Alphabétiquement     [«   »]
τάχιστα 1
ταχὺ 1
ταχύς 1
τε 34
τέ 1
τέγγουσαι 1
τεθνάναι 1
Fréquences     [«    »]
34 Δί
32 εἰ
30 τοῦ
34 τε
36 γε
36 δὴ
36 ἐς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles

τε


Vers
[950-999]   ~λεπτῶν τε κανόνων ἐσβολὰς ἐπῶν  τε   γωνιασμούς, ~νοεῖν ὁρᾶν ξυνιέναι στρέφειν
[1100-1149]   ἔχετον ἐρίζειν, ~λέγετον ἔπιτον ἀνά  τε>   δέρετον ~τά τε παλαιὰ καὶ
[450-499]   ἱλαρόν ἐστιν, ~ὅσοι μεμυήμεθ᾽ εὐσεβῆ  τε   διήγομεν ~τρόπον περὶ τοὺς ξένους
[1200-1249]   ~λήψει γὰρ ὀβολοῦ πάνυ καλήν  τε   κἀγαθήν. ~(Εὐριπίδης) ~μὰ τὸν Δί᾽
[700-749]   τε τῶν πολιτῶν τοὺς καλούς  τε   κἀγαθοὺς ~ἔς τε τἀρχαῖον νόμισμα
[700-749]   ὄντας καὶ δικαίους καὶ καλούς  τε   κἀγαθοὺς ~καὶ τραφέντας ἐν παλαίστραις
[950-999]   ~σαλπιγγολογχυπηνάδαι, σαρκασμοπιτυοκάμπται, ~οὑμοὶ δὲ Κλειτοφῶν  τε   καὶ Θηραμένης κομψός. ~(Διόνυσος)
[1150-1199]   ἐλήλυθεν· ~φεύγων δ᾽ ἀνὴρ ἥκει“  τε   καὶ κατέρχεται“ ~(Διόνυσος) ~εὖ νὴ
[1350-1399]   ~ὅ τι σοι καθέλξει, καρτερόν  τε   καὶ μέγα. ~(Εὐριπίδης) ~φέρε ποῦ
[700-749]   τούτοις τοῖς πονηροῖς χαλκίοις ~χθές  τε   καὶ πρώην κοπεῖσι τῷ κακίστῳ
[1450-1499]   ἀγαθῷ δὲ τοῖς ἑαυτοῦ ~ξυγγενέσι  τε   καὶ φίλοισι, ~διὰ τὸ συνετὸς
[400-449]   ῥάκος, ~κἀξηῦρες ὥστ᾽ ἀζημίους ~παίζειν  τε   καὶ χορεύειν. ~Ἴακχε φιλοχορευτὰ συμπρόπεμπέ
[350-399]   ~καί μ᾽ ἀσφαλῶς πανήμερον ~παῖσαί  τε   καὶ χορεῦσαι· ~καὶ πολλὰ μὲν
[950-999]   κωδωνοφαλαροπώλους. ~γνώσει δὲ τοὺς τούτου  τε   κἀμοὺς ἑκατέρου μαθητάς. ~τουτουμενὶ Φορμίσιος
[950-999]   ὤφελες μέσος διαρραγῆναι. ~(Εὐριπίδης) ~λεπτῶν  τε   κανόνων ἐσβολὰς ἐπῶν τε γωνιασμούς,
[800-849]   ~ὄμματα στροβήσεται. ~ἔσται δ᾽ ἱππολόφων  τε   λόγων κορυθαίολα νείκη ~σχινδαλάμων τε
[1450-1499]   ~παρακαθήμενον λαλεῖν, ~ἀποβαλόντα μουσικὴν ~τά  τε   μέγιστα παραλιπόντα ~τῆς τραγῳδικῆς τέχνης.
[200-249]   πράττων. ~ἐμὲ γὰρ ἔστερξαν εὔλυροί  τε   Μοῦσαι ~καὶ κεροβάτας Πὰν
[1000-1049]   τ᾽ ἀπέχεσθαι, ~Μουσαῖος δ᾽ ἐξακέσεις  τε   νόσων καὶ χρησμούς, Ἡσίοδος δὲ
[1100-1149]   ἔπιτον ἀνά τε> δέρετον ~τά  τε   παλαιὰ καὶ τὰ καινά, ~κἀποκινδυνεύετον
[1050-1099]   στωμυλίαν ἐδίδαξας, ~ἣ ξεκένωσεν τάς  τε   παλαίστρας καὶ τὰς πυγὰς ἐνέτριψεν
[800-849]   τε λόγων κορυθαίολα νείκη ~σχινδαλάμων  τε   παραξόνια σμιλεύματά τ᾽ ἔργων, ~φωτὸς
[450-499]   τε σκόπελος αἱματοσταγὴς ~φρουροῦσι, Κωκυτοῦ  τε   περίδρομοι κύνες, ~ἔχιδνά θ᾽ ἑκατογκέφαλος,
[1000-1049]   ~δεξιότητος καὶ νουθεσίας, ὅτι βελτίους  τε   ποιοῦμεν ~τοὺς ἀνθρώπους ἐν ταῖς
[950-999]   ~κέκραγε πρὸς τοὺς οἰκέτας ~ζητεῖ  τε,   ποῦ στιν χύτρα; ~τίς
[450-499]   Στυγός σε μελανοκάρδιος πέτρα ~Ἀχερόντιός  τε   σκόπελος αἱματοσταγὴς ~φρουροῦσι, Κωκυτοῦ τε
[800-849]   ἐνόμιζε τοὺς τοιχωρύχους. ~(Ἄιακος) ~λῆρόν  τε   τἄλλ᾽ ἡγεῖτο τοῦ γνῶναι πέρι
[700-749]   τοὺς καλούς τε κἀγαθοὺς ~ἔς  τε   τἀρχαῖον νόμισμα καὶ τὸ καινὸν
[700-749]   ὀρθῶς κοπεῖσι καὶ κεκωδωνισμένοις ~ἔν  τε   τοῖς Ἕλλησι καὶ τοῖς βαρβάροισι
[750-799]   αὐτὸν ἐν πρυτανείῳ λαμβάνειν ~θρόνον  τε   τοῦ (Πλούτων) ος ἑξῆς ~(Ξανθίας)
[900-949]   ἦν ἀλαζὼν καὶ φέναξ οἵοις  τε   τοὺς θεατὰς ~ἐξηπάτα μώρους λαβὼν
[700-749]   πόλις πεπονθέναι ~ταὐτὸν ἔς  τε   τῶν πολιτῶν τοὺς καλούς τε
[1050-1099]   ἀεί, ~λαμπάδα δ᾽ οὐδεὶς οἷός  τε   φέρειν ~ὑπ᾽ ἀγυμνασίας ἔτι νυνί.
[150-199]   τίς σε περίεισιν πνοή, ~ὄψει  τε   φῶς κάλλιστον ὥσπερ ἐνθάδε, ~καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005