Alphabétiquement     [«   »]
τοιούτων 9
τοῖς 36
Τὸν 1
τὸν 48
τόν 1
τοσαῦτα 1
τοσοῦτον 4
Fréquences     [«    »]
44 γὰρ
45
44 τοῦτο
48 τὸν
50 τὴν
52 τὰ
60 τῆς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Julien l'Apostat, Contre les chiens ignorants

τὸν


Chapitre
[5]   οὗπερ οὐχ οἷόν τε τυχεῖν  τὸν   ἀγνοοῦντα τίς καὶ ὁποῖος πέφυκεν·
[15]   δὲ οὐ μεταμελήσει τῆς εἰς  τὸν   ἄνδρα εὐφημίας.
[13]   ἐκ παρέργου {τοῦ} μανθάνειν δεήσει  τὸν   ἄνδρα. Οὗτος ἡγεμὼν ἐγένετο Ζήνωνι
[14]   φύσει κοινωνικὸν καὶ πολιτικὸν ζῷον  τὸν   ἄνθρωπον εἶναι. καὶ τοὺς συμπολιτευομένους
[3]   μεταξὺ τού〈 των ζῷον εἶναι  τὸν   ἄνθρωπον, τῷ μὲν καθ´ ἕκαστον
[7]   οἶμαι τοῦ τεμένους. Εὑρήκαμεν δὴ  τὸν   ἀρχηγέτην τῆς φιλοσοφίας, ὥς που
[14]   ἐπ´ ἐκεῖνο πάλιν ὅτι χρὴ  τὸν   ἀρχόμενον κυνίζειν αὑτῷ πρότερον ἐπιτιμᾶν
[2]   κοινῷ καταθῶμεν σκοπεῖν τοῖς ἐπὶ  τὸν   βίον ἰοῦσι τοῦτον· οἷς εἰ
[8]   παραπλήσιος, ἀξιόπιστος ἐδόκει τῷ Διογένει·  τὸν   γὰρ θεόν, ἄνθρωπον οὐδένα τῆς
[15]   Ξέρξην, ὡς Θεμιστοκλῆς,  τὸν   Δαρεῖον, ὡς Μακεδὼν Ἀλέξανδρος.
[15]   ὅταν ἡμῖν τὰ ἄλλα κατὰ  τὸν   Διογένη γένηταίτις σπουδαῖος, ἂν οὕτω
[1]   τοῦ πολύποδος κωμῳδεῖ καί φησι  τὸν   Διογένη τῆς ἀνοίας καὶ κενοδοξίας
[8]   νομίζων λατρείαν ἐκτελεῖν ἐν τῷ  τὸν   δοθέντα χρησμὸν ὑπὲρ αὐτοῦ κατὰ
[11]   ἐστιν ἀγαθά; Τίνα οὖν ὑπολαμβάνομεν  τὸν   δοῦλον; Ἆρα μή ποτε ἐκεῖνον,
[15]   πολλοί, ἐν ἀγορᾷ {οἱ πολλοί}  τὸν   ἐκείνων πατῶν τῦφον ἐποίει, διδάσκων
[8]   αὐτοῦ κατὰ πάντα σκοπὸν ἐξετάζειν  τὸν   ἐλεγκτικὸν ἠσπάσατο βίον, τοῦτο καὶ
[11]   ἐγεύσω τοῦ νέκταρος, Οὐ μὰ  τὸν   ἐν στέρνοισιν ἐμοῖς παραδόντα Τετρακτύν.
[3]   δὲ ἀθάνατον, καὶ μέντοι καὶ  τὸν   ἕνα καὶ τὸν καθ´ ἕκαστον
[12]   τροφέως εἰπόντος πρός με, ἐπειδὴ  τὸν   ἑταῖρον εἶδεν Ἰφικλέα αὐχμηρὰν ἔχοντα
[7]   δόξης ὑπεροψία καὶ πρὸς  τὸν   ζῆλον τῆς ἀρετῆς ξύμπνοια· εἰ
[2]   σεμνὸν ἐπιτηδεύσειαν, ὑπερφωνοῦντες τὸν λόγον  τὸν   ἡμέτερον, οὔτι τοῖς ῥήμασιν ἀλλὰ
[1]   ᾤετο δεινὸν ἐκεῖνος οὐδὲ ἀλγεινὸν  τὸν   θάνατον. Ἀλλ´ ἡμεῖς οἱ τὸ
[5]   θεὸς ἀεί· γελοῖον εἰ  τὸν   θεὸν ἑαυτὸν μὴ εἰδέναι· κομιδῇ
[3]   μέντοι καὶ τὸν ἕνα καὶ  τὸν   καθ´ ἕκαστον συγκεῖσθαι ἐκ θνητῆς
[13]   Ἐντυχὼν δὲ τῷ Χαιρωνικῷ Πλουτάρχῳ  τὸν   Κράτητος ἀναγράψαντι βίον οὐθὲν ἐκ
[7]   ὅλον ἡμῖν ἐπιτάξει διαρρήδην ἀναγνῶναι  τὸν   Κρίτωνα διάλογον, οὗ φαίνεται παραινῶν
[3]   σοὶ ποιήσωμεν εὐπαρακολούθητον. Οὐκοῦν ἐπειδὴ  τὸν   κυνισμὸν εἶδός τι φιλοσοφίας εἶναι
[8]   ἔργων τοῦ Διογένους σκοποῦμεν αὐτὸν  τὸν   κυνισμὸν ὅστις ἐστιν. Οὐκοῦν ἐπειδὴ
[12]   ἐστιν ὑπὸ τὴν Χάρυβδιν καὶ  τὸν   Κωκυτὸν καὶ μυρίας ὀργυιὰς κατὰ
[14]   ἐνδεεῖ ἄκαρτος καὶ ἀγράμματος, ἀλλὰ  τὸν   λόγον ἀντὶ τοῦ σκήπτρου καὶ
[3]   ὑπολάβοι τις, οὐδὲν διοίσει πρὸς  τὸν   λόγον· ἅπαντα γὰρ ταῦτα φαίνεται
[8]   θεωρίαν ἐξέκλιναν, οὐδὲν τοῦτο πρὸς  τὸν   λόγον. Ἐπεὶ καὶ Σωκράτης καὶ
[3]   ἄνωθεν ἐν κεφαλαίοις διεξέλθωμεν ἐφεξῆς  τὸν   λόγον, ἵνα ὑπὲρ ἑκάστου τὸ
[2]   λαμπρὸν καὶ σεμνὸν ἐπιτηδεύσειαν, ὑπερφωνοῦντες  τὸν   λόγον τὸν ἡμέτερον, οὔτι τοῖς
[11]   ἀργύριον καταβαλεῖν ἐς τὸ ἀποφῆναι  τὸν   λυτρωθέντα δοῦλον, ἀλλ´ ἐκεῖνός ἐστιν
[15]   προσήκει κωμῳδεῖν ἐκεῖνον, ὅτι κατειργάσω  τὸν   Ξέρξην, ὡς Θεμιστοκλῆς,
[13]   Σωφροσύνης. ~Ἔστω δὴ μὴ κατὰ  τὸν   Οἰνόμαον κύων ἀναιδὴς μηδὲ
[11]   λέγειν Ἕλληνες, τοῦ Μεγάλου Βασιλέως,  τὸν   Πέρσην λέγοντες. Ἆρά σοι μικρὰ
[10]   τῶν ζῴων ξυνετωτέροις· κατὰ γὰρ  τὸν   Πρωταγόρου μῦθον ἐκείνοις μὲν
[4]   τοὺς αἰγιαλοὺς καὶ δὴκαὶ κατὰ  τὸν   Πύλιον γέροντα τέμνοντα πέλαγος μέσον»
[11]   καὶ φρόνησίν φαμεν καὶ λόγον  τὸν   σιγώμενον, οὗ κήρυξ ἐστὶν
[5]   πράττειν ἑαυτῷ προσήκει, ὥσπερ οὐδὲ  τὸν   σίδηρον ἀγνοῶν εἴσεται, εἴτε αὐτῷ
[6]   δὲ εἶεν, οὐθὲν ἄτοπόν ἐστι  τὸν   σοφὸν παίζειν, ἐπεὶ καὶ τοῦτο
[7]   ταὐτόν, εἰ γοῦν ἔροιτό τις  τὸν   σοφὸν Πλάτωνα τὸ Γνῶθι σαυτὸν
[8]   τῆς ναυτίας καὶ βδελυρίας διεστράφησαν  τὸν   στόμαχον καὶ ἀπόσιτοι γεγόνασιν, ἄχρις
[6]   μείνας, ἐξὸν ὑπερβάντα μικρὸν ἰδεῖν  τὸν   Σωκράτη» χρήσομαι γὰρ ἐκείνοις ἐγὼ
[12]   πάντα ὑπομένειν πόνον καὶ πιαίνειν  τὸν   τῆς ψυχῆς δεσμὸν καὶ τράπεζαν
[14]   Ὅστις οὖν κυνίζειν ἐθέλει μήτε  τὸν   τρίβωνα μήτε τὴν πήραν μήτε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/03/2006