ἂν εἶπεν οὐδὲ ἕν ~(Διόνυσος)
[650-699]   θεώ. ~(Διόνυσος) ~ὀρθῶς λέγεις· ἐβουλόμην  δ᾽   ἂν τοῦτό σε ~πρότερον νοῆσαι,
[900-949]   τι λέξειν ~καὶ κατερρινημένον, ~τὸν  δ᾽   ἀνασπῶντ᾽ αὐτοπρέμνοις ~τοῖς λόγοισιν ~ἐμπεσόντα
[350-399]   ἀπαυδῶ ~ἐξίστασθαι μύσταισι χοροῖς· ὑμεῖς  δ᾽   ἀνεγείρετε μολπὴν ~καὶ παννυχίδας τὰς
[1350-1399]   εἰς ἀγορὰν ~φέρουσ᾽ ἀποδοίμαν· ~ὁ  δ᾽   ἀνέπτατ᾽ ἀνέπτατ᾽ ἐς αἰθέρα ~κουφοτάταις
[450-499]   ὀσφραινόμενος, εἴπερ δειλὸς ἦν· ~ἐγὼ  δ᾽   ἀνέστην καὶ προσέτ᾽ ἀπεψησάμην. ~(Ξανθίας)
[1150-1199]   γὰρ ἄλλης συμφορᾶς ἐλήλυθεν· ~φεύγων  δ᾽   ἀνὴρ ἥκει“ τε καὶ κατέρχεται“
[850-899]   Κρητικὰς μὲν συλλέγων μονῳδίας, ~γάμους  δ᾽   ἀνοσίους ἐσφέρων ἐς τὴν τέχνην.
[1050-1099]   ξύσσιτον κἀκβάς τινα λωποδυτῆσαι· ~νῦν  δ᾽   ἀντιλέγει κοὐκέτ᾽ ἐλαύνων πλεῖ δευρὶ
[1300-1349]   Μουσῶν ἱερὸν ὀφθείην δρέπων· ~οὗτος  δ᾽   ἀπὸ πάντων μὲν φέρει, πορνιδίων“
[1000-1049]   μ᾽ ἀντιλέγειν· ἵνα μὴ φάσκῃ  δ᾽   ἀπορεῖν με, ~ἀπόκριναί μοι, τίνος
[1500-1533]   θ᾽ ὁμοῦ καὶ Νικομάχῳ, ~τόδε  δ᾽   Ἀρχενόμῳ· ~καὶ φράζ᾽ αὐτοῖς ταχέως
[500-549]   τοῦτον βλέπων ~τοὐρεβίνθου δραττόμην, οὗτος  ~δ᾽   ἅτ᾽ ὢν αὐτὸς πανοῦργος ~εἶδε,
[250-299]   βοῦς, νυνὶ δ᾽ ὀρεύς, τοτὲ  δ᾽   αὖ γυνὴ ~ὡραιοτάτη τις. ~(Διόνυσος)
[600-649]   ἔπταρον; ~(Ἄιακος) ~οὐκ οἶδα· τουδὶ  δ᾽   αὖθις ἀποπειράσομαι. ~(Ξανθίας) οὔκουν ἀνύσεις
[1200-1249]   θύλακον, ~ἐν τοῖς ἰαμβείοισι. δείξω  δ᾽   αὐτίκα. ~(Εὐριπίδης) ἰδού, σὺ δείξεις;
[800-849]   φρενοτέκτονος ἀνδρὸς ~ῥήμαθ᾽ ἱπποβάμονα. ~φρίξας  δ᾽   αὐτοκόμου λοφιᾶς λασιαύχενα χαίταν, ~δεινὸν
[1350-1399]   αἰθέρα ~κουφοτάταις πτερύγων ἀκμαῖς· ~ἐμοὶ  δ᾽   ἄχε᾽ ἄχεα κατέλιπε, ~δάκρυα δάκρυά
[300-349]   σῷ βρύοντα ~στέφανον μύρτων, θρασεῖ  δ᾽   ἐγκατακρούων ~ποδὶ τὰν ἀκόλαστον ~φιλοπαίγμονα
[250-299]   δῆτ᾽ ἂν τραποίμην; ~(Ξανθίας) ποῖ  δ᾽   ἐγώ; ~(Διόνυσος) ~ἱερεῦ διαφύλαξόν μ᾽
[700-749]   εὖ φρονεῖν οὐ δόξομεν. ~εἰ  δ᾽   ἐγὼ ὀρθὸς ἰδεῖν βίον ἀνέρος
[250-299]   δεινά τἄρα πεισόμεσθα. ~(Διόνυσος) ~δεινότερα  δ᾽   ἔγωγ᾽ ἐλαύνων ~εἰ διαρραγήσομαι. ~(Βάτραχοι)
[1350-1399]   ποιήσας τοὔπος ὥσπερ τἄρια, ~σὺ  δ᾽   εἰσέθηκας τοὔπος ἐπτερωμένον. ~(Εὐριπίδης) ἀλλ᾽
[1500-1533]   καὶ παίδευσον ~τοὺς ἀνοήτους· πολλοὶ  δ᾽   εἰσίν· ~καὶ δὸς τουτὶ Κλεοφῶντι
[1100-1149]   ἀλλ᾽ τρία. ~(Εὐριπίδης) ἔχει  δ᾽   ἕκαστον εἴκοσίν γ᾽ ἁμαρτίας. ~(Διόνυσος)
[50-99]   δ᾽ εὔκολος μὲν ἐνθάδ᾽ εὔκολος  δ᾽   ἐκεῖ. ~(Ἡρακλῆς) Ἀγάθων δὲ ποῦ
[1400-1449]   μὴ ν᾽ πόλει τρέφειν, ~ἢν  δ᾽   ἐκτραφῇ τις, τοῖς τρόποις ὑπηρετεῖν.
[750-799]   ὑπεχώρησεν αὐτῷ τοῦ θρόνου· ~νυνὶ  δ᾽   ἔμελλεν, ὡς ἔφη Κλειδημίδης, ~ἔφεδρος
[550-599]   προστάτην Κλέωνά μοι. ~(Πλαθάνη) σὺ  δ᾽   ἔμοιγ᾽ ἐάνπερ ἐπιτύχῃς Ὑπέρβολον, ~ἵν᾽
[1000-1049]   κατέδειξε φόνων τ᾽ ἀπέχεσθαι, ~Μουσαῖος  δ᾽   ἐξακέσεις τε νόσων καὶ χρησμούς,
[350-399]   ~καὶ παίζων καὶ χλευάζων, ~ἠρίστηται  δ᾽   ἐξαρκούντως. ~ἀλλ᾽ ἔμβα χὤπως ἀρεῖς
[600-649]   λῆμα ~καὶ βλέποντ᾽ ὀρίγανον. ~δεῖν  δ᾽   ἔοικεν, ὡς ἀκούω ~τῆς θύρας
[1150-1199]   τὸ κακὸν ἀπόβλεπε. ~(Αἰσχύλος) ~τύμβου  δ᾽   ἐπ᾽ ὄχθῳ τῷδε κηρύσσω πατρὶ
[1100-1149]   μὲν τείνῃ βιαίως, ~ὁ  δ᾽   ἐπαναστρέφειν δύνηται κἀπερείδεσθαι τορῶς. ~ἀλλὰ
[850-899]   συντέθνηκεν, ὥσθ᾽ ἕξει λέγειν. ~ὅμως  δ᾽   ἐπειδή σοι δοκεῖ, δρᾶν ταῦτα
[1450-1499]   παραλιπόντα ~τῆς τραγῳδικῆς τέχνης. ~τὸ  δ᾽   ἐπὶ σεμνοῖσιν λόγοισι ~καὶ σκαριφησμοῖσι
[650-699]   ~ἐπὶ βάρβαρον ἑζομένη πέταλον“ ~κελαδεῖ  δ᾽   ἐπίκλαυτον ἀηδόνιον νόμον, ὡς ἀπολεῖται,
[100-149]   ἐθέλουσαν ὀμόσαι καθ᾽ ἱερῶν, ~γλῶτταν  δ᾽   ἐπιορκήσασαν ἰδίᾳ τῆς φρενός. ~(Ἡρακλῆς)
[1150-1199]   ~(Διόνυσος) ~λέγ᾽ ἕτερον αὐτῷ· σὺ  δ᾽   ἐπιτήρει τὸ βλάβος. ~(Αἰσχύλος) ~σωτὴρ
[600-649]   ὑστριχίδι μαστιγῶν, δέρων, ~στρεβλῶν, ἔτι  δ᾽   ἐς τὰς ῥῖνας ὄξος ἐγχέων,
[1150-1199]   πέραινε σὺ ~Αἰσχύλ᾽ ἀνύσας· σὺ  δ᾽   ἐς τὸ κακὸν ἀπόβλεπε. ~(Αἰσχύλος)
[900-949]   ἐφεξῆς τέτταρας ξυνεχῶς ἄν οἱ  δ᾽   ἐσίγων. ~(Διόνυσος) ~ἐγὼ δ᾽ ἔχαιρον
[450-499]   λεοντῆν, εἴπερ ἀφοβόσπλαγχνος εἶ· ~ἐγὼ  δ᾽   ἔσομαί σοι σκευοφόρος ἐν τῷ
[300-349]   δεῦρ᾽ δέσποτα. ~(Διόνυσος) τί  δ᾽   ἔστι; ~(Ξανθίας) ~θάρρει· πάντ᾽ ἀγαθὰ
[500-549]   πάλιν τὰ στρώματα. ~(Ξανθίας) ~τί  δ᾽   ἔστιν; οὔ τι πού μ᾽
[1400-1449]   μὲν σοφῶς γὰρ εἶπεν,  δ᾽   ἕτερος σαφῶς. ~ἀλλ᾽ ἔτι μίαν
[1300-1349]   μὲν μέλη σου ταῦτα· βούλομαι  δ᾽   ἔτι ~τὸν τῶν μονῳδιῶν διεξελθεῖν
[1000-1049]   περὶ Δαρείου τεθνεῶτος“ ~ὁ χορὸς  δ᾽   εὐθὺς τὼ χεῖρ᾽ ὡδὶ συγκρούσας
[850-899]   ~ἄνδρας ποιητὰς ὥσπερ ἀρτοπώλιδας. ~σὺ  δ᾽   εὐθὺς ὥσπερ πρῖνος ἐμπρησθεὶς βοᾷς.
[50-99]   ξυναποδρᾶναι δεῦρ᾽ ἐπιχειρήσειέ μοι· ~ὁ  δ᾽   εὔκολος μὲν ἐνθάδ᾽ εὔκολος δ᾽
[900-949]   οἱ δ᾽ ἐσίγων. ~(Διόνυσος) ~ἐγὼ  δ᾽   ἔχαιρον τῇ σιωπῇ, καί με
[1400-1449]   ~(Διόνυσος) ~γέλοιον ἂν φαίνοιτο· νοῦν  δ᾽   ἔχει τίνα; ~(Εὐριπίδης) ~εἰ ναυμαχοῖεν
[1400-1449]   ~ποθεῖ μέν, ἐχθαίρει δέ, βούλεται  δ᾽   ἔχειν. ~ἀλλ᾽ τι νοεῖτον
[1050-1099]   ~ἔστι διδάσκαλος ὅστις φράζει, τοῖσιν  δ᾽   ἡβῶσι ποιηταί. ~πάνυ δὴ δεῖ
[1450-1499]   ~μισεῖ κάκιστα. ~(Αἰσχύλος) τοῖς πονηροῖς  δ᾽   ἥδεται; ~(Διόνυσος) ~οὐ δῆτ᾽ ἐκείνη
[1400-1449]   μὲν γὰρ ἡγοῦμαι σοφὸν τῷ  δ᾽   ἥδομαι. ~(Πλούτων) ~οὐδὲν ἄρα πράξεις
[800-849]   ὑπὸ δεινῆς ~ὄμματα στροβήσεται. ~ἔσται  δ᾽   ἱππολόφων τε λόγων κορυθαίολα νείκη
[200-249]   ὄρρον κοὰξ κοάξ· ~ὑμῖν  δ᾽   ἴσως οὐδὲν μέλει. ~(Βάτραχοι) ~βρεκεκεκὲξ
[200-249]   Πὰν καλαμόφθογγα παίζων· ~προσεπιτέρπεται  δ᾽   φορμικτὰς Ἀπόλλων, ~ἕνεκα δόνακος,
[1400-1449]   νῦν ἄπιστα πίσθ᾽ ἡγώμεθα, ~τὰ  δ᾽   ὄντα πίστ᾽ ἄπιστα. ~(Διόνυσος) ~πῶς;
[50-99]   μὲν γὰρ οὐκέτ᾽ εἰσίν, οἱ  δ᾽   ὄντες κακοί. ~(Ἡρακλῆς) τί δ᾽
[1450-1499]   Κηφισοφῶν; ~(Εὐριπίδης) ~ἐγὼ μόνος· τὰς  δ᾽   ὀξίδας Κηφισοφῶν. ~τί δαὶ σύ;
[900-949]   ὡς τάχιστα χρὴ λέγειν· οὕτω  δ᾽   ὅπως ἐρεῖτον ~ἀστεῖα καὶ μήτ᾽
[1500-1533]   ~σοφίᾳ κρίνω δεύτερον εἶναι. ~μέμνησο  δ᾽   ὅπως πανοῦργος ἀνὴρ ~καὶ
[250-299]   ~τοτὲ μέν γε βοῦς, νυνὶ  δ᾽   ὀρεύς, τοτὲ δ᾽ αὖ γυνὴ
[1450-1499]   ~(Αἰσχύλος) ἐκεῖ φράσαιμ᾽ ἄν· ἐνθαδὶ  δ᾽   οὐ βούλομαι. ~(Διόνυσος) μὴ δῆτα
[1150-1199]   τὸν Ἑρμῆν· τι λέγεις  δ᾽   οὐ μανθάνω. ~(Εὐριπίδης) πέραινε τοίνυν
[850-899]   ἀλλὰ πρᾳόνως ~ἔλεγχ᾽ ἐλέγχου· λοιδορεῖσθαι  δ᾽   οὐ πρέπει ~ἄνδρας ποιητὰς ὥσπερ
[1400-1449]   νῦν πιστεύομεν, ~τούτοις ἀπιστήσαιμεν, οἷς  δ᾽   οὐ χρώμεθα, ~τούτοισι χρησαίμεσθ᾽ ἴσως
[250-299]   οὓς ἔλεγεν ἡμῖν; ~(Ξανθίας) σὺ  δ᾽   οὔ; ~(Διόνυσος) ~νὴ τὸν Ποσειδῶ
[100-149]   με δίδασκε. ~(Ξανθίας) περὶ ἐμοῦ  δ᾽   οὐδεὶς λόγος. ~(Διόνυσος) ~ἀλλ᾽ ὦνπερ
[50-99]   Πυθάγγελος δέ; ~(Ξανθίας) ~περὶ ἐμοῦ  δ᾽   οὐδεὶς λόγος ~ἐπιτριβομένου τὸν ὦμον
[100-149]   ~κόρεις ὀλίγιστοι. ~(Ξανθίας) περὶ ἐμοῦ  δ᾽   οὐδεὶς λόγος. ~(Ἡρακλῆς) ~ὦ σχέτλιε
[1050-1099]   ~ἐξαπατώντων τὸν δῆμον ἀεί, ~λαμπάδα  δ᾽   οὐδεὶς οἷός τε φέρειν ~ὑπ᾽
[850-899]   ~γλῶσσα μὲν γὰρ ἠγρίωται, ~λῆμα  δ᾽   οὐκ ἄτολμον ἀμφοῖν, ~οὐδ᾽ ἀκίνητοι
[450-499]   ~(Διόνυσος) οἶμαι νὴ Δία. ~σὺ  δ᾽   οὐκ ἔδεισας τὸν ψόφον τῶν
[750-799]   γ᾽ ὅσον. ~(Ξανθίας) ~μετ᾽ Αἰσχύλου  δ᾽   οὐκ ἦσαν ἕτεροι σύμμαχοι; ~(Ἄιακος)
[50-99]   δ᾽ ὄντες κακοί. ~(Ἡρακλῆς) τί  δ᾽   οὐκ Ἰοφῶν ζῇ; ~(Διόνυσος) ~τοῦτο
[1050-1099]   τοὺς σοὺς Βελλεροφόντας. ~(Εὐριπίδης) ~πότερον  δ᾽   οὐκ ὄντα λόγον τοῦτον περὶ
[0-1]   ὦμος οὑτοσὶ πιέζεται. ~(Διόνυσος) ~σὺ  δ᾽   οὖν ἐπειδὴ τὸν ὄνον οὐ
[0-1]   ~αὐτὸς βαδίζω καὶ πονῶ, τοῦτον  δ᾽   ὀχῶ, ~ἵνα μὴ ταλαιπωροῖτο μηδ᾽
[1300-1349]   ἐκ ποταμῶν δρόσον ἄρατε, θέρμετε  δ᾽   ὕδωρ, ~ὡς ἂν θεῖον ὄνειρον
[1350-1399]   ἐλθέτω διὰ δόμων πανταχῇ, ~σὺ  δ᾽   Διὸς διπύρους ἀνέχουσα ~λαμπάδας
[900-949]   ἐχρῆν κἀλεκτρυόνα ποιῆσαι; ~(Αἰσχύλος) ~σὺ  δ᾽   θεοῖσιν ἐχθρὲ ποῖ᾽ ἄττ᾽
[850-899]   πολυτίμητ᾽ Αἰσχύλε. ~ἀπὸ τῶν χαλαζῶν  δ᾽   πόνηρ᾽ Εὐριπίδη ~ἄναγε σεαυτὸν
[0-1]   φέρει; ~(Ξανθίας) οὐκ οἶδ᾽  δ᾽   ὦμος οὑτοσὶ πιέζεται. ~(Διόνυσος) ~σὺ
[550-599]   τὴν κατήλιφ᾽ εὐθὺς ἀνεπηδήσαμεν· ~ὁ  δ᾽   ᾤχετ᾽ ἐξᾴξας γε τὰς ψιάθους
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005