Alphabétiquement     [«   »]
τυχὸν 3
τυχὼν 1
τῷ 35
τῶν 93
των 1
Τῶν 1
ὑγιαίνοντας 1
Fréquences     [«    »]
65 μὲν
70 τὸ
66 τοῦ
93 τῶν
112 δὲ
305 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Julien l'Apostat, Contre les chiens ignorants

τῶν


Chapitre
[9]   μόνον ζῴων, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ  τῶν   αἷμα ἐχόντων. Καὶ τούτῳ δὲ
[4]   τοὺς πρωτεύσαντας δὲ ἐν ἑκάστῃ  τῶν   αἱρέσεων σκοπείτω. καὶ πάντα εὑρήσει
[8]   ἀντίληψιν, οὐδὲν δυνατὸν οἶμαι γενέσθαι  τῶν   αἰσθητῶν ἀντίληψιν. Ἀλλ´ οὗτος μὲν
[11]   μεντἂν εἶεν οἰκέται καὶ ὁπόσους  τῶν   αἰχμαλώτων λυτρούμεθα· καίτοι καὶ οἱ
[12]   γε ἴσθι καὶ ταῦτα ὑπὲρ  τῶν   ἀληθῶς κυνῶν τοὺς πολλοὺς διανοουμένους.
[7]   μέγας Ἡρακλῆς, ὥσπερ οὖν  τῶν   ἄλλων ἀγαθῶν ἡμῖν αἴτιος κατέστη,
[7]   καὶ οἷα πάσχουσιν οἱ διὰ  τῶν   ἄλλων αἱρέσεων ἰόντες, ἀλλὰ ἀπόχρη
[5]   εἰδέναι· κομιδῇ γὰρ οὐθὲν εἴσεται  τῶν   ἄλλων, εἴπερ ἑαυτὸν ἀγνοοίη· πάντα
[9]   ἐσθίων τις σάρκας, ὥσπερ οἶμαι  τῶν   ἄλλων ἕκαστον θηρίων, οἷς τοῦτο
[8]   ἕνεκα· καὶ γὰρ πῶς ὑπὸ  τῶν   ἄλλων ἐπῃνοῦντο ὠμὰ προσφερόμενοι σαρκία;
[14]   μὲν εὐδαιμονήσωσιν, ἔμελε δὲ αὐτοῖς  τῶν   ἄλλων τοσοῦτον ὅσον ξυνίεσαν οἶμαι
[9]   τὰ παραπλήσια δρῶντες οὐκ ἐπὶ  τῶν   ἀναίμων μόνον ζῴων, ἀλλὰ καὶ
[8]   τὴν κόμην, ὥσπερ αἱ γραφαὶ  τῶν   ἀνδρῶν, ἀπομιμούμενος εἶθ´ μηδὲ
[3]   ἑτέρων τοιούτων. Οὐ μὴν οὐδὲ  τῶν   ἀχρήστων καὶ περιττῶν τι παντάπασιν
[4]   οὐσίαν, τοσούτῳ γνόντες ἑαυτοὺς ἴσχουσι  τῶν   βελτιόνων ἐπιστήμην. Μηδεὶς οὖν ἡμῖν
[9]   ὡς λάχανα χόρτου» Γνωρίζεις, οἶμαι,  τῶν   Γαλιλαίων τὰ ῥήματα. Μικρόν με
[13]   ἡμῖν οὐκ ἄλλως διὰ  τῶν   γυμνασιῶν προσγίνεται. Ἵνα δὲ μή
[12]   Διογένης, οἱ τύραννοι, ἀλλ´ ἐκ  τῶν   δειπνούντων πολυτελῶς» καὶ Κράτης
[11]   γε τοιοῦτον οὐδὲ οἱ τραχύτατοι  τῶν   δεσποτῶν ἐπὶ πάντων ποιοῦσι τῶν
[2]   ἡμεῖς ὑπὲρ τῶν Κυνικῶν ὁπόσα  τῶν   διδασκάλων ἠκούσαμεν ἐν κοινῷ καταθῶμεν
[2]   ὥσπερ ἐνίοτε τῶν παιδευτηρίων καὶ  τῶν   δικαστηρίων οἱ κύνες τοῖς προπυλαίοις
[13]   ψυχῇ, διδοὺς οἶμαι τὰ τιμιώτατα  τῶν   ἑαυτοῦ, τὸ καθοσιῶσαι τὴν ἑαυτοῦ
[7]   δὲ ὑπὲρ τῶν θεῶν καὶ  τῶν   εἰς θείαν λῆξιν πορευθέντων εὐφημεῖν
[8]   ἄλλων πολλῶν καὶ ποικίλων,  τῶν   ἐκτὸς ποιεῖται τὴν ἀντίληψιν, οὐδὲν
[15]   τἀνδρός. Τίνα γὰρ οὐκ ἐξέπληξε  τῶν   Ἑλλήνων Διογένους καρτερία, βασιλικῆς
[9]   ἥδεται οὖν καὶ λυπεῖται,  τῶν   ἐμψύχων μάλιστά ἐστιν ἴδιον· ἐνοχλείτω
[10]   ἐν τῷ κρατίστῳ καὶ σπουδαιοτάτῳ  τῶν   ἐν ἡμῖν. ~Σκόπει δὴ ταύτης
[13]   καθοσιῶσαι τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν διὰ  τῶν   ἐννοιῶν. Ἀπερυθριάτω δὲ μηδαμῶς, ἀλλ´
[8]   ~Τί οὖν ἡμεῖς οὐκ ἐκ  τῶν   ἔργων τοῦ Διογένους σκοποῦμεν αὐτὸν
[6]   πειράσομαι· δεῦρο ἴωμεν ἐφεξῆς ἀπὸ  τῶν   ἔργων, ὥσπερ αἱ ἐξιχνεύουσαι κύνες
[1]   μοι καὶ παρέστη πρός τινας  τῶν   ἑταίρων εἰπεῖν ὡς τούτοις ἄμεινον
[10]   οὖν ἐπειδὴ σύνισμεν αὑτοῖς οὖσι  τῶν   ζῴων ξυνετωτέροις· κατὰ γὰρ τὸν
[13]   αὐτὸ καὶ μηδὲ ὅτι κρατεῖ  τῶν   ἡδονῶν εἰδέναι· εἰς τοῦτο γὰρ
[3]   ἡμῖν ἐστι τῆς φιλοσοφίας.  τῶν   θεῶν εἰς ἀνθρώπους δόσις ἅμα
[7]   κατέλιπεν ἀνθρώποις. Ἐγὼ δὲ ὑπὲρ  τῶν   θεῶν καὶ τῶν εἰς θείαν
[11]   μάζαν, ἧς Ἐπίκουρος εὐπορῶν οὐδὲ  τῶν   θεῶν φησιν εἰς εὐδαιμονίας λόγον
[11]   ἐγένοντο παντοραίσται καὶ μιαροὶ καὶ  τῶν   θηρίων οὐδὲ ἑνὸς κρείττους, ὅτι
[9]   ἵκοιτο» Αἰγύπτιός γε ὤν, οὐ  τῶν   ἱερέων, ἀλλὰ τῶν παμφάγων, οἷς
[7]   ὅσπερ, οἶμαι, τοῖς Ἕλλησι κατέστη  τῶν   καλῶν ἁπάντων αἴτιος, τῆς
[13]   ἄνδρα. Οὗτος ἡγεμὼν ἐγένετο Ζήνωνι  τῶν   καλῶν δογμάτων· ἐπὶ τούτου φασὶ
[4]   Ἡγεῖται γὰρ ἴσως καὶ αὐτοῖς  τῶν   καλῶν τὸ αὑτοὺς γινώσκειν· ὅσῳ
[4]   τις ἡμῖν προφερέτω εἴ τινες  τῶν   κατ´ αὐτὰς ἰόντων τὰς ὁδοὺς
[14]   ἐνεγκεῖν, ὥστε ἁλοὺς μὲν ὑπὸ  τῶν   καταποντιστῶν Διογένης ἔπαιζεν,
[7]   τέλος αὑτοὺς οἶμαι γνῶναι καὶ  τῶν   κενῶν ὑπεριδεῖν δοξῶν, ἀληθείας δέ,
[2]   φροντὶς Ἱπποκλείδῃ» καὶ γὰρ οὐδὲ  τῶν   κυνιδίων ἡμῖν μέλει τὰ τοιαῦτα
[12]   σοφισταὶ καὶ τετυφωμένοι καὶ φαρμακεῖς·  τῶν   Κυνικῶν εἴ πού τις γέγονε
[2]   ἀπαραμύθητα. ~Δεῦρο οὖν ἡμεῖς ὑπὲρ  τῶν   Κυνικῶν ὁπόσα τῶν διδασκάλων ἠκούσαμεν
[7]   Λέγουσι μὲν γὰρ οἱ γενναιότεροι  τῶν   κυνῶν ὅτι καὶ μέγας
[7]   Πλάτωνι μὲν ἔδοξε καὶ διὰ  τῶν   λόγων αὐτὰ ἐργάζεσθαι, Διογένει δὲ
[11]   Φέρε δὴ πρῶτον αὐτὸν διὰ  τῶν   λόγων ἐλέγξωμεν. Ἆρά σοι δοκεῖ
[2]   βραχεῖ, τῆς σωματικῆς ἡδονῆς δεδουλωμένοι  τῶν   λόγων ὀλιγωρήσειαν προκαταγελάσαντες, ὥσπερ ἐνίοτε
[4]   καθάπερ ὑπὸ τῆς Κίρκης  τῶν   Λωτοφάγων ἡδονῆς δόξης
[12]   ὁδὸν εὐτελείας; Οὐ γὰρ ἐκ  τῶν   μαζοφάγων» φησὶν Διογένης, οἱ
[12]   δοκεῖ σεμνότατον. ~Ἐπειδὴ γάρ τις  τῶν   νέων ἐν ὄχλῳ, παρόντος καὶ
[4]   μακαρίζομεν οὐδὲ ἐπ´ ἄλλῳ τινὶ  τῶν   νομιζομένων ἀγαθῶν, ἀλλ´ ὅπερ Ὅμηρός
[1]   καὶ θάλπος καρτερῶν οὐχὶ καὶ  τῶν   νοσούντων ἀθλιώτερον πράττει; ἀλγεῖ γοῦν
[4]   Ἐπεὶ καὶ ἄν τις θέλῃ  τῶν   ξένων ἢ, ναὶ μὰ Δία,
[15]   σῶμα πρὸς ἀέρα ξηραίνων ἀντὶ  τῶν   ὀθονίων, οἷς ἀπομάττῃ, φιλοσοφώτατε. Πάνυ
[11]   τῶν δεσποτῶν ἐπὶ πάντων ποιοῦσι  τῶν   οἰκετῶν, ἀλλὰ καὶ λόγος ἀρκεῖ
[10]   οὐδὲ πλάτανος οὐδὲ ἄλλο τι  τῶν   ὄντων ζῴων φυτῶν χρυσᾶ
[4]   τὸ τὴν ἐφικτὴν ἀνθρώποις γνῶσιν  τῶν   ὄντων περιποιήσασθαι, πρόδηλον ἐντεῦθεν. Οὐ
[5]   ἑαυτῷ καὶ παρ´ ἑαυτῷ ἔχοι  τῶν   ὁπωσοῦν ὄντων τὰς αἰτίας, εἴτε
[13]   με ταῦτα ἄλλως λέγειν, ἐκ  τῶν   παιγνίων Κράτητος ὀλίγα σοι παραγράψω·
[2]   λόγων ὀλιγωρήσειαν προκαταγελάσαντες, ὥσπερ ἐνίοτε  τῶν   παιδευτηρίων καὶ τῶν δικαστηρίων οἱ
[4]   ξένων ἢ, ναὶ μὰ Δία,  τῶν   πάλαι πολιτῶν ἐπανελθεῖν εἰς Ἀθήνας,
[12]   τρίτον ἐπὶ τὸ τελειότατον ἐλθεῖν  τῶν   παλαισμάτων, ἀποδυσάμενον πρὸς τὰς τῶν
[9]   ὤν, οὐ τῶν ἱερέων, ἀλλὰ  τῶν   παμφάγων, οἷς πάντα ἐσθίειν νόμος
[11]   λόγων ἐλέγξωμεν. Ἆρά σοι δοκεῖ  τῶν   πάντων ἀγαθῶν ἀνθρώποις ἡγεῖσθαι, τούτων
[8]   ῥύπον καὶ τὰ δυσώδη  τῶν   περιττωμάτων, ἀλλ´ οὐ τὰ τιμιώτατα
[15]   κρυπτόντων ἐν σκότῳ, φημὶ δὲ  τῶν   περιττωμάτων τὰς ἐκκρίσεις, ἐν μέσαις
[11]   πότερον χρὴ πρὸς τὰς δόξας  τῶν   πολλῶν ἀτενῶς ὁρᾶν καὶ ἀδιατρέπτως,
[7]   τίνα τρόπον χρὴ πρὸς τὰς  τῶν   πολλῶν διακεῖσθαι δόξας, ταὐτά τε
[11]   κρείττων, ἕως ἂν δουλεύῃς ταῖς  τῶν   πολλῶν δόξαις, οὔπω τῆς ἐλευθερίας
[12]   τῶν παλαισμάτων, ἀποδυσάμενον πρὸς τὰς  τῶν   πολλῶν δόξας, αἳ μυρίων κακῶν
[10]   φύσιν, ἀλλὰ μὴ πρὸς τὰς  τῶν   πολλῶν δόξας· ἐπεὶ καὶ τοῖς
[7]   μακάριε Κρίτων, οὕτω τῆς  τῶν   πολλῶν δόξης μέλει; Εἶτα ἡμεῖς,
[11]   οὐθὲν ἕπεσθαι τοῖς νομιζομένοις ὑπὸ  τῶν   πολλῶν εὖ τε καὶ χεῖρον
[11]   ἀγαθῶν ἀνθρώποις ἡγεῖσθαι, τούτων δὴ  τῶν   πολυθρυλλήτων, ἐλευθερίαν; Πῶς γὰρ οὐ
[9]   θαλάττης, ἤδη δέ τινες καὶ  τῶν   πόρρω, οὐδὲ θερμήναντες καταρροφοῦσιν ἐχίνους,
[13]   ἐπιγράφειν τοῖς ἑαυτῶν οἴκοις ἐπὶ  τῶν   προπυλαίων· Εἴσοδος Κράτητι, Ἀγαθῷ Δαίμονι»
[12]   νῦν περιέρχεται, πάντα ἀφείς, οὐθὲν  τῶν   προσαιτούντων κρείττων; Ἐκείνου μὲν οὖν
[14]   αὑτὸν ἀκριβῶς εἰ τῇ πολυτελείᾳ  τῶν   σιτίων χαίρει, εἰ στρωμνῆς δεῖται
[15]   φιλοσοφίας οἰκεῖα, πατείτω τῦφον, καταπαιζέτω  τῶν   τὰ μὲν ἀναγκαῖα τῆς φύσεως
[14]   θιγεῖν οὐδὲν κωλύει. Ἐπεὶ καὶ  τῶν   ταύρων ἀκούω τοὺς ἀσθενεστέρους ἐξίστασθαι
[15]   περαίνομεν ἐκ τοῦ παραχρῆμα περὶ  τῶν   τοιούτων ἂν ἀπνευστί, τὸ δὴ
[14]   παντελῶς πατήσει· τότε ἤδη καὶ  τῶν   τοιούτων, ἂν προσπίπτῃ, θιγεῖν οὐδὲν
[13]   νομίζει· ἦν γὰρ οὐθὲν αὐτῷ  τῶν   τοιούτων, οὐ λιβανωτός, οὐ σπονδή,
[7]   οὐ διδάσκει» οὔτε ἄλλο τι  τῶν   τοιούτων παθεῖν, ὅσα καὶ οἷα
[7]   παραινῶν Σωκράτης μηδὲν φροντίζειν ἡμᾶς  τῶν   τοιούτων· φησὶ γοῦν· Ἀλλὰ τί
[11]   τὸ σῶμα ὡς οὐδεὶς οἶμαι  τῶν   τοὺς στεφανίτας ἀγωνισαμένων, οὕτω δὲ
[12]   φιλοσοφίας ἀπάγουσιν ἄλλα ἐπ´ ἄλλοις  τῶν   φιλοσόφων θρυλλοῦντες; Οἱ Πυθαγόρου καὶ
[14]   ὤμων· ἐπορεύετο δὲ ἐπὶ τὰς  τῶν   φίλων ἑστίας, ἄκλητος καὶ κεκλημένος,
[14]   τοῦ σκέλους καὶ τὸ κυρτὸν  τῶν   ὤμων· ἐπορεύετο δὲ ἐπὶ τὰς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/03/2006