Alphabétiquement     [«   »]
μέν 8
μὲν 51
μέντἄν 1
μέντοι 5
μέντοὐγὼ 1
μέρει 2
μέρος 2
Fréquences     [«    »]
5 λαβών
5 λέγε
5 μανθάνω
5 μέντοι
5 Νέκρος
5 νυνὶ
5 ὅμως
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles

μέντοι


Vers
[700-749]   ~(Ξανθίας) ᾤμωξε μέντἄν. ~(Ἄιακος) ~τοῦτο  μέντοι   δουλικὸν ~εὐθὺς πεποίηκας, ὅπερ ἐγὼ
[150-199]   καὶ καταθέσθαι; ~(Διόνυσος) καὶ ταχέως  μέντοι   πάνυ. ~(Ξανθίας) ~μὴ δῆθ᾽ ἱκετεύω
[150-199]   τουτονὶ νεκρόν, ~οὗτος, σὲ λέγω  μέντοι,   σὲ τὸν τεθνηκότα· ~ἄνθρωπε βούλει
[50-99]   οὐκ ἔχω φράσαι. ~ὅμως γε  μέντοι   σοι δι᾽ αἰνιγμῶν ἐρῶ. ~ἤδη
[1300-1349]   ὁρᾷς; ~(Διόνυσος) ὁρῶ. ~(Αἰσχύλος) τοιαυτὶ  μέντοι   σὺ ποιῶν ~τολμᾷς τἀμὰ μέλη
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005